Haridusblogi

Projekt "Üldhariduskoolide arenguprogrammi elluviimine"

"Üldhariduskoolide arenguprogrammi elluviimine" on Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri ja Tallinna Ülikooli vaheline äsja alanud koostööprojekt, mille eesmärk on tõsta Eesti üldhariduse kvaliteedikultuuri. Projekti panustavad Tallinna Ülikoolist Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari ja Reet Sillavee.

Bänner

Arenguprogrammi eesmärk on läbi seminaride ja mentorluse aidata luua üldhariduskoolides õppija arengut soodustav õppimis- ja õpetamiskultuur ning suurendada programmis osalevate koolide võimekust liikuda tõenduspõhise ja koostöise muutuste juhtimise suunas. Lõpuks hinnatakse üldhariduse kvaliteedikultuuri edendamist ning seda toetavate meetmete mõju.

"Arenguprogramm on esimene samm üldhariduskoolide kvaliteedisüsteemi loomisel. Eesti haridussüsteemis on koolidel väga suur autonoomia, praktiliselt on Eesti koolijuht Euroopa kõige autonoomsem," selgitab projekti Tallinna Ülikooli poolne vastutav täitja Eve Eisenschmidt. "Suure autonoomsusega võib kaasneda vähene tugi ja piiratud võimalused analüüsida oma valupunkte professionaalse tagasiside põhjal. Aastase programmi tarbeks kohandame Tulevikukooli metoodikat, toetame koolide muutuste juhtimise võimekust, oskusi teha tõenduspõhiseid otsuseid ja ekspertide abiga luua uusi lahendusi konkreetse kooli vajadustest lähtuvalt."

Projekti valiti kuus üldhariduskooli, kus viiakse läbi koolidesisesed eneseanalüüsid Tallinna Ülikooli, mentorite ja eriala spetsialistide kaasabil, et selgitada välja koolide tugevused ning nõrkused, jõuda juurprobleemideni, leida võimalused nende lahendamiseks, viia kavandatud tegevused ellu ja analüüsida nende tulemuslikkust. Projekti esimeses etapis tegeletakse koolide arenguvajaduste defineerimisega ja toetatakse kooli parendustegevuste planeerimises, teine etapp keskendub muutuste rakendamisele ning nende hindamisele.