Klassiõpetaja õppekava

Klassiõpetaja

Kas teadsid, et Eesti kool on maailma üks parimaid? 2018. aasta PISA testi tulemused näitavad, et Eesti on Euroopas esimesel kohal. Selle edu taga seisavad ka klassiõpetajad. Tule ja anna sinagi oma panus uue põlvkonna edule – õpi klassiõpetajaks!

Õppetase Integreeritud õpe

Õppe kestus 5 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv Päevaõpe 25, sessioonõpe 25

Õppevorm Päevaõpe Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Klassiõpetaja erialale ootame õppima inimesi, kes on huvitatud põhikooliealiste laste pedagoogilisest suunamisest, nende motiveerimisest ja arengu toetamisest. Tulevastelt üliõpilastelt ootame aktiivset ellusuhtumist, iseseisva töö võimethead suhtlemise ja enese väljendamise oskust, rõõmsameelsusttolerantsust ning ettevõtlikkust. Erinevate olukordade lahendamisel tulevad kasuks otsustuskindlus ja -julgus, leidlikkus ning loovus. Klassiõpetaja erialal on nii õpingute ajal kui ka tulevikus kasuks mitmekülgsed huvid ja oskused. Avatus uutele olukordadele, katsetamisvalmidus ja paindlikkus on isiksuseomadused, mis iseloomustavad tulevast professionaalset ja head õpetajat.

400 eurone õpetajakoolituse erialastipendium.

Sisseastumiste ajakava Esita avaldus SAISis

Miks tulla meile õppima?

 • Meilt saad tervikliku ettevalmistuse, mille tagab mitmekülgne, innovaatiline, laiapõhjaline ja sisutihe õppekava; tegemist on ainukese integreeritud õppekavaga Tallinna Ülikoolis (5 aastat).
 • Tulevased klassiõpetajad on pädevad töötama põhikoolis. Seepärast valitakse õpingute ajal lisaks peaerialale üks kõrvaleriala, mis võimaldab lõpetanule suuremaid valikuid tööturul.
 • Õppekavas on oluline koht pedagoogikal ja psühholoogial, didaktikal, praktikal, uurimispädevusel ja õpetaja kutse-eetikal. 
 • Meil õppides saad põhjalikud teadmised lapse arengust ja õppimisest, ning suudad kasutada neid teadmisi erinevate võimete ja isiksuseomadustega õpilaste toetamisel. 
 • Õpid juhtima õppeprotsessi I ja II kooliastmes (1.–6. klassini) ning ühes valitud õppeaines (kõrvaleriala) põhikooli lõpuni. 
 • Klassiõpetaja eriala õppejõud on pikaaegsete kogemustega tunnustatud spetsialistid, arvukate õpikute ja paljude publikatsioonide autorid. 
 • Meie lõpetajad oskavad kujundada õpilasi motiveerivat õpikeskkonda ja kasutavad kaasaegseid õpetamismeetodeid, nad suudavad teha koostööd kolleegide ja lapsevanematega. 
 • Meie lõpetajad oskavad kujundada, analüüsida ja reflekteerida oma professionaalset arengut ning on võimelised jätkama õpinguid doktoriõppes.
 • Eriala lõpetajaid on lisaks õpetajaametile võimalik leida mitmetest valdkondadest – näiteks koolijuhid, Haridus- ja noorteameti spetsialistid, omavalitsuste juhid ja spetsialistid, ajakirjanikud jne. 
 • Teeme koostööd mitmete organisatsioonide ja erialaliitudega. 

Tutvu õppekavaga

Õppekava ja -ained

Klassiõpetaja õppekava ülesehitus ja sisu tagavad lõpetajale aine- ja didaktikaalase, psühholoogilise, praktilise ja uurimusliku, eetilise ja kultuurilise ettevalmistuse tööks erinevas vanuses õpilastega. Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamaks üldhariduskooli I ja II kooliastmes enamuse ainete õpetajana ning III kooliastmes ühe valitud kõrvaleriala aine õpetajana. Lõpetajale antakse Õpetaja, tase 7 kutse ning lisakompetents Hariduslike erivajadustega õppija toetamine.

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö päevaõppes toimub esimesel kolmel aastal igapäevaselt auditoorse õppetööna ülikoolis. Viimasel kahel aastal on õppetöö planeeritud enamjaolt nädala teise poolde (vastavalt tunniplaanile neljapäev-laupäev), võimaldades paindlikkust tööle suundunud üliõpilastele.  

