Inglise keel ja kultuur

Inglise keel ja kultuur

Sind huvitab ingliskeelsete maade ajalugu, kultuur, kirjandus ja ühiskond? Soovid õppida inglise keelt kõrgtasemel? Tahad töötada inglise keelt ja kultuuri valdava spetsialistina riigi- või erasektoris?

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppevorm Päevaõpe

Ootame õppima keeltest ja keeleõppest huvitatud, aktiivseid, võimekaid noori, kellel on lai silmaring ja soov pühenduda inglise keele ja kultuuri õppimisele ja uurimisele.

Õpingud inglise keele ja kultuuri erialal annavad lõpetajatele teadmised ja oskused töötada näiteks tõlkimise (suuline ja kirjalik), rahvusvaheliste suhete, ajakirjanduse, hariduse ja turismi valdkonnas.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureuse õppekavale astudes saad valida inglise keele ja kultuuri peaeriala, mis on üks vanimaid erialasid ülikoolis ja võimaldab:

 • õppida inglise keelt kõrgtasemel (C1/C2); 
 • õppida mitmekultuurilises, modernses, loomingulises õhkkonnas, mis kasutab nüüdisaegseid õpimeetodeid ja arvestab õppijate individuaalset eripära;
 • veeta õppesemestri või -aasta välisülikoolis;
 • kombineerida oma peaeriala teise keele ja kultuuri või mõne muu humanitaarteaduste instituudis pakutava kõrvalerialaga;
 • omandada teadmisi ja arendada oskusi, mis lubavad töötada eesti ja inglise keele ning kultuuride vahendajana, keeleõppe, tõlkimise või turismi valdkondades, kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, samuti erinevate riikide asutuste ja välisesinduste juures, rahvusvahelistes organisatsioonides ning erasektoris.

Õppekava ja -ained

Inglise keele ja kultuuri eriala saab õppida Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride õppekaval, mis võimaldab valida viie täismahulise peaeriala – hispaania, inglise, itaalia, prantsuse või saksa keele ja kultuuri – vahel.

Kõrvalerialana saab õppida arvestatavas mahus mõnda teist enda valitud keelt ja kultuuri või muud TLÜ-s pakutavat kõrvaleriala.

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe
 • Täiskoormusega bakalaureuseõpe toimub peamiselt loengute ja seminaride vormis.

 • Lisaks auditoorsele tööle toimub ka projektiõpe, suur roll on iseseisval tööl ja oluliseks toeks on laialt kasutatavad digikeskkonnad ja innovatiivsed õppemeetodid

 • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel läbida õppekava ja sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained kinnistavad inglise keele oskust C1-tasemel, suurendades sõnavara, lihvides grammatikat, arendades suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning esinemisoskust. 

Lisaks inglise keele moodulile (inglise keel C1, inglise keele morfoloogia ja süntaks, inglise keele foneetika ja variandid, leksikoloogia ja stilistika, inglise keele ajalugu ja areng, akadeemiline kirjutamine) õpitakse ka ingliskeelsete maade ajalugu, kultuuri ja kirjandust ning tutvutakse olulisemate ühiskondlike suundumustega. Ained Briti kirjandus renessansist tänapäevani, Ameerika kirjandus ja ilukirjandusliku teksti analüüs annavad ülevaate vastavate maade olulisematest kirjanduslikest stiilidest, koolkondadest ja kirjanikest, käsitledes olulisemaid tekste süvitsi ja vastavalt üliõpilaste huvidele.

Õppekavas ette nähtud erialapraktika arendab otseselt tööturule orienteeritud teadmisi ja oskusi tõlkimise, võõrkeelte õpetamise, sõnaraamatute koostamise, turismi, rahvusvahelistes organisatsioonides töötamise ja muude erialaga seotud tegevuste vallas ning pakub võimalust esmaseks kokkupuuteks tööturuga.

Üleülikoolilised ja instituudi üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) annavad üliõpilastele võimaluse tutvuda humanitaarse ja humanistliku mõttega laiemas tähenduses. ELU projekt on suunatud konkreetse probleemi lahendamisele erialadevahelises meeskonnas, toetades projektipõhist meeskonnatöö oskust, mis on tänapäeva tööturul üks olulisemaid oskusi.

