ärikorraldus

Haldus- ja ärikorraldus

Eriala peamiseks sihtgrupiks on haldusest- ja ärikorraldusest huvitatud inimesed. Võimaldamaks kõrghariduse omandamist töö ja pere kõrvalt, toimub õppetöö sessioonõppe vormis.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 25

Õppevorm Sessioonõpe

Võta ühendust

Kui sul on tekkinud küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, siis võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga või esita küsimus siin lehe vormi kaudu.

 

 

Tallinna Ülikooli vastuvõtt:

Telefon: 6409 135
E-post: vastuvott@tlu.ee

Esita küsimus siin:

 

Selleks, et Su küsimusele vastata töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja, pr@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

Võta meiega ühendust!

Olen huvitatud
Haldus- ja ärikorralduse õppekava:
 • ühendab halduse ja ärinduse akadeemilisi ja praktilisi aineid
 • kujundab esmased teadmised ja oskused avaliku või eraorganisatsiooni juhtimiseks
 • võimaldab omandada süvendatud teadmisi juhtimisest ja avalikust haldusest, majandusest, turundusest
 • pakub võimalust lisaks peaerialale ka sobiva kõrvaleriala valimist, mille kaudu saab üliõpilane põhjaliku pädevuse just endale meelepärastest valdkondadest
 • auditoorset õppetööd toetavat kaasaegset e-õppe keskkonda, mis võimaldab oma õpinguid paindlikult planeerida
 • on populaarne sisseastujate hulgas,  olles üks suurima sissastumisavalduste arvuga õppekavadest Tallinna Ülikoolis

Miks tulla meile õppima?

 
 • Suurim valik: tänu oma suurusele on ühiskonnateaduste instituut ainus Eestis, kus saab õppida kõiki riigiteaduste valdkondi suurima ainete valikuga
 • Õppejõududeks tunnustatud spetsialistid: riigiteaduste ja rahvusvaheliste suhete suunal töötab üle 30 õppejõu Eestist ja välismaalt. Lisaks akadeemilisele kompetentsile on mitmel neist kogemus tipp-poliitikas, avalikus teenistuses ja ärisektoris
 • Arendavad õpimeetodid: õpingud arendavad analüüsivõimet ja loovad eelduse läbilöögiks nii avalikus sektoris kui ka äri- ja mittetulundussektoris.
 • Kaasaegne õppekeskkond: instituut asub ülikooli uues teadushoones Astra, kus on suurepärased tingimused auditoorseks tööks ja suhtlemiseks. Samas majas paikneb raamatukogu ja õpisaal, tudengikohvik ja hubane aatrium. E-õpe hõlmab õppematerjale internetis, videoloenguid, rühmameetodeid, teste jpm.
 • Rahvusvahelised võimalused: instituudil on enam kui 50 ERASMUS partnerluslepingut, mis võimaldab nautida Euroopa tudengielu selle kogu mitmekesisuses
 • Edukad vilistlased: instituudi õppekavade lõpetajate seas on näiteks 3 ministrit, 2 kantslerit, 3 asekantslerit

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: sessioonõpe

Võimaldamaks kõrghariduse omandamist töö ja pere kõrvalt, toimub õppetöö tsükliõppe vormis reeglina reedeti ja laupäeviti (erandkorras ka neljapäeviti). Reedeti võivad tunnid kesta alates kella 8st kuni 20ni.

Õppekava sisu

Õppekava jaguneb tinglikult ärikorralduse mooduliks ning avaliku juhtimise mooduliks. Ärikorralduse moodul sisaldab kohustuslikke mikro- ja makroökonoomika, ettevõtluse, turunduse ja finantsarvestuse ja –juhtimise kursuseid. Valikainena saab valida maksunduse, majanduspoliitika, avaliku sektori ökonoomika, ettevõtluse ja õiguse kursuste vahel.

Avaliku juhtimise moodulis on kohustuslikud ained avalik juhtimine, avalik haldus, valitsemiskorraldus ja institutsioonid,  ametnik haldusmenetluses, kohalik valitsemine, poliitika kujundamine. Valikainena saab valida juhtimise, sotsiaalse ettevõtluse, projektijuhtimise, riigiõiguse, valitsemisreformide ja heaoluriigi mudelite kursuste vahel.

Õppekavas on tugevasti rõhutatud ka uurimistöö läbiviimise oskuste arendamist. Sellekohased oskused koos bakalaureusetöö kirjutamisega annavad järgnevad ained: uurimistöö alused, kvantitatiivsed- ja kvalitatiivsed uurimismeetodid koos bakalaureusetöö kirjutamisega annavad sellekohased oskused.

Vabaainete mahu arvelt on võimalik süvendada teadmisi oma huvialal, aga ka toetada erialast ettevalmistust valides õpingute jooksul näiteks rahvusvaheliste suhete, õiguse või sotsiaalpoliitika valdkondade aineid. 