Õppetöö sessioonõppes toimub põhiainetes esimesel kolmel aastal viiel korral semestris nädalaste õppesessioonidena (esmaspäev–laupäev) auditoorse õppetööna ülikoolis ning vastavalt tunniplaanile veebivahendusel. Viimasel kahel aastal on õppetöö planeeritud enamjaolt nädala teise poolde. Kõrvalerialad toimuvad reeglina päevaõppe vormis iganädalaselt vastavalt tunniplaanile.

Õppekava tugevused

Õppekava tugevustena saab välja tuua:

 • moodulipõhine ülesehitus – õppekava on terviklik ja loogilise struktuuriga viieaastane õpetajakoolituse õppekava, milles erinevad ainedistsipliinid on lõimitud ainete vahel või/ja õppeaastate üleselt;
 • mitmekülgsus – õppekaval õppimine annab mitmekülgse ja laiapõhjalise ettevalmistuse ning ettevalmistus arvestab kindla õppijate vanuserühmaga (põhikool);
 • ajakohasus – õppekavajärgne ettevalmistus on vastavuses tööturu nõudlusega ning reageerib paindlikult muutustele ühiskonnas;
 • suunatus kindlale vanuseastmele – õppekaval õppijal kujuneb kindel arusaam lapse üldise arengu seaduspärasustest ning arusaam, kuidas toetada õpilasi erinevates kooliastmetes õppimise juhtimisel ja toetamisel; noorema vanuseastme õpetamine on spetsiifiline ja nõuab teadlikku lapsekeskset lähenemist õppeprotsessile, mitte ainult ainekeskset;
 • didaktilisus ja praktilisus – õppekaval õppimine tagab hea (aine)didaktilise ettevalmistuse tööks õpetajana, seda praktiseeritakse õpingute ajal mitmetel praktikatel;
 • suur roll on pedagoogilisel praktikal, mil ülikoolis õpitu seostatakse kogemustega õpetajatöös. Üliõpilased on positiivsena välja toonud võimaluse praktiliste kogemuste omandamiseks ehedas keskkonnas ning positiivseks hinnanud praktikajärgse kohese analüüsi ja tagasiside võimaluse.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • üleülikoolilised ained;
 • üldkasvatuslikud ja psühholoogiaalased ained;
 • aineõpingud;
 • didaktika;
 • pedagoogiline praktika;
 • uurimistöö alused;
 • valdkondlik võõrkeel;
 • vabaained (sh kõrvaleriala);
 • magistritöö.

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on näiteks ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti – olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Aineõpingute moodul tagab ainealase ettevalmistuse põhikoolis õpetamiseks. 

Didaktika moodul valmistab ette tööks õpetajana, toetades teadmiste ning esmaste oskuste kujunemist õppetegevuse planeerimiseks, analüüsimiseks ja arendamiseks klassiõpetajana. 

Üldkasvatuslike ja psühholoogiaalaste ainete moodul loob võimalused teoreetiliseks ja kogemuslikuks baasiks lapse õppimise ja arenguga seotud seaduspärasuste mõistmiseks. Lisaks arendavad mooduli ained kriitilist mõtlemist ja eneseanalüüsi võimet identifitseerida ennast kui tulevast õpetajat. Selles moodulis on ka hariduslike erivajadusega õpilaste toetamise lisapädevuse ained ning võimalik valida digipedagoogika rakendamise lisapädevus.  

Pedagoogilise praktika moodul annab võimaluse arendada üliõpilasel eneseanalüüsioskusi ning kutsealaseid pädevusi, rakendades seejuures teadmisi lapse arengust ja õppimisest ning lähtudes kutsestandardis sätestatud kutseoskustest. Õppeained on osaliselt integreeritud teoreetiliste õpingutega ning toimuvad üldhariduskoolis. 

Uurimistöö aluste mooduli ained aitavad mõista uurimistöö põhimõtteid – kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja kaitsta oma uurimistöid edukalt? Suurt tähelepanu pööratakse ka üliõpilase kui iseseisva ja eetilise uurija arengule. 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist – tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida kõrvaleriala ning huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Klassiõpetajana on üliõpilasel kohustus valida lisaks peaerialale ka üks kõrvaleriala. Peaeriala õppetööga paralleelselt toimub õppetöö järgmistes kõrvaleriala ainetes: matemaatika, eesti keel ja kirjandus ning käsitöö ja kodundus. Kui üliõpilane ei soovi neid kõrvalerialasid omandada on tal võimalik ise valida õpetajakoolituse kõrvalerialade hulgast talle sobiv. Sel juhul toimub õppetöö vastavalt kõrvaleriala pakkuva üksuse poolt koordineeritult. See on väga eriline võimalus ning üliõpilased ja koolid hindavad seda.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. Tutvu mõningate kaitstud magistritöödega:

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

Anne töötab Tallinna Ülikoolis 1992. aastast. 1998. aastal kaitses ta magistri-  ja 2006. aastal doktorikraadi. Praegu töötab ta emakeeldidaktika dotsendina ja on ühtlasi klassiõpetaja juhtiv õppejõud. Anne on ka eriala vilistlane: ta õppis tollases Eduard Vilde nimelises pedagoogilises instituudis algklasside õpetajaks ja töötas enne ülikooli tööle asumist üle kümne aasta algklasside õpetajana praeguses Laagna gümnaasiumis.

