Loodusblogi

KEKO klaster tagasisidestas Eesti Rohepöörde tegevusplaani

Mukri raba. Foto: Priidu Saart

Riigikantselei soovis tagasisidet Eesti viimase aja ühele olulisemale arengut suunavale dokumendile - Rohepöörde tegevusplaanile. Tagasisidet sooviti kahes küsimuses: prioriteetsed tegevussuunad ning täiendavad tegevused, mis vajaksid tegevusplaani lisamist.

TLÜ nimel vastanud KEKO klaster tõi läbiva probleemina esile, et märkimisväärset nihet tänase olukorraga võrreldes ei ole tegevusplaaniga võimalik saavutada, kuna see tugineb kehtiva majandusmudeli jätkumisele ja rohepöörde elluviimisele selles mudelis kohanemise teel. 

Prioriteetide esiletoomisest olulisemana rõhutati prioriteetide omavahelist seostatust: tuleb näha nii valdkondi, mis on enim seotud süsiniku sidumisega kui neid, kus on enim võimalik süsinikuheidet vähendada. Samuti märgiti, et keskkonnamõjusid tuleb näha kompleksselt, tuues näitena Ida-Virumaa, kus kliimamuutuste leevendamine ei tohi tekitada uusi sotsiaal-majanduslikke riske. 

Konkreetsete prioriteetsete eesmärkidena toodi esile kaks: “Looduskaitselise maakasutuse ja planeerimise toetamine ning elupaikade taastamine” ja “Keskkonnahoidlikku liikuvust soodustava linnakeskkonna loomine”. 

Täiendavate tegevuste osas juhtis KEKO klaster tähelepanu, et Rohepöörde tegevusplaanis 1) on vaja tugevdada koostööd kogukondadega, 2) tuleb ruumiplaneerimise ja transpordi osas vaadata lahendusi linnaregiooni kontekstis, 3) peab elurikkus ja kliimahoid olema parmini seostatud ning 4) elurikkus vajaks tervikuna mitmekesisemat sisustamist. Samuti rõhutati vajadust liikuda andmepõhisele rohepoliitikale ning lõpptarbijale lähemale jõudmist, mis tagaks ka tegevusplaani rakendumise.

Avalikule konsultatsioonile järgnevad arutelud Riigikantselei eestvedamisel. 

Eesti Rohepoliitika kohta saad täpsemalt lugeda SIIT.