Kutseõpetaja magistriõppekava

Kutseõpetaja

Kutseõpetaja õppekava on Eestis ainuke kutsehariduse valdkonna magistriõppekava. Selles interdistsiplinaarses õppekavas on ühendatud kahe ülikooli tugevused – Tallinna Ülikooli pikaajalised teadus-, arendus- ja õppetöö kogemused haridusteaduste ning Tallinna Tehnikaülikooli tehnika- ja majandusteaduste valdkondades.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 25

Õppevorm Sessioonõpe

Õppekoormus osakoormusõpe

Maksumus semestris Tasuta

Kutseõpetaja õppekava valmistab ette tööks kutseõpetaja ja -koolitajana, kes juhib ja arendab erialaõpet kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ettevõttes ning toetab nooruki- ja täiskasvanuealisi kutseõppijaid. 

Kutseõpetaja õppekava sobib hästi kõrgharidusega spetsialistidele ning kutseõpetajatele ja -koolitajatele. Õppima asumise eelduseks on erialane ettevalmistus vähemalt kutsehariduse tasemel näiteks tehnika, tootmise ja ehituse, IT, teeninduse, ärinduse-kaubanduse, põllumajanduse, kunsti-, tervishoiu- või muus valdkonnas.

Õppijalt ootame motivatsiooni enese professionaalseks arendamiseks ning huvi oma erialaõppe arendamise ja juhtimise vastu.

Õppekorraldus on paindlik ja õpe toimub osakoormusel, mistõttu sobib ideaalselt töötavale professionaalile! Õppeaeg on kolm aastat.

250 eurone õpetajakoolituse erialastipendium.

Sisseastumiste ajakava Esita avaldus SAISis

Rene Uusmees

Loe artiklit, kuidas heast eriala professionaalist saada heaks kutseõpetajaks

Miks tulla meile õppima?

 • Kutseõpetaja õppekava pakub uusi karjäärivõimalusi eriala spetsialistidele.
 • Õppekava võimaldab spetsialiseeruda inseneripedagoogika või ettevõtluspedagoogika suunale või valida õpetaja lisapädevuseks hariduslike erivajadustega õppija toetamine. 
 • Õpe on väga mitmekesine, hõlmates teaduspõhist ja praktilist lähenemist ning sisaldades praktikavõimalusi nii Eestis kui ka välismaal.
 • Lisaks saab lõpetanu laia kasvatus­teadusliku ettevalmistuse erinevate õppijate tundmiseks, toetamiseks ja nende arengu suunamiseks – nii noorukite kui ka täiskasvanute arengu ja õppimise iseärasuste mõistmiseks.
 • Kutseõpetaja õppekava toetab arusaama kujunemist majanduse, tööturu ja kutsehariduse seostest ning erialaõppe arenduse juhtimisest.
 • Magistriharidusega kutseõpetajad ja -koolitajad on tööturul oodatud kutseõppe juhtijad ja arendajad. 
 • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud. 
 • Kutseõpetaja ühisõppekava vastab kutseõpetaja kutsestandardile – lõpetajatele antakse koos magistridiplomiga ka tähtajatu kutseõpetaja, tase 7 kutse.
 • Ühisõppekava TalTech-ga võimaldab kõrgetasemelist ettevalmistust ja avab tee ka doktoriõppesse.

Tutvu õppekavaga  

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub kaks kuni kolm korda kuus neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti vastavalt õppekava tunniplaanile. Õpe toimub osakoormusel ja õppeaeg on kolm aastat. 

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained;
 • kutseõpetaja professionaalsus;
 • eriala valikmoodul (inseneripedagoogika, ettevõtluspedagoogika või hariduslike erivajadustega õppija toetamine);
 • praktika; 
 • valdkondlik võõrkeel;
 • haridusuuringud; 
 • magistritöö.

Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained toetavad arusaama kujunemist inimese ja töö psühholoogilistest ja eetilistest aspektidest, õppimise arengu aluseks olevatest psüühilistest protsessidest eri vanuses inimese õppimises ning täiskasvanu arengu ja õppimise iseärasustest.

