Noorsootöö korralduse magistriõppekava

Noorsootöö korraldus

Kuidas noorsootöö juhina kavandada oma professionaalset arengut? Kuidas mõtestada noorsootöötaja rolli ühiskonnas ja viia ellu muutuseid? Noorsootöö korralduse magistriõpe aitab neile küsimustele vastused leida ning toetab vajalike teadmiste ja oskuste omandamist, et juhtida ning arendada valdkonda. Õppekava lõpetanutele antakse alates 2020. aastast noorsootöötaja 7. taseme kutse. Magistriõpe pakub integreeritud lähenemist sotsiaal- ja haridusteaduste kontekstis elukestva- ja mitteformaalõppe suunal. Tegemist on ainulaadse õppekavaga nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 15

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Õppekava arendamisse ja läbiviimisesse on kaasatud valdkondlikud eksperdid ning tööandjad Eestist, noortepoliitkakujundajad, rahvusvahelise taustaga õppejõud Tallinna Ülikoolist ning mujaltki.

Õppekava sobib näiteks: 

 • kohaliku omavalitsuse vm tasandil töötavatele noorsootöö spetsialistidele ja näiteks noortekeskuse juhtidele, kes tunnevad vajadust oma erialaseid teadmisi täiendada ja järgmisele tasemele jõuda;
 • õpetajale, kes tahaks edaspidi rohkem tegeleda koolinoorsootöö küsimustega;
 • treenerile/spordijuhile, kes töötavad laste ja noortega;
 • huvijuhile/ringijuhile, kes näeb endas potentsiaali noortevaldkonna arendajana.

Ootame õppima ka neid, kes on huvitatud noorsootöö uurimisest nii Eestis kui ka võrdlevates projektides välismaal.

Tegemist on avatud õppekavaga ning õppima ootame kõiki, keda huvitab noortevaldkonna uurimine laiemalt ning noorsootöö valdkonna tõenduspõhine arendamine ja korraldamine.

Oluline ei ole valkond, milles õppija bakalaureusekraadi on omandanud; oluline ei ole elukoht Tallinnas või selle ümbruses, sest õpe toimub sessiooniti ning praktikad üle terve Eesti, aga soovi korral ka välisriigis. Ootame õppima entusiastlikke inimesi, kes näevad noori ühiskonnas võrdväärsete partnerite ja otsustajatena ning soovivad koos noortega elu Eestis edasi viia. 

Anneli Meisterson

Noorsootööga muutustele vastu! Loe noorsootööt korralduse magistrandi lugu

Miks õppida noorsootöö korraldust?

 • Magistrikraadiga noorsootöö korralduse spetsialistid on tööturul hinnatud valdkonna arendajad, kes kujundavad muu hulgas noortepoliitikat nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil.
 • Õppekava pakub üliõpilasele võimalust omandada erialaseid süvateadmisi just talle huvipakkuval valdkonnaspetsiifilisel teemal. Lisaks omandad palju praktilisi oskuseid, mis ka näiteks valdkonna koolitajana tegutsedes kasuks tulevad.
 • Õppekava lõpetanutele antakse noorsootöötaja 7. taseme kutse. 

Loe, kuidas noorsootöö korralduse üliõpilane jõudis teatri kaudu noorsootööle.

Hea noorsootöö haridus aitab ka kriisi ajal. Loe artiklit.

Tutvu õppekavaga


2019. aasta septembris külastas Tallinna Ülikooli Victoria Ülikooli sotsiaalpoliitika ning noorsoosuhete teadur Tim Corney, kes pidas loengu Austraalia kogemuse näitel refleksiivsest praktikast ja professionaliseerumisest noorsootöös ning noorsootöö eetikast. Vaata videoklippi.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub sessioonõppe formaadis, üldiselt reedeti ja laupäeviti, kuid aeg-ajalt ka neljapäeva õhtuti ja pühapäeval.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • üleülikoolilised ained 6 EAP;
 • eriala moodul: noorsootöö korraldamine ja juhtimine 27 EAP;
 • eriala moodul: noortepoliitika ja noorsoouurimus 27 EAP;
 • uurimistöö 18 EAP;
 • valdkondlik võõrkeel 6 EAP;
 • vabaained 6 EAP;
 • magistritöö 24 EAP.

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on näiteks ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Eriala mooduleid läbides kujunevad teadmised noorte-, haridus- ja sotsiaalpoliitikast, noorte eluolust ja uurimisest, noortevaldkonna juhtimisest ja teenuste arendamisest, professionaalsest identiteedist ja õppimise toetamisest. Eriala moodulites on võimalik valida ka valikaineid näiteks noorsootöö ja tehnoloogia teemal, haridusasutuste juhtimisest, andekuse toetamisest.

Uurimistöö moodul aitab mõista uurimistöö põhimõtteid kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja kaitsta oma töö edukalt? Suurt tähelepanu pööratakse ka üliõpilase kui iseseisva ja eetilise uurija arengule. 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist  tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. 

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

Ilona-Evelyn Rannala on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi noorsootöö korralduse lektor. Varasemalt on ta pikalt töötanud Tallinna Linnavalitsuse spordi- ja noorsooametis, vastutades seal noorsootöö juhtimise, arendamise, kvaliteedi ja rahvusvahelise koostöö eest.

Ülikoolis õpetab ja juhendab ta nii rakenduskõrgharidustaseme kui ka magistritaseme noorsootöö üliõpilasi. Lisaks osaleb aktiivselt rahvusvahelises koostöös nii Soome, Iirimaa, Suurbritannia kui ka Austraalia suunal.

Oma doktorikraadi kaitses Ilona-Evelyn Rannala 2014. aastal Tallinna Ülikoolis, teemaks "Dialoogi olulisusest töös riskikäitumisega noortega. Alaealiste komisjonide näitel". Ta on mitmete publikatsioonide autor ning aktiivne noortevaldkonna organisatsioonides, näiteks noorsootöötaja kutseala kutsekomisjonis ja Eesti Noorsootöötajate Kogus. 

Ilona-Evelyn Rannala Eesti Teadusinfosüsteemis


Tanja Dibou on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi noorsootöö lektor ja noorsootöö rakenduskõrgharidusõppe õppekava juht. Noortevaldkonnas on ta töötanud varem Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses ja Tallinna Noorte karjäärikeskuses noorteinfo- ja karjääriinfospetsialistina.

Hetkel on Tanja Dibou Tallinna Ülikooli doktorant. Lisaks osaleb ta aktiivselt konsultandina, eksperdina ja vabatahtlikuna UNICEF arendustegevustes.

Haridusteaduste instituudis õpetab ta selliseid aineid nagu  "Rahvusvaheline noorsootöö", "Noortepoliitika ja noorsootöö korraldus", "Kultuuridevaheline dialoog ja noorsootöö mitmekultuurilises keskkonnas", "Infotöö ja noorteinfo", "Nõustamise alused", "Noorte ettevõtlikkus ja karjäär", "Sotsiaalpedagoogika ja nõustamise alused", "Karjääriinfo allikad - haridussüsteemi ja tööturu seosed" ning "Karjääriinfo juhtimine".

Tanja Dibou Eesti Teadusinfosüsteemis


 

Dr Lasse Siurala (Dr, Adjunct Professor) has a long background in managing youth services on local and international levels, he is an experienced youth researcher and an expert in youth policies. He has been the Director of Youth Services at the City of Helsinki (with 400 youth workers and 60 youth centres) and the
Director of Youth and Sports at the Council of Europe (with 47 member states in Europe). He has
been an Associate Professor at Aalto University, Helsinki (today an Adjunct Professor) and also
the Howland Endowed Chair at the University of Minnesota (Extension Center for Youth
Development). Currently he works as a part-time lecturer of youth work at Tallinn University
and as a Special Advisor to the Humak University of Applied Sciences (youth worker
education in Finland).

Siurala also works as an expert on international projects like ”InterCity Youth”, an European
Network of Local Government Youth Work and “Projets innovants en faveur de la jeunesse”,
Investment foundation of the Ministry of Finance, France, 2015–2020.

Siurala has written articles and publications on youth participation, youth work, youth policy and
evaluation. He has audited youth services in the Netherlands (2012) and the cities of Kotka (2019)
and Ylöjärvi (2016). 

Recently he has developed a quality assesment tool for local Family Centres
of the Social Services commissioned by the National Health and Welfare Centre (THL) and an
evaluation instrument for youth work based on narrative inquiry commissioned by Helsinki
Metropolitan Area.

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtueksam (100%) koosneb alljärgnevatest osadest:

 • Akadeemiline test (40%) koosneb erinevatest osadest, nt lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded; lisainfo;
 • Kutsesobivusvestlus (60%). Kutsesobivusvestlusele palume kaasa võtta kavandatava magistritöö esialgne uurimisplaan kahes eksemplaris (teema, uurimisprobleemi aktuaalsus, uurimuse eesmärk, ca 1 lk). Vestlusel tutvustab kandidaat uuringu esialgset teemat ja eesmärki (uurimuse minikavand), teadmisi ja kogemust noorsootöös, kirjeldab oma motivatsiooni asuda õppima õppekaval ja vastab Eesti noortepoliitika- ja noorsootööteemalistele küsimustele.

Tutvu varasemate aastate akadeemilise testi näidisküsimustega siin.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats).Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda: vastuvott.haridus@tlu.ee.

Tutvu vastuvõtuga seotud korduma kippuvate küsimuste ja vastustega siin.

Inglise keele oskus

Inglise keele oskus Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksami suulisele osale (kutsesobivusvestlusele) paberkandjal kaasa võtta ja samal päeval edastada e-postiaadressile vastuvott.haridus@tlu.ee täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest. Vabatahtliku töö eest saadud punktid arvestatakse vastuvõtueksami suulise osa punktide hulka.

Kuhu edasi?

 

 • Noorsootöö eriala lõpetanuna ootab Sind töö noorsootöö spetsialistina, kes on pädev töötama noortega vanuses 7–26 ning juhendama teisi noorsootöötajaid nende töös.
 • Magistriõppe lõpetanuid ootab ees töö kohalikes omavalitsustes või riigiasutustes eriala spetsialidena või ka keskastme juhtidena, kelle ülesandeks on noorsootöö valdkonna kureerimine ning juhtimine. Lisaks oodatakse pädevaid spetsialiste ka noorsootöö asutustesse, koolidesse, huvi- ja spordiklubidesse ning mittetulundusühingutesse. 
 • Samuti on võimalik asuda tööle noorsootöö õppejõududena ning ka koolitajatena mitteformaalse õppe valdkonnas.
   

 

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ja kasvatusteaduse, elukestva ja mitteformaalõppe, kaasava hariduse ning haridusjuhtimise- ja innovatsiooni, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 18 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Lisaks võimaldab ülikool end proovile panna erinevates praktilistes koostööprojektides. Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa. 

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus! 

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 619 9796

Sarnased erialad

Noorsootöö

Haridusteaduste instituut

Läbi noorsootöö saad omandada eluks vajalikke oskusi ning kujundada enda väärtusi. Noorsootöö arendab individuaalseid teadmisi, oskusi, hoiakuid ning aitab luua suhtlusvõrgustikku ja sotsiaalset kapitali.

Rakenduskõrgharidus
Eesti keel
25
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Hariduse juhtimine

Haridusteaduste instituut

Eesti haridusmaastik vajab võimekaid juhte. Hariduse juhtimise uuenenud õppekava on siiski palju enamat – meie eesmärk on võimaldada kujuneda juhtidel, kes tunnevad paremini õppijat ning teda mõjutavat keskkonda nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil. Õppekava lõpetanud suudavad püstitada selgeid arenduseesmärke, analüüsida edukalt hariduses esinevaid probleeme ning teha oma töös tõenduspõhiseid otsuseid.

Magistriõpe
Eesti keel
20
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Andragoogika

Haridusteaduste instituut

Andragoogika magistriõppekava Tallinna Ülikoolis on ainus omataoline õppekava Eestis ja lähiregioonis. Kui sa oled huvitatud panustamast elukestva õppe, täiskasvanuhariduse, mitteformaalõppe ja täiskasvanute koolituse valdkondade ja innovatiivsete õpikeskkondade arengutesse, tahad juhtida selle valdkonna uuendusi, hoolid ühiskonnas toimuvast ning soovid toetada täiskasvanute ja erinevate põlvkondade elukestvat õppimist, siis on andragoogika magistriõpe just sulle mõeldud!

Magistriõpe
Eesti keel
20
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala