Mitme aine õpetaja magistriõppekava

Mitme aine õpetaja

Haridusministeeriumi läbi viidud uuringu kohaselt* on Eesti õpetajate hulgas 2–5 aine õpetajaid 41%. Tule ja tõsta seda protsenti veelgi ning loo alus väga mitmekesiseks professionaalseks õpetajakarjääriks – õpi mitme aine õpetajaks! Olgu sinu kireks eesti keel, inglise keel, matemaatika, loodusained või midagi muud – sellel õppekaval saad suurepärased teadmised erinevates õppeainetes hakkama saamiseks ning kujuned väärtustatud professionaaliks, kes suunab Eesti tulevikku järgnevate kümnendite jooksul.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv Lävendipõhine

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Mitme aine õpetaja õppekavale ootame õppima nii pedagoogika õppekava läbinud inimesi kui ka teiste erialade spetsialiste. Igale üliõpilasele lähenetakse individuaalselt: õpingute alguses koostatakse just tema taustast ja huvidest sobiv õpinguplaan. Nominaalõppeaeg on 3 aastat, kuid soovi korral võib õppekava läbida ka kahe aastaga. 

Õpetajakoolitus sobib­ tudengikandidaadile, kes on huvitatud hariduse valdkonnast ning kellel­ on soov ja eeldused töötada üldhariduskoolis põhikooli astmes mitme aine õpetajana. Õppijalt eeldame selget kutseorientatsiooni, põhjendatud soovi töötada laste ja noortega, eetilisust ning empaatiavõimet.

Mitme aine õpetaja õppekaval saab õppida põhikooli õpetajaks järgmistes ainetes:

 • ajalugu ja ühiskonnaõpetus
 • eesti keel ja kirjandus
 • eesti keel teise keelena
 • inimeseõpetuse õpetaja
 • loodusainete õpetaja (bioloogia, füüsika, geograafia või keemia)
 • matemaatikaõpetaja
 • tehnoloogiavaldkonna õpetaja (vastuvõtt 2021)
 • võõrkeeleõpetaja (inglise, prantsuse, saksa või soome keele õpetaja)

Kadi Georg

Miks tulla meile õppima?

 • Mitme aine õpetaja üliõpilane omandab nii ainealased oskused kui ka laia kasvatus­teadusliku ettevalmistuse õppija tundmiseks ja tema arengu toetamiseks. 
 • Õppekava raames areneb üliõpilane ise ja temas kujuneb valmidus ­õppida pidevalt.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud. 
 • Paindlik lähenemine: õppekava nominaalaeg on 3 aastat, mis võimaldab ühildada tööd ja õpinguid. 

Tutvu õppekavaga Loe lisaks: 100 põhjust õppida õpetajaks

*Vaher, K., Koreinik, K. (2020). Üldhariduskoolide õpetajate spetsialiseerumise kaardistamine. Kirjeldav ja klasteranalüüs EHISe andmete põhjal. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Iga üliõpilasega koostatakse tema õpingute esimesel semestril individuaalne õpinguplaan, mis lähtub üliõpilase varasemast õpi- ja töökogemusest. Üliõpilased õpivad osakoormusega õppes ja nende õpingute kestus võib olla kuni 3 aastat (lõpetada on võimalik ka varem). Õppetöö toimub:

 • üldkasvatusteaduslikes ja psühholoogiaainetes valdavalt reedeti ja laupäeviti, aeg-ajalt vastavalt tunniplaanile ka neljapäeviti. 
 • õpetajakoolituse praktika I toimub sügissemestril üle nädala neljapäeviti. Ülejäänud praktikate sooritamine sõltub sellest, kas üliõpilane on töötav õpetaja või mitte. 
 • Tasandusmoodulit vajavad tudengid peavad arvestama, et üldjuhul läbitakse mooduli õppeained päevaõppe tudengitega. 

Õppekava ülesehitus

Õppekaval on võimalik valida kolme peaeriala vahel:

 • mitme aine õpetaja kahe kõrvaleriala ning lisapädevusega;
 • mitme aine õpetaja kolme kõrvalerialaga;
 • mitme aine õpetaja kahe kõrvalerialaga.

Õppekava moodulid on järgnevad:

Üldkasvatusteaduslike ja psühholoogiaainete moodul toetab teaduspõhise lähenemise kujunemist õpetajatöösse. Sellesse moodulisse kuuluvad näiteks ained "Arengu ja õppimise toetamine", "Õppe diferentseerimine", "Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid", aga ka näiteks "Õpiraskustega õpilase toetamine", "Jätkusuutlikku mõtlemise toetamine" ning "Haridustehnoloogia koolis".

Ainedidaktika moodul toetab õppeprotsessi planeerimise ja juhtimisega seotud oskusi, õpetab kujundama õpikeskkonda, juhendama õppijate õppimist ja toetama nende õpimotivatsiooni.

