Noorsootöö korralduse magistriõppekava

Noorsootöö korraldus

Noorsootöö eriala annab magistriõppe tasemel hea ettevalmistuse noorsootöö valdkonna juhtidele ja arendajatele ning valmistab õppijaid ette noorsootöötaja 7. taseme kutsestandardi eksamiks. Magistriõpe pakub integreeritud lähenemist sotsiaalteaduste kontekstis mitteformaalõppe suunal. Tegemist on ainulaadse õppekavaga nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 17

Õppevorm Sessioonõpe

Noorsootöö korralduse õppekava läbis 2017. aastal uuenduskuuri, mille käigus tõsteti magistriõpingud noorsootöö valdkonnas täiesti uuele tasemele. Õppekava arendamisse ja läbiviimisesse olid kaasatud valdkondlikud eksperdid ning tööandjad Eestist, noortepoliitkakujundajad, rahvusvahelise taustaga õppejõud Tallinna Ülikoolist ning mujaltki. 

Õppekava sobib näiteks õpetajale, kes tahaks edaspidi rohkem tegeleda koolinoorsootöö küsimustega; treenerile/spordijuhile, kel puudub noorsootöö alane väljaõpe; huvijuhile/ringijuhile, kes näeb endas potentsiaali noortevalkonna korraldamiseks nt kohaliku omavalitsuse tasandil ja kõigile neile, kes on huvitatud noorsootöö uurimisest nii Eestis kui ka võrdlevate projektide raames välismaal.

Tegemist on avatud õppekavaga ning õppima ootame kõiki, keda huvitab noortevaldkonna uurimine laiemalt ning noorsootöö valdkonna tõenduspõhine arendamine ja korraldamine. Oluline ei ole valkond, milles õppija bakalaureusekraadi on omandanud; oluline ei ole elukoht Tallinnas või selle ümbruses, sest õpe toimub tsükliti ning praktikad üle terve Eesti. Peamine on usk noortesse inimestesse ning soov nende heaks midagi ära teha! 

Miks tulla meile õppima?

Selleks, et Eesti noortevaldkond edasi areneks, tuleb sellesse panustada, luua juurde tõenduspõhiseid lähenemisi kitsaskohtade lahendamiseks, analüüsida ja sünteesida rahvusvahelisi kogemusi ning vaadata valdkonda tervikuna, kokkupuutes teiste noore elu mõjutavate faktoritega. Just seetõttu on Tallinna Ülikoolis, ainsana Eestis, loodud noorsootöö korralduse magistriõppekava, mille tuumaks on erinevate teadusvaldkondade omavaheline koostöö ning koostöö ülikooli ja noortevaldkonna spetsialistidega tööpõllul.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Noorsootöö korralduse magistriõppekava näol on tegemist tasakaalustatud kombinatsiooniga teooriast ja praktikast. Lisaks praktikaainetele saavad tudengid ka paljudes teistes erialaainetes oma teadmisi ja oskusi praktiliselt näidata. Õpe on jaotatud kahe aasta peale nii, et esimesel aastal keskendutakse pigem alusainetele, teisel aastal magistritöö kirjutamist toetavatele ainetele. Õppetöö toimub tsükliõppe formaadis.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • üleülikoolilised ained 6 EAP;
 • eriala kohustuslikud ained 54 EAP;
 • uurimistöö 18 EAP;
 • valdkondlik võõrkeel 6 EAP;
 • eriala valikained 6 EAP;
 • vabaained 6 EAP;
 • magistritöö 24 EAP.

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on näiteks ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Eriala kohustuslike ainete moodulit läbides kujunevad teadmised haridus- ja sotsiaalpoliitika valdkonnast, noortest, noortevaldkonna juhtimisest ja noortepoliitika kujundamisest. 

Uurimistöö moodul aitab mõista uurimistöö põhimõtteid kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja kaitsta oma töö edukalt? Suurt tähelepanu pööratakse ka üliõpilase kui iseseisva ja eetilise uurija arengule. 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist  tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Eriala valikained pööravad tähelepanu noorte eluolule ja vajadustele, headele kaasamistavadele jpm. Sellesse moodulisse kuuluvad näiteks ained "Haridustehnoloogia ja digipädevused" ning "Osalusdemokraatia ja motivatsioon". 

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. 

Õppejõud

Ilona-Evelyn Rannala.jpg

Ilona-Evelyn Rannala

noorsootöö korralduse lektor

Ilona-Evelyn Rannala on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi noorsootöö korralduse lektor. Lisaks õppejõutööle tegutseb ta ka Tallinna Linnavalitsuse spordi- ja noorsooametis juhtivspetsialistina, vastutades seal noorsootöö arendamise, kvaliteedi ja rahvusvahelise koostöö eest.

Ülikoolis õpetab ja juhendab ta nii rakenduskõrgharidustaseme kui ka magistritaseme noorsootöö üliõpilasi. Lisaks osaleb aktiivselt rahvusvahelises koostöös nii Soome, Iirimaa, Suurbritannia kui ka Austraalia suunal.

Oma doktorikraadi kaitses Ilona-Evelyn Rannala 2014. aastal Tallinna Ülikoolis, teemaks "Dialoogi olulisusest töös riskikäitumisega noortega. Alaealiste komisjonide näitel". Ta on mitmete publikatsioonide autor ning aktiivne noortevaldkonna organisatsioonides, näiteks noorsootöötaja kutseala kutsekomisjonis ja Eesti Noorsootöötajate Kogus. 

Ilona-Evelyn Rannala Eesti Teadusinfosüsteemis


Tanja Dibou.jpg

Tanja Dibou

noorsootöö lektor

Tanja Dibou on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi noorsootöö lektor ja noorsootöö rakenduskõrgharidusõppe õppekava juht. Noortevaldkonnas on ta töötanud varem Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses ja Tallinna Noorte karjäärikeskuses noorteinfo- ja karjääriinfospetsialistina.

Hetkel on Tanja Dibou Tallinna Ülikooli doktorant. Lisaks osaleb ta aktiivselt konsultandina, eksperdina ja vabatahtlikuna UNICEF arendustegevustes.

Haridusteaduste instituudis õpetab ta selliseid aineid nagu  "Rahvusvaheline noorsootöö", "Noortepoliitika ja noorsootöö korraldus", "Kultuuridevaheline dialoog ja noorsootöö mitmekultuurilises keskkonnas", "Infotöö ja noorteinfo", "Nõustamise alused", "Noorte ettevõtlikkus ja karjäär", "Sotsiaalpedagoogika ja nõustamise alused", "Karjääriinfo allikad - haridussüsteemi ja tööturu seosed" ning "Karjääriinfo juhtimine".

Tanja Dibou Eesti Teadusinfosüsteemis


Lianne Teder.jpg

Lianne Teder

NOORSOOTÖÖ- JA MITTEFORMAALÕPPE ÕPETAJA

Lianne Teder on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi noorsootöö- ja mitteformaalõppe õpetaja. Lisaks tegeleb Lianne noortevaldkonda ja vabaühendusi arendava koolitajana.

Liannel on magistrikraad kasvatusteaduste erialal, ta on õppinud ka noorsootööd. Lianne on tegutsenud noortevaldkonna praktikuna üle 20 aasta ning tema kirg on noorte aktiivse osalemise vormid, olgu need laagrites, noorteühendustes või koolis.

Lianne on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi doktorant. Tema uurimishuvi on seotud õpetajate professionaalse arenguga. Sihtgruppi kuuluvad õpetajad, kes lisaks koolis töötamisele tegutsevad väljaspool kooli mõnel muul erialal, näiteks noorsootöötajana.

Tanja Dibou Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtueksam (100%) koosneb kolmest osast:

1) Akadeemiline test (25%). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.

2) Teadusallikatel põhinev kirjalik arutlusülesanne (25%). Ülesande käigus kirjutab üliõpilaskandidaat etteantud allikatele toetudes lühikese arutluse, mille põhjal hinnatakse üliõpilaskandidaadi analüüsioskust, erinevalt presenteeritud andmete mõistmist ning järelduste tegemise oskust.

3) Kutsesobivusvestlus (50%), mis omakorda jaguneb järgmiselt: 

 • Eesti noortevaldkonna ja selle arengute ning probleemide üldine tundmine (20%, vestlus). 
 • Oma uurimishuvi tutvustamine (15%). Vestlusele tulles palume kaasa võtta kirjalikult minikava oma uurimisplaanist: teema, sh selle aktuaalsus ja seos noortevaldkonnaga, uurimisprobleemi püstitus ja uurimuse eesmärk.
 • Kogemus ja motivatsioon (15%). Palume valmistada ette 1-minutilise motivatsioonikõne, millele järgneb vestlus ja küsimused.

Kandidaatidel palutakse enne vestlust tutvuda järgmiste materjalidega:

1. Kivimäe, A. (2017). Mõjuteguritest noortevaldkonna arengu kavandamisel ja elluviimisel riigi tasandil. Kogumikus Dibou, T., Rannala, I.-E. (toim.) Teadmine ja praktika noorsootöös. Tallinn 2017

2.Nugin, R, Taru, M. (2017). Noorsootöötajate arvamused noorsootööst ja noorsootöötajatest. Rmt: Noorteseire aastaraamat 2016. Mitte- ja informaalne õppimine, lk 107-121. Tallinna Ülikool, Eesti Noorsootöö Keskus.

3. Rannala, I.-E., Allekand, A. (2018). Key competences of non-formal learning in youth work: based on the example of Estonian open youth centres. International Journal of Open Youth Work, 2, 61−79.

4. Noortevaldkonna arengukava 2014-2020

2018. aasta sisseastumise vastuvõtueksamite täpse info (kuupäevad, kellaajad, ruumid) leiad siit

Sisseastumiseksamile on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.

Kuhu edasi?

Noorsootööd õpetatakse eesmärgiga valmistada ette noorsootöö spetsialiste, kes on pädevad töötama noortega vanuses 7-26. Töö võib ees oodata omavalitsustes, noorsootöö asutustes, koolides, huvi- ja spordiklubides, mittetulundusühingutes. 

Millistel erialadel võin tulevikus tööd leida?

Noorsootöö eriala spetsialiste õpetatakse Eestis juba 20 aastat. Eriala lõpetanuid võib kohata riigiasutustes, maavalitsustes ja kohalikes omavalitsustes juhatajate ja spetsialistidena, noorsootöö asutustes, mittetulundusühingutes, huvikoolides, haridusasutustes, koolides, noorsootöö õppejõududena ning koolitajatena mitteformaalse õppe valdkonnas.

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ning kasvatusteadused, elukestva ja mitteformaalõppe ning hariduse tugiteenused, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on ligi saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 17 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Lisaks võimaldab ülikool end proovile panna erinevates praktilistes koostööprojektides. Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa. 

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus! 

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 6199 700

Sarnased erialad

Noorsootöö

Haridusteaduste instituut

Läbi noorsootöö saad omandada eluks vajalikke oskusi ning kujundada enda väärtusi. Noorsootöö arendab individuaalseid teadmisi, oskusi, hoiakuid ning aitab luua suhtlusvõrgustikku ja sotsiaalset kapitali.

Rakenduskõrgharidus
Eesti keel
30
Sessioonõpe
Vaata eriala

Hariduse juhtimine

Haridusteaduste instituut

Eesti haridusmaastik vajab võimekaid juhte. Hariduse juhtimise uuenenud õppekava on siiski palju enamat – meie eesmärk on võimaldada kujuneda juhtidel, kes tunnevad paremini õppijat ning teda mõjutavat keskkonda nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil. Õppekava lõpetanud suudavad püstitada selgeid arenduseesmärke, analüüsida edukalt hariduses esinevaid probleeme ning teha oma töös tõenduspõhiseid otsuseid.

Magistriõpe
Eesti keel
25
Sessioonõpe
Vaata eriala

Andragoogika

Haridusteaduste instituut

Andragoogika magistriõppekava on ainus omataoline õppekava Eestis, mida õpetatakse ainult Tallinna Ülikoolis. Kui sa oled huvitatud täiskasvanuhariduse ja täiskasvanute koolituse valdkonna arengutest, hoolid ühiskonnas toimuvast ning soovid panustada selle arengusse, toetades elukestvat õppimist, siis on meie õppekava just sulle mõeldud!

Magistriõpe
Eesti keel
20
Sessioonõpe
Vaata eriala