demograafia

Demograafia PhD

Ühiskonnateaduste instituut pakub ainsana Eestis võimalust demograafiaalaseks doktoriõppeks. Meie uurimissuunad hõlmavad kõiki peamisi rahvastikuarengu alusprotsesse nii tänapäevases kui ajaloolises vaates.

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 1

 

Nominaalne õppeaeg: 4 aastat (8 semestrit)
Õppeteenustasu: tasuta õpe
Õppetöö keel: eesti keel, inglise keel
Vastuvõtu valdkond: sotsiaalteadused, ärindus ja õigus
Antav kraad: filosoofiadoktor (demograafia)

Tutvu õppekavaga

Õppekava eesmärgid:

 • luua eeldused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooni omandamiseks rahvastikuteaduse ning sellega piirnevate teaduste vallas;
 • luua tingimused professionaalsuse saavutamiseks iseseisva uurimistöö läbiviimiseks rahvusvahelisel tasemel;
 • luua eeldused pädevuste kujunemiseks jätkamaks kõrgkvalifitseeritult teadus- ja õppetöös  rahvastikuteaduse ja piirteaduste alal, et tagada valdkonna jätkusuutlikkus;
 • toetada pädevuste kujunemist töötamaks mitmelaadsetel kõrgetasemelist rahvastikualast kompetentsi eeldavatel ametikohtadel avalikus sektoris, ennekõike hariduse-, tervishoiu- ja kindlustuse valdkondades.

Õpiväljundid:

 • on võimeline püstitama ja lahendama ühiskonnas esilekerkivaid probleeme rahvastikuarengulises kontekstis;
 • omab süsteemseid teadmisi rahvastikuteaduse uurimissuundadest ja teoreetilistest alustest;
 • orienteerub teadustöö metodoloogia tänapäevastes käsitlustes;
 • oskab kavandada, ellu viia ja juhtida uurimistööd, kasutades valdkonna-spetsiifilisi uurimis- ja analüüsimeetodeid;
 • suudab luua rahvusvaheliselt aktsepteeritud tasemel teadustekste, kriitiliselt analüüsida teadustööd ning argumenteeritult väidelda;
 • on suuteline töötama rahvusvahelistes meeskondades.

Keda ootame õppima?

Ootame õppima magistrikraadi või sellele vastavat haridustaset omavaid inimesi, kellel on selge huvi rahvastikuteaduse vastu ja valmisolek tegeleda süvendatult kvantitatiivsete andmestikega. Olulise eelise annab iseseisva uurimistöö kogemus ja (rahvastiku-) teaduslike publikatsioonide olemasolu, soovitav on rahvusvahelistes projektides osalemise kogemus. Eeldame valmisolekut seostada oma uurimisteema Eesti rahvastikulooga.

Doktoriõppe konkursid on avatud täiskoormusega õppeks. Et tagada võimalus doktoritööle pühendumiseks, eeldame kõigilt 2022/23 õppeaastal vastuvõetud doktorantidelt nooremteadurina tööleasumist 1,0 koormusega Ühiskonnateaduste instituudis.

Miks tulla meile õppima?

Instituut pakub ainsana Eestis võimalust demograafiaalaseks doktoriõppeks. Instituudi uurimissuunad hõlmavad kõiki peamisi rahvastikuarengu alusprotsesse nii tänapäevases kui ajaloolises vaates (sh sündimus ja perekond, suremus ja tervis, rahvastiku vananemine, välispäritolu rahvastik, ajaloodemograafia). Tähtsal kohal on rahvusvaheliselt võrreldavate rahvastikuandmestike alane arendustegevus, kuhu on kaasatud ka doktorandid. Toetatakse osalust rahvusvahelistel erialakonverentsidel ja teaduskoostöös. Õppe- ja teadustöö on paindlik ja vajaduspõhine. Soovitav on nominaalse õppeaja jooksul osaleda Euroopa demograafia doktorikoolis (EDSD), mis on Euroopa juhtivate demograafiakeskuste vahelises koostöös toimuv 1-aastane roteeruv õppeprogramm.   

Karjäärivõimalused

Doktorikraad demograafia erialal võimaldab töötada:

1) teadlasena või teadus- ja arendusprojektide juhina;

2) eelkõige avalikus sektoris rahvastiku alast kompetentsi nõudvatel ametikohtadel tipp-spetsialistina (sh tervishoid, haridus, sostsiaalvaldkond, kindlustus, pensionisüsteemid, regionaalne planeerimine).

Vastuvõtutingimused

2022/23. õppeaasta vastuvõtu prioriteetne teema:

Sündimuse dünaamika ja erisused nüüdis-Eestis; seosed poliitikareformidega ja/või muude tegurite mõju.

Sisseastumiste ajakava

Demograafia õppekava täiendavad vastuvõtunõuded:

 • Kandideerimiseks on vajalik potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud ja juhendaja poolt allkirjastatud doktoritöö kava.
 • Vastuvõtueksam koosneb:

1) vestlus doktoritöö kavandi teemal (pööratakse tähelepanu teema seostatusele rahvastikuteaduse teoreetiliste lähtekohtadega ning instituudi uurimisprioriteetidega);

2) doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste hindamine (CV, ilmunud publikatsioonid, varasem andmetöö kogemus).

 • Soovitav on enne eksamile tulekut läbi töötada demograafia üldkursuse materjalid (lähem teave õppejuhilt).

Doktoritöö kavandi struktuur (5-10 lk + kirjandusallikate loetelu):   

 • (1) doktoritöö teema, sh lühikokkuvõte uurimisprobleemist, mida doktoritööga püütakse lahendada        
 • (2) töö eesmärgid, peamised uurimisküsimused ja -ülesanded või tööhüpoteesid                
 • (3) lühiülevaade olulisematest teemakohastest varasematest uuringutest ja teoreetilisest seisukohtadest koos kirjanduse viidetega
 • (4) andmed ja uurimismeetodid, mida on plaanis kasutada uurimisprobleemi lahendamiseks, sh valimi koostamise põhimõtted
 • (5) tööplaan, doktoritöö valmimiseks vajalikud ressursid ja võimalikud riskid

Juhendajate kontaktid on leitavad: https://www.tlu.ee/yti/kontaktid

Juhendajate uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda: https://www.etis.ee

Võta ühendust!

Õppenõustaja: Agnes Janson telefon: 6409 452, e-post: agnes.janson@tlu.ee

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 451

E-postyti@tlu.ee