Tallinna Ülikooli eetikakomitee (edaspidi komitee) on sõltumatu ekspertkogu, mille eesmärgiks on hinnata Tallinna Ülikoolis läbiviidavate teadusuuringute andmekaitsealaseid ja eetilisi aspekte ja anda eetikapõhimõtetest lähtuvaid hinnanguid akadeemiliste tavade eiramistele. 

Komitee lähtub oma tegevuses isikuandmete kaitse seadusest ja teistest asjakohastest õigusaktidest, Eesti heast teadustavast, Euroopa teadlaste eetikakoodeksist (ALLEA) ja teistest valdkondlikest eetikakoodeksitest ning Eesti ülikoolide kvaliteedi hea tava leppest. 

Komitee alustas oma tegevust 6. novembril 2019. 

Komitee koosseis:

Komitee esimees:
Karmen Toros, ühiskonnateaduste instituut
Komitee liikmed:
Raili Nugin, humanitaarteaduste instituut
Luule Sakkeus, ühiskonnateaduste instituut
Piret Soodla, haridusteaduste instituut
Maria Zeltser, digitehnoloogiate instituut
Kristiina Uriko, loodus- ja terviseteaduste instituut
Anastassia Zabrodskaja, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Komitee sekretär:
Andre Kruusmaa

(Moodustatud rektori 15. detsembri 2023 korraldusega nr 75, volitused kuni 31.12.2024) 

Komitee koosolekud toimuvad 2024. sügisel ja 2025. aasta alguses  järgmistel aegadel: 
Kuupäev Kellaaeg Taotluste esitamise tähtaeg
18. september 14.00 03. september
16. oktoober 14.00 01. oktoober
13. november 14.00 29. oktoober
11. detsember 14.00 26. november
22. jaanuar 14.00 07. jaanuar
  
 

Komitee üldmeiliaadress on eetikakomitee@tlu.ee

Komiteele saab esitada taotluse (Taotlus uuringuprojektile) Tallinna Ülikooli töötaja või doktorant. Kui eetikakomitee hinnangu vajadus esineb esimese või teise astme üliõpilase õpingutega seotud uuringutes lasub vastutus eetikakomitee loa taotlemise vajaduse üle otsustamiseks juhendajal ja taotlus esitatakse juhendaja nimel. Komitee otsused uuringuprojektidele on kättesaadavad siin (otsing teadusuuringu nimetuse või vastutava uurija järgi).

Taotleja esitab komitee esimehe nimele vormikohase taotluse meiliaadressil eetikakomitee@tlu.ee koos lisadokumentidega arvestades, et taotlus võetakse menetlusse koosolekul, mille toimumiseni on taotluse esitamise päevast arvestades vähemalt 14 päeva.

Taotlusele lisatakse infoleht ja muud materjalid, mis on suunatud uuritavale: teadva nõusoleku vorm(id), andmekogumisinstrumendid (sh küsimustikud, intervjuude plaanid, testide vormid, jms), allkirjastatud nõusolekud uuringus osalemiseks kaasatavatelt asutustelt ja uurijate CVd. Mitme erineva institutsiooni poolt ühiselt läbiviidava uuringu puhul lisatakse taotlusele kaasatud partnerite allkirjastatud kinnituskirjad.

Tallinna Ülikooli eetikakomitee teadusuuringu hindamise taotluste menetlemise kord

Juhend uurijale

Komiteele saab esitada avalduse (Avaldus eetikakomiteele) ülikooli juhtorgani liige, ülikooli liikmeskonda kuuluv isik või üksuse nimel üksuse juht, samuti ülikooliväline isik juhul, kui juhtum puudutab Tallinna Ülikooli või selle liikmeid seoses nende tegevusega ülikoolis.

Taotlused ja avaldused tuleb esitada digiallkirjastatult üldmeiliaadressile.

Taotluste ja avalduste esitamisega seonduvat protseduuri saab täpsemalt lugeda siseveebist.

Eetikakomitee statuut

Isikuandmete töötlemine teadustöös

Korduma kippuvad küsimused

 

Mis juhul esitada taotlus eetikakomiteele?

Tallinna Ülikooli eetikakomitee teadusuuringu hindamise taotluste menetlemise korra lisa (vt punkt 2) toob välja punktid, mis juhul on eetikakomitee hinnang vajalik.

Mida taotluse kirjutamisel silmas pidada?

Siinkohal loe TLÜ eetikakomitee juhendmaterjali (loe SIIT), mis aitab läbi mõelda uuringu eetilisi aspekte. Hea ülevaate sellest, milliseid eetikareegleid on teadustööd planeerides oluline järgida, annab Kadi Lubi artikkel Eetika köielkõnd sotsiaalteadustes ajakirjas Sotsiaaltöö (loe SIIT). Nõusoleku vormid, küsimustikud ja muud materjalid, mida uuringus osalejatega kasutatakse, peavad olema esitatud nendes keeltes, milles uuring viiakse läbi.

Kes saab taotluse esitada?

Vastavalt Tallinna Ülikooli eetikakomitee teadusuuringu hindamise taotluste menetlemise korrale (vt punkt 1.3): taotluse saab komiteele menetlemiseks esitada Tallinna Ülikooli töötaja või doktorant. Kui eetikakomitee hinnangu vajadus esineb esimese või teise astme üliõpilaste õpingutega seotud uuringutes lasub vastutus eetikakomitee loa taotlemise vajaduse üle otsustamiseks juhendajal ja taotlus esitatakse juhendaja nimel.

