Haridusblogi

Uuenevad lasteaiad ja koolid

Kevade lähenemisega on lõpule jõudmas 2021/2022. õppeaasta Tulevikukoolide ja -lasteaedade arenguprogrammide aastaring. Kui üks ring saab läbi, on peagi algamas uus!

Bänner

Eelmise õppeaasta lõpus alustasid tõenduspõhist ja koostöist haridusmuutust kavandama viis üldhariduskooli Tulevikukooli programmis ning kümme Tallinna lasteaeda koolieelsete lasteasutuste juhtimise arendusprogrammis. Lisaks on koostöös erinevate partneritega käimas või lõppemas veel mitu Tulevikukooli metoodikal põhinevat arenguprogrammi, näiteks haridusühenduste tegevusvõimekuse tõstmisele suunatud programm, kus osaleb kuus ühendust, ning õppija vaimset tervist toetav arenguprogramm viie koolimeeskonnaga.

Aga mis siis tänavu osalevates koolides-lasteaedades muutub? Kindlasti on siinkohal keskseteks märksõnadeks õpimotivatsioon ja ennastjuhtiv õppija. Nii on Tallinna Arte Gümnaasium ühtlustamas tunnistruktuuri, et õppija tajuks õppimist eesmärgipärase ja mõtestatuna. Võru Kreutzwaldi Kool hakkab pakkuma põhiainetes õpet temporühmades, mis võtab arvesse iga õpilase individuaalset edenemist, Viljandi Jakobsoni Koolis toetatakse 8. klassi õpilaste õpimotivatsiooni õpioskuste arendamise kaudu, Valga Põhikoolis kujundatakse 5. klasside õpilastel jõukohaste õpieesmärkide seadmise oskust ning Kalamaja Põhikool keskendub HEV-õpilaste toimetulekut toetava süsteemi loomisele. Koolidele suunatud infopäev toimub 12. aprillil Zoomis.

Info infopäevade ja programmiga liitumise kohta

Kaasava hariduse temaatika on oluline ka lasteaedades. Sellest lähtuvad Tallinna Loitsu Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke muutusplaanid. Keskkonnateadlikkus ja õpitegevuste lõimimine on sihiks Tallinna Allika lasteaial, kus oma hoovi luuakse õuesõppe võimalused. Tallinna Lasteaed Naksitrallid toetab eesti keele õpet muu kodukeelega laste seas, pidades oluliseks ka peredega koostöös ühiste väärtuste loomist. Populaarseimaks sihiks on tänavu lapsest lähtuva, eri valdkondi ja aktiivõppemeetodeid lõimiva projektõppe juurutamine. Lasteaedade muutusplaanide esitlemine toimub 30. märtsil, sellest saavad osa ka uue arenguprogrammi meeskonnad – nii saab kohe põhjaliku ülevaate programmi võimalustest ning hea hoo oma plaani koostamiseks. Programmi tutvustaval avalikul infopäeval osaleda saab juba 9. märtsil Zoomis.