Õpetamis-, juhendamis- ja teadustööga paralleelselt on Anne töötanud õpetajana, koostanud emakeeleõpikuid, osalenud/osaleb erinevates uurimisprojektides ning on mitme teadusorganisatsiooni liige (täpsemalt ETISes).

Anne Uusen Eesti Teadusinfosüsteemis


Ene alustas oma karjääri Tallinna Ülikoolis Haapsalu Kolledžis 2006. aastal, olles enne seda töötanud pikka aega algklasside õpetajana. Alates 2019. aastast on ta ka haridusteaduste instituudi lektor. Ene lõpetas 1982. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi algklasside õpetaja erialal ning jätkas 2004. aastal õpinguid Haapsalu kolledži magistriõppes, mis päädis 2006. aastal magistrikraadi omandamisega. 

Ene on Tallinna Ülikooli senati ja Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži nõukogu liige. Ta on koostanud mitmeid algklasside emakeeleõpikuid. 


Inge töötab algõpetuse professorina ja on õppekava kuraator. Tallinna Ülikooliga on ta seotud juba pikka aega – 1988. aastal asus ta õppima toonasesse Tallinna Pedagoogikaülikooli, kus omandas algklasside õpetaja ja kodunduse õpetaja kutse. Ta jätkas samas õpinguid, ning omandas doktorikraadi 2011. aastal. 

Lisaks tudengitele juhendamisele, õpetamis- ja teadustööle on Inge ka aktiivne välisorganisatsioonide liige, kuuludes näiteks ISCAR-i (International Society for Cultural and Activity Research), AERA (American Educational Research Association), Balti mere ja Musta mere regiooni jätkusuutliku hariduse konsortsiumi ja EARLI liikmeskonda. 

Inge Timoštšuk Eesti Teadusinfosüsteemis


Heddil on haridusteaduste magistrikraad Tallinna Ülikoolist ning hetkel omandab ta samas oma doktorikraadi. Tema uurimistöö keskendub õppimisse kaasatusele lasteaia muusikategevustes ja põhikooli esimese astme muusikatundides. Lisaks doktoriõpingutele töötab ta Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis ning haridusteaduste instituudis muusikadidaktika nooremlektorina.

Heddil on pikk töökogemus lasteaia ja kooli muusikaõpetajana ning teda on tunnustatud Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhinnaga „Hea õpetaja 2010“ ning Tallinna Haridusameti aukirjadega „Hea õpetaja 2013“ ja „Tallinna aasta põhikooli aineõpetaja 2020“. Ta on olnud alates 2010 seotud Tallinna Ülikooli täiendõppekeskusega koolitaja rollis.

Heddi Reinsalu Eesti Teadusinfosüsteemis


Maile omab doktorikraadi (PhD) Tartu Ülikooli haridusteaduste valdkonnas ning magistrikraadi (MA) Tartu Ülikooli Klassiõpetaja erialal. Enne Tallinna Ülikooli tööle asumist, töötas ta mitmeid aastaid (2008–2016) lasteaiaõpetajana. Aastatel 2021–2023 töötas Maile Tallinna Ülikoolis alg- ja alushariduse külalislektorina ning alates 2023 asus õpetajahariduse lektori positsioonile.

Tema õpetatavad ained on peamiselt seotud uurimismeetoditega ning õpetaja eneseanalüüsi, eneserefleksiooni ja enesejuhtimise temaatikaga. Samuti on ta seotud erinevate projektidega (nt Rahatarkuse õpiväljundid vanuseastmete kaupa Rahandusministeeriumile; TREL – Teacher Research Literacy). 

Lisaks eelnevale on Maile ka klassiõpetaja õppekava üliõpilastele mentor, kes vajadusel suunab ja juhib grupiprotsesside toimimist ning on nõu ja jõuga üliõpilastele abiks, et neid toetada parimal võimalikul viisil edukal õpingute teekonnal. 

