Doctoral studies

Doktoritöö uuris „loomemajanduse“ ja „e-Eesti“ üleskerkimist

Teisipäeval, 18. juunil kaitses Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Rene Mäe väitekirja „Avades uusi kultuuripoliitilisi rajajooni tänapäeva Eestis: diskursuseteoreetiline vaade.“

e-estonia

Töö koosneb kolmest erineva teemapüstitusega artiklist. Väitekiri vaatleb lähemalt nii loomemajanduse idee üleskerkimist Eestis viimase 10-15 aasta jooksul kui ka Eesti kui e-riigi (e-Eesti) kuvandi ülesehitamist teiste digitaaltehnoloogiast kannustatud poliitikaideede kõrval viimase 20 aasta jooksul.

Rene Mäe selgitab, et kumbki uuritud poliitikaideest ei oma tähendust “iseenesest”, vaid on muutunud tähenduslikuks alles ühiskondliku ja poliitilise tegevuse (s.o diskursiivsete praktikate) kaudu – nii on ka loomemajanduse ja e-Eestiga, millest kahele on Mäe doktoritöös lähemalt keskendutud.

„Doktoritöö eesmärgiks pole anda vastust küsimusele, mis “loomemajandus” või “e-Eesti” täpselt on, vaid uurida, kuidas on need kaks tähistajat üleüldse poliitikategemise pinnaseks või keskmeks kujunenud,“ selgitab väitekirja autor Rene Mäe.

Väitekirja tähtsus seisneb selles, et see käsitleb teoreetilise sünteesi ja metodoloogilise refleksiooni kaudu kaht aktuaalset kultuuripoliitilist ideed/projekti viimase kahe kümnendi Eestis.

Doktoritöö suhestab ülalnimetatud poliitikaideid ka erinevate uurimis- ja teadusvaldkondadega nagu rahvusbrändimise uuringud, kultuuripoliitika uuringud, inimgeograafia, meedia- ja kommunikatsiooniuuringud ning sotsioloogia.

Loomemajandust ja e-Eestit on Eestis akadeemiliselt väga vähe uuritud. Samuti pole neid varem vaadeldud diskursuseteoreetilisest perspektiivist lähtuvalt.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorandi Rene Mäe väitekiri kannab pealkirja „Avades uusi kultuuripoliitilisi rajajooni tänapäeva Eestis: diskursuseteoreetiline vaade“. Avalik kaitsmine toimus teisipäeval, 18. juunil algusega kell 11 Tallinna Ülikooli saalis M-648. Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli professor Airi-Alina Allaste ja Tartu Ülikooli vanemteadur Andreas Ventsel. Oponendid on Tartu Ülikooli professor Andra Siibak ja Tallinna Ülikooli professor Indrek Ibrus.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.