Praktika on iga õppekava lahutamatu osa, mis loob võimaluse pedagoogiliste ja erialaste teadmiste sidumiseks tegelikkusega.

Uurimispädevuse alusmooduli ained aitavad mõista uurimistöö põhimõtteid – kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja kaitsta oma töö edukalt? Suurt tähelepanu pööratakse ka üliõpilase kui iseseisva ja eetilise uurija arengule. 

Kahe kõrvaleriala ja lisapädevusega õpetaja suunale spetsialiseerunud valivad valivad lisapädevuse(d) järgnevast loetelust:

 • hariduslike erivajadustega õppija toetamine (õpetaja, tase 7 valitav kompetents);
 • digipedagoogika rakendamine (õpetaja, tase 7 valitav kompetents);
 • ettevõtluspedagoogika.

Kahe ja kolme kõrvaleriala õpetaja suunale spetsialiseerunud valivad täiendavaid erialaõpinguid vastavalt valitud kõrvalerialadele (üldhariduskoolis õpetatavatele ainetele) lähtuvalt erialainstituudi valikutest.

Eriala vabaained loovad võimaluse haridusvaldkonnas oluliste teadmiste ja oskuste omandamiseks üliõpilase isiklikest arenguvajadustest lähtuvalt. 

Vabaainete moodul lubab valida lisaks huvipakkuvaid aineid õppekava valikainete hulgast, täiendada end erialateadmistega või tõsta keeleoskust. 

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. 

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

Kadi Georg töötab haridusteaduste instituudis koolipedagoogika nooremlektorina ning on üks õppejõududest õpetajakoolituse baasmoodulis.  

Enne täiskohaga ülikoolis õppejõutööga alustamist töötas Kadi aastaid erinevates koolides ja vanuseastmetes inglise keele ja kirjanduse õpetajana ning Noored Kooli vilistlasena ka inglise keele ainedidaktika koolitajana.

2019. aastal pälvis Kadi ka Tallinna Ülikooli aasta hinnatuima õppejõu tiitli "Mina muudan õppimist" visiooni kandja kategoorias.

Kadi Georg Eesti Teadusinfosüsteemis


Katrin Poom-Valickis on Tallinna Ülikooli õpetajahariduse professor. Oma doktorikraadi kaitses ta 2008. aastal, teemaks "Algajate õpetajate professionaalne areng kutseaastal". 

Ta on arvukate organisatsioonide liige ning aktiivne teaduspublikatsioonide autor. Näiteks kuulub Katrin ajakirja Journal of Teacher Education for Sustainability toimetuskolleegiumisse, Kutseaasta ekspertgruppi, Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi jne. 

Katrin Poom-Valickis Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon, mis sisaldab üldhariduskoolis õpetatavate ainete koolitust kõrgkooli tasemel vähemalt 48 EAP mahus iga kõrvaleriala kohta. Kui nimetatud nõue on täitmata kuni 48 EAP mahus, tuleb õpingute jooksul läbida tasandusmoodul ehk õppida bakalaureusetasemel erialaaineid 48 EAP mahus. Tasandusmooduli raames toimub õpe üldjuhul päevaõppe õppijatega koos nädala sees.

Kandidaatidel, kes on sisseastumise tingimused täitnud väljaspool Tallinna Ülikooli, palume esitada SAIS-is diplomi ja akadeemilise õiendi koopiad koos vastuvõtuavaldusega. Kandidaadil peab olema inglise keele oskus vähemalt A2 tasemel. Võõrkeeleõpetajaks õppijal peab olema inglise keele õpetaja erialal vähemalt B2 tase ning saksa ja prantsuse keele õpetaja erilala B1 tase. Sisseastumiseksami käigus tuleb kandidaadil demonstreerida võõrkeelealaseid teadmisi.

Vastuvõtueksam (100%) koosneb alljärgnevatest osadest:

 • Akadeemiline test (25%) - test sisaldab 40 valikvastustega ülesannet, mis hindavad verbaalseid ja matemaatilis-loogilisi võimeid. Verbaalseid võimeid näitavad ülesanded hindavad oskust võrrelda ning seostada sõnade tähendusi, teha teksti põhjal järeldusi ning leida tekstist reeglipärasusi. Matemaatilis-loogilisi võimeid näitavad ülesanded hindavad oskusi ja võimeid teha arvutusi ja matemaatilisi järeldusi ning leida loogilisi seoseid. Testiga ei hinnata kandidaadi kutsesobivust, vaid see hindab akadeemilise õppe jaoks vajalikke oskusi ja võimeid. Akadeemilist testi sooritatakse ülikooli arvutiklassis Moodle keskkonnas, vajalik on konto olemasolu, testi sooritamiseks on aega 30 minutit. Kandidaatidele on tutvumiseks avatud näidistest;
 • Allikatel põhinev arutlev essee (25%) -  essees arutleb kandidaat kirjalikult ühe aktuaalse probleemi osas üldhariduses. Probleemi valib kandidaat ise ning arutluse käigus avab kandidaat probleemi olemust, ulatust ning lisab mõtteid probleemi lahendamiseks, tuginedes etteantud allikatele (ja neile viidates). Esseega hinnatakse kandidaadi arutlusoskust – võimet märgata seoseid, eristada olulist ebaolulisest, ehitada argumente üles erinevatele infokildudele ja allikatele toetudes ning oma mõtteid loogiliselt, sisukalt ja eesmärgipäraselt väljendada. Essee palume saata hiljemalt 4. juulil vastuvott.haridus@tlu.ee.
 • Kutsesobivusvestluse (50%) käigus hinnatakse kandidaadi esinemis- ja eneseväljendusoskust, arusaama õppimisest ja õpetamisest, motivatsiooni õpetajakoolituse läbimiseks ning õpetajatööks. Kutsesobivusvestluse aluseks on õppekava ja õpingute planeerimise küsimustik. Täidetud küsimustiku palume saata hiljemalt 4. juulil vastuvott.haridus@tlu.ee.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi ja arutleva essee. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi ja arutlusülesande tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale või magistriõppe õpetaja õppekavale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Inglise keele oskus

Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel.

Kuhu edasi?

Mitme aine õpetaja eriala annab mitmekesised võimalused, et tööturul edukalt konkureerida. Õppekava lõpetanutel on vastavalt läbitud kõrvalainetele võimalus töötada kahe või kolme aine õpetajana üldhariduskoolis. Samuti on võimalus omandada üks järgmistest lisapädevustest: Haridustehnoloogia õppeprotsessis, Õpiabirühma õpetaja, Hariduse juhtimine, Riigikaitseõpetus, Õppimine täiskasvanueas eri õpikeskkondades, Digitaalne meedia, Kultuuriteooria, Filosoofia alusõpe.

Riik maksab lähtetoetust õpetajakoolituse magistriõppe lõpetanutele, kes lõpetamise aastal asuvad tööle maa- või väikelinna koolis. Lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid doktoritasemel.

Kes on meie vilistlased?

Nimekate vilistlaste hulka kuuluvad näiteks Getryn Kalam, Järvi Kimst, Anu Pekkermann, Mariann Pukka, Anne Rätsep jpt.

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ning kasvatusteaduse, elukestva ja mitteformaalõppe, kaasava hariduse ning haridusjuhtimise ja -innovatsiooni, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 19 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Lisaks võimaldab ülikool end proovile panna erinevates praktilistes koostööprojektides. Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa. 

Loengutevälist tudengielu aitab organiseerida haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu - KÜN ning ülikooli üliõpilaskond. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda pealinna väga vilkas kultuurielus!

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 619 9796

Sarnased erialad

Klassiõpetaja

Haridusteaduste instituut

Kas teadsid, et Eesti kool on maailma üks parimaid? 2018. aasta PISA testi tulemused näitavad, et Eesti on Euroopas esimesel kohal. Selle edu taga seisavad eelkõige klassiõpetajad. Tule ja anna sinagi oma panus uue põlvkonna edule – õpi klassiõpetajaks!

Integreeritud õpe
Eesti keel
22
Päevaõpe
Tasuta
Vaata eriala

Alushariduse pedagoog

Haridusteaduste instituut

Kui soovid teada, kuidas juhtida lasteaias õppe- ja kasvatustegevust, pakkuda pedagoogilist ja kvaliteedihindamise-alast nõustamist ning viia end kurssi eelkoolipedagoogikat ja alushariduse uuenduslikkust käsitlevate teemadega, on alushariduse pedagoogi magistriõppekava just sulle. Olgu sinu unistuste amet milline tahes – koolieelse lasteasutuse õpetaja, õppealajuhataja, direktor, haridusvaldkonna spetsialist – meie magistriõppekava loob võimaluse valida endale huvipakkuv karjäär, mis toetab terve ühiskonna heaolu ja arengut.

Magistriõpe
Eesti keel
18
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Hariduse juhtimine

Haridusteaduste instituut

Eesti haridusmaastik vajab võimekaid juhte. Hariduse juhtimise õppekava on siiski palju enamat – meie eesmärk on võimaldada kujuneda juhtidel, kes tunnevad paremini õppijat ning teda mõjutavat keskkonda nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil. Õppekava lõpetanud suudavad püstitada selgeid arenduseesmärke, analüüsida edukalt hariduses esinevaid probleeme ning teha oma töös tõenduspõhiseid otsuseid.

Magistriõpe
Eesti keel
18
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala