Soome

Soome keele (ja teise keele) õpetaja

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv lävendipõhine

Õppevorm Sessioonõpe

Tule õppima soome keele õpetaja erialale, mis on osa võõrkeeleõpetaja magistrikavast, millel saab õppida ühe või kahe võõrkeele õpetajaks.
Soome keele peaerialale lisaks võib kõrvalerialana valida saksa, inglise, prantsuse, vene keele kui teise keele või eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala.
 

 • Ootame õppima hea soome keele oskusega (peaerialal vähemalt B2-tasemel, kõrvalerialal vähemalt B1-tasemel) humanitaariast huvitunud aktiivseid, loovaid ja avatud inimesi. 
 • Soome keele õpetajaks õppiv üliõpilane huvitub soome keelest, kultuurist ja kirjandusest ning selle õpetamisest lasteaedades, üldharidus-, ja kutsekoolides või täiskasvanuõppes.

Miks tulla meile õppima?

 • Meie eriala õppejõud on akadeemilise kraadiga soome keele, kultuuri ja didaktika asjatundjad ning hinnatud oma ala spetsialistid, kes tunnevad hästi kohalikku koolimaastikku ja suudavad õppijaid asjatundlikult nõustada. Õppejõud on aktiivsed erialavõrgustike eestvedajad ja tunnustatud koolitajad. 
 • Õpetamisel kasutame innovatiivseid õppemeetodeid, sh projektiõpet ja digioskuste rakendamist. Käsitleme ajakohaseid ainedidaktika teemasid, vaatleme lõimitud aine- ja keeleõpet (LAK), nüüdisaegset keeletestide koostamist, pööratud klassiruumi ja muid uudseid keeleõppe meetodeid. Olulisel kohal on mitmeastmeline erialapraktika, mis sooritatakse üldhariduskoolis ülikoolipoolse õppejõu juhendamisel. 
 • Erialaõpingud põhinevad individuaalse lähenemise põhimõttel ja võimaldavad intensiivset juhendamist igale üliõpilasele. Õpingutesse on praktikajuhendajate ja loengupidajatena kaasatud tegevõpetajatest praktikud. Üliõpilastel on võimalus kaasa lüüa erinevates soome keelt ja kultuuri tutvustavates projektides.
 • Kasvatusteaduse ja erialaained toetavad tänapäevast ja teaduspõhist lähenemist õppimisele ja õpetamisele.
 • Magistritöö kirjutamine võimaldab arendada oma akadeemilise kirjutamise oskust soome keeles ning uurida põhjalikumalt üht soome keele õpetamisega ja kultuuri vahendamisega seotud valdkonda. Uurimitöö kogemus aitab arendada analüütilist mõtlemist, oskust töötada andmebaasidega, viia läbi küsitlusi, teha statistilist analüüsi ning jõuda üldteoreeliste ja praktiliste järeldusteni.

Õppekava- ja ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 2 aastat
 • Õppevorm: sessioonõpe (loengud ja seminarid toimuvad neljapäevast laupäevani)
 • Esimesel õppeaastal toimuvad kuuepäevased hajutatud praktikad, teisel aastal kuuajalised praktikad. Ühe praktika võib sooritada ka täiskasvanuõppes.
 • Õppekavas on tasakaalus kasvatusteaduslike ning erialadidaktika ja eriala keele ja kultuuri õpingud, hõlmates erinevaid tahke õpetajale vajalikest teadmistest.
 • Õppekava edukalt läbinutele antakse õpetajakutse tase 7, mis on eluaegne.
 • Õpingud lõpetab magistritöö kaitsmine, magistritöö kirjutatakse soome keeles.

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained valmistavad ette õpetajatööks üldhariduskooli kõikides astmetes ja täiskasvanuõppes. Eesmärgiks on saavutada ainedidaktiline pädevus õpiprotsessi juhtimiseks soome keele õpetamisel, anda ülevaade kaasaegse võõrkeeleõpetuse teooriatest ja nende rakendusvõimalustest õpikeskkonnas. Ainealaste ja didaktiliste teadmiste ühendamise abil luuakse terviklik süsteem võõrkeeleõppe kavandamiseks, läbiviimiseks ja analüüsiks.

