Inglise keel ja kultuur

Inglise keel ja kultuur

Sind huvitab ingliskeelsete maade ajalugu, kultuur, kirjandus ja ühiskond? Soovid õppida inglise keelt kõrgtasemel? Tahad töötada inglise keelt ja kultuuri valdava spetsialistina riigi- või erasektoris?

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv päevaõppes 35, osakoormusega sessioonõppes 30

Õppevorm Päevaõpe Sessioonõpe

Ootame sind õppima, kui oled huvitatud keeltest ja keeleõppest. Sa oled aktiivne ja võimekas noor, kellel on lai silmaring ja soov pühenduda inglise keele ja kultuuri õppimisele ja uurimisele.

 

Õpingud inglise keele ja kultuuri erialal annavad sulle teadmised ja oskused töötada näiteks tõlkimise (suuline ja kirjalik), rahvusvaheliste suhete, ajakirjanduse, hariduse ja turismi valdkonnas.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureuse õppekavale astudes saad valida inglise keele ja kultuuri peaeriala, mis on üks vanimaid erialasid ülikoolis ja võimaldab sul:

 • õppida inglise keelt kõrgtasemel (C1/C2); 
 • õppida mitmekultuurilises, modernses, loomingulises õhkkonnas, mis kasutab nüüdisaegseid õpimeetodeid ja arvestab õppijate individuaalset eripära;
 • veeta õppesemestri või -aasta välisülikoolis;
 • kombineerida oma peaeriala teise keele ja kultuuri või mõne muu humanitaarteaduste instituudis pakutava kõrvalerialaga;
 • omandada teadmisi ja arendada oskusi, mis lubavad töötada eesti ja inglise keele ning kultuuride vahendajana, keeleõppe, tõlkimise või turismi valdkondades, kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, samuti eri riikide asutuste ja välisesinduste juures, rahvusvahelistes organisatsioonides ning erasektoris.
 • Erialal on Erasmus  üliõpilasvahetuse lepingud paljude Euroopa ülikoolidega, mis pakuvad sulle võimalust kogeda õpinguid ka teistes Euroopa riikides. Võimalik on osaleda välispraktikal. Erasmuse vahetusprogrammi raames on lepinguid ka ülikoolidega väljaspool Euroopat.

Õppekava ja -ained

Inglise keele ja kultuuri eriala saad õppida Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride õppekaval, mis pakub võimalust valida viie täismahulise peaeriala – hispaania, inglise, itaalia, prantsuse või saksa keele ja kultuuri – vahel.

Kõrvalerialana saad õppida arvestatavas mahus mõnda teist enda valitud keelt ja kultuuri või muud TLÜ-s pakutavat kõrvaleriala.

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe
 • Täiskoormusega bakalaureuseõpe on peamiselt loengute ja seminaride vormis.

 • Lisaks auditoorsele tööle toimub ka projektiõpe, suur roll on iseseisval tööl ja oluliseks toeks on laialt kasutatavad digikeskkonnad ja innovatiivsed õppemeetodid

 • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb sul läbida õppekava ja sooritada bakalaureuseeksam.

Eriala- ja üldained

Peaeriala ained kinnistavad sinu inglise keele oskust C1-tasemel, suurendades sõnavara, lihvides grammatikat, arendades suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning esinemisoskust. 

Inglise keele moodulisse kuuluvad järgmised ained:

 • akadeemiline inglise keel: integreeritud oskused - tekstianalüüs ja kirjutamise praktika;

 • inglise keele morfoloogia ja süntaks,
 • inglise keele foneetika ja variandid,
 • leksikoloogia ja stilistika,
 • inglise keele ajalugu ja areng,
 • akadeemiline kirjutamine. 

Lisaks õpid ingliskeelsete maade ajalugu, kultuuri ja kirjandust ning tutvud olulisemate ühiskondlike suundumustega.

Ained Briti kirjandus renessansist tänapäevani, Ameerika kirjandus ja ilukirjandusliku teksti analüüs annavad ülevaate vastavate maade olulisematest kirjanduslikest stiilidest, koolkondadest ja kirjanikest, käsitledes olulisemaid tekste süvitsi ja vastavalt sinu huvidele.