Kes taotluse allkirjastab?

Vastavalt Tallinna Ülikooli eetikakomitee teadusuuringu hindamise taotluste menetlemise korrale (vt punkt 1.5): taotluse allkirjastavad uuringu TLÜ poolne vastutav täitja ja vastava instituudi direktor või üksuse juht. Mitme erineva institutsiooni poolt ühiselt läbiviidava uuringu puhul lisatakse kaasatud partnerite allkirjastatud kinnituskirjad.

Isikuandmete kogumine – mida siinkohal silmas pidada?

Uuringut planeerides mõtle läbi, mil viisil andmeid kogutakse – kas isikustatud või isikustamata kujul. Isikustatud andmete puhul on taotluses vajalik välja tuua, kuidas on isikuandmed kaitstud, kuidas andmeid hoiustatakse, kel on ligipääs, kuidas edastatakse kolmandatele isikutele, võimalik pseudonümiseerimine (sh koodivõtme hoiustamine, ligipääs), andmete hävitamise protseduur. Isikustamata andmete puhul on oluline kirjeldada andmete säilitamist/hävitamist ja ligipääsu.

TLÜ andmekaitsespetsialist Grete Raidsalu on koostanud põhjaliku andmekaitse juhendi isikuandmete töötlemisest teadustöös, mida saab lugeda SIIT. Loe ka Andmekaitse inspektsiooni poolt koostatud kokkuvõtet isikuandmetest uuringutes SIIT. Andmekaitse inspektsioon on koostanud isikuandmete töötleja üldjuhendi, mida on kasulik lugeda (vt SIIT). Näiteks on juhendis kirjeldatud isikuandmete töötlemise põhimõttega arvestamisest (peatükk 1), nõusoleku küsimist (peatükk 9), sh alaealise isikuandmete töötlemine. Juhendist võib leida ka nõusoleku kontrollküsimustiku (lisa 2). 

Kas taotlusele tuleb lisada ka kutse uuringusse?

Jah, kui uuringus osalevaid isikuid kutsutakse uuringusse viisil, mis kutset eeldab. Sel juhul tuleb esitada kutse tekst. Kutse peab olema esitatud nendes keeltes, milles uuringut läbi viiakse. Siinkohal on oluline ka meeles pidada, et uuritavad peavad kutse sisust aru saama. Näiteks kui uuringut viiakse läbi erivajadustega inimestega, kel võib esineda raskendatud arusaamist, peab kutse olema esitatud lihtsustatud keeles.

Mida teadliku nõusoleku vorm sisaldab?

Vorm on selgelt sõnastatud dokument, mis sisaldab järgnevat informatsiooni: uurimistöö eesmärk, sisu, uuringus osalejate kaasamise protseduuri kirjeldus (sh kestus, võimalikud tegevused), uuringust saadav kasu, võimalikud kahjud uuringus osalejale (vajadusel informatsioon abi saamise võimaluste kohta), isikuandmete töötlemine, säilitamine/hävitamine, avaldamine, info eetikakomitee kooskõlastuse kohta, kui see on olemas, uurijate kontaktid (üliõpilastööde puhul ka juhendaja kontakt), informatsioon vabatahtliku osaluse kohta ning nõusoleku kinnitus. Siinkohal lähtu põhimõttest, et vorm on uuringus osalejale sõnastatud arusaadavalt. Kui uuringus osalevad nooremad lapsed, mõtle läbi, kas on mõistlik koostada vorm eraldi lapsele ja lapsevanemale/eestkostjale või koostada üks vorm mõlemale (lapsevanem/eestkostja loeb koos lapsega). Pea meeles, et uuringus osaleja võib nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Kuidas teadusandmeid turvaliselt hoida ja hallata?

TLÜ andmehoidla OwnCloudiga seotud probleemide tõttu soovitame hetkel andmete turvaliseks säilitamiseks kasutada välist kõvaketast, millele on lisatud paroolikaitse.

Kuidas on võimalik teadusandmeid pikaajaliselt säilitada?

Üheks võimaluseks on kasutada DataDOI institutsionaalset teadusandemete repositooriumit, mida haldab Tartu Ülikooli raamatukogu. Loe täpsemalt SIIT.

Kas piisab andmekogumisinstrumendi esmasest versioonist?

Taotlusele peab olema lisatud viimane ehk lõplik versioon.

Kas juba läbiviidud või läbiviibimisel olevale uuringule saab kooskõlastust taotleda?

Tagasiulatuvalt komitee taotlusi ei menetle. Taotlus tuleb eetikakomiteele esitada enne uuringu algust ning uuringuga saab alustada siis, kui eetikakomitee on kooskõlastuse andnud, mitte enne kooskõlastust.

Kuidas toimida siis, kui planeerin uuringu jooksul muudatusi?

Sel juhul tuleb eelnevalt eetikakomiteele esitada uuringuprojekti põhitaotluse muudatuse kooskõlastuse saamiseks. Seda saab esitada jooksvalt (korraliste koosolekute väliselt) ning taotlusest lähtuvalt on võimalik kiirmenetlus (juhul, kui muudatused ei ole suuremahulised ning ei eelda eetikakomitee sisulist arutelu).

Kui kaua võtab taotluse menetlus aega?

Taotlejale antakse otsusest teada 5-7 tööpäeva jooksul peale eetikakomitee koosolekut.