Kasvatusteaduste doktoriõppekava

Kasvatusteadused

Kasvatusteaduste doktoriõppekava loob tingimused professionaalsuse saavutamiseks kasvatusteaduste valdkonnas ning iseseisvaks teadustöö tegemiseks rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel. Meie doktorantidest kujunevad kõrgelt kvalifitseeritud õppejõud, teadurid ja haridusvaldkonna asjatundjad.

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat (8 semestrit)

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 6

Maksumus semestris 0

Antav kraad filosoofiadoktor

Ootame õppima kasvatusteaduste või sellega seonduvas valdkonnas magistritaseme (või sellega võrdsustatud) haridust omavaid võimekaid üliõpilasi, kel on huvi omandada kõrgtaseme kvalifikatsioon haridusteaduste instituudi teadusvaldkonnas (vt nt projekte ja teemasid). Meie lõpetajad on võimelised juhtima haridusasutust, uurimisrühma või teadusprojekti, töötama teadurina, arendama haridusteooriaid või tegutsema õpetajakoolituses.

Õppekava

Õppekava läbinu:

 • suudab põhjendada kasvatusteaduslike probleemide lahendusi laiemast sotsiaalteaduslikust kontekstist lähtuvalt
 • suudab orienteeruda uurimistöö metodoloogia tänapäevastes käsitlustes
 • oskab planeerida uuringut ning kasutada uurimis- ja andmeanalüüsimeetodeid 
 • suudab efektiivselt töötada teadustekstidega ja oskab neid luua
 • on valmis teaduslikuks kommunikatsiooniks ja koostööks teiste uurijatega

Tutvu õppekavaga ÕIS-is

Vastuvõtutingimused

Suvel 2022 avatakse vastuvõtt avatud teemaga õppekohtadele (3 õppekohta) ja projektipõhistele õppekohtadele (3 õppekohta). Täpsem info allpool.

Tähtajad

Suvise vastuvõtu kuupäevad:

 • 17.05.2022 kell 16.30–17.30 – sisseastumise infotund (eelregistreerimisega kuni 10.05.2022); infotund toimub ülikoolis, ruumis M-439 (Uus-Sadama 5)
 • 23.05.–30.06.2022 – kandideerimine SAIS-is 
 • 04.07.2022 – vastuvõtueksam (täpne kellaaeg lepitakse kandidaadiga kokku)
 • 29.08.2022 – õpingute algus 

Dokumendid

Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • doktoritöö kava, mis on heaks kiidetud doktoritöö juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt. 

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus uurimishuviga seotud valdkondades.

Vaata ka sisseastumise ajakava ja üldiseid kandideerimistingimusi siit.

Avatud teemaga õppekohad (3 õppekohta)

Suvel 2022 saab kandideerida kolmele avatud teemaga õppekohale. Kandideerida saab oma teemaga, pöördudes koostöö algatamiseks ja kinnituse saamiseks potentsiaalse juhendaja poole. Juhendajaid leiab instituudi akadeemiliste suundade järgi.

Teema valimiseks palume tutvuda meie instituudi professorite ja dotsentide teadustöö põhisuundadega ETISes.

Kui juhendaja uurimissuund ühtib teie eelistatud uurimishuviga, palun saatke potentsiaalsele juhendajale oma esialgne doktoritöö kavand tutvumiseks. Ärge jätke esimest kontakti võtmist viimasele hetkele, esialgne doktoritöö kava võiks olla saadetud juhendajale paar kuud enne dokumentide esitamise tähtaega. Siis on võimalik kava sisu juhendajaga läbi rääkida ning kooskõlastada. Kandideerida saab ainult juhendaja poolt kinnitatud kavandiga.

Tegemist on doktorant-nooremteaduri kohtadega:

 • Doktorandiga sõlmitakse TLÜ nooremteaduri tööleping (1.0 koormus, palk 1500 eur kuus) ning temast saab TLÜ haridusteaduste instituudi töötaja.
 • Õppeaeg on 4 aastat.

Erandina saab tulla õppima doktorant-üliõpilasena (1 õppekoht):

 • Ei sõlmita töölepingut, ei ole ravikindlustust ega doktoranditoetust.
 • Õppeaeg on reeglina 4 aastat

Projektipõhised õppekohad (3 õppekohta)

Suvel 2022 saab kandideerida järgmistele teemadele: 

 • Kõrghariduse ja väliste partnerite vahelisele kollektiivsele tegutsemisvõimekusele suunatud õppe mudelid ja nende mõjud (The models of and impacts of collective capacity building driven study practices across higher education and external partners)

Doktoriprojekti uuringud on seotud täiskasvanu- ja mitteformaalhariduse tenuuriprojektiga, toetada õpetamispraktikate abil võimekuste loomist ülikooli ja väliste partnerite vahel, et saavutada jätkusuutlikkus ja säilenõtkus ühiskonnas. Doktoriprojekt seab eesmärgid: Kaardistada ja mudeldada need vormid, mis loovad ülikooli ja väliste partnerite vahelist kollektiivset tegutsemisvõimekust; Selgitada, milliseid uusi juhendamisviise vajavad üliõpilased, ülikooli õppejõud ja väljaspoolsed partnerid vajavad kollektiivsetele tegutsemisvõimekusele ja jätkusuutlikkusele suunatud õppevormide rakendamisel? Leida, milline on õppevormide mõju ülikoolile, õppijale, õppejõule ja kaasatud osapooltele-partneritele.

Õppekohale kandideerimisel tuleb kasuks õppejõukogemus, Eesti kõrghariduse tundmine ja eelteadmised täiskasvanuõppest.

Juhendajad: Professor Kai Pata, lektor Katrin Karu (PhD)

 • Kogukondades muutuste esilekutsujate arendamine - üliõpilaste agentsuse ja professionaalse identiteedi toetamine kõrghariduses (Educating change agents in the communities – supporting student agency and development of  professional identity in higher education)

Doktoriprojekt on seotud Erasmus+ projekti "Winnovators" eesmärkide saavutamisega nii Eestis kui ka partnerriikides koos arendada ja rakendada erinevates partnermaades

Eesmärk on välja arendada ning rakendada ülikoolist väljaulatuvad innovaatilisi õpetamise ja õppimise praktikad, mis toetaksid riskirühmadesse kuuluvate noorte naiste (maapiirkonnad) võimekuse kasvamist läbi STEM, digitaalse innovatsiooni, ettevõtlikkuse ja jätkusuutlikkuse teemaliste ühisarendustegevuste. Ühistes tegevustes on olulises rollis ka üliõpilased ja vilistlased kogukondades muutuste esilekutsujatena. Kaasavasse arendusuuringusse, mida raamistab arusaam aktiivsest kodanikust ja ühiskonnaliikmeks olemiseks olemisest, haaratakse noorsootöö õppekavade üliõpilased, vilistlased ja ettevõtlushuviga noored naised ning luuakse praktikad ja kaasamismudelid.

Kuna projektitegevused hõlmavad väga otseselt suhtlemist kohalike noorte ja noorsootöötajatega, siis on kandideerimiseks vajalik väga heal tasemel eesti keele oskus ning peaksid olema eelteadmised noorsootööst.

Juhendajad: Professor Kai Pata, lektor Ilona-Evelyn Rannala (PhD)

 • eÕppe praktikad innovaatiliste tehnoloogiatega (eLearning practices with innovative technologies)

PhD projekt täidab H2020 eDiploma teadusarendusprojekti pedagoogilise tööpaketi uurimiseesmärke arendada, testida ja hinnata innovaatilisi tehnoloogiaid (AR, VR) e-õppe praktikates kutse- ja kõrghariduse kontekstis. Projektil on eesmärgid: leida potentsiaalsed kogemusliku õppe eõppega innovaatiliste tehnoloogiate toel õpetamise võimalused, riskid ja kitsaskohad; Koosluua kutse-ja kõrghariduses praktikad innovaatiliste tehnoloogiate rakendamiseks ja hinnata nende praktikate rakendamise, riske, jätkusuutlikkust ja ettenägematuid tagajärgi õppijate, õppejõudude, kursuste, haridusasutuste ja riikide kontekstis. Projektis kasutatakse võrdlusuuringu, koosloome ja hinnangu-uuringu meetodeid. Projektis piloteeritakse Eestis eõppe moodulit ja kasutatakse võrdlusandmeid ka partnerriikidest.

Juhendajad: Vanemteadur Terje Väljataga, Professor Kai Pata

 

Tegemist on doktorant-nooremteaduri kohtadega:

 • Doktorandiga sõlmitakse TLÜ nooremteaduri tööleping (1,0 koormus, palk 1500 eur/kuus) ning temast saab TLÜ haridusteaduste instituudi töötaja
 • Õppeaeg on 4 aastat

Praktiline info doktorantidele

Üldised dokumendid, juhendid, vormid jms on leitavad siin ja siin.

Võta ühendust!

 

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9135

 

Info õppekava ja vastuvõtu kohta: doktoriõppe nõustaja ja -spetsialist haridusteaduste instituudis Elina van der Toorn, (+372) 619 9857, elinba@tlu.ee