Tutvu õppekavaga 

Põhiõppejõud

 
Kristo Krumm

Ettevõtluse lektor, õpetab ettevõtluse, finantsarvestuse, finantsjuhtimise ja turunduse kursuseid. Peamised uurimisvaldkonnad on ettevõtete finantsseisundi hindamine ja konkurentsivõime analüüs, ettevõtete turule sisenemise strateegiad ja pikaajaline finantskavandamine ning  turundus, bränding, positsioneerimine ja  tarbijate ostukäitumine. Kristo on õpetanud ka Tallinna Tehnikaülikoolis, omab varasemat töökogemust ettevõtluses ning on valdkonnas tunnustatud koolitaja

Kristo Krumm, „Inimene kui bränd”

Kristo Krumm Eesti Teadusinfosüsteemis


Indrek Saar

Majanduse dotsent, õpetab kursuseid mikro- ja makroökonoomika, maksundus ja riigiasutuste majandamine. Peamised uurimisvaldkonnad on seotud riigirahandusega, sh maksu-, korrakaitse- jt avalike poliitikate ja programmide modelleerimise ja majandusliku hindamisega. Indrek Saar õpetab ja viib läbi uuringuid ka Sisekaitseakadeemias.

Indrek Saar  Eesti Teadusinfosüsteemis

 
Kersten Kattai

Avaliku halduse lektor, õpetab kursuseid  avalik haldus, poliitika kujundamine, valitsemiskorraldus ja institutsioonid, valitsemisreformid. Peamised uurimisvaldkonnad on kohalik demokraatia, KOV struktuurikujundus, KOV reformid ja valitsemistasandite vahelised suhted. Kersten  on ülikooliõpingute algusest olnud seotud TLÜ riigiteaduste suunaga, omandanud siin bakalaureuse- ja magistrikraadi ning hetkel on lõpetamisjärgus tema doktoritöö.

Kersten Kattai Eesti Teadusinfosüsteemis


Sulev Lääne

Valitsemiskorralduse lektor, õpetab kursuseid kohalik valitsemine, ametnik haldusmenetluses. Peamised uurimisvaldkonnad on riigi ja kohaliku omavalitsuse suhted,  riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevuse  õiguslikud küsimused, kohaliku omavalitsuse ühistegevus. Sulev omab pikaajalist avalikus sektoris töötamise kogemust ja on aktiivselt tegev riigi- ja kohaliku omavalitsuse partnersuhete kujundamisel.

Sulev Lääne Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Katri-Liis Reimann

Juhtimise dotsent, õpetab kursuseid avalik juhtimine, projektijuhtimine, juhtimine era-,  avalikus ja kolmandas sektoris. Peamised uurimisvaldkonnad on  avaliku sektori organisatsioonide struktuur ja disain, strateegiline planeerimine ja juhtimine, avalikud teenused, teadmusjuhtimine ja innovatsioon, samuti ettevõtlusvormide innovatsiooni edendamine ja sotsiaalne ettevõtlus, ettevõtlusklastrid ja võrgustikud. Katri-Liis on õpetanud ka EBSis, tegutseb aktiivselt rahvusvaheliste koostöö võrgustike arendamisel ning on korraldanud mitmeid rahvusvahelisi konverentse.

Katri-Liis Reimann  „Kuidas teenida raha ja samaaegselt aidata inimesi

Katri-Liis Reimann Eesti teadusinfosüsteemis


Anneli Kommer

Majanduse lektor, õpetab mikro- ja makroökonoomika, avaliku sektori ökonoomika, majanduspoliitika kursuseid. Peamised uurimisvaldkonnad on seotud avaliku sektori ökonoomika ja majanduspoliitika valdkondadega, sh haridusökonoomika, maksupoliitika. Anneli on õpetanud ka Tallinna Tehnikaülikoolis ja Sisekaitseakadeemias ning omab varasemast pikaajalist töökogemust avalikus sektoris.

Anneli Kommer Eesti Teadusinfosüsteemis


Vastuvõtutingimused

 

Tutvu sisseastumise ajakavaga siin

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%
 • Vastuvõtueksam 75%

* Eesti keele kui teise keele riigieksamiga kandideerijate eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus vähemalt 60 palli.

 • Vastuvõtulävend on 65 palli

Vastuvõtueksamiks on kirjalik test, mis sooritatakse arvutiga. Test koosneb neljast osast:

1) ühiskonnaõpetuse aine materjalidel põhinev teadmiste osa, 

2) üldist silmaringi näitav osa, kus kandideerija näitab eelkõige poliitika ja valitsemise valdkonna teadmisi – valimised, erakonnad, rahvusvahelised organisatsioonid vms

3) andmete interpreteerimist demonstreeriv osa, kus kandideerija vastab küsimustele graafikute, jooniste  ja tabelite põhjal

4) inglisekeelsest tekstist arusaamist näitav osa

Haldus- ja ärikorralduse eriala vastuvõtueksamite ajagraafik saadetakse meilile!

Kuhu edasi?

Õppekava läbinud omandavad tervikliku ja kvaliteetse sotsiaalteaduste bakalaureuse hariduse, mis võimaldab jätkata õpinguid magistritasemel, sh instituudi magistrikavadel. Näiteks võivad õppekava lõpetanud jätkata õpinguid instituudi riigiteaduste või sotsiaalse ettevõtluse magistriõppekavadel. Lõpetajate hulgas on populaarne olnud ka organisatsioonikäitumise õppekava, samuti on lõpetanud jätkanud õpinguid TTÜ majandusteaduskonnas.

