Tallinna Ülikooli eetikakomitee (edaspidi komitee) on sõltumatu ekspertkogu, mille eesmärgiks on hinnata Tallinna Ülikoolis läbiviidavate teadusuuringute andmekaitsealaseid ja eetilisi aspekte ja anda eetikapõhimõtetest lähtuvaid hinnanguid akadeemiliste tavade eiramistele. 

Komitee lähtub oma tegevuses isikuandmete kaitse seadusest ja teistest asjakohastest õigusaktidest, Eesti heast teadustavast, Euroopa teadlaste eetikakoodeksist (ALLEA) ja teistest valdkondlikest eetikakoodeksitest ning Eesti ülikoolide kvaliteedi hea tava leppest. 

Komitee alustas oma tegevust 6. novembril 2019. 

Komitee koosseis:

Komitee esimees:
Karmen Toros, ühiskonnateaduste instituut
Komitee liikmed:
Raili Nugin, humanitaarteaduste instituut
Maria Zeltser, digitehnoloogiate instituut
Luule Sakkeus, ühiskonnateaduste instituut
Piret Soodla, haridusteaduste instituut
Jaanus Terasmaa, loodus- ja terviseteaduste instituut
Katrin Tiidenberg, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Kristiina Uriko, loodus- ja terviseteaduste instituut
Komitee sekretär:
Reini Rätsep

(Moodustatud rektori 1.septembri 2021 korraldusega nr 44, volitused kuni 31.12.2021) 

Komitee koosolekud toimuvad 2021. aasta teises pooles ja 2022. aasta alguses järgmistel aegadel: 

15. september kell 14.00 
13. oktoober kell 14.00
17. november kell 14.00
15. detsember kell 14.00
12. jaanuar kell 14.00

16. veebruar kell 14.00

Komitee üldmeiliaadress on eetikakomitee@tlu.ee

Komiteele saab esitada taotluse (Taotlus uuringuprojektile) Tallinna Ülikooli töötaja või doktorant. Kui eetikakomitee hinnangu vajadus esineb esimese või teise astme üliõpilase õpingutega seotud uuringutes lasub vastutus eetikakomitee loa taotlemise vajaduse üle otsustamiseks juhendajal ja taotlus esitatakse juhendaja nimel. Komitee otsused uuringuprojektidele on kättesaadavad siin (otsing teadusuuringu nimetuse või vastutava uurija järgi).

Taotleja esitab komitee esimehe nimele vormikohase taotluse meiliaadressil eetikakomitee@tlu.ee koos lisadokumentidega arvestades, et taotlus võetakse menetlusse koosolekul, mille toimumiseni on taotluse esitamise päevast arvestades vähemalt 14 päeva.

Tallinna Ülikooli eetikakomitee teadusuuringu hindamise taotluste menetlemise kord

Komiteele saab esitada avalduse (Avaldus eetikakomiteele) ülikooli juhtorgani liige, ülikooli liikmeskonda kuuluv isik või üksuse nimel üksuse juht, samuti ülikooliväline isik juhul, kui juhtum puudutab Tallinna Ülikooli või selle liikmeid seoses nende tegevusega ülikoolis.

Taotlused ja avaldused tuleb esitada digiallkirjastatult üldmeiliaadressile.

Taotluste ja avalduste esitamisega seonduvat protseduuri saab täpsemalt lugeda siseveebist.

Eetikakomitee statuut