Teadus

Tallinna Ülikooli esimene digitaalsete kultuuriandmete suurgrant

Tallinna Ülikooli projekt “Kultuuriandmete analüüs" (Cultural Data Analytics, CUDAN) on Eesti esimene teadusprojekt humanitaarteaduste valdkonnas, mida Euroopa Komisjon otsustas rahastada Horisont 2020 European Research Areaõppetooli (ERA Chair) programmist 2,5 miljoni euroga. Tegemist on interdistsiplinaarse digikultuuri uuringute projektiga, mille keskmes on kultuurilised suurandmed, nende analüüs ja vastutustundlik kasutamine.

cultural data analytics

Projektil on kaks suuremat eesmärki: kultuuriandmete interdistsiplinaarsete analüüsimeetodite arendamine ja uuringute läbiviimine ning temaatilise Open Labi loomine, mis võimaldab ühisuuringuid ja rakendusprojekte sidusrühmadega erinevatest sektoritest. Kultuuri mõistetakse projektis väga avaralt kui kõikvõimalikke tähendusloome praktikaid (argikultuurist kõrgkultuurini), kultuuriandmed on aga andmed, mis tekivad nende praktikate käigus. „See tähendab töötamist nii digitaalselt sündinud kultuuriandmetega, mida me igapäevaselt internetti kasutades tekitame, kui ka juba varasemalt loodud kultuuripärandiga, mida jooksvalt digiteeritakse ehk digitaalsele kujule viiakse (nt trükimeedia, fotod, filmid),“ sõnas Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus, projekti üldjuht.

„Maailm muutub üha enam digitaalselt vahendatuks, mistõttu on humanitaarteaduslik ekspertiis äärmiselt vajalik, et mõista tänapäeva „andmestunud ühiskonna“ (datafied society) toimimisloogikat ja uusi tärganud tähendusloome praktikaid,“ tõdeb Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamm, üks uue uurimisprojekti algatajaid. Tallinna Ülikooli teadusprojekt CUDAN seabki eesmärgiks kultuuriandmete uurimisvaldkonna arendamise Eestis ja rahvusvaheliselt. See hõlmab endas muuhulgas kultuuriandmetele ulatuslikumat ligipääsu, nende kogumist ja vastutustundlikku jagamist, analüütiliste meetodite väljaarendamist ja sellealaste pädevuste kasvatamist. 

Üks projekti eesmärkidest on luua ühisloomet võimaldav uus koostööplatvorm Open Lab, mis on projekti vedajate sõnul nii füüsiline kui ka vaimne ruum – koht, kuhu tulevad kokku partnerid avalikust, era- ja kolmandast sektorist, et koguda, korrastada ja analüüsida digikultuuri andmeid ning kasutada neid uute kultuuriteenuste arendamiseks.

Kultuuriandmete analüüsi Open Lab on osa laiapõhjalise Tallinna Ülikooli koostöö- ja arendusplatvormi Open Labs väljaarendamisest.

Horisont 2020 ERA (European Research Area) õppetooli projekt CUDAN kestab viis aastat (2019–2023). Projekti veavad kolm TLÜ instituuti: Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM), humanitaarteaduste instituut ning digitehnoloogiate instituut. Lisaks Euroopa Komisjonile toetab projekti Eesti riik Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.