riik

Riigi- ja poliitikateadused PhD

Õppekava on avatud riigi- ja poliitikateadustes kõrgkvalifikatsiooni omandamisest huvitatuile. Rahvusvaheliselt akrediteeritud doktoridiplom võimaldab töötada doktorikraadi nõudvatel ametikohtadel, juhtide ja tippekspertidena Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes institutsioonides.

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 1

 

Nominaalne õppeaeg: 4 aastat (8 semestrit)
Õppeteenustasu: tasuta õpe
Õppetöö keel: eesti keel, inglise keel
Vastuvõtu valdkond: sotsiaalteadused
Antav kraad: filosoofiadoktor (riigi- ja poliitikateadused)

Õppekava leiate SIIT

Õppekava eesmärgid
 • võimaldada doktorikraadi omandada neis valdkondades ja ameteis tegutsejatel, kus eeldatakse kõrgeimat akadeemilist kvalifikatsiooni riigi- ja poliitikateadustes;
 • anda magistrikraadi omandanuile süvendatud teadmisi tänapäevastest poliitilistest ja ühiskonnateaduslikest teooriatest;
 • täiendada doktorantide analüütilisi ja teoreetilisi võimeid filosoofiaalaste kursuste vahendusel;
 • toetada doktorandide kujunemist kõrge kvalifikatsiooniga õppejõududeks, teadustöötajateks ja spetsialistideks tagamaks eriala jätkusuutlikku arengut.
Õppekava õpiväljundid
 • omab kõrgeimat erialast riigiteaduslikku akadeemilist kompetentsi sügavate analüütiliste oskuste ja avara lugemuse näol;
 • on kujunenud loova teadlase natuuriks innovaatilise hoiaku ja valmisolekute näol;
 • omab iseseisva uurija kvalifikatsiooni, mis võimaldab tõhusalt osaleda nii Eesti kui ka rahvusvahelistes uurimisvõrgustikes;
 • on omandanud teadusorganisaatori pädevused, mis on vajalikud projektide taotlemiseks, rühmatöö juhtimiseks;
 • on pädev läbi viima õppetööd ja toetama üliõpilaste õppimist,
 • suudab tutvustada spetsiifilisi erialateadmisi kultuuri ja ühiskonna laiemas kontekstis, osaleda ühiskondlikus diskussioonis ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse.
Keda ootame õppima?

Õppekava on avatud riigi- ja poliitikateadustes kõrgkvalifikatsiooni omandamisest huvitatuile. Doktoriõpe eeldab sotsiaal- või riigiteaduslikku alusharidust. Erialaharidus hõlbustab õppimist, vastuvõtu teiseks eelduseks on ka õppija selge huvi ja doktoritöö idee. Sobiva teema sõnastamisel on soovitav konsulteerida potentsiaalse(te) juhendaja(te)ga. Riigi- või sotsiaalteadusliku ettevalmistuse puudumisel on soovitav esmalt läbida vastav magistriõpe. Taoline valik on individuaalne sõltudes doktoritöö ideest, õppija motivatsioonist, ajalistest võimalustest aga ka juhendaja nõustamisest.

Miks tulla meile õppima?
 • Riigiteaduste Instituudi teadussuund (Politics and Government - poliitika ja valitsemine) on rahvusvaheliselt evalveeritud ning riiklikult akrediteeritud;
 • õpetavad Eesti juhtivad asjatundjad, sh 8 professorit (R. Ruutsoo, G. Sootla, R. Vetik, L. Kalev, M. Aaltola, E.Terk, P. Selg);
 • riigi- ja poliitikateaduste doktoriseminarid, mis võimaldavad tagasisidet professoritelt ning kaasdoktorantidelt toimuvad vähemalt kord kuus;
 • rahvusvaheliste kogemuste omandamiseks toetatakse osalemist konverentsidel, seminaridel, suvekoolides ning õppimist ERASMUS programmi raames välisülikoolis;
 • Instituut aitab võimaluste piires kaasa doktorantide artiklite avaldamise võimalustele, sh ajakirjas Acta Politica Estica ja koostöös Rahvusvaheliste- ja sotsiaaluuringute instituudiga ilmuvas ajakirjas Studies of Transitionsition States and Societies;
 • Instituut arvestab individuaalseid ootusi ja töölkäimise vajadust;
 • Tallinna Ülikooli doktoriõppes õppijad on vabastatud õppekulude hüvitamisest. Lisaks on võimalik taotleda õppetoetust üleülikoolisest rahastusest.
Karjäärivõimalused

Rahvusvaheliselt akrediteeritud doktoridiplom võimaldab töötada doktorikraadi nõudvatel ametikohtadel, juhtide ja tippekspertidena Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes institutsioonides.

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtueksamile eelnevalt tuleb esitada potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekt), mille alusel toimub valikuliste kandidaatidega vastuvõtueksam intervjuu vormis.

Võta ühendust!

Ave Põldmets-Ruut
E-mail: ave.poldmets-ruut@tlu.ee

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 451

E-postyti@tlu.ee