Kasvatusteaduslike ainete moodulis toetatakse õpetajaks kujunemist läbi erinevate üldkasvatusteaduslike ja psühholoogia ainete, mis loovad vajaliku teadmiste ja oskuste baasi iga õppija arengu toetamiseks õppeprotsessis ning enda kui õpetaja professionaalse arengu kavandamiseks. Kasvatusteaduslikud õpingud on tihedalt seotud pedagoogilise praktika ning ainedidaktika õpingutega.

Tagamaks teooria ja praktika sidusus on üliõpilastel võimalik kohe õpingute alguses vaadelda kuivõrd ülikoolis õpetajakoolituses õpitu on nähtav reaalses koolipraktikas ning seda seminarides analüüsida. Üliõpilase ülesanded praktikal kasvavad koos oskuste ja teadmistega. Teisel õppeaastal toimuval põhipraktikal antakse tunde juba pikema perioodi vältel töötades juhendava õpetaja kolleegina. Teisel õppeaastal võib soovi korral ühe praktika teha täiskasvanuõppes.

Valitud keele erialaainete kaudu täiendatakse teoreetilist ja praktilist võõrkeeleoskust ja lingvistikaalaseid teadmisi ning süvendatakse oskust valitud kultuuriruumi tutvustada ja analüüsida. Olulisel kohal on üliõpilase kui tulevase õpetaja arengu toetamine ja suunamine valitud keele ja kultuuri vahendaja ja esindajana. Õpingute kaudu luuakse esmased kontaktid erialaringkondadega ning süvendatakse neid. Erialaained toimuvad osaliselt eriaalakeeles.

Eriala uurimusliku tegevuse raames toimub uurimisseminar, mille raames toetatakse teadustöö kirjutamise kompetentsi ning tutvutakse tänapäevaste uurimismeetoditega oma erialal.

Tutvu õppekavaga
 

Õppekeskkond

 • Erialaaineid alaliselt õpetav õppejõudude koosseis on kogemustega ja tunnustatud ning tihedalt seotud Eesti ja rahvusvahelise akadeemilise kogukonnaga, mis aitab ka üliõpilastel leida kontakte uurimistööks ja edasisteks õpinguteks.
 • Õppetöösse on kaasatud külalisõppejõud ning praktikandid välisülikoolidest. 
 • Erialal on Erasmuse üliõpilasvahetuse lepingud paljude Euroopa ülikoolidega, mis pakuvad tudengitele võimalust õppida ja praktikat sooritada teistes Euroopa riikides. Samuti on Erasmuse vahetusprogrammi raames lepinguid ülikoolidega väljaspool Euroopat.
 • Võõrkeeleõpetaja eriala jaoks on väga oluline lai võrgustik Tallinna ülikooliga koostööd tegevatest praktikakoolidest nii Tallinnas kui ka väljaspool. Praktika kaudu on võimalik leida sobiv tulevane töökoht: väga tihti on just õpingute jooksul praktikakoolina omaseks saanud kool esimeseks tööandjaks. Partnerkoolideks on näiteks Tallinna Soome kool Tallinnas ja Tartus, Tallinna Ühisgümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Lilleküla Gümnaasium ja teised koolid, kus õpetatakse soome keelt B ja C keelena.
 • Meie ülikoolis õppides on tudengitel kasutuses raamatukogu, avarad auditooriumid nii loenguteks kui ka filmiõhtuteks, mugavad kohvikud ning istumisnurgad õppimiseks ja sõpradega suhtlemiseks ning uute teadmiste üle arutamiseks.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav.
   

Õppejõud

 

Karola Velberg on soome keele õpetaja. Ta on hariduselt soome filoloog, lõpetanud Tallinna Ülikooli 2003. aastal soome keele ja kirjanduse õpetaja erialal. 2016 kaitses ta Tallinna Ülikoolis Organisatsiooni käitumise erialal magistrikraadi. Karola on töötanud soome keele õpetajana Tallinna Teeninduskoolis, Tallinna Ülikoolis, lugematutes keelekoolides ja alates 2018 õpetab soome keelt Tallinna Ühisgümnaasiumis, kus soome keel on alates 6.klassist kohustuslik aine.
Karola on aktiivne Eesti Soome keele õpetajate Seltsi liige ja viimased kolm aastat ka seltsi esinaine. Ta esindab soome keelt ja soome keele õpetajaid Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidus olles juhatuse liige. Olles ise väljakutsetele orienteeritud koolitab Karola teisi õpetajaid, osaleb paljudel erinevatel koolitustel, teeb kaasa Keelenõukogu tegevustes ja seisab igapäevasel soome keele arengu eest. 2019. aasta sügisel alustas Karola taas Tallinna Ülikoolis soome keele õpetamise.


