Andragoogika magistriõpingud

Andragoogika

Andragoogika magistriõppekava Tallinna Ülikoolis on ainus omataoline õppekava Eestis ja lähiregioonis. Kui sa oled huvitatud panustamast elukestva õppe, täiskasvanuhariduse, mitteformaalõppe ja täiskasvanute koolituse valdkondade ja innovatiivsete õpikeskkondade arengutesse, tahad juhtida selle valdkonna uuendusi, hoolid ühiskonnas toimuvast ning soovid toetada täiskasvanute ja erinevate põlvkondade elukestvat õppimist, siis on andragoogika magistriõpe just sulle mõeldud!

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 20

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Õ

pingud loovad võimaluse mõista andragoogika valdkonna ning täiskasvanu õppimise ja arengu teoreetilisi käsitlusi. Magistrant õpib tundma täiskasvanu ja grupis õppimise ja õpetamise põhimõtteid ja omandab andragoogile omaseid väärtusi ja toimimisviise. Ühtlasi avardavad õpingud andragoogika magistriõppekaval arusaamu ning kujundavad valmisolekuid mõjutada ja arendada innovatiivseid lähenemisi ja õppevorme, täiskasvanuhariduse ja koolituse valdkonna visioone või protsesse. Õppekava magistrantidel on võimalus läbida välispraktika ning õppida Erasmus+ üliõpilaste mobiilsusprogrammiga mõnes välisülikoolis.

Andragoogika õppekava on avatud ja magistriõpingud on mõeldud kõikidele, kellel on bakalaureusekraad või sellele­ vastav­ ettevalmistus. Magistriõppesse ootame kõiki, kellel on soov mõjutada ja juhtida uudseid lahendusi ja kaasavaid lähenemisi, toetamaks täiskasvanute õppijaid ja nende õppimist.

Eriala sobib väga hästi ka neile, kes juba töötavad täiskasvanuhariduse ja -kooli­tuse või mitteformaalhariduse erinevates valdkondades ning soovivad saada tippspetsialistiks.

Õppimine andragoogika õppekaval sobib aktiivsetele ja uuele avatud õppijatele, kellel on valmisolek iseseisvalt tegutseda ja mõjutada uudseid lahendusi; tahe end arendada; õppida grupis ning teha koostööd; kes soovivad arendada täiskasvanute õpet ja toetada erinevate põlvkondade täiskasvanute õppimist.

Miks tulla meile õppima?

 • Me väärtustame õppija identiteedi, professionaalse arengu ja mõtteviisi kujune­mist, avastuslikku ja uurimuslikku lähenemist.
 • Magistriõpingute jooksul toetatakse õppija ja andragoogi professionaalse identiteedi kujunemist, kriitilise ja süsteemse mõtlemise, sotsiaalsete oskuste ja praktik-uurija rollide kujunemist, valmisolekuid kombineerida lõimitud õpikeskkondi ning töötada gruppidega.
 • Täiskasvanu õppimise ja koolitusprotsesside rakendamisel, sh koolitus- ja nõustamistegevustes, pööratakse tähelepanu erinevatele ea- ja sihtgruppidele.
 • Andragoogika magistriõpe toetab valmisolekute kujunemist tööks avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonides täiskasvanute koolituse korraldajana, täiskasvanu õppimise nõustajana, koolitusspetsialistina, koolitusjuhina, täiskasvanute koolitajate koolitajana ja täiskasvanu koolitajana.
 • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud.
 • Andragoogika magistriõppekava lõpetajale omistatakse täiskasvanute koolitaja riiklik kutse, tase 7 kutse.

Loe ka, miks õppida andragoogikat

Tutvu õppekavaga

Õppekava ja -ained

Andragoogika magistriõppekava loob võimalused elukestva ja eluhõlmava õppe ning hariduse, sh täiskasvanuhariduse valdkonna teoreetiliste käsitluste tundmiseks ja kriitiliseks analüüsimiseks. Üheskoos loome võimalused kompetentsuse süvenemiseks arenguprotsesside kavandamises, strateegilises juhtimises ja hindamises erinevate sektorite organisatsioonides ja haridusvaldkonnas.

