Teade

Kutsekoda tunnustas TLÜ-d kutse andja "Digipööraja" tiitliga

Kutsekoda tunnustas 17. novembril kvaliteedimärgiga kutse andjaid, kes on kasutusele võtnud nutikaid digilahendusi ning läbi selle tõhustanud kutse andmist.

auhindamine

Tallinna Ülikool pälvis Kutsekojalt tunnustatud kutse andja 2021 „Digipööraja“ tiitli. TLÜ on kutseõpetaja kutse andja 2012. aastast ning ülikoolis tegelevad sellega Sirje Rekkor, Meidi Sirk, Sirje Ideon ja Reeli Liivik (kõik TLÜ haridusteaduste instituudist).

Kutsekoda on erapooletu koostööplatvorm, mis selgitab välja, milliseid oskusi ja ameteid on vaja täna ja tulevikus, ning töötab igapäevaselt selle nimel, et tööturu tulevikuvajadused jõuaks õppesse ning tooks kaasa tegelikke muutusi. Kvaliteedimärgi väljastamise eesmärgiks on väärtustada kutse andmise tegevust, tõsta esile kutse andjaid, kelle tegevust saab seada eeskujuks, jagada kutse andjate parimaid kogemusi ning tõsta kutsesüsteemi usaldusväärsust, kvaliteeti ja mainet.

Kuidas toimub TLÜ-s kutseõpetaja kutse andmine?

Kutseõpetaja kutseala kutsekomisjoni esimees ja aseesimees teevad ettepaneku kutsekomisjoni liikmetele kutse taotlemise tähtaegadest. See info kinnitatakse ja lisatakse kodulehele.

Kutse taotlejad esitavad dokumendid elektrooniliselt (sh digitaalselt allkirjastatult) e-keskkonda moodle.edu.ee kursusele "Kutseõpetaja kutse 2021/22". Kursusele sisenemiseks peab taotleja looma Moodle'i keskkonda kasutajakonto.

Pärast avalduste esitamise tähtaega vaadatakse üle kutseõppeasutused, kust kutse taotlejad pärinevad, et hindamiskomisjoni kokkupanemisel vältida eetilisi konflikte (hindajad ei oleks samast õppeasutusest kui taotlejad). Kutsekomisjoni esimees teeb ettepaneku hindamiskomisjoni liikmete, sh hindamiskomisjoni esimehe (alates 2017. aastast on esimees olnud Meidi Sirk), osas kutsekomisjonile ja kui sellega ollakse nõus, siis kinnitatakse hindamiskomisjon.

Pärast elektrooniliste arengumappide (arengumapi koostamise juhis) esitamise tähtaega hakkab hindamiskomisjon hindama esitatud arengumappe ja see toimub kahes etapis.

Hindamiskomisjoni esimees edastab teistele hindamiskomisjoni liikmetele hindamisega seotud töökorralduse ja tähtajad. Kaks viimast aastat on hindamiskomisjon teinud kõik vajalikud koosolekud ja ka intervjuud/vestlused kutse taotlejatega Zoomis. Vajalik info taotlejatele edastatakse Moodle'i kaudu. Seega on kõik kutse taotlemisega seotud tegevused olnud viimastel aastatel elektroonilised ning see nõuab digipädevusi.

Kui hindajad on oma otsused taotlejate osas teinud, siis esitab hindamiskomisjoni esimees need kutsekomisjonile, kus need kas kinnitatakse või lükatakse tagasi. Otsus edastatakse taotlejale ning positiivse otsuse korral saab taotleja kutseõpetaja kutse.