riik

Riigi- ja poliitikateadused PhD

Õppekava on avatud riigi- ja poliitikateadustes kõrgkvalifikatsiooni omandamisest huvitatuile. Rahvusvaheliselt akrediteeritud doktoridiplom võimaldab töötada doktorikraadi nõudvatel ametikohtadel, juhtide ja tippekspertidena Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes institutsioonides.

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 2

 

Nominaalne õppeaeg: 4 aastat (8 semestrit)
Õppeteenustasu: tasuta õpe
Õppetöö keel: eesti keel, inglise keel
Vastuvõtu valdkond: sotsiaalteadused
Antav kraad: filosoofiadoktor (riigi- ja poliitikateadused)

Tutvu õppekavaga

Õppekava eesmärgid:

 • võimaldada doktorikraadi omandada neis valdkondades ja ameteis tegutsejatel, kus eeldatakse kõrgeimat akadeemilist kvalifikatsiooni riigi- ja poliitikateadustes;
 • anda magistrikraadi omandanuile süvendatud teadmisi tänapäevastest poliitilistest ja ühiskonnateaduslikest teooriatest;
 • täiendada doktorantide analüütilisi ja teoreetilisi võimeid filosoofiaalaste kursuste vahendusel;
 • toetada doktorandide kujunemist kõrge kvalifikatsiooniga õppejõududeks, teadustöötajateks ja spetsialistideks tagamaks eriala jätkusuutlikku arengut.

Õppekava õpiväljundid:

 • omab kõrgeimat erialast riigiteaduslikku akadeemilist kompetentsi sügavate analüütiliste oskuste ja avara lugemuse näol;
 • on kujunenud loova teadlase natuuriks innovaatilise hoiaku ja valmisolekute näol;
 • omab iseseisva uurija kvalifikatsiooni, mis võimaldab tõhusalt osaleda nii Eesti kui ka rahvusvahelistes uurimisvõrgustikes;
 • on omandanud teadusorganisaatori pädevused, mis on vajalikud projektide taotlemiseks, rühmatöö juhtimiseks;
 • on pädev läbi viima õppetööd ja toetama üliõpilaste õppimist,
 • suudab tutvustada spetsiifilisi erialateadmisi kultuuri ja ühiskonna laiemas kontekstis, osaleda ühiskondlikus diskussioonis ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse.

Keda ootame õppima?

Õppekava on avatud riigi- ja poliitikateadustes kõrgkvalifikatsiooni omandamisest huvitatuile. Doktoriõpe eeldab sotsiaal- või riigiteaduslikku alusharidust. Erialaharidus hõlbustab õppimist, vastuvõtu teiseks eelduseks on ka õppija selge huvi ja doktoritöö idee. Sobiva teema sõnastamisel on soovitav konsulteerida potentsiaalse(te) juhendaja(te)ga. Riigi- või sotsiaalteadusliku ettevalmistuse puudumisel on soovitav esmalt läbida vastav magistriõpe. Taoline valik on individuaalne sõltudes doktoritöö ideest, õppija motivatsioonist, ajalistest võimalustest aga ka juhendaja nõustamisest.

Doktoriõppe konkursid on avatud täiskoormusega õppeks. Et tagada võimalus doktoritööle pühendumiseks, eeldame kõigilt 2022/23 õppeaastal vastuvõetud doktorantidelt nooremteadurina tööleasumist 1,0 koormusega Ühiskonnateaduste instituudis.

 

Miks tulla meile õppima?

 • Riigiteaduste Instituudi teadussuund (Politics and Government - poliitika ja valitsemine) on rahvusvaheliselt evalveeritud ning riiklikult akrediteeritud;
 • õpetavad Eesti juhtivad asjatundjad, sh 8 professorit (R. Ruutsoo, G. Sootla, R. Vetik, L. Kalev, M. Aaltola, E.Terk, P. Selg);
 • riigi- ja poliitikateaduste doktoriseminarid, mis võimaldavad tagasisidet professoritelt ning kaasdoktorantidelt toimuvad vähemalt kord kuus;
 • rahvusvaheliste kogemuste omandamiseks toetatakse osalemist konverentsidel, seminaridel, suvekoolides ning õppimist ERASMUS programmi raames välisülikoolis;
 • Instituut aitab võimaluste piires kaasa doktorantide artiklite avaldamise võimalustele, sh ajakirjas Acta Politica Estica ja koostöös Rahvusvaheliste- ja sotsiaaluuringute instituudiga ilmuvas ajakirjas Studies of Transitionsition States and Societies;
 • Instituut arvestab individuaalseid ootusi ja töölkäimise vajadust;
 • Tallinna Ülikooli doktoriõppes õppijad on vabastatud õppekulude hüvitamisest. Lisaks on võimalik taotleda õppetoetust üleülikoolisest rahastusest.

Karjäärivõimalused

Rahvusvaheliselt akrediteeritud doktoridiplom võimaldab töötada doktorikraadi nõudvatel ametikohtadel, juhtide ja tippekspertidena Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes institutsioonides.

Vastuvõtutingimused

2022/23. õppeaasta vastuvõtu prioriteetsed teemad:

Riigiteadused (poliitika ja valitsemine) - 1 õppekoht

1) "Avaliku poliitika kujundamine poliitika ja/või valitsetuse vaatepunktist" 
2) "Kodakondsus, ränne ja lõimumine poliitika ja/või valitsetuse vaatepunktist" 

Rahvusvahelised suhted ja õigus - 1 õppekoht

1)  "Väikeriigid, toimijalisus ja vastupidavus muutuvas maailmakorras"
2)  "Kaasamise mõiste roll rahuprotsessides ja laiemalt"

Sisseastumiste ajakava

Riigi- ja poliitikateaduste õppekava täiendavad vastuvõtunõuded:

 • Vastuvõtueksamile eelnevalt tuleb esitada potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud ja juhendaja poolt allkirjastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekt), mille alusel toimub valikuliste kandidaatidega vastuvõtueksam intervjuu vormis.

Doktoritöö kavandi struktuur (5-10 lk + kirjandusallikate loetelu):   

 • (1) doktoritöö teema, sh lühikokkuvõte uurimisprobleemist, mida doktoritööga püütakse lahendada        
 • (2) töö eesmärgid, peamised uurimisküsimused ja -ülesanded või tööhüpoteesid                
 • (3) lühiülevaade olulisematest teemakohastest varasematest uuringutest ja teoreetilisest seisukohtadest koos kirjanduse viidetega
 • (4) andmed ja uurimismeetodid, mida on plaanis kasutada uurimisprobleemi lahendamiseks, sh valimi koostamise põhimõtted
 • (5) tööplaan, doktoritöö valmimiseks vajalikud ressursid ja võimalikud riskid

Juhendajate kontaktid on leitavad: https://www.tlu.ee/yti/kontaktid

Juhendajate uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda: https://www.etis.ee

Võta ühendust!

Õppenõustaja: Agnes Janson telefon: 6409 452, e-post: agnes.janson@tlu.ee

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 451

E-postyti@tlu.ee