Õppekava läbimine loob eeldused leida tööd näiteks riigi- ja omavalitsustöötajana aga ka erasektoris. Tööjõuvajaduse prognoosi kohaselt on äri- ja haldusala keskastme spetsialistide vajadus tööturul 700 inimest aastas ning tegevusalade juhtide vajadus 800 inimest aastas

Värsked ülikoolilõpetajad ei ole tavapäraselt valmis asuma täitma juhtide töökohti, kus tööleasumisel on eelduseks varasem töökogemus. Haldus- ja ärikorralduse õppekava lõpetajad omavad enamasti varasemat töökogemust ja jätkavad töötamist ka õpingute ajal. Lõpetajad asuvad enamasti tööle riigi- ja omavalitsustöötajana või erasektoris keskastme spetsialisti või tegevusala juhina. Tööjõuvajaduse prognoosi kohaselt moodustab tööjõu nõudlus õppekava valdkonnas 1500 töötajat aastas.

  

Miks ühiskonnateaduste instituut?

 • Õppetöös kasutatakse aktiivselt Moodle’it ja teisi e-õppe platvorme, tänu millele on tudengitel mugav ligipääs kursuse loengumaterjalidele ja seminaritekstidele, nii et lähetuses viibimise tõttu koolitööd tegemata ei pea jääma.
 • Instituudil on lai Erasmus-võrgustik, mis võimaldab tudengitel veeta semestri või paar ükskõik, millises Euroopa nurgas või lausa mõnes eriala tippülikoolis.
 • Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut on ülikooli suurim üksus nii õppejõudude, õppekavade, kui ka tudengite arvu poolest. See võimaldab soovijatel ennast õpiaastate jooksul mitmekülgselt täiendada veel näiteks halduse, rahvusvaheliste suhete, õiguse või ka sotsioloogia vallas.
 • Riigiteaduste suunal on pikaajaline traditsioon, arvukas õppejõudude ring ja siin on Eestis ainsana eraldi õppekavade tasemel esindatud nii poliitikateadused, valitsemisteadused kui rahvusvahelised suhted, mis on samas omavahel lõimitud.

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Arenguvõimalusi jagub ka loenguväliseks ajaks. Tallinna Ülikoolis või selle vahetus läheduses toimub pea igal nädalal erialased konverentse või üritusi. Aktiivsematel on võimalik ka ise käed külge panna ja omandada praktilisi kogemusi kas ülikooli üliõpilaskonnas, instituudi üliõpilasesinduses  Civitas, või ka mõne uurimisprojekti meeskonnas, konverentsi korraldustiimis või õppejõu assistendina.

Erinevaid osalusvõimalusi tudengitele

CIVITAS – ühiskonnateaduste instituudi üliõpilasesindus

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond – üliõpilaste esindusorganisatsioon, mis seisab tudengite õiguste eest, pakub organiseerimiskogemust kui ka erinevaid klubilisi tegevusi.

Uued liikmed on teretulnud ka ülikooli väitlusklubisse, rahvusvahelisse klubisse, ettevõtlusklubisse, kultuuriklubisse ja mujalegi. Kui selle kõige kõrvalt veel aega üle jääb, võta ette tee ülikooli tipptasemel kinosaali Supernova, kus näidatakse erinevaid filmikunsti pärle, aga ka haridusliku sisuga filme.

Hoia end kursis instituudi sündmustega siin.

Jälgi meid Facebookis, leheküljel "TLÜ ühiskonnateaduste instituut”, kus jagame kõiki olulisi sündmusi ja uudiseid, mis puudutavad TLÜ ühiskonnateaduste instituuti.

Meie õppejõud räägivad Ühe Minuti Loengus:

 

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Võta ühendust!

Õppenõustaja-spetsialist:

Marika Voogre
E-post: marika.voogre@tlu.ee
Telefon: 6 409 492

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon +(372) 6409 451

E-post yti@tlu.ee

Sarnased erialad

Poliitika ja valitsemine

Ühiskonnateaduste instituut

Õppekava sobib sisseastujale, kes on huvitatud poliitikast, valitsemisest ja juhtimisest. Samuti peaks tulema üliõpilane olema aktiivne, tegus ja hea eneseväljendusoskusega ning huvitatud rahvusvaheliselt avatud õpikogemusest ja erinevatest tulevikuvõimalustest.

Bakalaureuseõpe
Inglise keel
Lävendipõhine vastuvõtt
Päevaõpe
1960
Vaata eriala

Riigiteadused

Ühiskonnateaduste instituut

Riigiteaduste magistriõpingud tegelevad tänapäevaste valitsemisteooriatega ja nende rakendamise analüüsiga, aidates selgitada, kuidas poliitika tekib, mil moel seda ellu viiakse ning kuidas see meid ja ühiskonda mõjutab.

Magistriõpe
Eesti keel
15
Sessioonõpe
Vaata eriala