Bänner

Kaasav haridus

Vajadus kvalifitseeritud ja värskete ideedega õpetajate järele on püsiv. Kvaliteetne üldharidus järgib kaasava hariduse põhimõtteid ning on võrdväärselt kättesaadav kõigile, sõltumata nende erivajadusest. Kui töötad juba õpetajana, aga soovid omandada rohkem teadmisi ja oskusi, kuidas kaasava hariduse tingimustes otstarbekamalt korraldada õppetööd nii kooli kui klassi tasandil ja kuidas aidata kaasa iga lapse tõhusale õppimisele, siis on see õppekava just sulle.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 3 semestrit

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 25

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Kaasava hariduse õppekavale ootame töötavaid kooliõpetajaid, kes on huvitatud tuge vajavate
õppijate keskkonna ja materjalide kohandamisest, kes on aktiivsed ja avatud uutele ideedele.
Magistriõpe aitab kaasa õpetaja professionaalsuse kujunemisele, keskendutakse kompetentsidele, et
toetada hariduslike erivajadustega õppijat õppeprotsessis.

Sügis 2021 vastuvõtu ajakava

Õppe maht on 60 EAP, 3 semestrit. Algus 2022. aasta jaanuaris.

Taotlemisel kutse: vanemõpetaja tase 7 koos valitava kompetentsiga „Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis“.

Miks tulla meile õppima?

 • Sinust saab spetsialist, kes oskab kaasata õppetöösse kõiki õppijaid, sõltumata nende erivajadusest.
 • Kaasava hariduse õppekaval õppija saab juba õpingute vältel praktiliste ülesannete kaudu kohandada enda tööd ja nõustada kolleege.
 • Õppe käigus kujunevad teadmised ja oskused, kuidas õppija arenguvajadustest lähtuvalt kujundada õppekeskkonda, õppeprotsessi ja töökorraldust.
 • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud.
 • Sa saad kasutada iga võimalust, et inimesena ning professionaalina kogeda ja õppida.

Tutvu õppekavaga

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö magistriõppes toimub neljapäeviti ja reedeti, valik- ja vabaained võivad vastavalt
tunniplaanile olla ka teistel päevadel.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • Kaasava hariduse õpetaja 30 EAP
 • Teadustöö alused 9 EAP
 • Vabaained 6 EAP
 • Magistritöö 15 EAP

Kaasava hariduse õpetaja moodul toetab valmiduse kujunemist kaasava hariduskorralduse
mõistmiseks ja rakendamiseks. Ained toetavad õpetaja professionaalsuse kujunemist ja kompetentsust
praktilises töös õppe diferentseerimisel.

Teadustöö alused aitavad mõista uurimistöö põhimõtteid – kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja
kaitsta oma lõputöö edukalt. Suurt tähelepanu pööratakse ka magistrandi kui iseseisva ja eetilise
uurija arengule.

Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused.

Vastuvõtutingimused

Kandideerijal peab olema magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon; lõpetatud 4-aastase nominaalajaga (240 ainepunkti) rakenduskõrgharidus või ülikooli õpetajakoolituse diplomiõppe õppekava. Lisaks kooliõpetajana töötamise kogemus minimaalselt 5 aastat.

Vastuvõtueksam (100%) koosneb alljärgnevatest osadest:

 • Akadeemilise testiga (50%) selgitatakse välja kandidaadi valmidus ja oskused analüüsida olemasolevat teavet ning näha seoseid, lahendades nt lingvistilisi, matemaatilisi ning loogilise mõtlemisega seotud ülesandeid. Testiga ei hinnata kutsesobivust, vaid selle eesmärgiks on selgitada kandidaadi valmidust ülikooliõpinguteks. Akadeemilist testi saab sooritada elektrooniliselt Moodle keskkonnas kandidaadile sobivas asukohas. Testi sooritamiseks on vajalik konto olemasolu, kuidas luua kontot, vt siin. Moodlesse sisselogimiseks on vajalik ID-kaart, Smart-ID või Mobiil-ID (esimese kahega saab sisse logida HarID keskkonna kaudu). Akadeemilise testi ja näidistesti asukoht Moodles on siin (parool: TLUHTI).
 • Kutsesobivusvestluse (50%) eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õpi- ja töökogemus ning motivatsioon õpinguteks ja erialaseks tööks. Vestlusel kandidaat tutvustab ennast, oma eelnevat õpi- ja karjääriteed ning õpinguteks vajalikke üldpädevusi. Kandidaat vastab komisjoni küsimustele ühiskonna, hariduse, tervise ja kaasava hariduse päevakajalistel teemadel. Kandidaat peab olema tutvunud kaasava hariduse õppekavaga. Kutsesobivusvestlusele võtta kaasa tööandja soovituskiri ja motivatsioonikiri (1 lk trükitult), milles tuuakse välja varasem haridustee, eelnev töökogemus (vähemalt 5 aastat kooliõpetajana), eelnev kokkupuude kaasava hariduse valdkonnaga, eriala valiku põhjendus.

Tutvu varasemate aastate akadeemilise testi näidisküsimustega

Vaata ajakava

Kõik vastuvõtueksamil osalevad kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 40 esimest kandidaati. Kutsesobivusvestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 palli) ka juhul, kui ta saaks kutsesobivusvestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Küsimuste korral palume pöörduda: vastuvott.haridus@tlu.ee.

Inglise keele oskus

Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel.

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9740

Sarnased erialad

Eripedagoogika

Haridusteaduste instituut

Eripedagoogika aitab arendada igaühe potentsiaali olemaks iseseisev, vastutav, paindlik ja leidlik!

Magistriõpe
Eesti keel
40
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Alushariduse pedagoog

Haridusteaduste instituut

Kui soovid teada, kuidas juhtida lasteaias õppekasvatustegevust, pakkuda pedagoogilist ja kvaliteedihindamise-alast nõustamist ja viia end kurssi eelkoolipedagoogikat ja alushariduse uuenduslikkust käsitlevate teemadega, on alushariduse pedagoogi magistriõppekava just sulle. Olgu sinu unistuste amet milline tahes – koolieelse lasteasutuse õpetaja, õppealajuhataja, direktor, haridusvaldkonna spetsialist – meie magistriõppekava loob võimaluse valida endale huvipakkuv karjäär, mis toetab terve ühiskonna heaolu ja arengut.

Magistriõpe
Eesti keel
20
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Noorsootöö korraldus

Haridusteaduste instituut

Kuidas noorsootöö juhina kavandada oma professionaalset arengut? Kuidas mõtestada noorsootöötaja rolli ühiskonnas ja viia ellu muutuseid? Noorsootöö korralduse magistriõpe aitab neile küsimustele vastused leida ning toetab vajalike teadmiste ja oskuste omandamist, et juhtida ning arendada valdkonda. Õppekava lõpetanutele antakse alates 2020. aastast noorsootöötaja 7. taseme kutse. Magistriõpe pakub integreeritud lähenemist sotsiaal- ja haridusteaduste kontekstis elukestva- ja mitteformaalõppe suunal. Tegemist on ainulaadse õppekavaga nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Magistriõpe
Eesti keel
15
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala