Ühe ELU projekti Euroopastumine

Rahvusvahelise projekti "Mediatized EU" Eesti tegevuste  raames  õppisid osalejad läbi empiirilise uuringu läbiviimise tundma Eesti identiteeti EL osana.

pilt

Projekti Euroopastumine, EL ja Eesti: poliitilise eliidi ja ajakirjanike arusaamad raames õppisid osalejad läbi empiirilise uuringu tundma Eesti identiteeti Euroopa Liidu osana. Üheksateist üliõpilast said sissejuhatava ülevaate teemal Eesti, Euroopa Liit ja euroopastumise diskursus Eesti ühiskonnas ning viisid igaüks läbi mitu ankeetintervjuud (koos salvestusega) Eesti poliitilise ja ajakirjanduseliidi esindajatega, tehes tulemustest esialgse analüüsi.

Kursusel said 19 osalejat  sissejuhatava ülevaate teemast Eesti, Euroopa Liit ja euroopastumise diskursus Eesti ühiskonnas ja viisid läbi 50 etteantud küsimustega suulist struktureeritud ankeetintervjuud Eesti poliitilise eliidi ja juhtivate ajakirjanikega. Ankeedi metodoloogia on kooskõlas projektis "Mediatized EU" kasutatava Q-metodoloogiaga. Struktureeritud suuliste ankeetintervjuude läbiviimine ka salvestati.

Enne ankeetintervjuude läbiviimist said projektis osalejad ettekujutuse euroopastumise mõistest ja teemast, sissejuhatuse projekti olemusest, eesmärkidest ja esialgsetest tulemustest,  muu hulgas käesoleva ELU projekti juhendajate Andres Kõnno ja Barbi Pilvre osalusel 2022 sügisel valminud meediaanalüüsi raportist. Samuti anti ülevaade Eesti parteide suhtumisest euroopastumise protsessi (Tõnis Saarts), mis võimaldab laiemas kontekstis mõtestada Euroopa teemat ja euroopastumisest arusaamist Eesti ühiskonnas ning ühtlasi paremini mõista projekti raames tutvustatavat juba valminud meediaanalüüsi.

Osalejad said ülevaate sotsioloogilistes küsitlustest kasutatavast  Q-metodoloogiast ja õpivad seda kasutama. Selle metodoloogia  abil analüüsitakse läbiviidud ankeetintervjuude tulemusi. 

Projekti eesmärk on mõista euroopastumist ja suhtumist Euroopa Liitu Eestis  ning mõtestada Eesti poliitilise eliidi ja ajakirjanike arusaamu Eesti  identiteedist EL osana ning seeläbi mõista Eesti ühiskonda läbi ühe teatud fookuse paremini.  

Projekt "Mediatized EU" on teadusprojekt https://mediatized.eu/ja selles osalemine võimaldab projektis osalejatel tutvuda rahvusvahelise teadusprojekti läbiviimisega.

Projektis osalejad  teevad  projekti lõpuks koos  juhendajatega täidetud ankeetide ja salvestatud intervjuude materjali  esialgse   analüütilise kokkuvõtte:  kuidas mõistavad Eesti poliitiline eliit ja ajakirjanikud euroopastumist ja Euroopa olemust ning Euroopa Liitu. 

Kokkuvõte on sisendiks rahvusvahelisse projekti "Mediatized EU", mis võimaldab projektis osalejatel tutvuda rahvusvahelise teadusprojekti läbiviimisega. 

Lisainfo:
Projekti mentorid "Mediatized EU" raames Holger Mölder, Archil Chonchia TTÜ