Muu sündmus

Teadlaste Öö Festivali projektipäev "Saladuslik saar" (Grupp on täitunud)

Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus ootab õpilasi koos õpetajate ja/või lapsevanematega projektipäevale “Saladuslik saar”, kus katsetatakse uusi pedagoogilisi võtteid ja erinevate ainete lõimimist, et proovida järgi teadusliku mõtteviisi kasu praktiliste probleemide lahendamisel.

27.09.2019 kell 10.00 - 14.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

“Saladuslik saar” on seikluslik projektipäev, mis ühendab loodusteaduste, keelte, kunsti ja kirjanduse valdkonnad. Projektipäeva käigus on õpilastel võimalik kasutada keskuses olevat tehnoloogiat, samas on ka piisavalt loomingulise eneseväljenduse võimalusi, õppimine toimub Tallinna Ülikooli avatud õppekeskkonnas. Päeva käigus toimub pidev oma meeskonna tegevuse reflekteerimine ja tulemuste tutvustamine ning analüüs. Enamik ülesandeid on üles ehitatud mänguliselt, mõnes sisaldub ka võistlusmoment.

Osalema ootame 6. - 8. kooliastmes klassi õpilasi. Korraga saame vastu võtta 15-20 õpilasest koosnevat rühma (soovi korral võib rühma ka mitme klassi pealt kokku panna, ei pea olema paralleelklassid). Õpilasi saatvad täiskasvanud täidavad samuti projektipäeva ülesandeid eraldi rühmas. Seetõttu soovime, et õpilasi saadaks 3-4 õpetajat ja/või lapsevanemat. Osalemiseks tuleb eelregistreerida!

Projektipäevad on õppetöö osaks õpetajakoolituse tudengitele, kes töötavad neid välja koos haridusinnovatsiooni keskuse didaktikutega. Üliõpilased on aktiivselt kaasatud projektipäeva läbiviimisesse.

Projektipäeva viib läbi Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse projektijuht Valentina Paas.

Küsimuste tekkimisel palun pöörduda Kersti Pado poole (6409 145; kersti.pado@tlu.ee).

b%C3%A4nner.jpg


Alljärgnevalt on täpsemalt välja toodud, kuidas projektipäev on üles ehitatud, projektipäeva eesmärgid ning mida osalejad saavad päeva jooksul kogeda.

Projektipäev on üles ehitatud:

 • õppijakeskselt – projektipäeva korraldavad juhendajad, kes aitavad meeskondi probleemide lahendamisel, õpilased juhivad oma õppimist ise;
 • rõhk on meeskonnatööl – sotsiaalsed oskused, ülesannete jagamine, vastutus, ajaraamistiku jälgimine, enda kehtestamine ja väljendamine;
 • järgitakse kirjalikke õpijuhiseid – oluline on õppijate iseseisvus, funktsionaalne lugemisoskus, kriitiline mõtlemine.
 • Projektipäeva käigus toimub pidev oma meeskonna tegevuse reflekteerimine ja tulemuste tutvustamine ning analüüs.

Projektipäeva eesmärgid õpilastele: 

 • arendada loovust, koostööoskust, algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel;
 • õppida lugema ja kuulama eesti- ja võõrkeelseid õpijuhiseid, tegema iseseisvaid otsuseid eri meetodite valikul ning jälgima ajakasutust;
 • tegevuste kaudu tutvuda uute ja vanade tehniliste vahendite ja internetipõhiste keskkondade võimalustega;
 • sisendada julgust ja enesekindlust nii uute vahendite/meetodite kasutamiseks kui ka enda töö presenteerimiseks ja rühmatöö tegemiseks;
 • näha käelise tegevuse ja mõttetöö ühendamises võimalust igapäevaelu mitmekesistada ning praktilisi probleeme lahendada.

Õppijad saavutavad järgmised õpitulemused:

 • oskab suhelda ja käituda teisi arvestades ja tehes koostööd; 
 • analüüsib ja selgitab keskkonnaobjekte ja -protsesse (nt tunneb ära taimi ja loomi);
 • leiab nendevahelisi seoseid ja teeb järeldusi (määrab oma asukohta ja näeb ette vastavaid ohtusid);
 • rakendab tehtud järeldusi probleemide lahendamiseks ja tegevuste planeerimiseks (toidu otsimine, ohutu käitumine, endast märku andmine, pääsemisvõimaluste otsimine);
 • kirjutab mõtestatud ja sidusa narratiivi ning esitab teavet eri viisidel (verbaalselt ja mitteverbaalselt, kasutab Morse koodi, tunneb rahvusvahelist appikutsesignaali SOS;
 • teadvustab ja sõnastab oma õpitegevusi;
 • seostab mängulist õpisituatsiooni reaalse eluga.