Haridusblogi

Noortevaldkonna digivõimekuse toetamiseks on valminud uued digipädevuse ja -küpsuse hindamise tööriistad

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut osales 2022. aasta kevadel edukalt Haridus- ja Noorteameti avatud taotlusvoorus „Nutikad lahendused noorsootöös“ projektis „Noortevaldkonna digihüpe“, eesmärgiga suurendada 2024. aastaks noortevaldkonna digivõimekust.

Digi

Tallinna Ülikool osales projektis meeskonnaga, kuhu kuulusid haridusteaduste instituudist noorsootöö dotsent Tanja Dibou, noorsootöö korralduse dotsent Ilona-Evelyn Rannala ja digitehnoloogiate instituudist õpitehnoloogiate teadur Linda Helene Sillat, kes töötasid välja noorsootöötajate digipädevuse ja noortevaldkonna organisatsioonide digiküpsuse mudelid koos hindamistööriistadega.

Uued valminud hindamise juhendid aitavad tõsta Eesti noorsootöötajate digitaalseid pädevusi ja toetavad valdkonnas tegutsevate organisatsioonide uuendusmeelsuse suurendamist.

Hindamisvahendite väljatöötamiseks viidi projektis läbi arendusuuring, mille käigus intervjueeriti kokku 25 noorsootöötajat ja noortevaldkonna asutuste juhti. Kohtuti ka ekspertidega – 13 uurija, teadlase ja praktikuga. Lisaks toimusid hindamistööriistade prototüüpide testimiseks seminarid. 

Vajadus hindamisvahendite järele kasvas välja valdkonnast seest. Projektis osalenud noortevaldkonna spetsialistid on esile toonud vajaduse digipädevuse suurendamiseks sobilike enesehindamise tööriistade järele, mis annaksid võimaluse arenguid digitaalses noorsootöös põhjalikumalt mõtestada ning toetaksid ka noorsootöötajate endi järjepidevat digipädevuse analüüsimist ja enesetäiendamist.

Projekti tulemusena valmis uuringuraport, mis annab detailse ülevaate projekti tegevustest, uuringu metoodikast, kaardistus- ja arendusuuringute tulemustest, ja tutvustab muu hulgas digipädevusmudelit (indiviidi tasandil) ja digiküpsusmudelit (organisatsiooni tasandil) ning vahendeid hindamise läbiviimiseks.

Noortevaldkonna digihüppe projekti hindamistööriistade testimisse kaasati Tallinna Ülikooli noorsootöö eriala üliõpilasi, Eesti Noorsootöötajate Kogu ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindajaid ja noorsootöö spetsialiste 23 kohalikust omavalitsusest.

Projekti tegevuste ja tulemustega saab lähemalt tutvuda ka taskuhäälingu saates "Nutikus noorsootöös" ning äsja valminud videoklipis.

Edaspidi on plaanis tegevustega jätkata koostöös Tallinna Ülikooli noorsootöö õppekava meeskonna ja Eesti Noorsootöötajate Koguga nutika noorsootöö õpikogukonna ja mentorlussüsteemi arendamiseks. Selleks panustatakse eelkõige noorsootöötajate digipädevuse tõstmiseks suunatud koolitustesse.

Tutvu uuringuraportiga 

Tutvu noorsootöötaja digipädevuse hindamistööriistadega   Tutvu noortevaldkonna organisatsiooni digiküpsuse hindamistööriistadega


Lisainfo:
Tanja Dibou
Projektijuht
tanja.dibou@tlu.ee

Partnerid:
Haridus- ja Noorteamet
Eesti Noorsootööjate Kogu


Projekti rahastati Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ toetusmeetmest „Nutikad lahendused noorsootöös“.

Digihüpe   Norra EMP  HTM