Maile Käsper Eesti Teadusinfosüsteemis


Kaidil on Tallinna Ülikooli haridusteaduste magistrikraad klassiõpetaja erialal. Hetkel omandab ta Haridusteaduste instituudis doktorikraadi. Kaidi keskendub oma uurimistöös I– II kooliastme õppija tegevusvõimekuse toetamise võimalustele igapäevase õppeprotsessis. Ta on töötanud klassiõpetajana alates 2013. aastast ja on olnud alustavate õpetajate kooliväline mentor.

Lisaks haridusvaldkonnale on Kaidi töötanud Eesti Noorteühenduste Liidu tegevjuhi ja Riigi Tugiteenuste Keskuses koolitusprojektide koordinaatorina ning juhtinud erinevaid koolitus- ja arendusprojektide. Kaidi on läbi viinud koolitusi projektõppe teemadel.

Kaidi Nurmik Eesti Teadusinfosüsteemis


Anne-Mai töötab algõpetuse külalislektorina alates 2021. aasta sügisest. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli klassiõpetaja eriala 2015. aastal ja kasvatusteaduste doktorikooli 2023. aastal. Anne-Mai on endiselt tegev ka klassiõpetajana. 

Õppetöö on Anne-Mail peamiselt seotud magistritöö seminaridega, kvalitatiivsete meetoditega ja juhendamisega. Teadustöös uurib ta formaalhariduse ja töökohal õppe lõimimist.

Anne-Mai Näkk Eesti Teadusinfosüsteemis


Helen töötab Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis kunstide didaktika nooremlektori ning kunstiõpetaja ühisõppekava kuraatorina ning haridusteaduste instituudis nooremlektorina. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetaja magistri eriala 2014. aastal ning alates 2016. aastast õpib Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktoriõppes. Heleni uurimishuviks on üldpädevuste toetamine üldhariduskooli kunstiõppes ja kunstiõpetajate agentsuse toetamine. Lisaks sellele töötab Helen ka Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kunstiõpetajana.

Helen Arov Eesti Teadusinfosüsteemis

 

 

 


Regina omandas haridusteaduste magistrikraadi Tallinna Ülikoolist, töötades õpingute kõrvalt matemaatikaõpetajana. Lisaks õpetajatööle on ta toimetanud matemaatika õppekirjandust ning koostanud matemaatika tööraamatuid ja lisamaterjale I ‒ II kooliastmele. 2021. aastal tunnustas Eesti Matemaatika Selts Reginat professor Gerhard Rägo nimelise mälestusmedaliga.

Tallinna Ülikooliga on Regina tööalaselt seotud alates 2018. aastast, 2024. aastal kutsuti ta TLÜ haridusteaduste instituudi matemaatikadidaktika külalislektoriks.

Regina Reinup Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema keskharidus vi sellele vastav kvalifikatsioon.

Vastuvõtueksam 100% (riigieksamid ei ole nõutud, vastuvõtulävend on 65 palli) koosneb alljärgnevatest osadest:

 • Sisseastumistest (25%) sisaldab 45 ülesannet, mis hindavad eesti keele ja loetu mõistmise oskust, matemaatilis-loogilisi võimeid, üldist informeeritust, ruumilist mõtlemist ja ingliskeelse teksti mõistmise oskust. Testiga ei hinnata kutsesobivust, vaid akadeemilise õppe jaoks vajalikke oskusi ja võimed. Test sooritatakse ülikooli arvutiklassis  Moodle keskkonnas (vajalik konto olemasolu), testi täitmiseks on aega 45 minutit, iga õige vastus annab ühe punkti, valed vastused miinuspunkte ei anna. Tutvu näidistestiga  siin.
 • Kirjalik lühiarutlus (25%), mille teema antakse kohapeal ning see kirjutatakse enne kutsesobivusvestlust. Lühiarutluses peab kasutama argumente, mis toetuvad etteantud allikatele  Eesti Haridusteaduste ajakirjast. Hinnatakse keelekasutus- ja õigekirjaoskust, argumenteerimisoskust ning allikate tundmist. Kirjaliku lühiarutluse maksimaalne tulemus on 30 punkti.
 • Kutsesobivusvestluse (50%) käigus hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, orienteerumist haridus- ja kasvatusküsimustes, oma seisukohtade avaldamise ja põhjendamise oskust, sobivust õpetajatööks, üldist silmaringi, eneseväljendusoskust ning seniseid võimalikke kogemusi lastega/noortega tegelemisel. Kutsesobivusvestluse maksimaalne tulemus on 40 punkti.

Vestluseks ja kirjalikuks arutluseks valmistumiseks palume tutvuda järgmiste allikatega:  Eesti Haridusteaduste ajakirjast 2020.-2023. aastatel ilmunud erialaga seotud artiklid, õppekava ning  Õpetaja, tase 7 kutsestandard.