Kutseõpetaja professionaalsuse mooduli õppeained toetavad arusaama kujunemist tööturu ja kutsehariduse seostest, kutsedidaktikast, töölõppimise eripäradest ja erialaõppe arendamise juhtimisest kutsehariduses. 

Eriala valikmoodul võimaldab spetsialiseeruda inseneripedagoogikale (erialaõpe tehnikavaldkonnas), ettevõtluspedagoogikale (majandus- ja ettevõtlusõpe üld- ja kutsehariduses) või hariduslike erivajadustega õppija toetamisele (õpetaja, tase 7 valitav kompetents).

Praktika on iga õppekava lahutamatu osa, mis loob võimaluse pedagoogiliste ja erialaste teadmiste sidumiseks kutseõppe tegelikkusega. Praktikat saab sooritada nii Eestis kui ka välismaal. 

Valdkondlik võõrkeel võimaldab arendada erialast ja valdkondlikku inglise keele oskust.

Haridusuuringud toetavad ja pakuvad võimalusi kutsehariduse valdkonnas iseseisva aktuaalse uurimisprobleemi lahendamisele suunatud uurimuse kavandamiseks, läbiviimiseks ning magistritöö koostamiseks ning kaitsmiseks. 

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. 

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

"Kutseõpetajaharidusega olen olnud ülikoolis seotud alates 1997. aastast, kui alustasin õpinguid kutseõpetaja eriala diplomiõppes. Seejärel läbisin pedagoogika/kutseõppedidaktika magistriõppe, tegelesin kutsepedagoogika eriala õppetöökorraldamisega ning 2002. aastal alustasin ülikoolis tööd õppejõuna.  Lisaks õppejõutööle kogun praktilisi kutseõppekogemusi kutseõppeasutuses õpetajana töötades. Minu uurimisteemad ülikoolis on keskendunud kutsepedagoogikale ja kutseõppe õpilaskonnale. Õppejõu ja õpetajana hindan väga õppijaid, kes on koostöövalmid ja näevad endas arenguruumi."

"Kutseõppedidaktika lektorina õpetan kutsepedagoogika ja kutseõpetaja õppekavadel aineid "Sissejuhatus kutsepedagoogikasse" ja "Kutsepedagoogika", "Kutseõppedidaktika alused" ja "Kutseõppedidaktika", "Töökeskkond kutseõppes" ning juhendan erialapraktikat ja kutsepedagoogilisi praktikaid. 

Reeli Liivik Eesti Teadusinfosüsteemis


"Aastal 2003 lõpetasin kutseõpetaja diplomiõppe ning seejärel töötasin kutseõpetajana. Ülikoolis olen töötanud lektorina alates 2007. aastast ja oma uurimistöös olen keskendunud kutseõpetajate professionaalsuse uurimisele." 

"Kutsehariduse lektorina õpetan kutsepedagoogika õppekaval õppeaineid "Sissejuhatus kutseõpetaja kutsesse", "Teooria- ja praktikaõppe didaktika" I ja II, "Õppevara kutsehariduses" ja "Riigikaitseõpetuse didaktika", ühtlasi juhendan ka kutsepedagoogilisi praktikaid. Kursustel õppijatelt ootan avatust uutele teadmistele ja kogemustele ning sügavat õpihimu."

Meidi Sirk Eesti Teadusinfosüsteemis


"Oman väga mitmekesist kogemust kutsehariduse valdkonnas ja seda aastast 1989.  Tallinna Ülikoolis alustasin lektorina tööd 2009. aastal. Minu uurimisteema keskendub õppekavade arendamisele kutsehariduses."

"Kutsepedagoogika lektorina õpetan kutsepedagoogika õppekaval õppeaineid "Kutsehariduskorraldus", "Kutsehariduse õppekava koostamine" ja vastutan eriala valikmooduli „Teenindusõpe kutsehariduses“ eest ning ühtlasi juhendan kutsepedagoogilisi praktikaid. 

Sirje Rekkor Eesti Teadusinfosüsteemis


Krista Loogma on haridusteaduste instituudi vanemteadur ja Tallinna Ülikooli kutsehariduse professor. Ta on paljude publikatsioonide ja mitmete teadusorganisatsioonide liige. Oma doktorikraadi omandas ta 2004. aastal teemal "Töökeskkonnas õppimise tähendus töötajate kohanemisel töömuutustega". 

Krista Loogma Eesti Teadusinfosüsteemis


Tiia Rüütmann on Tallinna Tehnikaülikooli vanemlektorina kutseõpetaja ühisõppekavas TalTechi õppeainete ja inseneripedagoogika valikmooduli koordinaator ning vastutav õppejõud. Ta on Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP valitud president. 

Tiia Rüütmann Eesti Teadusinfosüsteemis
 

Vastuvõtutingimused

Tegemist on osaliselt avatud õppekavaga, mis tähendab, et kandidaadil peab olema:

 • kõrgharidus kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis õpetatavas erialavaldkonnas (nt teenindus; ärindus; tehnika, tootmine ja ehitus; informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia; põllumajandus, metsandus, veterinaaria; tervis ja heaolu; kunstid vm) või
 • kõrgharidus muus valdkonnas ning lisaks kutseharidus.

Kandidaadil peab olema inglise keele oskus A2 tasemel.

Vastuvõtueksamiks palume kandidaatidel tutvuda kutseõpetaja õppekavaga ÕISis ja kutseõpetaja, tase 7 kutsestandardiga

Vastuvõtueksam (100%, vastuvõtulävend on 70 palli) koosneb alljärgnevatest osadest:

 • Sisseastumisküsimustik (50%) - elektroonilise valik- ja vabavastustega küsimustikuga selgitatakse välja kandidaadi eneseanalüüsile tuginedes tema tugevused ja arenguvajadused, sh eelnev õpi- ja töökogemus, selle sobivus kutseõpetaja karjääriga, erialane ja ühiskondlik aktiivsus, arengueesmärgid kutseõpetajana ja valmisolek magistriõpinguteks. Küsimustik täidetakse kodus iseseisvalt kandidaatidele eelnevalt edastatud lingi kaudu. Sisseastumisküsimustiku maksimaalne tulemus on 50 punkti.
 • Kutsesobivusvestlus (50%) - vestlusel hinnatakse kandidaadi motiive kutseõpetaja eriala omandamiseks, kutseõpetaja rolli tajumist, huvi kutsehariduse valdkonna vastu ning õpingute planeeritust. Sisseastumisküsimustiku maksimaalne tulemus on 50 punkti. Kutsesobivusvestluse tulemus kujuneb vestlust läbi viiva komisjoni liikmete konsensuslikult hindamisel.

Kõik kandidaadid täidavad sisseastumisküsimustiku. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle sisseastumisküsimustiku tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse. 

Kutsesobivusvestlusele palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta sisseastumistesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Vastuvõtueksamite ruumid ja kellaajad

Kandidaat valib SAISis avaldust esitades vestluse aja ja koha ning täidab sisseastumisküsimustiku. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kes ei ole täitnud sissastumisküsimustikku või kelle sisseastumisküsimustiku tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtuga seotud korduma kippuvad küsimused

Inglise keele oskus

Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel.

Kuhu edasi?

Magistriõpe avab õppijatele uusi õpi- ja karjäärivõimalusi. Õppekava lõpetajale antakse kutseõpetaja kutsestandardi kohaselt kutseõpetaja, tase 7 kutse. Inseneripedagoogika valikmooduli läbinud üliõpilastel on võimalik peale õpinguid taotleda rahvusvahelist insenerpedagoogi kvalifikatsiooni ING.PAED.IGIP.

Lõpetanutel on võimalik töötada näiteks:

 • kutseõpetajana kutseõppeasutuses. Kutseõpetaja ülesanne on toetada õppija erialaste teadmiste ja oskuste ning hoiakute omandamist. Kutseõpetajate töö hõlmab koostööd koolis kui ka väljaspool kooli ettevõtete ning erialaliitudega, kutseõppe maine kujundamist, õppeprotsessi planeerimist ja läbiviimist, kolleegide toetamist, õppekavade, -materjalide koostamist ja õppekavaarenduse juhtimist. 

