Teated

Liitu Tulevikukooli programmiga!

Tulevikukool on kooliarendusprogramm, mille eesmärk on õppija arengu toetamisest lähtuv kooliarendus, mille raames kasvab kooli tõenduspõhine innovatsiooni juhtimise võimekus.

Lapsed

Koolid on pidevas muutumises – muutuvad õppijad ja nende vajadused, muutub ühiskond ja õppe sisu, täienevad teadmised, kuidas inimene õpib ning sellest lähtuvalt õppemeetodid ja õppekorraldus. Muutused on kiired ja keerulised. 

Uute lahenduste sündi ei saa kaua oodata. Täna sobiv lahendus ei pruugi olla sobiv enam paari aasta pärast. Väljakutsed ei ole ka kõigis koolides ühesugused, kaugeltki ei ole kõigile sobivaid lahendusi. Võtmeks on iga kooli võimekus enda "tervist" – õpilaste õppimist – diagnoosida ja valmidus luua ise just oma õpilastele sobivaid lahendusi.

Uued õpetamismetoodikad sünnivad klassiruumis, mitte "katseklaasis". TLÜ haridusinnovatsiooni keskuse Tulevikukooli programmis arendavad õpetajad uusi lahendusi, koostöös ülikooliga kogutakse ja analüüsitakse tõendeid, et hinnata nende efektiivsust, veenda kahtlejaid ja edasi areneda.

Fookuses on muutuste protsess, kus:

 • muutused jõuavad õpilaste igapäevasesse õppesse;
 • õpetajatel kujunevad koostööharjumused;
 • juhid arendavad juhtimisoskusi;
 • õpetajad ja juhid analüüsivad ülikooliga koostöös muutuste protsessi ja mõju tõenduspõhiselt.

Kuidas?

Ühe õppeaasta jooksul toetab kooli ülikooli meeskond, kes omavad eelnevalt teadmisi ja kogemusi organisatsiooni juhtimisest sh koolitajatena, uurijatena. Igal koolil on oma konsultant, kes töötab kooliga pidevalt, külastades kooli orienteeruvalt kord nädalas, lisaks veebipõhine suhtlus. Meeskonda kaasatakse vastavalt vajadusele sisueksperte teistest valdkondadest. Igakuiselt toimuvad Tallinna Ülikoolis koolide ühised seminarid, et mõtestada muutuste protsessi ja valmistuda järgnevateks etappideks.

Kooli ülesandeks on moodustada 4–6 liikmeline juhtrühm, kuhu kuuluvad õpetajad ja juhtkonna esindajad. Õpetajatest saavad ülikooli toel muutuse eestvedajad koolis.  Juhtrühma eestvedamisel viiakse programmi jooksul koolis sisse konkreetne muutus.  Juhtkonna aktiivne roll tagab muutuse õnnestumine ja leviku koolis.

Kandideerimine

Liitumissoovi esitamise tähtaeg on 15. aprill 2019. Liitumissoov palun saata e-posti aadressile valentina.paas@tlu.ee

Liitumissoovis selgitage:

 • Mis on muutus, mida soovite koolis saavutada seoses õppijate arengu ja õppimisega?
 • Kuidas see muutus on seotud kooli visiooni ja eesmärkidega arengukavas?
 • Missugune on sisehindamise põhjal kooli hetkeolukord soovitud muutuse valdkonnas?
 • Millised on teie ootused Tulevikukooli programmile?

Liitumissoov kirjutage vabas vormis umbes 2 lk (kuni 3600 tähemärki) ning lisage viited kooli arengukava ja sisehindamise aruandele.

Mis saab edasi?

Pärast liitumissoovi esitamist lepib Tulevikukooli meeskond valitud koolidega kokku kooli külastuse, kus kohtutakse kooli juhtkonnaga, mõningate õpetajatega ning tehakse koolis ringkäik.

Valikuprotsessi vältel analüüsime kooli valmidust soovitud muutuse ellu viimiseks. Selleks analüüsime kooli järgmistes valdkondades:

 • soovitud muutuse saavutatavus ja kooskõla kooli senise arenguga;
 • muutuse seotus kooli visiooniga, arengukavaga, sisehindamisaruandega ja tulemusnäitajatega;
 • valmisolek põhjaliku lahenduse väljatöötamiseks ja järjepidevaks rakendamiseks;
 • muutuse kooskõla koolikultuuriga;
 • eneseanalüüsioskused ja valmidus võtta vastutust;
 • arenduses olevate innovatsioonide hulk koolis;
 • õpetajate meeskonnal kasutada olevad ressursid, sh. ajaressurss;
 • õppimis-, õpetamis- ja koostöötingimused koolis;
 • õpetajate kaasatus kooli juhtimisse.

Tulemustest teavitame koole 31. maiks 2019. Osalema valitud koolid kutsume Tallinna Ülikooli 11. juunil 2019 kell 10.00–14.00 toimuvale seminarile, kus tutvustatakse edasist protsessi.

Programmis osalemine koolile on investeering väärtuses umbes 22 000 eurot. Käesoleval aastal on programmis osalemine koolile tasuta. Koolide programmis osalemist toetab projekt nr 2014-2020.1.02.18-0640 "Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine Tallinna Ülikoolis".


Tegevuse elluviimist toetavad Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse "Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" raames.

Euroopa Sotsiaalfond logoInnove logo