Teade

Pillimäng ja koorilaul arendavad üliõpilaste üldpädevusi

ELU projekti “ELUoskused muusikast” raames selgitasid kaheksa üliõpilast välja, kuidas ja milliseid võtmepädevusi arendab kõrgkoolide muusikakollektiivides osalemine.

ELUoskused muusikast
Foto: Tõnu Talpsep

Ülikooliõpingute ajal kooris laulmist või orkestris musitseerimist nähakse enamasti kui hobitegevust ning vähem teadvustatakse neis osalemise kaudu üld- või võtmepädevuste arendamist. Just võtmepädevused – oskused, teadmised ja suhtumine ümbritsevasse toetavad reaalses tööelus hakkamasaamist. Seni on võtmepädevuste arendamist  uuritud enamasti formaalhariduse kontekstis, vähem mitteformaalses õppes ja tegevustes. 

Eestis on seitsme erineva kõrgkooli juures kokku 22  muusikakollektiivi (koorid, vokaalansamblid ja orkestrid),  neist viis tegutsevad Tallinna Ülikoolis. Küsitledes nende kollektiivide töös osalevaid üliõpilasi ja vilistlasi selgus, et kõige enam hindasid uuringus osalejad muusikakollektiivi mõju  kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevuse arengule. Vastajate hinnangul aitab muusikakollektiivis osalemine erinevaid kultuurisündmusi jms paremini, mõista, hinnata ja nautida. Seda pädevust seostati ka tööelu ja sotsiaalsete suhetega laiemalt. Loomingulise tegevuse potentsiaalina nähakse muuhulgas tervise, ühiskondliku ja kultuurilise teadlikkuse, samuti tunnetuslike protsesside toetamist ja edendamist.

Erinevate pädevuste arendamise osas väga suuri erinevusi uuringust ei ilmnenud. Muusikakollektiivis osalemine aitab arendada vastupidavust pingelistes olukordades, nii esinemisnärvi korral,  maandada pingeid igapäevategevustest ja hoolitseda vaimu ning füüsise eest, näiteks saab proovist kaasa võtta võimlemisharjutusi enda füüsilise vormi parandamiseks. 

Veel on muusikakollektiivis osalemine on arendanud oskust teisi kuulata ja mõista aga kaasmuusikute eeskujul keskkonnasõbralikke valikuid tehakse pigem vähe. Et võtmepädevuste arendamine oleks teadlikum ja toetatud nii osalejate kui ka juhendajate poolt, sellega tegeleb Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkester rahvusvahelise projekti “MEETS - Music in Higher Education to Develop Transversal Skills” raames koos Borromeo kolledži (Itaalia), Valencia ülikooli (Hispaania) ja Linköpingi ülikooliga (Rootsi). 

ELU projekti juhendasid Janne Jakobson ja Halliki Põlda. Projektiga saab lähemalt tutvuda ELUoskused muusikast projekti koduleheküljel ja tulemusi kastavas raportis.