Tervisekäitumine ja heaolu

Tervisekäitumine ja heaolu, PhD

Kandideerima ootame isikuid, kel on magistrikraad tervise ja heaoluga seotud erialadel või meditsiiniline kõrgharidus ning kellel on selge visioon oma doktoritööst kavandina ning olemas ka potentsiaalne juhendaja. 

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 1 doktorant-nooremteadur, 1 doktorant-üliõpilane

 

Tervisekäitumine ja heaolu doktoriõppe vastuvõtt 2024 (avatud teemadega vastuvõtt):

Tervisekäitumine ja heaolu doktoriõppe vastuvõtt 2024 on avatud teemadega. Eelkõige on oodatud doktoritöö teemad, mis on seotud rahastatava projekti või tegevusega Tallinna Ülikoolis.


Heaolu ja selle juhtimine on kasvav majandusharu, mis rajaneb tervisliku elu ja haiguste vältimise tõenduspõhistele teooriatele.

Doktoriõppekava missiooniks on edendada terveid eluviise toetavat teadustööd, tänu millele väheneb ebatervete elusviiside, tehnoloogilise arengu põhjustatud sub-optimaalse töökorralduse ja teiste kaasaegsete sotsiaalsete protsesside põhjustatud heaolu ja elukvaliteedi langusest tingitud majanduslik ning sotsiaalne kulu.

Doktoriõppekava rajaneb inimese tervisteadlikkuse, töövõime ja heaolu interdistsiplinaarsele uurimisele, mille käsitlus sisaldab kehalise ja vaimse suutlikkuse ning heaolu neuroloogilisi, biokeemilisi, füsioloogilisi, mehhaanilisi, käitumuslikke, keskkondlikke, loovtegevuslike ja sotsiaalseid aspekte. Tervise ja heaolu seisundi hoidmise ja parandamise eesmärkidel toimuv õppe- ja uurimistöö arvestab populatsiooni erinevate sihtrühmade ja vajaduste kontekstidega nagu kool, töökeskkond, sport ja liikumisharrastus, aktiivne elu, loomingulised harrastused jmt.

Programmi käigus õpetatakse üliõpilastele uurimistööd ja selle praktilist rakendamist karjääriks kõrghariduses, arendus--ja teadusasutustes ning tervishoiusüsteemis lõimides teadmised tänapäeva ootustele vastavate tervisetehnoloogiatesse arvestades tervishoiukorralduse eripära.

  • Antav kraad: filosoofiadoktor (terviseteadused)

Keda ootame õppima?

Kandideerima ootame isikuid, kel on magistrikraad tervise ja heaoluga seotud erialadel või meditsiiniline kõrgharidus ning kellel on selge visioon oma doktoritööst kavandina ning olemas ka potentsiaalne juhendaja. 

Miks tulla meile õppima?

Tervishoiu arengusuunad aastani 2020 sätestavad, et tervisevaldkonna arenguid mõjutavad elanikkonna vananemine, vähenemine ja ümberpaiknemine nii Eesti-siseselt ja globaalses ulatuses, esmashaigestumise kasv ja krooniliste haiguste esinemise sagenemine; ühiskonna kasvavad ootused teenuste kvaliteedile ja kättesaadavusele; isikute (tööjõu, patsientide) vaba liikumine; piiratud  ressursid (pädev personal, avalik raha) vs tervishoiukulutuste kasv. 

Lisaks tervishoiuteenustele saavad üha olulisemaks terviseteenused, mis on nõustamisteenuseid, suunatud riskikäitumise ennetamisele või sellest loobumisele sh sõltuvushäirete (nt alkoholismi) varasele avastamisele ja neist loobumisele, haiguste ennetamisele, aga ka subjektiivse heaolu tõstmisele.

Filosoofiadoktori diplom tervisekäitumise ja heaolu valdkonnas annab võimaluse töötada doktorikraadi nõudvatel ametikohtadel teadlasena, õppejõuna ja tippekspedina.  Eriala lõpetajatel on kõrge potentsiaal leida rakendust mitmetes töövaldkondades haridusasutustest, haiglatest, erasektorist kuni omavalituste ja riigi juhtimiseni. 

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikooli peahoones raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Vaata "Ekspert eetris" loengusarja

Vaata “Terve eluviis Tallinna Ülikooliga” videosarja

Õppekava eesmärgid

  • Luua tingimused laiapõhjalise ja süsteemse süvahariduse saamiseks tervisekäitumise ja heaolu valdkonnas ning iseseisvaks teaduslikuks uurimistööks rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel.
  • Arendada suutlikkust tegutseda uurija või õppejõuna heaolu ja tervise valdkonnas ning omada globaalset, holistlikku ja jätkusuutlikku maailmavaadet.
  • Toetada iseseisva uurimisoskusega teadlaste kujunemist kõrge kvalifikatsiooniga õppejõududeks, teadustöötajateks ja spetsialistideks teadus- ja arendusasutustele, kõrgkoolidele ning tervisevaldkonna asutustele.

 

Vastuvõtutingimused

Tervisekäitumine ja heaolu doktoriõppe vastuvõtt 2024

Õppekava täiendavad vastuvõtunõuded:

Vastuvõtueksam toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuuna eelnevalt esitatud motivatsioonikirja ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kavandi (soovi korral lisada doktoritööks kavandatavad olemasolevad publikatsioonid) teemadel. Tervisekäitumine ja heaolu doktoriõppe vastuvõtt 2024 on avatud teemadega. Oodatud on doktoritöö teemad, mis on seotud rahastatava projekti või tegevusega Tallinna Ülikoolis.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

Lisaks avaldusele tuleb sisseastumise infosüsteemi lisada järgmised dokumendid:

  • CV
  • Doktoritöö kavand (doktoritöö kirjutamiseks planeeritavas keeles kuni viiel A4 leheküljel, mitte enam kui 9000 tähemärki), mis on doktoritöö juhendaja kvalifikatsioonile vastava soovitaja poolt heaks kiidetud. Doktoritöö kavand peab olema allkirjastatud nii kandideerija kui soovitaja poolt.
  • Motivatsioonikiri (kuni 3000 tähemärki)
  • Olemasolul lisada avaldatud publikatsioonid
  • Nõutud inglise keele tase on B2.

Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.

Loe vastuvõtutingimustest ja protseduurist lähemalt. (pdf)

Vaata varasemaid Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöid.

Vastuvõtueksamite ajakava

Tutvu õppekavaga

Karjäärivõimalused

  • Rahvusvaheliselt akrediteeritud doktoridiplom võimaldab töötada doktorikraadi nõudvatel ametikohtadel teadlastena, õppejõududena ja tippekspertidena Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes institutsioonides.

Võta ühendust!

Õppekava kuraator: Aleksander Pulver
ÕPPENÕUSTAJA-SPETSIALIST: Greete Horn

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9473