Õppekavas ette nähtud erialapraktika arendab otseselt tööturule orienteeritud teadmisi ja oskusi tõlkimise, võõrkeelte õpetamise, sõnaraamatute koostamise, turismi, rahvusvahelistes organisatsioonides töötamise ja muude erialaga seotud tegevuste vallas ning pakub sulle võimalust esmaseks kokkupuuteks tööturuga.

Üleülikoolilised ja instituudi üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) annavad sulle võimaluse tutvuda humanitaarse ja humanistliku mõttega laiemas tähenduses. ELU projekt on suunatud konkreetse probleemi lahendamisele erialadevahelises meeskonnas, toetades projektipõhist meeskonnatöö oskust, mis on tänapäeva tööturul üks olulisemaid oskusi.

Iseseisvat uurimistööd valmistavad ette bakalaureuseseminar ja tihe koostöö õppejõududest juhendajatega.

Olulised eriaalaained

Inglise keele morfoloogia ja süntaks annab sulle detailse ülevaate inglise keele sõnade struktuurist, sõnaliikidest (nimisõna, tegusõna, omadussõna, jne) ning ajavormidest ja grammatilistest struktuuridest nii teoorias kui ka praktikas. Sulle tutvustatakse põhjalikult sõnade tuletamist ees- ja järelliidete abil ning kursus hõlmab ka ajavormide süvakäsitlust. Kursuse teine pool keskendub lausete struktuurile ning fraaside määramisele süntaksipuude abil (nimisõnafraas, jne). Eesmärgiks on orienteeruda mõistetes, mida kasutatakse inglise keele lauseehituse kirjeldamisel, ja neid ka praktikas rakendada.

Inglise keele foneetika ja variandid keskendub inglise keele häälikusüsteemile ning häälikute moodustamisele. Kursusel omandad oskuse transkribeerida ingliskeelseid sõnu. Lisaks eelmainitule annab kursus ülevaate silbi, rõhu ja intonatsiooniga seotud küsimustest. Kursuse teises pooles saad ülevaate inglise keele regionaalsest varieerumisest.

Inglise keele leksikoloogia ja stilistika aines saad ülevaate inglise keele sõnavarast ja selle spetsiifilistest omadustest, keele tekkeloost, arengust. Samuti arendad oskust analüüsida sõnavara morfoloogilisi ja etümoloogilisi omadusi, sõna tuletusviise, semantilisi seoseid ja fraseoloogilisi omadusi. Saad ülevaate inglise keele stilistilistest omadustest foneetilisel, morfoloogilisel, leksikaalsel ja süntaktilisel tasandil.

Akadeemiline inglise keel: integreeritud oskused õppeaines arendad määratud teemade piires oma osaoskusi, et suhelda akadeemilises kontekstis ning integreerida teiste osaoskustega (eelkõige lugemise ja kuulamisega). Kursus on suunatud C1-tasemel keeleoskuse kujundamisele ja kinnistamisele. Kursuse keskmes on ülikooli temaatikat (õppetöö, akadeemilised tegevused ja kohustused, üliõpilaste omavahelised suhted, ülikooli roll ühiskonnas, ülikoolidevahelised sidemed, kõrghariduse omandamine erinevates inglise keelt kõnelevates maades jne) käsitleva keele omandamine, uurimine ja korrastamine.

Akadeemiliste tekstide analüüsi aines kinnistad oma keeleoskusi C1-tasemel ning arendad analüütilisi oskusi. Töötame erinevate tekstidega: kirjanduslikud (lühijutud), meedia (Briti ja Ameerika), teaduslikud ja populaarteaduslikud tekstid ning ka videod. Lihvime grammatikat ja sõnavara C1-C2-tasemel, õpime looma sidusat akadeemilist teksti. Arutame tänapäeva aktuaalseid probleeme: poliitika, meedia, internetimaailm, ökoloogia, mitmekultuuriline maailm.

Inglise keele morfoloogia ja süntaks annab sulle detailse ülevaate inglise keele sõnade struktuurist, sõnaliikidest (nimisõna, tegusõna, omadussõna, jne) ning ajavormidest ja grammatilistest struktuuridest nii teoorias kui ka praktikas. Sulle tutvustatakse põhjalikult sõnade tuletamist ees- ja järelliidete abil ning kursus hõlmab ka ajavormide süvakäsitlust. Kursuse teine pool keskendub lausete struktuurile ning fraaside määramisele süntaksipuude abil (nimisõnafraas, jne). Eesmärgiks on orienteeruda mõistetes, mida kasutatakse inglise keele lauseehituse kirjeldamisel, ja neid ka praktikas rakendada.

Inglise keele foneetika ja variandid keskendub inglise keele häälikusüsteemile ning häälikute moodustamisele. Kursusel omandad oskuse transkribeerida ingliskeelseid sõnu. Lisaks eelmainitule annab kursus ülevaate silbi, rõhu ja intonatsiooniga seotud küsimustest. Kursuse teises pooles saad ülevaate inglise keele regionaalsest varieerumisest.

Inglise keele leksikoloogia ja stilistika aines saad ülevaate inglise keele sõnavarast ja selle spetsiifilistest omadustest, keele tekkeloost, arengust. Samuti arendad oskust analüüsida sõnavara morfoloogilisi ja etümoloogilisi omadusi, sõna tuletusviise, semantilisi seoseid ja fraseoloogilisi omadusi. Saad ülevaate inglise keele stilistilistest omadustest foneetilisel, morfoloogilisel, leksikaalsel ja süntaktilisel tasandil.

Ingliskeelsete maade ühiskonnas ja kultuuris omandad teadmisi ingliskeelsete maade tähtsamatest ajaloosündmustest ja liikumistest, olulisematest ajaloolistest isikutest, kohtadest, kuupäevadest ja mõistetest. Õpid seostama ajaloolisi sündmusi ühiskondlike ja kultuuriliste arengutega ja vaatlema neid laiemas kontekstis.

Ilukirjandusliku teksti analüüs annab ülevaate kirjandusliku analüüsi põhiprintsiipidest ja õpetab neid kasutama proosa ja luule tõlgendamisel.

Aines Briti kirjandus renessanssist tänapäevani saad teada inglise kirjanduse arengust 16. sajandist kuni 21. sajandi esimese kahekümnendikuni. Õpid ära tundma põhiperioode ja kirjanduslike stiile, tutvud tähtsamate kirjanike loominguga ja saad vastused küsimustele:

 • Miks enamus "Hamleti" tegelasi lõpuks hukub?
 • Kas Julia "Romeo ja Julias" oli tüdruk või poiss?
 • Kes kirjutas esimese romaani inglise keeles?
 • Kas kõik suurkirjanikud on alati olnud mehed?
 • Kuidas mõjutas kirjandust fotograafia leiutamine ja Darwini teooria?
 • Mis on viktoriaanlik kahetisus ja millises keeles kirjutas Oscar Wilde oma ühe tähtsaima näidendi?
 • Kas on võimalik kirjutada 40 lehekülge ilma ühegi kirjavahemärgita?
 • Mis on posttõde?
 • Kas briti kirjanikud on kõik inglased?
 • Kuidas on kirjandust mõjutanud kliimamuutus, migratsioon, Brexit?

Kõrvaleriala

Vabalt valitud kõrvaleriala raames saad inglise keele ja kultuuri õpinguid siduda teise keele ja kultuuri, ajalookultuuriteaduse, digihumanitaaria või mõne muu Tallinna ülikoolis pakutava erialaga.

See annab sulle võimaluse omandada mitmekülgseid teadmisi, mis tulevad kasuks nii edasiõppimisel kui ka ameti leidmisel. 

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

 • Erialal on tihedad sidemed Ühendkuningriigi, USA, Kanada ja Iiri Vabariigi saatkondadega. Saatkondade töötajad külastavad tihti meie ülikooli, et pidada erialaloenguid või tutvustada õppimisvõimalusi ning praktikakohti oma koduriikides. 
 • Inglise keelt ja kultuuri õpetavad õppejõud on uurimistööd teinud nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis, USAs, Prantsusmaal, Saksamaal, Hispaanias, Iirimaal, Norras ja Soomes. Nad on tihedalt seotud Eesti ja muu maailma akadeemilise kogukonnaga ning seeläbi aitavad leida kontakte uurimistöödeks ja edasisteks õpinguteks ka üliõpilastele.
 • TÜHI-s on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Meie ülikoolis õppides saad kasutada raamatukogu, avaraid auditooriume nii loenguteks kui ka filmiõhtuteks, mugavaid kohvikuid ning istumisnurki õppimiseks ja sõpradega suhtlemiseks ning uute teadmiste üle arutamiseks.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. Tutvu ülikoolilinnakuga siin

Õppejõud

 

Suliko Liiv on inglise keele emeriitprofessor. Ta töötab Tallinna ülikoolis alates 1976. a pärast Tartu ülikooli lõpetamist germaani-romaani filoloogi, inglise keele õpetaja kvalifikatsiooniga. Ta on õpetanud inglise keele ja kultuuri eriala üliõpilastele erinevaid kursusi: inglise-eesti kontrastiivlingvistikat, inglise keele ajalugu, inglise keele teooriat, ingliskeelsete maade ühiskonda ja kultuuri, inglise keele morfoloogiat ja süntaksi, teksti analüüsi jne. 