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö magistriõppes toimub sessioonõppe vormis kombineeritud õppevormina reedeti, laupäeviti ning 1–2 korda kuus ka neljapäeviti vastavalt õppekava tunniplaanile. Õpe magistriõppekaval toimub aktiivsete ja suhtlemiskesksete õppevormidena, kus on olulised õpiprotsess, grupidünaamika protsess, suhtlemisvõimaluste avardamine, enesetunnetus ja eneseanalüüs ning andragoogi professionaalne identiteet ja arenguperspektiivid.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • üleülikoolilised ained 6 EAP; 
 • andragoogi professionaalne teadvus ja professionaalne identiteet 18 EAP; 
 • arendus-, koolitus- ja nõustamisprotsessid elukestva õppe kontekstis 36 EAP;
 • haridusuuringud 24 EAP; 
 • valdkondlik võõrkeel 6 EAP; 
 • vabaained 6 EAP; 
 • magistritöö 24 EAP.

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti - olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Moodulis "Andragoogi professionaalne teadvus ja professionaalne identiteet" antakse ülevaade andragoogika ja täiskasvanuhariduse kujunemisest ja mõtteloost ning selle rakendusvaldkondadest. Sellesse moodulisse kuuluvad näiteks ained "Andragoogika", "Haridusgerontoloogia ja geragoogika" ja "Andragoogi professionaalne areng ja identiteet".

"Arendus-, koolitus- ja nõustamisprotsessid elukestva õppe kontekstis" on moodul, mis loob eeldused õppe- ja õppimisvõimaluste mõistmiseks, analüüsimiseks ja uudsete kaasavate ning lõimitud õppevormide arendamiseks (avaliku-, era- ja kolmanda sektori organisatsioonides), seda nii indiviidi, meeskonna kui ka organisatsiooni arengu ja elukestva õppe kontekstis. Selles moodulis on näiteks järgmised ained: "Kaasavad õpitehnoloogiad täiskasvanuõppes", "Täiskasvanuharidus elukestva õppe kontekstis", "Koolitus-, arendusprotsessid ja koolitusettevõtlus".

Haridusuuringud toetavad ja pakuvad võimalusi iseseisva aktuaalse uurimisprobleemi lahendamisele suunatud uurimuse kavandamiseks, läbiviimiseks ning magistritöö koostamiseks ning kaitsmiseks. 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist – tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. Tutvu mõningate eelmistel aastatel kaitstud magistritöödega:

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

"Olen Tallinna Ülikoolis õppijast lähtuva õpikäsituse ja elukestva õppe idee kandja, väärtustan suhtlust ja koostöist tegutsemist. Õpetan andragoogiliste õpimeetodite ja suulise ning kirjaliku suhtlusega seonduvaid ainekursusi, juhendan uurimis- ja magistriseminare ning ELU projekte. Minu uurimishuvi on haridusteaduslike fenomenide konstrueerimine avalikus kommunikatsioonis ning kvalitatiivse analüüsi metoodikad.

Üliõpilaste sõnul olen rõõmsameelne ja entusiastlik, küllap tuleneb see sellest, et armastan oma tööd ja võtan selle hea meelega kaasa ka koju, laulukoori ja trennisaali. Väärtustan igasugust (üli)õppijat – teadmishimulist, muutumisvõimelist, otsusekindlat, uudishimulikku, aga ka pisut tagasihoidlikku, kriitilist ning vahel natuke laiska tudengit. Kommunikatsiooniõpingute ja ettevõtluskogemuse taustast tulenevalt on minu loengud täis praktilist tegutsemist ja sageli ka ootamatusi – õppida saab ju eri viisidel ja kohtades, Kadriorust Balti jaamani. Jõudu ja energiat ammutan klassikalisest muusikast – reede- ja laupäevaõhtuti võib mind ülikooli asemel leida kontserdisaalist või ooperiteatrist!"

Halliki Põlda Eesti Teadusinfosüsteemis


"O​len õppinud Tallinna Ülikooli eelkäijas, Tallinna Pedagoogikaülikoolis. 1995. aasta​l lõpetasin käsitöö ja kodunduse õpetaja​ diplomiõppe​ ning täiendõppe hariduskorralduses. ​Ajavahemikus ​1999-2001 ​õppisin ​Tallinna Pedagoogikaülikool​i kasvatusteaduste teaduskonn​as, kus omandasin magistrikraadi kasvatusteadustes.

