Teadus

Ilmus käsiraamat „Eesti keele oskuse arenemine ja arendamine. Kirjalik õppijakeel“

Eesti Keele Sihtasutus avaldas käsiraamatu, kus keskendutakse eesti õppijakeele ehk eesti keele kui sihtkeele õppijate keelekasutuse senistele ja uuematele uurimistulemustele. Autorite seas on ka digitehnoloogiate instituudi keeletehnoloogia dotsent Pille Eslon ja nooremteadur Kais Allkivi-Metsoja.

eesti keele oskuse arenemine ja arendamine

Raamat on Eesti teadus- ja haridusmaastikul ainulaadne, sest tegu on esimese kokkuvõtva käsitlusega eesti õppijakeelest ning selle uurimise võimalustest tehnoloogiliste vahendite abil. Eesmärgiks ei olnud anda terviklikku süsteemset ülevaadet, vaid luua pilt sellest, milleni on tänaseks jõutud, ning kaardistada suunad, milles on mõttekas jätkata.

Peamiselt saavad käsiraamatust tuge õppijad, keeleõppe korraldajad, õppematerjalide koostajad, keeleoskuse hindajad ning eriti oluline on käsiraamat eesti keele kui teise keele õpetamise juures. Õpetajakoolituse üliõpilastele sobib käsiraamat hästi õppematerjaliks.

Käsiraamatu kirjutamisel pidasid autorid silmas esmajoones erialaspetsialistide ja teemast huvitatud laiema avalikkuse vajadusi. Raamatu autorid on Pille Eslon, Annekatrin Kaivapalu, Katre Õim, Mare Kitsnik, Olga Gaitšenja ja Kais Allkivi-Metsoja. Kõik kuus autorit on olnud või on siiani Tallinna Ülikooliga seotud.

Iga raamatu peatükk algab sisu tutvustava lühiülevaatega koos märksõnadega ning lõpeb kokkuvõtte ja järeldustega. Edasisteks mõtisklusteks on lisatud küsimusi, mis võiksid aidata lugejatel kujundada oma arusaamu ja seisukohti ühes või teises küsimuses. Järgneb teemaga seotud valikkirjanduse loetelu. Peatükkide sisu avamisel on kasutatud nii autorite ja nende juhendatud üliõpilaste varasemaid kui ka seni avaldamata uurimistulemusi.

Lisainfo kirjastuse EKSA kodulehel

Raamatu käsikiri valmis meie ülikooli õppejõududel-doktorantidel riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu II“ projekti EKKM15-419 Eesti õppijakeele tervikkäsitlus aruandena.