Suliko Liiv on juhtinud teadusprojekte, juhendanud bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid, korraldanud rahvusvahelisi konverentse ning osalenud ise paljudel rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega. Ta on olnud filoloogiateaduskonna dekaan, germaani-romaani keelte ja kultuuride instituudi direktor, germaani-romaani filoloogia osakonna juhataja ja inglise keele õppetooli juhataja. Osalenud ülikooli nõukogu, senati, instituudi nõukogu töös ning juhtinud erinevaid komisjone. Esindanud Eesti Vabariiki Euroopa Nõukogu Kaasaegsete Keelte sektsioonis Strasbourgis ja Euroopa Nõukogu Euroopa Nüüdiskeelte Keskuses Grazis. On olnud Eesti Keelenõukogu liige, koostanud Eesti keele arengustrateegiat, samuti Eesti võõrkeelte strateegiat, koostanud Euroopa keelemapi Eesti variandi. Koostanud ka inglise-eesti ja eesti-inglise sõnaraamatuid.

Uurimisvaldkonnad: kontrastiivlingvistika, kultuuridevaheline suhtluspädevus, võõrkeele õpetamise metoodika, keelepoliitika, leksikograafia.


Ene Alas on inglise keele testimise dotsent. Ta on Tallinna ülikoolis töötamise kõrval õppinud ja töötanud ka Suurbritannias ja USA-s. Ene Alas kaitses magistrikraadi Readingi ülikoolis Inglismaal, teemaks akadeemiline kirjutamine, ja doktorikraadi Tallinna ülikoolis rakenduslingvistika alal. Ene Alase teadustöö põhisuunad on seotud keeleoskuse mõõtmise probleemistikuga ja üldise keeletestimisalase kirjaoskuse edendamisega, akadeemilise kirjutamise ja võõrkeeleõppega seotud pragmaatika teemadega. 

Lisaks on Ene Alas nõustajaks inglise keele riigieksami koostamisel ja selle tulemuste hindamisel Eestis ning sellest tulenevalt ka riigieksami läbiviijate koolitaja. Ene Alasel on keelepädevuse (IELTS) hindaja rahvusvaheline kvalifikatsioon.


 

Julia Kuznetski (Tofantšuk) on anglistika tenuuriprofessor. Oma doktoritöös uuris ta identiteedi konstrueerimist tänapäeva inglise naiskirjanike loomingus. Tema arvukad rahvusvahelised publikatsioonid käsitlevad tänapäeva ingliskeelset kirjandust ja kultuuri, soouurimust, ökokriitikat, ökofeminismi, diasporaa- ja migratsiooni kirjandust ning kirjandusteooriat.

Oma teadus- ja õppetöös keskendub Julia Kuznetski päevakajalistele teemadele, sh kliimamuutus, inimese ja keskkonna põmumine, õiglus ja võrdõiguslikkus ning nende peegeldus kirjanduses ja kultuuris (sh kunst ja film). Ta on õpetanud ka kõiki briti kirjanduse ajaloo perioode renessansist tänapäevani, kirjandusteaduse metodoloogiat, maailmakirjandust ning praktilist inglise keelt.

Ta on juhendanud bakalaureuse- magistri- ja doktoritöid ning on panustanud mitme BA-, MA- ja PhD-õppekavade arengusse. Julia Kuznetski on mitme erialase seltsi liige ja valiti 2019. aasta üheks parimaks õppejõuks

 

Julia Kuznetski meedias:


 

Miriam Anne McIlfatrick-Ksenofontov on inglise keele ja ingliskeelsete kirjanduste lektor. Ta on õppinud romaani keeli Nottinghami ülikoolis ning romanistikat ja tõlketeadust Tallinna ülikoolis, kus ta kaitses oma doktoritööd tõlkepoeetikast, keskendudes Eesti luulele. Ta on teinud koostööd Iiri uuringute instituudi ja Seamus Heaney’ keskusega Belfasti Queensi ülikoolis.

