Bänner

Kaasav haridus

Vajadus kvalifitseeritud ja värskete ideedega õpetajate järele on püsiv. Kvaliteetne üldharidus järgib kaasava hariduse põhimõtteid ning on võrdväärselt kättesaadav kõigile, sõltumata nende erivajadusest. Kui töötad juba õpetajana, aga soovid omandada rohkem teadmisi ja oskusi, kuidas kaasava hariduse tingimustes otstarbekamalt korraldada õppetööd nii kooli kui klassi tasandil ja kuidas aidata kaasa iga lapse tõhusale õppimisele, siis on see õppekava just sulle.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 3 semestrit

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 25

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Kaasava hariduse õppekavale ootame töötavaid kooliõpetajaid, kes on huvitatud tuge vajavate
õppijate keskkonna ja materjalide kohandamisest, kes on aktiivsed ja avatud uutele ideedele.
Magistriõpe aitab kaasa õpetaja professionaalsuse kujunemisele, keskendutakse kompetentsidele, et
toetada hariduslike erivajadustega õppijat õppeprotsessis.

Õppe maht on 60 EAP, õpe toimub osakoormusega ning kestab 3 semestrit. Lõpetajale omistatakse vanemõpetaja, tase 7 kutse koos valitava kompetentsiga „Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis“.

Miks tulla meile õppima?

 • Sinust saab spetsialist, kes oskab kaasata õppetöösse kõiki õppijaid, sõltumata nende erivajadusest.
 • Kaasava hariduse õppekaval õppija saab juba õpingute vältel praktiliste ülesannete kaudu kohandada enda tööd ja nõustada kolleege.
 • Õppe käigus kujunevad teadmised ja oskused, kuidas õppija arenguvajadustest lähtuvalt kujundada õppekeskkonda, õppeprotsessi ja töökorraldust.
 • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud.
 • Sa saad kasutada iga võimalust, et inimesena ning professionaalina kogeda ja õppida.

Tutvu õppekavaga

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö magistriõppes toimub neljapäeviti ja reedeti, valik- ja vabaained võivad vastavalt tunniplaanile olla ka teistel päevadel.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • kaasava hariduse õpetaja;
 • teadustöö alused;
 • vabaained;
 • magistritöö.

Kaasava hariduse õpetaja moodul toetab valmiduse kujunemist kaasava hariduskorralduse
mõistmiseks ja rakendamiseks. Ained toetavad õpetaja professionaalsuse kujunemist ja kompetentsust
praktilises töös õppe diferentseerimisel.

Teadustöö alused aitavad mõista uurimistöö põhimõtteid – kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja
kaitsta oma lõputöö edukalt. Suurt tähelepanu pööratakse ka magistrandi kui iseseisva ja eetilise
uurija arengule.

Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused.

Õppejõud

"Olen töötanud eripedagoogi ja logopeedina üle 30 aasta nii tava- kui eriõppeasutustes, sealhulgas näiteks lasteaias ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. 2009. aastal kaitsesin Tallinna Ülikoolis oma doktoritöö ning samal aastal asusin ülikoolis ka tööle. Minu doktoritöö teemaks oli väikelaste kõne areng ja selle seotus kasvukeskkonna tingimustega. Tänasel päeval huvitavad mind eelkõige teemad, mis on seotud nõustamise ja võrgustikutööga."

"Mulle sümpatiseerivad üliõpilased, kes julgevad küsida ja oma arvamust avaldada; kes lähenevad teemadele oma huvivaldkonnast lähtuvalt. Väga oluliseks pean ka oskust planeerida ja väärtustada nii iseenda kui ka õppejõu aega. Tallinna Ülikoolis koordineerin ja õpetan tudengeid nii bakalaureuse- kui ka magistriõppekavadel."

Tiiu Tammemäe Eesti Teadusinfosüsteemis


Piret Soodla on Tallinna Ülikoolis töötanud teaduri ja õppejõuna. Alates 2020. aasta sügisest töötab ta haridusteaduste Instituudis kaasava hariduse ja eripedagoogika professorina. Piret viib läbi õppetööd, mis valmistab tulevasi ning juba praktiseerivaid eripedagooge ja õpetajaid ette tööks lugemisraskustega lastega. Seejuures peab ta oluliseks õpetajate ja eripedagoogide koostööoskuste toetamist, et tõhustada kaasava hariduse rakendamist alus- ja põhihariduses. Lisaks juhendab ta üliõpilasi uurimistööde planeerimisel ja läbiviimisel. Piret peab oma töös esmatähtsaks tõenduspõhisust ning õpetamisel on tema eesmärgiks toetada üliõpilasi, et neist saaksid teadlikud ja ennast juhtivad professionaalid.


Katrin Poom-Valickis on Tallinna Ülikooli õpetajahariduse professor. Oma doktorikraadi kaitses ta 2008. aastal, teemaks "Algajate õpetajate professionaalne areng kutseaastal".

Ta on arvukate organisatsioonide liige ning aktiivne teaduspublikatsioonide autor. Näiteks kuulub Katrin ajakirja Journal of Teacher Education for Sustainability toimetuskolleegiumisse, Kutseaasta ekspertgruppi, Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi jne. 

Katrin Poom-Valickis Eesti Teadusinfosüsteemis


"Juba keskkooli lõpetades teadsin, et tahan saada õpetajaks, kuid erivajadustega laste õpetamine tundus eriti huvitava väljakutsena. Olen õpetanud erivajadustega lapsi nii lasteaias kui ka koolis; töötanud nii logopeedi kui ka eripedagoogina. Õppejõuna alustasin 25 aastat tagasi Tallinna Pedagoogilises Seminaris. Mind on aastaid huvitanud laste käitumisraskused, nende põhjused, ennetamis- ja sekkumisvõimalused. Sel põhjusel olen omandanud magistrikraadi ka kasvatusteadustes ning lõpetanud ka pereteraapia õpingud. Minu uurimisvaldkondade alla kuuluvad näiteks mängu roll erivajadustega laste arengus, koostöö erivajadustega laste vanematega, erivajadustega lapse sotsiaalsed ja emotsionaalsed probleemid ning erivajadustega laste koolivalmidus."

"Mina hindan eelkõige aktiivseid üliõpilasi, kes näevad raskusi arenguliste väljakutsetena ning ei piirdu minimaalsete nõuete täitmisega. Õpetan nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe üliõpilasi. Minu loetavad ained seostuvad eelkõige käitumisraskuste ja positiivse käitumise kujundamise valdkondadega ning lapsevanemate nõustamisega. Ühtlasi juhendan ka uurimisseminare ja praktikaid."

Lii Lilleoja Eesti Teadusinfosüsteemis


"Olen õppimispsühholoogiaga seotud ainete üldmooduli õppejõud. Minu uurimisteemadeks on peamiselt õppimisprotsessiga seotud uskumused ja arusaamad, kuid lisaks ka õpimotivatsioon ja eneseregulatsioon prokrastineerimise näitel. Mul on praktiline kogemus õppejõu, õpetajahariduse programmide arendaja ja lapsevanemana. Töötan eriti meelsasti koos õppijatega, kes hindavad kognitiivset pingutust ja selle läbi tekkivaid ahhaa-elamusi, lustakus ei tule samuti kahjuks."

Kati Aus Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

Kandideerijal peab olema magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon; 4-aastase nominaalajaga (240 ainepunkti) rakenduskõrgharidus või ülikooli õpetajakoolituse diplomiõppe õppekava lõpetatud. Lisaks kooliõpetajana töötamise kogemus minimaalselt 5 aastat. Kandideerimiseks on vajalik tööandja soovituskiri, millest nähtub, et tööandja on kursis õppimise intensiivsusega ja sellest tulenevate muudatuste vajadusega tunniplaanis (ülikoolis on loengud valdavalt neljapäeval ja reedel). 

Vastuvõtueksam (100%) koosneb alljärgnevatest osadest:

 • Akadeemiline test (40%) - test sisaldab 40 valikvastustega ülesannet, mis hindavad verbaalseid ja matemaatilis-loogilisi võimeid. Verbaalseid võimeid näitavad ülesanded hindavad oskust võrrelda ning seostada sõnade tähendusi, teha teksti põhjal järeldusi ning leida tekstist reeglipärasusi. Matemaatilis-loogilisi võimeid näitavad ülesanded hindavad oskusi ja võimeid teha arvutusi ja matemaatilisi järeldusi ning leida loogilisi seoseid. Testiga ei hinnata kandidaadi kutsesobivust, vaid see hindab akadeemilise õppe jaoks vajalikke oskusi ja võimeid. Akadeemilist testi sooritatakse ülikooli arvutiklassis Moodle keskkonnas, vajalik on konto olemasolu, testi sooritamiseks on aega 30 minutit. Kandidaatidele on tutvumiseks avatud näidistest;
 • Kutsesobivusvestlus (50%) - vestluse eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õpi- ja töökogemus ning motivatsioon õpinguteks ja erialaseks tööks. Vestlusel kandidaat tutvustab ennast, oma eelnevat õpi- ja karjääriteed ning õpinguteks vajalikke üldpädevusi. Kandidaat vastab komisjoni küsimustele ühiskonna, hariduse, tervise ja kaasava hariduse päevakajalistel teemadel. Kandidaat peab olema tutvunud kaasava hariduse õppekavaga. Kutsesobivusvestlusele võtta kaasa väljatrükitult  tööandja soovituskiri ja  motivatsioonikiri (1 lk trükitult), milles tuuakse välja varasem haridustee, eelnev töökogemus (vähemalt 5 aastat kooliõpetajana), eelnev kokkupuude kaasava hariduse valdkonnaga, eriala valiku põhjendus. 

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 40 esimest kandidaati. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse. 

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Inglise keele oskus

Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel.

Kuhu edasi?

Magistriõppekava sihtrühmaks on töötav õpetaja, kes omandab hariduslike erivajadustega õppija toetamiseks vajalikke pädevusi ning oskab seeläbi ellu viia vajalikke muudatusi õpilase, klassi ja kooli tasandil ning nõustada kaasava hariduse rakendamisel ka kolleege. Omandatud teadmised ja oskused loovad hea baasi, et töötada koolis hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijana.

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ning kasvatusteaduse, haridusjuhtimise ja -innovatsiooni, elukestva ja mitteformaalõppe ning kaasava hariduse, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 19 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Lisaks võimaldab ülikool end proovile panna erinevates praktilistes koostööprojektides. Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma lapsed päevaste loengute ajaks lastetuppa. 

Loengutevälist tudengielu aitab organiseerida haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu - KÜN ning ülikooli üliõpilaskond. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda pealinna väga vilkas kultuurielus!

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9740

Sarnased erialad

Eripedagoogika

Eripedagoogika aitab arendada igaühe potentsiaali olemaks iseseisev, vastutav, paindlik ja leidlik!

Magistriõpe
Eesti keel
40
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Alushariduse pedagoog

Haridusteaduste instituut

Kui soovid teada, kuidas juhtida lasteaias õppe- ja kasvatustegevust, pakkuda pedagoogilist ja kvaliteedihindamise-alast nõustamist ning viia end kurssi eelkoolipedagoogikat ja alushariduse uuenduslikkust käsitlevate teemadega, on alushariduse pedagoogi magistriõppekava just sulle. Olgu sinu unistuste amet milline tahes – koolieelse lasteasutuse õpetaja, õppealajuhataja, direktor, haridusvaldkonna spetsialist – meie magistriõppekava loob võimaluse valida endale huvipakkuv karjäär, mis toetab terve ühiskonna heaolu ja arengut.

Magistriõpe
Eesti keel
18
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Noorsootöö korraldus

Haridusteaduste instituut

Kuidas noorsootöö juhina kavandada oma professionaalset arengut? Kuidas mõtestada noorsootöötaja rolli ühiskonnas ja viia ellu muutuseid? Noorsootöö korralduse magistriõpe aitab neile küsimustele vastused leida ning toetab vajalike teadmiste ja oskuste omandamist, et juhtida ning arendada valdkonda. Õppekava lõpetanutele antakse alates 2020. aastast noorsootöötaja, tase 7 kutse. Magistriõpe pakub integreeritud lähenemist sotsiaal- ja haridusteaduste kontekstis elukestva- ja mitteformaalõppe suunal. Tegemist on ainulaadse õppekavaga nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Magistriõpe
Eesti keel
13
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala