Õppekavasse kuuluvad tugiained, mille eesmärk on toetada üliõpilaste toimetulekut ülikooliõpingutega. Tugiained on võõrkeeled, arvutiõpe ning vene kooli lõpetanutele eesti keel. Ülikoolis kehtestatud miinimumtase lõpetamisel on:

  • eesti keeles on vene õppekeelega kooli lõpetanutel vajalik saavutada Euroopa Keelemapi tase C1. Eesti keele paigutustesti sooritavad kõik vene õppekeelega koolide lõpetanud (va Eesti keel võõrkeelena üliõpilased) sügissemestri eelnädalal. Loe lisaks.

Tutvu ka võõrkeeleoskuse tõendamise tingimuste ja korraga

Keeleõpe üliõpilastele, kes on astunud ülikooli 2016. aastal või hiljem

Üliõpilased peavad läbima erialase võõrkeele kursuse vastavalt oma õppekavas sätestatud nõuetele. Erialane inglise keel jaguneb kaheks tasemeks: erialane inglise keel I ja erialane inglise keel II. Magistritasemel lisandub valikusse akadeemiline inglise keel. Loe täpsemalt siit või küsi lisainfot õppenõustajalt.

Kõik alates 2017. aastal ja hiljem sisseastunud peavad sügissemestri eelnädalal läbima inglise keele paigutustesti. Paigutustesti läbimine on kohustuslik ja selle tulemusena selgub, millise erialase inglise keele kursuse peab üliõpilane läbima.

Erand on üliõpilased, kellel on olemas inglise keele C2-tase, mis on tõendatud rahvusvahelise kehtiva tasemeeksami tunnistusega (CAE, IELTS, TOEFEL) või kes on omandanud varasema haridustaseme või -astme täielikult nõutavas võõrkeeles (inglise keele oskust arvestatakse juhul, kui eelnev haridustase või -aste on läbitud Euroopa Liidus (sh Ühendkuningriigis), Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Uus-Meremaal või Austraalia Ühenduses). Sellisel juhul on võimalik taotleda erialase inglise keele arvestamist VÕTA-ga.

Enne 2016. aastat sisseastunud üliõpilased
  • Võõrkeeles on vajalik saavutada päevaõppe vormis õppivatel üliõpilastel Euroopa Keelemapi tase B2 või riigieksami tulemus vähemalt 80 palli (kuni 2013 lõpetajad) või 85 palli (alates 2014 lõpetajad). Tsükliõppe (sh kaugõppe) vormis õppivad üliõpilased peavad oma õpingute jooksul saavutama Euroopa Keelemapi taseme B1. Võõrkeele nõue loetakse täidetuks mistahes üliõpilase poolt valitud keeles, välja arvatud juhtudel 1) kus üliõpilane on sooritanud gümnaasiumis eesti keele teise keelena riigieksami, siis ei saa võõrkeele nõuet täita keeles, mis oli osaliselt või täielikult õppekeeleks üliõpilase poolt lõpetatud põhikoolis ja/või gümnaasiumis (v.a juhul, kui see keel on õppekavas märgitud kui õppekava õpiväljundite saavutamiseks vajalik teine keel); 2) kui õppekavas on kirjas, et õppekava täitmiseks on vajalik omandada teatud kindel võõrkeel. Võõrkeele gruppidesse määratakse riigieksami tulemuse või paigutustesti alusel. Kui riigieksami tulemus on vähemalt 80 palli (kuni 2013 lõpetajad) või 85 palli (alates 2014 lõpetajad), siis on lõpetamiseks nõutud tase saavutatud, kuid üliõpilastel on võimalik keeleoskust edasi arendada.
  • Arvutioskuses on vajalik saavutada ülikooli senati õppekomisjoni otsusega heaks kiidetud tasemenõuded. Arvutitesti sooritamine või arvutiõppe kursusele registreerumine on kohustuslik kõigile üliõpilastele, kellel puudub tunnistus pädevusnõuete täitmise kohta ning kelle õppekavas ei sisaldu arvutiõpetus kohustusliku õppeainena.
     

NB! Õppekavas võib olla kehtestatud ka lisanõudeid tugiainete osas (nt teise võõrkeele omandamine).