Teaduslikud huvid: võrdlev luule, Iiri kirjandus, suulise luule traditsioon, tõlketeooria ja –praktika,  tõlke luulelisus, kognitiivne luule ja loovuse teooriad. Ta tõlgib kaasaegset Eesti luulet ning tema enda luule on ilmunud tõlkena Eesti kirjandusajakirjades.
 


 

Paul Rüsse on ameerika kirjanduse lektor ja on lugenud seda ainet ja muid kirjandusteaduslikke distsipliine alates 1999. aastast. Lisaks õpingutele Tallinna pedagoogikaülikoolis on ta ennast täiendanud Louisville'i ülikoolis (USA). 

Teaduslikud huvid: Põhja-Ameerika põlisrahvaste kultuurid ja kirjandused, postmodernistlik proosa, postkoloniaalsed kirjandused, luule analüüs, inglise keele stilistika.

Vastuvõtutingimused

Riigieksam

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam

Vastuvõtutingimused

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam on 40%.

 • Vastuvõtueksam on 60%. Kui kandidaadil on inglise keele C2-tase, siis vabastab see vastuvõtueksamist. Tase peab olema tõestatud vastavalt ülikoolis kehtivale võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale.

 • Vastuvõtulävend on 65 palli.

 • Inglise keele oskus vähemalt C1-tasemel või riigieksami tulemus vähemalt 85 punkti.

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam on kirjalik ja selle käigus sooritatakse arvutipõhine inglise keele test. Vastvõtueksami käigus kontrollitakse muu hulgas üliõpilase keeleoskuse vastavust C1-tasemele, mis on õpinguteks vajalik. Testi sooritamiseks on vajalik, et kandidaadil oleks enne olemas Moodle'i konto.

Vastuvõtueksamite ajakava

Vastuvõtueksam on 60%. Kui kandidaadil on inglise keele C2-tase, siis vabastab see vastuvõtueksamist. Tase peab olema tõestatud vastavalt ülikoolis kehtivale võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale.

Loe lähemalt SIIT

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.

Õppekohad

Inglise keele ja kultuuri peaerialal on 35 õppekohta.

Vilistlased

 

"Minu juhitav ettevõte tegutseb ehitusvaldkonnas ja oleme lähiregiooni üks suuremaid arhitektuurse klaasi lahenduste tootjatest. Paljud Tallinnas püstitatud kõrghooned on meie kaasabil ehitatud, lisaks ekspordime oma toodangut 16 riiki. Inglise keelele lisaks olen ennast täiendanud majanduses ja õigusvaldkonnas. Ülikoolist saadud keeleoskus, kultuuri- ja kirjandusteadmised on osutunud hindamatuks abiks äriläbirääkimistel ja koostöövõrgustiku loomisel. Keel on eneseväljenduse vahend, tööriist. Eesti keel on arusaadav vaid vähestele, seetõttu vajame avatud maailmas tööriistu, mille abil teisi mõista ja meie mõtteid edasi (k)anda. Kultuur võimaldab seda eha hingekeelt puudutades. Ärge alahinnake oskusi, mida see maja teile teele kaasa anda suudab. Ülikoolis saadut rakendades suudate olla edukad ideede loojad ja edasiandjad, läbirääkijad ning otsustajad."


 

"Mul pole veel kordagi olnud põhjust kahetseda oma otsust minna õppima inglise filoloogiat. Tõepoolest, keele ja kultuuri tundmaõppimine oli üks minu eesmärk, kuid akadeemiline haridus õpetab inimest oma võimeid tundma, nagu ütleb seda J. D. Salingeri romaanis "Kuristik rukkis" Holdeni õpetaja härra Antolini. Just see ülikoolis omandatud haridus võimaldas ka minul olla paljude toredate eesti, vene ja ameerika noorte õpetaja, jätkata enda õpinguid nii kirjanduse kui ka diplomaatia alal ja panustada Eesti–USA hariduse ja kultuuri arengusse."