Tiina Söderman on 2017. aastast Tallinna ülikooli soome keele ja kultuuri välislektor. Varem on ta töötanud TLÜ-s samal ametikohal aastatel 2005–2010.

Tiina Söderman on lõpetanud Uppsala ülikooli soome-ugrikeelte erialal ja kaitsnud seal ka oma doktoritöö. Vahel ajab teda muigama: soomlane kaitseb Rootsi ülikoolis doktoritöö teemal Kirde-Eesti rannikumurde sõnavara, inglise keeles.

Tiina Söderman õpetanud soome keelt ligi 30 aastat nii Soomes välismaalastele kui ka välismaal välismaalastele. Ta on nautinud neid aastaid õpetades toredaid, tarku, uudishimulikke üliõpilasi, samal ajal väga palju ka ise koos nendega õppinud.

Vastuvõtutingimused

 • Võõrkeeleõpetaja magistrikavale õppima asujalt eeldatakse bakalaureusekraadi või sellele vastavat ettevalmistuse astet.
 • Erialale astumiseks peab soome keele oskus olema B2-tasemel.
 • Nõutud keeletaset saab tõestada sertifikaadi või keeletõendiga. Kui kandidaat ei ole tasemeeksamit sooritanud, tehakse keeletaseme sobivus kindlaks vastuvõtueksamil.

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

 • Kirjaliku osana esitavad kandidaadid motivatsioonikirja koos sisseastumisdokumentidega SAIS-is. Motivatsioonikirja pikkus on u 3500 tähemärki, faili nimi sisaldab kandidaadi nime. Motivatsioonikiri on valitud peaeriala keeles ja näitab kandidadi sügavat huvi valitud eriala vastu (varasem õppimis- ja õpetamiskogemus, erialavaliku põhjendus, teadmised haridusvaldkonna praegusest olukorrast). Tsiteeritud allikatele tuleb korrektselt viidata.
 • Teise kirjaliku osana sooritatakse vastuvõtueksamil akadeemiline test, millega mõõdetakse akadeemilise õppe jaoks vajalikke oskusi ja võimeid. 
 • Suulise osa eksam keskendub kandidaadi keelelisele pädevusele ja kutsesobivusele. Juhul kui kandidaadil ei ole keeletaset tõendavat dokumenti, kontrollitakse vajaliku keeletaseme olemasolu vastuvõtueksami käigus.

Vastuvõtueksamite ajakava

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Saksa keele (ja teise keele) õpetaja

Humanitaarteaduste instituut

Saksa keele õppimisel ja õpetamisel Eestis ühtaegu nii ajalooline ja eesti identiteediga seonduv dimensioon kui ka väga praktiline ja majanduslik põhjendus. Saksamaa Liitvabariik on Euroopa Liidu majanduses ja poliitikas üks võtmeriike ning saksa keele oskajaid vajatakse nii majanduses kui ka kultuurielus.

Magistriõpe
Eesti keel
lävendipõhine
Sessioonõpe
Vaata eriala

Prantsuse keele (ja teise keele) õpetaja

Humanitaarteaduste instituut

Globaliseeruvas maailmas vajavad Eesti koolid võõrkeeleõpetajaid, kes suudavad keele õpetamisega avada uksi teistesse kultuuriruumidesse. Kuna Prantsusmaa on üks võtmeriike Euroopa liidu majanduses ja poliitikas ning Eesti partner, siis vajatakse prantsuse keele oskajaid nii kultuuris, majanduses kui ka poliitikas.

Magistriõpe
Eesti keel
lävendipõhine
Sessioonõpe
Vaata eriala

Inglise keel ja kultuur

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab ingliskeelsete maade ajalugu, kultuur, kirjandus ja ühiskond? Soovid õppida inglise keelt kõrgtasemel? Tahad töötada inglise keelt ja kultuuri valdava spetsialistina riigi- või erasektoris?

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Päevaõpe
Vaata eriala

Keeleteadus ja keeletoimetamine

Humanitaarteaduste instituut

Keeleteaduse ja keeletoimetamise magistrikava on unikaalne, kuna õppekavas on ühendatud teoreetilised lingvistikateadmised ja nende praktiline rakendamine keeletoimetajatöös.

Magistriõpe
Eesti keel
16
Sessioonõpe
Vaata eriala