 • eriala õppejõuna rakenduskõrgkoolides. Kutseõpe võib toimuda rakenduskõrgkoolis. Õppejõu eesmärk on toetada õppijat konkreetsel kutsealal töötamiseks vajalike pädevuste omandamist, edendada tööturu vajadustele vastavat elukestvat õpet, pakkuda õppe- ja arendustegevust hõlmavaid teenuseid, teostada rakendusuuringuid ning kujundada üliõpilastest vastutustundlikke ja algatusvõimelisi kodanikke.

 • kutsekoolitajana koolitusfirmades. Kutsekoolitaja õpetab koolitusfirmas koolitusel osalejatele nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi töövõtteid ja tööoskusi, tutvustab uusi tehnoloogiaid ja töövahendeid vm. 

 • ettevõtte praktikajuhendajana. Praktikajuhendajad ja mentorid on ettevõtetes töötavad kutseala spetsialistid, kes juhendavad ettevõttes uusi töötajaid või õppepraktikal olevaid õpilasi. Nende roll on aidata kohaneda tööga kollektiivis, abistada neid tegelike tööoskuste omandamisel ning suunata oma tööd analüüsima ja mõtestama.

Meie lõpetajatel on võimalik jätkata õpinguid ka doktoriõppes

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ja kasvatusteaduse, elukestva ja mitteformaalõppe, kaasava hariduse ning haridusjuhtimise ja -innovatsiooni, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 19 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Kutseõpetaja õppekava õpikeskkond on mitmekesine, õppeained toimuvad erinevates Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli auditooriumites. Näiteks toimub õppetöö ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse ruumides, kuid kasutame ka laiendatud õpikeskkonda ja viime õppetööd läbi nii Zoomis kui õues. Lisaks ülikoolis toimuvale kontaktõppele on praktikat võimalik sooritada erinevate kutseõppeasutuste kaasaegsetes õpikeskkondades. Meie headeks partneriteks on Tallinna Teeninduskool, Tallinna Ehituskool, Tallinna Polütehnikum, Tallinna Tööstushariduskeskus jt.

Loengutevälist tudengielu aitab organiseerida haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu - KÜN ning ülikooli üliõpilaskond. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda pealinna väga vilkas kultuurielus!

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 619 9796

Sarnased erialad

Noorsootöö korraldus

Haridusteaduste instituut

Kuidas noorsootöö juhina kavandada oma professionaalset arengut? Kuidas mõtestada noorsootöötaja rolli ühiskonnas ja viia ellu muutuseid? Noorsootöö korralduse magistriõpe aitab neile küsimustele vastused leida ning toetab vajalike teadmiste ja oskuste omandamist, et juhtida ning arendada valdkonda. Õppekava lõpetanutele antakse alates 2020. aastast noorsootöötaja, tase 7 kutse. Magistriõpe pakub integreeritud lähenemist sotsiaal- ja haridusteaduste kontekstis elukestva- ja mitteformaalõppe suunal. Tegemist on ainulaadse õppekavaga nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Magistriõpe
Eesti keel
15
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Andragoogika

Haridusteaduste instituut

Kui sa oled huvitatud andragoogika, täiskasvanuhariduse- ja koolituse valdkonnast, hoolid täiskasvanute õppimise toetamisest kogu elukaare vältel ning soovid panustada inimeste, organisatsioonide, kogukondade või võrgustike arengusse, siis on Eestis ja lähiriikides unikaalsed andragoogika bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavad just sulle mõeldud!

Magistriõpe
Eesti keel
18
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Hariduse juhtimine

Haridusteaduste instituut

Eesti haridusmaastik vajab võimekaid juhte. Hariduse juhtimise õppekava on siiski palju enamat – meie eesmärk on võimaldada kujuneda juhtidel, kes tunnevad paremini õppijat ning teda mõjutavat keskkonda nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil. Õppekava lõpetanud suudavad püstitada selgeid arenduseesmärke, analüüsida edukalt hariduses esinevaid probleeme ning teha oma töös tõenduspõhiseid otsuseid.

Magistriõpe
Eesti keel
18
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala