Klassiõpetaja õppekava

Klassiõpetaja

Kas teadsid, et Eesti kool on maailma üks parimaid? 2018. aasta PISA testi tulemused näitavad, et Eesti on Euroopas esimesel kohal. Selle edu taga seisavad eelkõige klassiõpetajad. Tule ja anna sinagi oma panus uue põlvkonna edule – õpi klassiõpetajaks!

Õppetase Integreeritud õpe

Õppe kestus 5 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 30

Õppevorm Päevaõpe

Klassiõpetaja erialale ootame õppima inimesi, kes on huvitatud põhikooliealiste laste pedagoogilisest suunamisest, nende motiveerimisest ja arengu toetamisest. Tulevastelt üliõpilastelt ootame aktiivset ellusuhtumist, iseseisva töö võimethead suhtlemise ja enese väljendamise oskust, rõõmsameelsusttolerantsust ning ettevõtlikkust. Erinevate olukordade lahendamisel tulevad kasuks otsustuskindlus ja -julgus, leidlikkus ning loovus. Klassiõpetaja erialal on nii õpingute ajal kui ka tulevikus kasuks mitmekülgsed huvid ja oskused. Avatus uutele olukordadele, katsetamisvalmidus ja paindlikkus on isiksuseomadused, mis iseloomustavad tulevast professionaalset ja head õpetajat.

Sisseastumiseksamite ajakava  Esita avaldus

Avalduste vastuvõtt 20. juunist 1. juulini 2020.

Miks tulla meile õppima?

 • Meilt saad tervikliku ettevalmistuse, mille tagab mitmekülgne, innovaatiline, laiapõhjaline ja sisutihe õppekava; tegemist on ainukese integreeritud õppekavaga Tallinna Ülikoolis (5 aastat).
 • Tulevased klassiõpetajad on pädevad töötama põhikoolis. Seepärast valitakse õpingute ajal lisaks peaerialale üks kõrvaleriala, mis võimaldab lõpetanule suuremaid valikuid tööturul.
 • Õppekavas on oluline koht pedagoogikal ja psühholoogial, üldkultuurilistel ainetel, didaktikal, praktikal ja õpetaja kutse-eetikal. 
 • Meil õppides saad põhjalikud teadmised lapse arengust ja õppimisest, ning suudad kasutada neid teadmisi erinevate võimete ja isiksuseomadustega õpilaste toetamisel. 
 • Õpid juhtima õppeprotsessi I ja II kooliastmes (1.–6. klassini) ning ühes valitud õppeaines (kõrvaleriala) põhikooli lõpuni. 
 • Klassiõpetaja eriala õppejõud on pikaaegsete kogemustega tunnustatud spetsialistid, arvukate õpikute ja paljude publikatsioonide autorid. 
 • Meie lõpetajad oskavad kujundada õpilasi motiveerivat õpikeskkonda ja kasutavad kaasaegseid õpetamismeetodeid, nad suudavad teha koostööd kolleegide ja lapsevanematega. 
 • Meie lõpetajad oskavad kujundada, analüüsida ja reflekteerida oma professionaalset arengut professionaalina ning on võimelised jätkama õpinguid doktoriõppes.
 • Eriala lõpetajaid on leida mitmetest valdkondadest – näiteks koolijuhid, INNOVE spetsialistid, omavalitsuste juhid ja spetsialistid, ajakirjanikud jne. 
 • Teeme koostööd mitmete organisatsioonide ja erialaliitudega. 

Tutvu õppekavaga

Õppekava ja -ained

Klassiõpetaja õppekava ülesehitus ja sisu tagavad lõpetajale aine- ja didaktika-alase, psühholoogilise, praktilise ja uurimusliku, eetilise ja kultuurilise ettevalmistuse tööks erinevas vanuses õpilastega. Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamaks üldhariduskooli I ja II kooliastmes enamuse ainete õpetajana ning III kooliastmes ühe valitud kõrvaleriala aine õpetajana, omandades lisapädevus õpetamiseks põhikooli lõpuni. 

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub päevaõppe vormis.

Õppekava tugevused

Õppekava tugevustena saab välja tuua:

 • moodulipõhine ülesehitus – õppekava on terviklik ja loogilise struktuuriga viieaastane õpetajakoolituse õppekava, milles erinevad ainedistsipliinid on lõimitud ainete vahel või/ja õppeaastate üleselt;
 • mitmekülgsus – õppekaval õppimine annab mitmekülgse ja laiapõhjalise ettevalmistuse ning ettevalmistus arvestab kindla õppijate vanuserühmaga (põhikool);
 • ajakohasus – õppekavajärgne ettevalmistus on vastavuses tööturu nõudlusega ning „reageerib“ paindlikult muutustele ühiskonnas;
 • suunatus kindlale vanuseastmele – õppekaval õppijal kujuneb kindel arusaam lapse üldise arengu seaduspärasustest ning arusaam, kuidas toetada õpilasi erinevates kooliastmetes õppimise juhtimisel ja toetamisel; noorema vanuseastme õpetamine on spetsiifiline ja nõuab teadlikku lapsekeskset lähenemist õppeprotsessile, mitte ainult ainekeskset;
 • didaktilisus ja praktilisus – õppekaval õppimine tagab hea (aine)didaktilise ettevalmistuse tööks õpetajana, seda praktiseeritakse õpingute ajal mitmetel praktikatel;
 • suur roll on pedagoogilisel praktikal, mil ülikoolis õpitu seostatakse kogemustega õpetajatöös. Üliõpilased on positiivsena välja toonud võimaluse praktiliste kogemuste omandamiseks ehedas keskkonnas ning positiivseks hinnanud praktikajärgse kohese analüüsi ja tagasiside võimaluse.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • Üleülikoolilised ained 18 EAP
 • Aineõpingud 42 EAP
 • Didaktika 60 EAP
 • Eriala valikmoodul 48 EAP
 • Kasvatus ja koolipsühholoogia 42 EAP
 • Pedagoogiline praktika 30 EAP
 • Uurimistöö alused 24 EAP
 • Valdkondlik võõrkeel 6 EAP
 • Vabaained 12 EAP
 • Magistriröö 18 EAP

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on näiteks ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti – olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Aineõpingute moodul tagab ainealase ettevalmistuse põhikoolis õpetamiseks. Õppetöö toimub õpperühmades.

Didaktika moodul valmistab ette tööks õpetajana, toetades teadmiste ning esmaste oskuste kujunemist õppetegevuse planeerimiseks, analüüsimiseks ja arendamiseks klassiõpetajana. 

Kasvatuse ja koolipsühholoogia moodul loob võimalused teoreetiliseks ja kogemuslikuks baasiks lapse õppimise ja arenguga seotud seaduspärasuste mõistmiseks. Lisaks arendavad mooduli ained kriitilist mõtlemist ja eneseanalüüsi võimet identifitseerida ennast kui tulevast õpetajat. 

Pedagoogilise praktika moodul annab võimaluse arendada üliõpilasel eneseanalüüsioskusi ning kutsealaseid pädevusi, rakendades seejuures teadmisi lapse arengust ja õppimisest ning lähtudes kutsestandardis sätestatud kutseoskustest. Õppeained on osaliselt integreeritud teoreetiliste õpingutega, toimuvad igal õppeaastal ning alati üldhariduskoolis. 

Uurimistöö aluste mooduli ained aitavad mõista uurimistöö põhimõtteid – kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja kaitsta oma uurimistöid edukalt? Suurt tähelepanu pööratakse ka üliõpilase kui iseseisva ja eetilise uurija arengule. 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist – tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. Tutvu mõningate kaitstud magistritöödega:

Kõrvaleriala

Klassiõpetajana on üliõpilasel kohustus valida lisaks peaerialale ka kõrvaleriala. Peaeriala õppetööga paralleelselt toimuvad ühel päeval iga kahe nädala tagant õppetöö järgmistes kõrvaleriala ainetes: matemaatika, eesti filoloogia, loodusõpetus, inglise keel ja kultuur. Kui üliõpilane ei soovi neid kõrvalerialasid omandada on tal võimalik ise valida õpetajakoolituse kõrvalerialade hulgast talle sobiv. Sel juhul toimub õppetöö vastavalt kõrvaleriala pakkuva üksuse poolt koordineeritult. See on väga eriline võimalus ning üliõpilased ja koolid hindavad seda.

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

Anne Uusen

Emakeeledidaktika dotsent, õppekava kuraator

Anne Uusen Eesti Teadusinfosüsteemis


Inge töötab alushariduse ja algõpetuse didaktika dotsendina. Tallinna Ülikooliga on ta seotud juba pikka aega – 1988. aastal asus ta õppima toonasesse Tallinna Pedagoogikaülikooli, kus omandas algklasside õpetaja ja kodunduse õpetaja kutse. Ta jätkas samas õpinguid, ning omandas doktorikraadi 2011. aastal. 

Lisaks tudengitele juhendamisele, õpetamis- ja teadustööle on Inge ka aktiivne välisorganisatsioonide liige, kuuludes näiteks ISCAR-i (International Society for Cultural and Activity Research), AERA (American Educational Research Association), Balti mere ja Musta mere regiooni jätkusuutliku hariduse konsortsiumi ja EARLI liikmeskonda. 

Inge Timoštšuk Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtueksam 100%

Vaata sisseastumiste ajakava siit

Vastuvõtueksam (100%) koosneb alljärgnevatest osadest.

 • Akadeemiline test (40%). Koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
 • Kutsesobivusvestlus (60%). Vestluse käigus hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, orienteerumist haridus- ja kasvatusküsimustes, oma seisukohtade avaldamise ja põhjendamise oskust, sobivust õpetajatööks, üldist silmaringi ning seniseid võimalikke kogemusi lastega/noortega tegelemisel. Vestlusele valmistumiseks palume tutvuda järgmiste materjalidega: Eesti Haridusteaduste Ajakiriõppekava ning kutsestandard.

Tutvu varasemate aastate akadeemilise testi näidisküsimustega siin.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda: vastuvott.haridus@tlu.ee.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.

Kuhu edasi?

Magistridiplomiga noored õpetajad, kes on saanud tänapäevase ühiskonna arenguid arvestava ettevalmistuse, on juba praegu koolides oodatud spetsialistid. Tööandjad on klassiõpetaja eriala lõpetanud õpetajatega väga rahul. Mitmekesine ettevalmistus võimaldab paindlikult rakendada erinevaid oskusi ning kohaneda muutuva tööturu vajadustega. 

Edasiõppimisvõimalused

Teadustöös edukatel on võimalus õpinguid jätkata doktoriõppes.

Vilistlased

Meie vilistlased on hinnatud spetsialistid:

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ja kasvatusteaduse, elukestva ja mitteformaalõppe, kaasava hariduse ning haridusjuhtimise ja -innovatsiooni, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 18 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Eriala omandamist ja õppekava läbimist toetab ülikooli õppekeskkond: didaktikaauditoorium, õpikeskus, haridusinnovatsiooni keskus ning ka teised ülikoolilinnakus asuvad auditooriumid – vahvad käsitöö ja kodunduse klassid, keemialabor, õppimist toetav õppevara. Üliõpilaste praktikat toetavad erinäolised üldhariduskoolid, nt Laagri Kool, Peetri Kool, Rocca al Mare Kool ja paljud teised.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus!

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 6199 700

Sarnased erialad

Alushariduse pedagoog

Haridusteaduste instituut

Kas sina usud, et iga lapse individuaalsust peab toetama? Kas arvad, et laps peaks õppima loovalt ja läbi mängu? Kui jah, siis tule ja aita luua Eesti lastele kõige paremad võimalused kasvamiseks ja õppimiseks; tule ja ole muutuste looja, kes toetab laste heaolu, turvalist lapsepõlve ja sisukaid õppetegevusi; tule ja õpi alushariduse pedagoogiks!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
60
Päeva- ja sessioonõpe
Vaata eriala

Pedagoogika

Haridusteaduste instituut

Sa soovid töötada aineõpetajana põhikoolis või gümnaasiumis. Sind huvitab, kuidas teha õppimine tõhusaks ja huvitavaks. Soovid arendada õpilaste õpioskusi ning tahad osata õpilasi koolis toetada. Sa oled avatud ja uudishimulik ning oma tegemistes põhjalik. Kui tunned end nendes väidetes ära, siis on pedagoogika õppekava just sulle!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Lävendipõhine
Päevaõpe
Vaata eriala

Eripedagoogika

Haridusteaduste instituut

Kas sina väärtustad iga inimese eripära? Kas sa oled valmis pühendama palju aega ja head tahet, et toetada õppimisel neid, kes vajavad kohandusi ja tavapärasest kauem aega? Kas soovid anda oma panuse, et meie ühiskond oleks sallivam? Kui vastasid jaatavalt, siis tule õppima eripedagoogikat!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
50
Päeva- ja sessioonõpe
Vaata eriala