Alates 1997. aastas​t​ ​olen andragoogika valdkonna õppejõud ja uurimistööde juhendaja. Olen üks andragoogika bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavade (3+2) loojatest. Õpetan nii  bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes ning minu peamised teemad on: andragoogika ja elukestev õppimine; õppimine ja õpetamine täiskasvanueas ja kõrgkoolis, grupis õppimine, täiskasvanud õppija ja õpikeskkonnad. Juhendan eriala praktilisi ainekursusi nagu "Andragoogika praktikas", "Praktika ja ametialane rakenduslik tegevus".

Minu uurimishuvi on seotud täiskasvanute õppimise ja õpetava inimese (täiskasvanute koolitaja, õppejõud) õpetamispraktikatega ning õppimiskultuuri uurimisega. Oma doktoritöös uurin üliõpilaste kui täiskasvanud õppijate kogemusi õppimisest ja õpetamisest ülikoolis. Uurijana huvitun ka täiskasvanute koolitaja, andragoogi ja õppejõudude professionaalse arengu toetamise võimalustest.

​Õppejõuna töötamine on väga vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv amet. Üliõpilastega kohtumised on andnud võimaluse õppida tundma erinevaid inimesi, nende lugusid ning avardanud maailmapilti. Ootan õppima üliõpilasi, kes tunnevad huvi ühiskondlike arengute vastu, peavad oluliseks nii enda kui ka teiste arengu ja õppimise toetamist, armastavad lugeda ning on valmis avatud suhtlemiseks ja koostööks.

Vabal ajal naudin enda kätega millegi loomist, näiteks meisterdamist, keraamikat ning uueks hobiks on rahvatants."

Katrin Karu Eesti Teadusinfosüsteemis


"Olen elukestva- ja mitteformaalõppe akadeemilise suuna juht, andragoogika professor, andragoogika magistriõppe õppekava kuraator ja rahvusvahelise magistriõppe õppekava "Adult Education for Social Change" akadeemiline koordinaator TLÜ-s. Lisaks olen täiskasvanute koolitaja riiklike kutsestandardite arendaja, kutsekomisjoni liige ja esimees ning tegev paljudes Eesti ja välismaa organisatsioonides. Olen kõrgema taseme riikliku kutsega täiskasvanute koolitaja.

Olen õppinud õpetajaks Tallinna Pedagoogilises Instituudis ja seejärel kaitsnud kraadi täiskasvanute sotsiaalsest kompetentsusest. Töötan andragoogika valdkonnas õppejõu ja uurijana alates 1986. aastast, mil loodi andragoogika ja juhtimistöö kateeder. Õppejõudude ja täiskasvanute koolitajate koolitajana töötan alates 1996. aastast. Olen algatanud ja eest vedanud ka andragoogika bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavade arendamist ja rakendamist, arendanud ajavahemikus 2001–2016 hariduse juhtimise magistriõppe õppekava, osalenud õppejõudude professionaalse arengu ja baaskoolituse programmide väljatöötamises.

Lisaks osalen erinevates rahvusvahelistes arendus- ja uuringuprojektides, mille sisuks on elukestev õpe, täiskasvanuhariduse poliitika kujunemine, täiskasvanute koolitajate professionaliseerumine, professionaalsuse ja identiteedi ja täiskasvanute õppimise-õpetamise problemaatika.

Ootan õppima avatud meelega üliõpilasi, kellel on tahe õppida ja soov arutleda, kuulata, lugeda, uurida, kirjutada, küsida, otsida ise ja koosõppimises; kellel on huvi süveneda, otsida ja leida nii enda isiksuslikke ressursse kui ka mõjutada, luua, jätta inspireeriv ja tähenduslik jälg enda professionaalsetes valikutes või eneseületustes." 

Larissa Jõgi Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

Magistriõppesse sisseastumisel tuleb kasuks kogemus täiskasvanuhariduse ja koolituse valdkonnast. Kandidaadil peab olema inglise keele oskus A2 tasemel.

Vastuvõtueksam (100%) koosneb kahest osast. 

 • Akadeemiline test (40%) koosneb erinevatest osadest, nt lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded; lisainfo;
 • Individuaalsel vestlusel (60%) hinnatakse õppimisorientatsiooni, kogemusi ja/või orientatsiooni õppekavaga seotud valdkondades (20%); motivatsiooni (20%); eesmärke ja perspektiive andragoogina sh suhtlemist (20%).

