Kasvatusteaduste doktoriõppekava

Kasvatusteadused

Kasvatusteaduste doktoriõppekava loob tingimused professionaalsuse saavutamiseks kasvatusteaduste valdkonnas ning iseseisvaks teadustöö tegemiseks rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel. Meie doktorantidest kujunevad kõrgelt kvalifitseeritud õppejõud, teadurid ja haridusvaldkonna asjatundjad.

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat (8 semestrit)

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 5

Ootame õppima kasvatusteaduste või sellega seonduvas valdkonnas magistritaseme (või sellega võrdsustatud) haridust omavaid võimekaid üliõpilasi, kel on huvi ja motivatsioon omandada kõrgtaseme kvalifikatsioon haridusteaduste instituudi viljeldavast teadustemaatikast. Meie lõpetajad on võimalised juhtima haridusasutust, uurimisrühma või teadusprojekti, töötama teadurina, arendama haridusteooriaid või tegutsema õpetajakoolituses, tuginedes oma professionaalse karjääri kujundamisel kriitilisele mõtlemisele ja visioonile.

Õppekava

Õppekava läbinu:

 • on oma valitud teemavaldkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialist;
 • oskab kasutada teaduslikke meetodeid ja tänapäevaseid teooraid haridusalaste probleemide analüüsimisel ja lahendamisel;
 • oskab koostada heatasemelisi teaduslikke ja populaarteaduslikke inglisekeelseid publikatsioone ning esitlusi; 
 • oskab töötada eesti- ja ingliskeelses meeskonnas ja meeskonnajuhina kaasata erinevaid partnereid; omab selleks vajalikke suhtlemisoskuseid ning kirjaliku ja suulise eneseväljendamise oskuseid;
 • tuleb toime mitmekesiste menetlusviiside valdamist eeldavate tööülesannetega muutuvates ja ootamatutes olukordades;
 • on iseseisev ja algatusvõimeline, võtab vastutuse analüüsimise, diagnoosimise ning otsuste tegemise ja nende elluviimise eest;
 • on valmis järgima professionaalseid, eetilisi ja autorikaitsealaseid nõudeid ning aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas, on salliv hoiakute ja väärtuste mitmekesisuse suhtes;
 • on valmis analüüsima enda kutsealast tegevust ja kavandama edasist arengut; valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid;
 • suudab põhjendada kasvatusteaduslike probleemide lahendusi laiemast sotsiaalteaduslikust kontekstist lähtuvalt;
 • suudab orienteeruda uurimistöö metodoloogia tänapäevastes käsitlustes;
 • oskab planeerida uuringut ning kasutada uurimis- ja andmeanalüüsimeetodeid;
 • suudab efektiivselt töötada teadustekstidega ja oskab neid luua;
 • on valmis teaduslikuks kommunikatsiooniks ja koostööks teiste uurijatega.

Tutvu õppekavaga ÕIS-is

Vastuvõtutingimused

Suvel 2020 avatakse vastuvõtt projektipõhistele õppekohtadele (2) ja avatud teemadele (3 õppekohta).

Projektipõhised õppekohad (2)  
 • Õpetaja mitmekultuurilises koolikeskkonnas: arusaamad, praktikad ja õpetaja muutuv professionaalsus - Teacher in a multicultural school environment: perceptions, practices and changing professionality (juhendaja Meril Ümarik)
 • Õppijate haaratus õppijakeskses ja koostöises õppimises - Student engagement in student centered and collaborative learning (juhendajad Tobias Ley, Terje Väljataga)
Avatud teemad (3) 

Teema valimiseks palume tutvuda meie instituudi akadeemiliste suundadega. Teema täpsustamiseks tuleb ühendust võtta tulevase juhendajaga. Et endale potensiaalset juhendajat valida, soovitame tutvuda meie juhendajate teadustöö põhisuundadega ETISes, klikkides õppejõu nimele. Lisaks juhendaja teadustöö põhisuundadele, soovitame tähelepanu pöörata ka juhendaja projektidele ja publikatsioonidele.

Kui juhendaja teadustöö teemad kattuvad teie eelistatud uurimisvaldkonnaga, palume saata potentsiaalsele juhendajale oma esialgne doktoritöö kavand tutvumiseks. Ärge jätke kavandi saatmist viimasele hetkele, see võiks olla saadetud juhendajale kooskõlastamiseks vähemalt mõni kuu enne dokumentide esitamise tähtaega. Kandideerida saab ainult juhendaja poolt kinnitatud kavandiga.

Avatud teemade võimalikud juhendajad akadeemiliste suundade kaupa

Akadeemiline suund: Õpetajaharidus ja kasvatusteadus
Juhendajad:
Katrin Poom-Valickis (suunajuht)
Grete Arro
Maria Erss
Airi Liimets
Rain Mikser
Inge Timoštšuk
Maire Tuul
Aino Ugaste
Marika Veisson
Terje Väljataga
Tiia Õun

Akadeemiline suund: Elukestev ja mitteformaalõpe 
Juhendajad: 
Ilona-Evelyn Rannala (suunajuht)
Larissa Jõgi 
Tanja Dibou
Krista Loogma
Halliki Põlda
Meril Ümarik

Akadeemiline suund: Kaasav haridus 
Juhendajad: 
Piret Soodla (suunajuht)
Mari-Liis Kaldoja
Riin Seema
Paul Seitlinger

Akadeemiline suund: Haridusjuhtimine ja -innovatsioon 
Juhendajad: 
Eve Eisenschmidt (suunajuht)
Tobias Ley
Luis Pablo Prieto Santos

Täpsemat informatsiooni kavade koostamise ja vastuvõtueksami kohta saab doktoriõppe eelkoolist

Tähtajad

Kevadise vastuvõtu kuupäevad:

 • 11.05-01.07.2020 – kandideerimine SAIS-is 
 • 10.07.2019 – vastuvõtueksam (täpne aeg lepitakse kandidaadiga kokku)
 • 24.08.2020 – õpingute algus 

Dokumendid

Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • doktoritöö kava, mis on heaks kiidetud doktoritöö juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt. Kandidaadid peavad oma doktoritöö kava siduma vastava temaatikaga. 

Eksam

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

Vaata ka sisseastumise ajakava ja üldiseid kandideerimistingimusi siit.

Uuri ka doktoriõppe eelkooli kohta siit