Tallinna Ülikooli eetikakomitee (edaspidi komitee) on sõltumatu ekspertkogu, mille eesmärgiks on hinnata Tallinna Ülikoolis läbiviidavate teadusuuringute andmekaitsealaseid ja eetilisi aspekte ja anda eetikapõhimõtetest lähtuvaid hinnanguid akadeemiliste tavade eiramistele. 

Komitee lähtub oma tegevuses isikuandmete kaitse seadusest ja teistest asjakohastest õigusaktidest, Eesti heast teadustavast, Euroopa teadlaste eetikakoodeksist (ALLEA) ja teistest valdkondlikest eetikakoodeksitest ning Eesti ülikoolide kvaliteedi hea tava leppest.  

Komitee alustas oma tegevust 6. novembril 2019 järgmises koosseisus:

Komitee esimees:
Avo-Rein Tereping, loodus- ja terviseteaduste instituut 
Komitee liikmed:
Raili Nugin, humanitaarteaduste instituut
Kai Pata, digitehnoloogiate instituut
Luule Sakkeus, ühiskonnateaduste instituut
Piret Soodla, haridusteaduste instituut
Jaanus Terasmaa, loodus- ja terviseteaduste instituut
Katrin Tiidenberg, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Karmen Toros, ühiskonnateaduste instituut
Komitee sekretär:
Reini Rätsep

(Moodustatud rektori 5. novembri 2019 korraldusega, volitused kuni 31.12.2020) 

Komitee koosolekud toimuvad 2020. aasta teises pooles ja 2021. aasta esimeses pooles järgmistel aegadel: 

16. september kell 14.00
18. november kell 14.00
16. detsember kell 14.00
13. jaanuar kell 14.00
10. veebruar kell 14.00
10. märts kell 14.00
14. aprill kell 14.00
12. mai kell 14.00
16. juuni kell 14.00

Komitee üldmeiliaadress on eetikakomitee@tlu.ee

Komiteele saab esitada taotluse (Taotlus uuringuprojektile) Tallinna Ülikooli töötaja või doktorant. Kui eetikakomitee hinnangu vajadus esineb esimese või teise astme üliõpilase õpingutega seotud uuringutes lasub vastutus eetikakomitee loa taotlemise vajaduse üle otsustamiseks juhendajal ja taotlus esitatakse juhendaja nimel. Komitee otsused uuringuprojektidele on kättesaadavad siin (otsing teadusuuringu nimetuse või vastutava uurija järgi). 

Tallinna Ülikooli eetikakomitee teadusuuringu hindamise taotluste menetlemise kord

Komiteele saab esitada avalduse (Avaldus eetikakomiteele) ülikooli juhtorgani liige, ülikooli liikmeskonda kuuluv isik või üksuse nimel üksuse juht, samuti ülikooliväline isik juhul, kui juhtum puudutab Tallinna Ülikooli või selle liikmeid seoses nende tegevusega ülikoolis.

Taotlused ja avaldused tuleb esitada digiallkirjastatult üldmeiliaadressile.

Taotluste ja avalduste esitamisega seonduvat protseduuri saab täpsemalt lugeda siseveebist.

Eetikakomitee statuut