Iseseisvat uurimistööd valmistavad ette bakalaureuseseminar ja tihe koostöö õppejõududest juhendajatega.

Kõrvalerialad

Üliõpilase vabalt valitud kõrvaleriala raames saab inglise keele ja kultuuri õpinguid siduda teise keele ja kultuuri, ajaloo, riigiteaduste, kultuuriteooria, digihumanitaaria või mõne muu Tallinna ülikoolis pakutava erialaga.

See annab tudengile võimaluse omandada mitmekülgseid teadmisi, mis tulevad kasuks nii edasiõppimisel kui ka ameti leidmisel. 

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

 • Erialal on Erasmus  üliõpilasvahetuse lepingud paljude Euroopa ülikoolidega, mis pakuvad tudengitele võimalust kogeda õpinguid ka teistes Euroopa riikides. Erasmuse vahetusprogrammi raames on lepinguid ka ülikoolidega väljaspool Euroopat.
 • Erialal on tihedad sidemed Ühendkuningriigi, USA, Kanada ja Iiri Vabariigi saatkondadega. Saatkondade töötajad külastavad tihti meie ülikooli, et pidada erialaloenguid või tutvustada õppimisvõimalusi ning praktikakohti oma koduriikides. 
 • Inglise keelt ja kultuuri õpetavad õppejõud on uurimistööd teinud nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis, USAs, Prantsusmaal, Saksamaal, Hispaanias, Iirimaal, Norras ja Soomes. Nad on tihedalt seotud Eesti ja muu maailma akadeemilise kogukonnaga ning seeläbi aitavad leida kontakte uurimistöödeks ja edasisteks õpinguteks ka üliõpilastele.
 • TÜHI-s on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Meie ülikoolis õppides on tudengitel kasutuses raamatukogu, avarad auditooriumid nii loenguteks kui ka filmiõhtuteks, mugavad kohvikud ning istumisnurgad õppimiseks ja sõpradega suhtlemiseks ning uute teadmiste üle arutamiseks.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. 

Õppejõud

Suliko Liiv on inglise keele professor. Ta töötab Tallinna ülikoolis alates 1976. a pärast Tartu ülikooli lõpetamist germaani-romaani filoloogi, inglise keele õpetaja kvalifikatsiooniga. Ta on õpetanud inglise keele ja kultuuri eriala üliõpilastele erinevaid kursusi: inglise-eesti kontrastiivlingvistikat, inglise keele ajalugu, inglise keele teooriat, ingliskeelsete maade ühiskonda ja kultuuri, inglise keele morfoloogiat ja süntaksi, teksti analüüsi jne. 

Suliko Liiv on juhtinud teadusprojekte, juhendanud bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid, korraldanud rahvusvahelisi konverentse ning osalenud ise paljudel rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega. Ta on olnud filoloogiateaduskonna dekaan, germaani-romaani keelte ja kultuuride instituudi direktor, germaani-romaani filoloogia osakonna juhataja ja inglise keele õppetooli juhataja. Osalenud ülikooli nõukogu, senati, instituudi nõukogu töös ning juhtinud erinevaid komisjone. Esindanud Eesti Vabariiki Euroopa Nõukogu Kaasaegsete Keelte sektsioonis Strasbourgis ja Euroopa Nõukogu Euroopa Nüüdiskeelte Keskuses Grazis. On olnud Eesti Keelenõukogu liige, koostanud Eesti keele arengustrateegiat, samuti Eesti võõrkeelte strateegiat, koostanud Euroopa keelemapi Eesti variandi. Koostanud ka inglise-eesti ja eesti-inglise sõnaraamatuid.

Uurimisvaldkonnad: kontrastiivlingvistika, kultuuridevaheline suhtluspädevus, võõrkeele õpetamise metoodika, keelepoliitika, leksikograafia.


Ene Alas on inglise keele testimise dotsent. Ta on Tallinna ülikoolis töötamise kõrval õppinud ja töötanud ka Suurbritannias ja USA-s. Ene Alas kaitses magistrikraadi Readingi ülikoolis Inglismaal, teemaks akadeemiline kirjutamine, ja doktorikraadi Tallinna ülikoolis rakenduslingvistika alal. Ene Alase teadustöö põhisuunad on seotud keeleoskuse mõõtmise probleemistikuga ja üldise keeletestimisalase kirjaoskuse edendamisega, akadeemilise kirjutamise ja võõrkeeleõppega seotud pragmaatika teemadega. 

Lisaks on Ene Alas nõustajaks inglise keele riigieksami koostamisel ja selle tulemuste hindamisel Eestis ning sellest tulenevalt ka riigieksami läbiviijate koolitaja. Ene Alasel on keelepädevuse (IELTS) hindaja rahvusvaheline kvalifikatsioon.


Julia Tofantšuk on briti kirjanduse dotsent. Ta on õpetanud nii praktilist inglise keelt (Teksti analüüs, Tänapäeva inglise keel C1-tasemel) kui ka kirjandust ja kirjandusteadust käsitlevaid kursusi (Inglise kirjanduse ajalugu, Maailmakirjandus, Sissejuhatus kirjanduseadusesse, Tänapäeva kirjandusteooriad, 20.-21.saj briti kirjandus, 20. saj briti naiskirjanikud, 19. saj briti kirjandus, 19. saj briti kunst) bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel. Ta on juhendanud bakalaureuse- magistri- ja doktoritöid  ning on panustanud BA, MA ja PhD õppekavade arengusse. Julia Tofantšuk on mitme erialase seltsi liige. 

Oma doktoritöös (2007) uuris Julia Tofantšuk identiteedikonstrueerimist kaasagsete briti naiskirjanike loomingus Eva Figesi, Jeanette Wintersoni ja Meera Syali näitel. Ta on avaldanud artikleid (sh Palgrave Macmillan, Peter Lang WV, VW Trier, Interlitteraria) ja esinenud ettekannetega soo- ja identiteediuuringute alal, on käsitlenud naisajaloo (Herstory) ja trauma teemasid, ökokriitikat ja ökofeminismi  Ta huvitub tänapäeva inglise keelt kõnelevate maade kirjandusest, identiteediuuringutest, diasporaa kirjandusest ja ökokriitikast, samas valdkondade lõimimise viisidest, nagu looduse ja kultuuri, kirjanduse ja kunsti vahekord.


Miriam Anne McIlfatrick-Ksenofontov on inglise keele ja ingliskeelsete kirjanduste lektor. Ta on õppinud romaani keeli Nottinghami ülikoolis ning romanistikat ja tõlketeadust Tallinna ülikoolis, kus ta kirjutab praegu oma doktoritööd tõlkepoeetikast, keskendudes Eesti luulele. Ta on koostööd teinud Iiri uuringute instituudi ja Seamus Heaney’ keskusega Belfasti Queensi ülikoolis.

Teaduslikud huvid: võrdlev luule, Iiri kirjandus, suulise luule traditsioon, tõlketeooria ja –praktika,  tõlke luulelisus, kognitiivne luule ja loovuse teooriad. Ta tõlgib kaasaegset Eesti luulet ning tema enda luule on ilmunud tõlkena Eesti kirjandusajakirjades.


Liljana Skopinskaja töötab inglise keele didaktika dotsendina Lääne-Euroopa suunal, kus ta õpetab inglise kui võõrkeele õpetamise didaktika, inglise keele leksikoloogia, etümoloogia ja fraseoloogia ning kultuuridevahelise suhtluspädevuse kursuseid BA ja MA tasemel. Lisaks tegeleb ta MA põhi- ja kõrvaleriala inglise keele õpetajate pedagoogilise praktika ja põhipraktika organiseerimisega. Ta on läbi viinud võõrkeeleõpetajate tasemeõppe- ja täiendõppekursuseid ja kultuuridevahelise suhtluspädevuse töötubasid nii Eestis kui ka Austrias (Euroopa Nüüdiskeelte Keskuses). Tema poolt koostatud inglise keele õppevahendeid üldhariduskoolidele ja täiskasvanutele on avaldatud Lätis, Leedus, Poolas, Venemaal ja Hiinas.

Teaduslikud huvid: võõrkeelte õpetamise didaktika, võõrkeeleõpetajate tasemeõpe  ja täiendõpe, kultuuridevaheline kommunikatsioon, võõrkeeleõpikute koostamine ja hindamine. Teadustöö võtmesõnad on mitmekultuurilisus, võõrkeeleõpe, õppemeetodid, õpistrateegiad, õpimotivatsioon, teksti ja ülesande autentsus, hindamiskriteeriumid.


Paul Rüsse on ameerika kirjanduse lektor ja on lugenud seda ainet ja muid kirjandusteaduslikke distsipliine alates 1999. aastast. Lisaks õpingutele Tallinna pedagoogikaülikoolis on ta ennast täiendanud Louisville'i ülikoolis (USA). 

Teaduslikud huvid: Põhja-Ameerika põlisrahvaste kultuurid ja kirjandused, postmodernistlik proosa, postkoloniaalsed kirjandused, luule analüüs, inglise keele stilistika.

Vastuvõtutingimused

Riigieksam

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam

Vastuvõtutingimused

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam on 50%.

 • Vastuvõtueksam on 50%.

 • Vastuvõtulävend on 65 palli.

 • Inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Inglise keele riigieksami tulemus peab olema vähemalt 75 punkti.

Aktsepteerime kõiki rahvusvahelisi eksameid, mida tunnustatakse ka riigieksami asemel: 

 • First Certificate English (FCE) – Grade A ja B.Certificate in Advanced English (CAE) – Grade A, B ja C
 • Certificate of Proficiency in English (CPE) – Grade A, B ja C
 • IELTS – al 5,5
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT) – al 72
 • Pearson Test of English - 51

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam on kirjalik ja selle käigus sooritatakse keeletest

Vastuvõtueksamite ajakava

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.

Vilistlased

"Minu juhitav ettevõte tegutseb ehitusvaldkonnas ja oleme lähiregiooni üks suuremaid arhitektuurse klaasi lahenduste tootjatest. Paljud Tallinnas püstitatud kõrghooned on meie kaasabil ehitatud, lisaks ekspordime oma toodangut 16 riiki. Inglise keelele lisaks olen ennast täiendanud majanduses ja õigusvaldkonnas. Ülikoolist saadud keeleoskus, kultuuri- ja kirjandusteadmised on osutunud hindamatuks abiks äriläbirääkimistel ja koostöövõrgustiku loomisel. Keel on eneseväljenduse vahend, tööriist. Eesti keel on arusaadav vaid vähestele, seetõttu vajame avatud maailmas tööriistu, mille abil teisi mõista ja meie mõtteid edasi (k)anda. Kultuur võimaldab seda eha hingekeelt puudutades. Ärge alahinnake oskusi, mida see maja teile teele kaasa anda suudab. Ülikoolis saadut rakendades suudate olla edukad ideede loojad ja edasiandjad, läbirääkijad ning otsustajad."


"Mul pole veel kordagi olnud põhjust kahetseda oma otsust minna õppima inglise filoloogiat. Tõepoolest, keele ja kultuuri tundmaõppimine oli üks minu eesmärk, kuid akadeemiline haridus õpetab inimest oma võimeid tundma, nagu ütleb seda J. D. Salingeri romaanis "Kuristik rukkis" Holdeni õpetaja härra Antolini. Just see ülikoolis omandatud haridus võimaldas ka minul olla paljude toredate eesti, vene ja ameerika noorte õpetaja, jätkata enda õpinguid nii kirjanduse kui ka diplomaatia alal ja panustada Eesti–USA hariduse ja kultuuri arengusse."


"Inglise filoloogia õppekava lõpetamine on aidanud kaasa analüütiliste oskuste ja kriitilise mõtlemise arendamisele ja väljendusoskuste lihvimisele. Mitmekülgsed teadmised inglise keele grammatikast ja semantikast on lihtsustanud rahvusvaheliselt tunnustatud kutsetegevuse sertifikaatide omandamist."


"Õppisin omaaegses EHI-s semiootikat ning Tallinna ülikoolis inglise keelt ja kultuuri. Sealsetes seminarides omandatud kõnelemisjulgus ja laialdased teadmised erinevatest maailma kultuuridest on see, millel põhineb mu igapäevane töö PEN Internationalis."


"Töötan alates 2001. aasta septembrist Gustav Adolfi gümnaasiumis inglise keele õpetajana. Ilma Tallinna ülikooli pakutava ettevalmistuseta poleks ma kindlasti täna see õpetaja, kes ma olen. Tallinna ülikooli suurimaks panuseks pean seda, et sain õpingute käigus kindlustunde, et minust võibki õpetaja saada ning ma võin ja suudan klassi ees seista. Olen seda tööd teinud nüüdseks juba 15 aastat ja senimaani pole noortega töötamisest ära tüdinenud või väsinud. Järelikult valisin õige eriala ning sain korraliku ettevalmistuse selles ametis töötamiseks."


"Keeleõpetajaks olemisel on palju plusse - noortega suhtlemine hoiab sind mingis mõttes igavesti noorena, sa mitte ei anna neile, vaid saad ka neilt ohtralt teadmisi ning sul on palju vabadust kujundada oma tunnid. Täieliku pildi õpetajatööst annab loomulikult klassi ees seismine, kuid ülikoolist saadud teadmised ja oskused (nii keelealased kui ka pedagoogilised) on mulle alati marjaks ära kulunud."

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Lõpetajad leiavad töö keeleõppe, tõlkimise või turismi valdkondades, kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, samuti erinevate riikide asutuste ja välisesinduste juures, rahvusvahelistes organisatsioonides ning erasektoris.

Edasiõppimisvõimalused

Kolmeaastased õpingud loovad aluse, mis võimaldab spetsialiseeruda magistritasemel peamiselt neljas valdkonnas: võõrkeelte (inglise, prantsuse, saksa) õpetaja, kirjandus- ja kultuuriteadused, kirjalik tõlge (nii ilukirjanduslik ja audiovisuaalne kui ka tarbetekstide tõlge) ja suuline tõlge.

Samuti on võimalus jätkata magistriõpinguid teistel (osaliselt) avatud õppekavadega humanitaarteaduste erialadel.

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Saksa keel ja kultuur

Humanitaarteaduste instituut

Soovid õppida süvendatult saksa keelt? Sind huvitab saksa kultuurilugu, kirjandus ja ühiskond? Tahad töötada saksa keele ja kultuuri spetsialistina era- või riigisektoris?

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Vaata eriala

Inglise keele (ja teise keele) õpetaja

Humanitaarteaduste instituut

Inglise keel on maailmakeel ning enamus meie koole on valinud selle keele oma esimeseks võõrkeeleks. Inglise keele õpetaja eriala lõpetanutel on alati kindel töökoht, sotsiaalne kindlustatus ja eeldused igakülgseks erialaseks arenguks, rahvusvaheliseks koostööks hariduse- ja kultuuri alal ning võimalus oma õpingute jätkamiseks ka kõrgemal akadeemilisel tasemel.

Magistriõpe
Eesti keel
Vaata eriala

Suuline tõlge

Humanitaarteaduste instituut

Kas oled osav võõrkeeltes ja tunned huvi ümberringi toimuva vastu? Tule õpi suulist tõlget, et aidata eri kultuuriruumidest inimestel omavahel suhelda!

Magistriõpe
Eesti keel
Vaata eriala

Kirjalik tõlge

Humanitaarteaduste instituut

Kirjaliku tõlke õppekava arendab tõlkeoskusi nii tarbe- kui ka kunstiliste tekstide suunal ja on mõeldud sulle, kui oled huvitatud professionaalse tõlkija karjäärist või pead oma igapäevatöös sageli tõlkima.

Magistriõpe
Eesti keel
Vaata eriala