Kõik kandidaadid sooritavad sisseastumistesti. Kirjalikule lühiarutlusele ja kutsesobivusvestlusele pääseb sisseastumistesti pingerea alusel päevaõppes 80 esimest kandidaati, sessioonõppes 80 esimest kandidaati. Kui kandidaat saab edasi päeva- ja sessioonõppes, osaleb ta vestlusel üks kord nimekirjas määratud ajal. Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi bakalaureuseõppe erialale, sooritab ta sisseastumistesti üks kord SAISi avaldusel märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Vastuvõtueksamite ruumid ja kellaajad:

 • sisseastumistest sooritatakse ülikooli arvutiklassis, testi täpse algusaja ja ruumi saab kandidaat valida SAISis avaldust esitades;
 • kirjalikule lühiarutlusele ja kutsesobivusvestlusele lubatud kandidaatide nimekirjad saadetakse SAISi kaudu hiljemalt 3. juulil kell 14.00. 

Kui kandidaadil on erisoov kirjaliku lühiarutluse ja kutsesobivusvestluse aja osas, palume see edastada hiljemalt 1. juulil kell 15.00 vastuvott.haridus@tlu.ee pärast SAISis avalduse esitamist. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi bakalaureuseõppe erialale, sooritab ta sisseastumistesti üks kord SAISi avaldusel märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Vastuvõtuga seotud korduma kippuvad küsimused

Kuhu edasi?

Magistridiplomiga noored õpetajad, kes on saanud tänapäevase ühiskonna arenguid arvestava ettevalmistuse, on juba praegu koolides oodatud spetsialistid. Tööandjad on klassiõpetaja eriala lõpetanud õpetajatega väga rahul. Mitmekesine ettevalmistus võimaldab paindlikult rakendada erinevaid oskusi ning kohaneda muutuva tööturu vajadustega. 

Edasiõppimisvõimalused

Teadustöös edukatel on võimalus õpinguid jätkata doktoriõppes.

Vilistlased

Meie vilistlased on hinnatud spetsialistid:

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ja kasvatusteaduse, elukestva ja mitteformaalõppe, kaasava hariduse ning haridusjuhtimise ja -innovatsiooni, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 19 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Eriala omandamist ja õppekava läbimist toetab ülikooli õppekeskkond: didaktikaauditoorium, õpikeskus, haridusinnovatsiooni keskus ning ka teised ülikoolilinnakus asuvad auditooriumid – vahvad käsitöö ja kodunduse klassid, keemialabor, õppimist toetav õppevara. Üliõpilaste praktikat toetavad erinäolised üldhariduskoolid, nt Laagri Kool, Peetri Kool, Rocca al Mare Kool ja paljud teised.

Loengutevälist tudengielu aitab organiseerida haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu - KÜN ning ülikooli üliõpilaskond. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda pealinna väga vilkas kultuurielus!

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 619 9796

Sarnased erialad

Alushariduse pedagoog

Haridusteaduste instituut

Kas sina usud, et iga lapse individuaalsust peab toetama? Kas arvad, et laps peaks lasteaias õppima loovalt ja läbi mängu? Kui jah, siis tule ja aita luua Eesti lastele parimad võimalused kasvamiseks ja õppimiseks. Tule ja ole muutuste looja, kes toetab kuni 7-aastaste laste heaolu, turvalist lapsepõlve ning sisukaid õppe- ja kasvatustegevusi – tule õpi alushariduse pedagoogiks!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Päevaõpe 25, sessioonõpe 50
Päeva- ja sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Pedagoogika

Haridusteaduste instituut

Sa soovid töötada aineõpetajana põhikoolis või gümnaasiumis. Sind huvitab, kuidas teha õppimine tõhusaks ja huvitavaks. Soovid arendada õpilaste õpioskusi ning neid koolis toetada. Sa oled avatud ja uudishimulik ning oma tegemistes põhjalik. Kui tunned end nendes väidetes ära, siis on pedagoogika õppekava just sulle!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
päevaõpe 30, sessioonõpe 30
Päevaõpe
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Eripedagoogika

Haridusteaduste instituut

Kas sina väärtustad iga inimese eripära? Kas oled valmis pühendama palju aega ja head tahet, et toetada õppimisel neid, kes vajavad kohandusi ja tavapärasest kauem aega? Kas soovid anda oma panuse, et meie ühiskond oleks sallivam? Kui vastasid jaatavalt, siis tule õppima eripedagoogikat!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Päevaõpe 23, sessioonõpe 27
Päeva- ja sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala