Pedagoogika õppekava

Pedagoogika

Pedagoogika õppekava on üks omanäolisemaid õppekavu Tallinna Ülikoolis – see annab suurepärase võimaluse alustada põhikooli ja/või gümnaasiumi õpetajaks õppimist juba bakalaureuse tasemel! Kuigi õpetajakutse omandab tudeng pärast magistriõpingute lõpetamist (näiteks mitme aine õpetaja õppekaval), on pedagoogika eriala lõpetanutel teiste ees üks suur eelis – põhjalik pedagoogiline ettevalmistus, mis tagab koolis ja õpetajaametis parema toimetuleku. Tule ja õpi eriala, mis annab võimaluse muuta maailm paremaks ning jääda hingelt nooreks!

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv Lävendipõhine

Õppevorm Päevaõpe

Pedagoogika erialale ootame õppima suhtlemisele avatud, ärksaid ja õppimist väärtustavaid õppijad, kes soovivad anda oma panuse ühiskonna arengusse ja töötada huvitavas, rutiinivabas ja ühiskonna jaoks olulises ametis – õpetajana. Tudengilt ja tulevaselt õpetajalt eeldame aktiivsustloovust, laitmatut eneseväljendusoskust ja kõrget empaatiavõimet.

Miks tulla meile õppima?

 • Omanäoline õppekava, mis annab võimaluse alustada õpetajaks õppimist juba bakalaureuse tasemel.
 • Pedagoogika õppekava on väga paindlik ja võimaldab üliõpilasel õppida just neid kahte üldhariduskoolis õpetatavat ainet, mis talle kõige rohkem sobivad. 
 • Meil õppimine annab võimaluse tegeleda oma varasemate arusaamade ja hoiakutega õppimisest ja õpetamisest.
 • Oled kursis kõige uuega, mida muutunud õpikäsitus ja tehnoloogia areng haridusse toonud on.
 • Õppeprotsess võimaldab enda tundma õppimist, loomingulisust, loovust, iseseisvust ning oskust kriitiliselt mõelda ja tegutseda.

Õppekava ja -ained

Pedagoogika õppekava võimaldab üliõpilasel õpingute käigus suhestuda teiste õppijate ja ümbritseva keskkonnaga. Õpingute jooksul toetatakse õppijate enesefefleksiooni oskusi ja ennast juhtiva õppija kujunemist elukestva õppe konseptsioonist lähtuvalt.

Õppevormi kirjeldus

Pedagoogika eriala vastuvõtt on päevaõppesse. Päevaõpe võimaldab üliõpilasel tegeleda õpingutega päevasel ajal, mil ainete omandamine on kõige tõhusam. 

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • üleülikoolilised ained 18 EAP; 
 • pedagoogika alused 48 EAP;
 • pedagoogika ja kasvatusteadused 30 EAP;
 • praktika 6 EAP;
 • uurimistöö alused 12 EAP;
 • valdkondlik võõrkeel 6 EAP;
 • vabaained 102 EAP;
 • bakalaureuseeksam 6 EAP.

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse  probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on näiteks ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti - olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Pedagoogika alused toetavad esmaste teadmiste kujunemist õppija arengust, õppimisest ning nende protsesside toetamise võimalustest. Sellesse moodulisse kuulub üks populaarsemaid aineid õppekaval – "Erivajadustega õppija". Aine kujundab üliõpilases arusaama õppijatele kui erinevatele indiviididele keskendumise vajadusest õppeprotsessi läbiviimisel. 

Pedagoogika õppekava sisaldab 30 EAP mahus pedagoogililsi ja kasvatusteaduslikke õpinguid. Selle mooduli üheks eesmärgiks on suunata üliõpilasi mõistma õpilase õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning analüüsima nende põhjusi.

Loengutes räägitu on tihedalt seostatud praktikaga. Iga üliõpilane koostab oma praktikaplaani koos koolipoolse juhendajaga, mis tähendab seda, et praktika toimub individuaalgraafiku alusel. Praktika koosneb nii vaatlustest kui ka praktiliste ülesannete täitmisest.

Uurimistöö alused aitavad mõista uurimistöö põhimõtteid – kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja kaitsta oma töö edukalt? Suurt tähelepanu pööratakse ka üliõpilase kui iseseisva ja eetilise uurija arengule. 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist – tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Õpingute jooksul peab üliõpilane täitma kahe üldhariduskoolis õpetatava aine kõrvaleriala õppekava 48 EAP (ühe kõrvaleriala ainepunktide arv) mahus. Kõrvalerialad kuuluvad vabaainete moodulisse. Soovituslikult alustab üliõpilane esimesel õppeaastal ühe kõrvalerialaga ja teisel õppeaastal teisega.

Bakalaureuseõpingutele tõmbab joone alla bakalaureuseeksam, mis näitab parimast küljest üliõpilase seni omandatud teadmisi ja oskusi. 

Õppejõud

Jüri Kurvits on Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse õppekavade arendusjuht ja lektor. Ta on mitmekülgne õppejõud ja õpetaja, pidades kõige südamelähedasemaks valdkonnaks matemaatikat. Näiteks on ta olnud matemaatika riigieksami hindamiskomisjoni liige, viinud läbi innovaatilisi matemaatikatunde ja töötanud selle nimel, et matemaatikaõpe oleks põnev ja populaarne. 

Aastatel 2012-2016 töötas ta välja ja viis läbi hulganisti täiendkoolitusi õpetajatele, näiteks "Ainetevaheline integratsioon reaal- ja loodusainete õpetamisel veebipõhiseid koostöövahendeid kasutades" ja "Interaktiivsete haridustehnoloogiliste võimaluste kasutamine tänapäeva klassiruumis".

Jüri Kurvits Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Vastuvõtutingimused

1) Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam (30%). Kandidaadid, kes ei ole eesti keele riigieksamit sooritanud, teevad kohapeal e-etteütluse.

2) Vastuvõtueksam (70%), mis koosneb alljärgnevatest osadest:

 • Akadeemiline test (25%). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
 • Analüütiline ülesanne (15%). 
 • Kutsesobivusvestlus (30%). Vestlusega selgitatakse välja kandidaadi sobivus õpetajatööks. Vestlus toimub gruppides (5 inimest ühes grupis, ühele grupile on planeeritud 20 minutit). 

2018. aasta sisseastumise vastuvõtueksamite täpse info (kuupäevad, kellaajad, ruumid) leiad siit

Sisseastumiseksamile on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaladus esitatakse organisatsiooni ametlikult banketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digiallkiri või paberkandjal). Vastutvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada lisaks 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.

Kuhu edasi?

Pedagoogika eriala lõpetanutele on kõige loogilisem samm asuda õppima mitme aine õpetaja õppekaval. Kõrgemal haridustasemel, magistriõppes, valib üliõpilane kolmanda aine või õpib ühte bakalaureusetasemel valitud ainet süvendatult ning tutvub kõigi ainete õpetamiseks vajalike teadmiste ja oskustega, kasutades saadud teadmisi koolipraktikatel. Samuti on võimalik õpinguid jätkata paljudel osaliselt avatud õppekavadel ja kõikidel avatud magistriõppekavadel. Magistriõppe lõpetanu on saanud üldhariduskooli mitme aine õpetaja ettevalmistuse.

Millistel erialadel võin tulevikus tööd leida?

Eriala lõpetanu saab peale magistriõpingute läbimist töötada igas Eesti koolis õpetajana. Lisaks on lõpetajal võimalus kohaneda muutustega tööjõuturul, leides paindlikke lahendusi õpitud ainete valikust lähtuvalt. 

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ning kasvatusteadused, elukestva ja mitteformaalõppe ning hariduse tugiteenused, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on ligi saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 17 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Lisaks võimaldab ülikool end proovile panna erinevates praktilistes koostööprojektides. Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa. 

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus! 

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 6199 700

Sarnased erialad

Klassiõpetaja

Haridusteaduste instituut

Kas teadsid, et Eesti kool on maailma üks parimaid? 2015. aasta PISA testi tulemused näitavad, et Eesti on Euroopa parim loodusteadustes (bioloogia, keemia, füüsika, geograafia), maailmas oleme kolmandad. Selle edu taga seisavad eelkõige klassiõpetajad. Tule ja anna sinagi oma panus uue põlvkonna edule – õpi klassiõpetajaks!

Integreeritud õpe
Eesti keel
Vaata eriala

Alushariduse pedagoog

Haridusteaduste instituut

Kas sina usud, et iga lapse individuaalsust peab toetama? Kas arvad, et laps peaks õppima loovalt ja läbi mängu? Kui jah, siis tule ja aita luua Eesti lastele kõige paremad võimalused kasvamiseks ja õppimiseks; tule ja ole muutuste looja, kes toetab laste heaolu, turvalist lapsepõlve ja sisukaid õppetegevusi; tule ja õpi alushariduse pedagoogiks!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Vaata eriala

Eripedagoogika

Haridusteaduste instituut

Eripedagoogika on interdistsiplinaarne, mitmekülgne ja pidevalt uuenev eriala, mis hõlmab lisaks pedagoogikale ka neuroloogiat, psühholoogiat ja filosoofiat.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Vaata eriala