Tallinna Ülikooli eetikakomitee (edaspidi komitee) on sõltumatu ekspertkogu, mille eesmärgiks on hinnata Tallinna Ülikoolis läbiviidavate teadusuuringute andmekaitsealaseid ja eetilisi aspekte ja anda eetikapõhimõtetest lähtuvaid hinnanguid akadeemiliste tavade eiramistele. 

Komitee lähtub oma tegevuses isikuandmete kaitse seadusest ja teistest asjakohastest õigusaktidest, Eesti heast teadustavast, Euroopa teadlaste eetikakoodeksist (ALLEA) ja teistest valdkondlikest eetikakoodeksitest ning Eesti ülikoolide kvaliteedi hea tava leppest. 

Komitee alustas oma tegevust 6. novembril 2019. 

Komitee koosseis:

Komitee esimees:
Karmen Toros, ühiskonnateaduste instituut
Komitee liikmed:
Katrin Aava, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Raili Nugin, humanitaarteaduste instituut
Luule Sakkeus, ühiskonnateaduste instituut
Piret Soodla, haridusteaduste instituut
Maria Zeltser, digitehnoloogiate instituut
Kristiina Uriko, loodus- ja terviseteaduste instituut
Komitee sekretär:
Reini Rätsep

(Moodustatud rektori 30.novembri 2022 korraldusega nr 72, volitused kuni 31.12.2023) 

Komitee koosolekud toimuvad 2022. aasta lõpus ja 2023. aasta alguses  järgmistel aegadel: 

Kuupäev          Kellaaeg           Taotluste esitamise tähtaeg

  14. detsember kell 14.00        (30. november)
11. jaanuar kell 14.00             (28. detsember)
15. veebruar kell 14.00           (01. veebruar)
15. märts kell 14.00                (01. märts)
12. aprill kell 14.00                  (29. märts)
17. mai kell 14.00                    (03. mai)
07. juuni kell 14.00                  (24. mai)  
 

Komitee üldmeiliaadress on eetikakomitee@tlu.ee

Komiteele saab esitada taotluse (Taotlus uuringuprojektile) Tallinna Ülikooli töötaja või doktorant. Kui eetikakomitee hinnangu vajadus esineb esimese või teise astme üliõpilase õpingutega seotud uuringutes lasub vastutus eetikakomitee loa taotlemise vajaduse üle otsustamiseks juhendajal ja taotlus esitatakse juhendaja nimel. Komitee otsused uuringuprojektidele on kättesaadavad siin (otsing teadusuuringu nimetuse või vastutava uurija järgi).

Taotleja esitab komitee esimehe nimele vormikohase taotluse meiliaadressil eetikakomitee@tlu.ee koos lisadokumentidega arvestades, et taotlus võetakse menetlusse koosolekul, mille toimumiseni on taotluse esitamise päevast arvestades vähemalt 14 päeva.

Taotlusele lisatakse infoleht ja muud materjalid, mis on suunatud uuritavale: teadva nõusoleku vorm(id), andmekogumisinstrumentide (sh küsimustikud, intervjuude plaanid, testide vormid, jms) näidised, allkirjastatud nõusolekud uuringus osalemiseks kaasatavatelt asutustelt ja uurijate CVd. Mitme erineva institutsiooni poolt ühiselt läbiviidava uuringu puhul lisatakse taotlusele kaasatud partnerite allkirjastatud kinnituskirjad.

Tallinna Ülikooli eetikakomitee teadusuuringu hindamise taotluste menetlemise kord

Komiteele saab esitada avalduse (Avaldus eetikakomiteele) ülikooli juhtorgani liige, ülikooli liikmeskonda kuuluv isik või üksuse nimel üksuse juht, samuti ülikooliväline isik juhul, kui juhtum puudutab Tallinna Ülikooli või selle liikmeid seoses nende tegevusega ülikoolis.

Taotlused ja avaldused tuleb esitada digiallkirjastatult üldmeiliaadressile.

Taotluste ja avalduste esitamisega seonduvat protseduuri saab täpsemalt lugeda siseveebist.

Eetikakomitee statuut

Isikuandmete töötlemine teadustöös