 

"Inglise filoloogia õppekava lõpetamine on aidanud kaasa analüütiliste oskuste ja kriitilise mõtlemise arendamisele ja väljendusoskuste lihvimisele. Mitmekülgsed teadmised inglise keele grammatikast ja semantikast on lihtsustanud rahvusvaheliselt tunnustatud kutsetegevuse sertifikaatide omandamist."


 

"Õppisin omaaegses EHI-s semiootikat ning Tallinna ülikoolis inglise keelt ja kultuuri. Sealsetes seminarides omandatud kõnelemisjulgus ja laialdased teadmised erinevatest maailma kultuuridest on see, millel põhineb mu igapäevane töö PEN Internationalis."


 

"Töötan alates 2001. aasta septembrist Gustav Adolfi gümnaasiumis inglise keele õpetajana. Ilma Tallinna ülikooli pakutava ettevalmistuseta poleks ma kindlasti täna see õpetaja, kes ma olen. Tallinna ülikooli suurimaks panuseks pean seda, et sain õpingute käigus kindlustunde, et minust võibki õpetaja saada ning ma võin ja suudan klassi ees seista. Olen seda tööd teinud nüüdseks juba 15 aastat ja senimaani pole noortega töötamisest ära tüdinenud või väsinud. Järelikult valisin õige eriala ning sain korraliku ettevalmistuse selles ametis töötamiseks."


 

"Keeleõpetajaks olemisel on palju plusse - noortega suhtlemine hoiab sind mingis mõttes igavesti noorena, sa mitte ei anna neile, vaid saad ka neilt ohtralt teadmisi ning sul on palju vabadust kujundada oma tunnid. Täieliku pildi õpetajatööst annab loomulikult klassi ees seismine, kuid ülikoolist saadud teadmised ja oskused (nii keelealased kui ka pedagoogilised) on mulle alati marjaks ära kulunud."

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Lõpetajad leiavad töö keeleõppe, tõlkimise või turismi valdkondades, kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, samuti erinevate riikide asutuste ja välisesinduste juures, rahvusvahelistes organisatsioonides ning erasektoris.

Edasiõppimisvõimalused

Kolmeaastased õpingud loovad aluse, mis võimaldab sul spetsialiseeruda magistritasemel peamiselt neljas valdkonnas: võõrkeelte (inglise, prantsuse, saksa) õpetaja, kirjandus- ja kultuuriteadused, kirjalik tõlge (nii ilukirjanduslik ja audiovisuaalne kui ka tarbetekstide tõlge) ja suuline tõlge.

Samuti on võimalus jätkata magistriõpinguid teistel (osaliselt) avatud õppekavadega humanitaarteaduste erialadel.

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Saksa keel ja kultuur

Humanitaarteaduste instituut

Soovid õppida süvendatult saksa keelt? Sind huvitab saksa kultuurilugu, kirjandus ja ühiskond? Tahad töötada saksa keele ja kultuuri spetsialistina era- või riigisektoris?

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
15
Päevaõpe
Vaata eriala

Inglise keele (ja teise keele) õpetaja

Humanitaarteaduste instituut

Inglise keel on maailmakeel ning enamus meie koole on valinud selle keele oma esimeseks võõrkeeleks. Inglise keele õpetaja eriala lõpetanutel on alati kindel töökoht, sotsiaalne kindlustatus ja eeldused igakülgseks erialaseks arenguks, rahvusvaheliseks koostööks hariduse- ja kultuuri alal ning võimalus oma õpingute jätkamiseks ka kõrgemal akadeemilisel tasemel.

Magistriõpe
Eesti keel
Võõrkeeleõpetaja kaval kokku 25 õppekohta
Sessioonõpe
Vaata eriala

Suuline tõlge

Humanitaarteaduste instituut

Kas oled osav võõrkeeltes ja tunned huvi ümberringi toimuva vastu? Tule õpi suulist tõlget, et aidata eri kultuuriruumidest inimestel omavahel suhelda!

Magistriõpe
Eesti keel
12
Päevaõpe
Vaata eriala

Kirjalik tõlge

Humanitaarteaduste instituut

Kirjaliku tõlke õppekava arendab tõlkeoskusi nii tarbe- kui ka kunstiliste tekstide suunal ja on mõeldud sulle, kui oled huvitatud professionaalse tõlkija karjäärist või pead oma igapäevatöös sageli tõlkima.

Magistriõpe
Eesti keel
16
Sessioonõpe
Vaata eriala