Tutvu varasemate aastate akadeemilise testi näidisküsimustega siin.

Kandidaat peab olema tutvunud andragoogika magistriõppe õppekavaga. Kõik vastuvõtueksamil osalevad kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Kutsesobivusvestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 palli) ka juhul, kui ta saaks kutsesobivusvestlusel maksimumtulemuse. Individuaalsele vestlusele pääseb pingerea alusel 60 esimest kandidaati.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda: vastuvott.haridus@tlu.ee.

Tutvu vastuvõtuga seotud korduma kippuvate küsimuste ja vastustega siin.

Inglise keele oskus

Inglise keele oskus Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksami suulisele osale (kutsesobivusvestlusele) paberkandjal kaasa võtta ja samal päeval edastada e-postiaadressile vastuvott.haridus@tlu.ee täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest. Vabatahtliku töö eest saadud punktid arvestatakse vastuvõtueksami suulise osa punktide hulka.

Kuhu edasi?

Magistrikraadiga andragoog mõistab ja väärtustab täiskasvanud õppijat, õppimise olemust ja võimalusi nii ühiskonna, organisatsiooni, kogukonna kui ka väiksema grupi kontekstis. Ta suudab luua visioone ja mõjutada strateegilisi otsuseid ja uudseid lahendusi ning elukestvat õpet ja õppimist kui hariduse ja elu perspektiivi. Andragoogil on valmidus töötada täiskasvanuhariduse ja -koolituse­ valdkonna personali strateegiate arendajana avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonides, sh rahvusvahelistes organisatsioonides arendus- ja koolitusjuhina; haridustee ning koolitus- ja õppimiskogemuse nõustajana; koolitus-, arendus- ja uurimisprojektide juhina, uurijana; koolitusspetsialisti või andragoogide ja täiskasvanute koolitajana. 

Koostöös Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooniga "Andras" on loodud võimalused magistrikraadiga lõpetajatel taotleda õppekava lõpetamisel täiskasvanu­ koolitaja VII taseme riiklikku kutset.

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanutel on võimalik õpinguid jätkata doktoriõppes.

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ja kasvatusteaduse, elukestva ja mitteformaalõppe, kaasava hariduse ning haridusjuhtimise ja -innovatsiooni, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 18 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Lisaks võimaldab ülikool end proovile panna erinevates praktilistes koostööprojektides. Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa. 

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus! 

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 619 9740

Sarnased erialad

Noorsootöö korraldus

Haridusteaduste instituut

Kuidas noorsootöö juhina kavandada oma professionaalset arengut? Kuidas mõtestada noorsootöötaja rolli ühiskonnas ja viia ellu muutuseid? Noorsootöö korralduse magistriõpe aitab neile küsimustele vastused leida ning toetab vajalike teadmiste ja oskuste omandamist, et juhtida ning arendada valdkonda. Õppekava lõpetanutele antakse alates 2020. aastast noorsootöötaja 7. taseme kutse. Magistriõpe pakub integreeritud lähenemist sotsiaal- ja haridusteaduste kontekstis elukestva- ja mitteformaalõppe suunal. Tegemist on ainulaadse õppekavaga nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Magistriõpe
Eesti keel
15
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Hariduse juhtimine

Haridusteaduste instituut

Eesti haridusmaastik vajab võimekaid juhte. Hariduse juhtimise uuenenud õppekava on siiski palju enamat – meie eesmärk on võimaldada kujuneda juhtidel, kes tunnevad paremini õppijat ning teda mõjutavat keskkonda nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil. Õppekava lõpetanud suudavad püstitada selgeid arenduseesmärke, analüüsida edukalt hariduses esinevaid probleeme ning teha oma töös tõenduspõhiseid otsuseid.

Magistriõpe
Eesti keel
20
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Haridusinnovatsiooni juhtimine

Haridusteaduste instituut

Haridusinnovatsiooni juhtimise magistriõppekava eesmärk on muuta paremaks see, mis kõige olulisem – haridus – tuginedes teadusele, mitte kõhutundele. Me usume, et haridus on alus heaks kodanikuks olemisele, majandusele ja riigikorraldusele. Tulevastelt üliõpilastelt ootame ise oma õpitee kujundamist ja juhtimist – ootame 21. sajandi juhte!

Magistriõpe
Inglise keel
Lävendipõhine
Sessioonõpe
2250€ semestris
Vaata eriala