Teated

Kompetentsikeskuse projekt saab sisse uue hoo

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamiseks kogunesid haridusinnovatsiooni keskuse (HIK) algatusel möödunud nädalal 40 erinevate instituutide ja üksuste esindajat, et kavandada 1. oktoobrist algava uue projektiperioodi tegevusi.

Tallinna Ülikool

HIK-i koordineeritava projekti eesmärk on välja töötada õppeasutustele suunatud arenduspaketid, mis lähtuvad ülikooli uurijate töö tulemustest ning toetavad nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamist täiendusõppe ja teiste arendusteenuste pakkumisega.  

Haridusuuenduse kompetentsikeskuse mahukaimas arendusvaldkonnas, kus õppeprotsessi tõenduspõhist arendust veab prof Katrin Poom-Valickis, arutati kolmes alarühmas, milliste tegevustega jätkata didaktikaarenduses, kõrgkoolididaktikas ning õpetajakoolituse arendamises. Lepiti kokku, et oktoobri alguses tutvustatakse didaktika õppejõududele seniseid plaane ning kutsutakse kõiki huvilisi koostöiselt uudseid õpetamispraktikaid kujundama ja uurima.

Õpetajakoolituse arendajad pidasid oluliseks alustada paindlike õppevormide ja -formaatide loomist erinevate sihtgruppide vajaduste kaardistamisest.

Kõrgkoolididaktika töörühmas pandi paika ülikooli õppejõudude kogemuskohvikute teemad ja toimumisajad. Prof Eve Kikase ja Piret Soodla juhtimisel arutati ühiselt üldpädevuste ja kaasava hariduse arendusvaldkondade edasisi tegevusi. Lähiajal täiendatakse hindamisvahendeid ja sekkumisprogramme, mida kasutada algklasside õpilaste õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuste hindamisel ja arendamisel.

Haridustehnoloogia valdkonna esindajad Kairit Tammetsi juhtimisel olid läbiva ja põhivaldkondi toetava valdkonnana esindatud kõikides töörühmades. Põhiteemana oli sel kohtumisel laual CEITER-i projekti raames väljatöötatud õpianalüütiliste lahenduste rakendamise võimalused ning haridustehnoloogiliste lahenduste rakendamine õpetajahariduses.  

Viiendat arendusvaldkonda ehk õppeasutuste organisatsioonikultuuri arendusi veab käesoleval õppeaastal eest prof Eve Eisenschmidt oma meeskonnaga, juurutades muutusi viies tulevikukoolis. 

Korraldajad tänavad kõiki kaasamõtlejaid ja soovivad innuka koostöö jätkumist!

Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamist Tallinna Ülikoolis toetakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” raames.