Haridusblogi

Haridusinnovatsiooni keskuses alustasid õpioskuste arendamist toetavad programmid

Õpilaste üldpädevuste arendamine on olulisel kohal muutunud õpikäsitusest lähtuvates koolides. Õpetajate toetamiseks õpilaste õpioskuste arendamisel on Tallinna Ülikooli teadlased välja töötanud õpetajatele mõeldud programmid "Õpime mõttega" ja "Me loeme".

Õpioskused

Nende programmide rakendamist toetava koolituse esimene õppepäev toimus 11. jaanuaril Tallinna Ülikoolis. Seal osales 80 huvilist erinevatest Eesti koolidest ning neile tutvustati õpi- ja enesemääratlustestide tulemusi ja soovitusi nende tõlgendamiseks, selgitati ennastjuhtiva õppimise ja lugemise protsesse ning juhendati praktiliste sekkumiste (töölehed, abimaterjalid jne) kasutamist.
 
Õppepäeval osalenud õpetajate sõnul on huvi sellise programmi vastu suur: õpipädevuste õpetamisega tegeletakse pidevalt, kuid mitte teadlikult, ja nii soovivad nad selle efektiivsemat läbi viimist õppida.
 
Programmi "Õpime mõttega" eesmärk on anda õpetajatele vahendid, et toetada õpilasi efektiivsete õpistrateegiate rakendamisel ja teadvustamisel. Efektiivsete strateegiate hulka kuuluvad visuaalsete abivahendite (mudelite, jooniste jm) kasutamine, õpitava seostamine isiklike kogemustega ning varasemalt õpituga, õpitava grupeerimine ning süstematiseerimine. Meeskonda kuuluvad Eve Kikas, Hardi Sigus, Teri Talpsep, Liis Hennok, Valentina Kivi ning Olga Luptova.
 
Programmi "Me loeme" eesmärk on anda õpetajatele vahendid, et toetada õpilaste teadlikkust lugemise protsessist ja lugemisstrateegiatest, harjutada strateegiate kasutamist ning harjuda oma õppeprotsessi eesmärgistama ja hindama. Programm põhineb neljal mõistmisstrateegial, mida head lugejad kasutavad. Need on ennustamine, küsimuste esitamine, selgitamine ja kokkuvõtte tegemine. Meeskonda kuuluvad Piret Soodla, Kristi Simso, Kaja Mädamürk.

Programmides antakse õpetajatele juhendid üldteemade läbimiseks ning näidetest matemaatika, emakeele ja loodusõpetuse tundides koos tundides kasutatavate abimaterjalide ja töölehtedega. Enne ja pärast programmi läbimist peaks hindama õpilaste õpistrateegiaid. Selleks saab kasutada TLÜ teadurite poolt välja töötatud teste.
Programmide jooksul saadakse kokku kolm kuni neli korda. Enne programmi rakendamist toimub sissejuhatav koolitus, kus tutvustatakse programmi aluseid, materjale ja ülesandeid.

Programmi esimeses pooles toimub seminar, kus arutletakse tundides toimunu üle, pöörates erilist tähelepanu probleemsetele kohtadele. Programmi keskel viiakse läbi koolitus, kus keskendutakse rühmatöö läbiviimise võimalustele ja tekstide kohandamise temaatikale. Pärast programmi lõppu analüüsitakse tehtut ja õpetajad saavad tagasiside õpilaste arengu kohta.

Loe õpioskuste programmist lähemalt siit

Õpioskuste programmide loomist ja rakendamist toetab projekti "Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine TLÜs" raames Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.