E-kursus on õppematerjalide, õpitegevuste ja õpijuhiste süsteemne terviklik kogum, mis toetab õppeprotsessi läbiviimist veebis (allikas: https://oppevara.edu.ee/ekursus/). E-kursus toetab nii veebipõhist kui põimõpet.

E-kursuse loomise ja ülesehitamise head tavad

 

Heade tavade aluseks on kvaliteedikriteeriumid, mida kasutatakse konkursil "E-kursuse kvaliteedimärk".

1. Kursusel on ÕISile vastav pealkiri, st nimi koosneb kursuse koodist, nimetusest ja lisatud on (õppe)aasta.

2. Kursuse link on lisatud ÕISis kursuse programmi. Videojuhendid: Moodle link ja Google Classroom'i link

3. Kursusel on olemas programm, kus on välja toodud kursuse eesmärk, õpiväljundid, maht, hindamiskriteeriumid.

​4. Kursusel on olemas ajakava, kus on kirjeldatud auditoorse ja iseseisva töö maht tundides (iga iseseisva töö puhul eraldi).

5. Kursusel on kirjeldatud kõik õppetegevused (ka väljaspool Moodle’t toimuvad).

6. Kursusel on loodud suhtlemiskanal õppijatega, nt foorum, kuhu saab murede korral pöörduda ja õppejõud või kaasõppijad saavad vastata.

7. Kursusel on ühtne ja loogiline struktuur, mis peegeldab kursuse sisu täies ulatuses.

8. Õppematerjalid on vaheldusrikkad, loenguesitlus ei asenda täisväärtusliku õppematerjali:

 • ei ole ainult pdf-id/powerpoint’id, pigem olgu interaktiivne struktureeritud materjal,
 • mahult sobivad - video pikkus kuni 10 min, staatilised tekstid kuni 2 lk korraga

9. Kursus sisaldab ka harjutusi või teste, mis ei ole hindelised ja mille abil õppija saab kinnistada ning kontrollida saadud teadmisi. 

10. Kursusel on õppetegevused, mis aitavad saavutada õpiväljundeid ja mõõta nende saavutamist.

11. Õppijad saavad regulaarselt tagasisidet õppejõult nii individuaalselt kui rühmapõhiselt, osaliselt ka automaatselt (harjutused, testid).

12. Õppija näeb e-õppe keskkonnas oma tulemusi, st õppejõud kasutab hinnete panemise võimalusi.

13. Kursuse õppematerjalides viidatakse teiste autorite töödele, kui neid on kasutatud.

E-kursuste kvaliteedikriteeriumitest põhjalikumalt

 

Tallinna Ülikooli e-kursuste loomisel on abiks Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (2021) loodud juhend  “Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks” ning juhendis kirjeldatud kvaliteedikriteeriumid:

Osale konkursil! 

 

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) korraldab iga-aastaselt konkursi “E-kursuse kvaliteedimärk”. Konkursi eesmärk on:

 • Tõsta e-kursuste kvaliteeti nii kõrghariduses, kutseõppes kui ka üldhariduses, ja jagada häid kogemusi.
 • Kvaliteedimärk näitab e-kursuse väga head taset ning on tunnustuseks e-kursuse loojale ja tegijale, kes on saavutanud digitehnoloogia rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. E-kursuse kvaliteedimärk kinnitab õppijale, et kursus ja selle läbiviimise tase vastavad kvaliteedinõuetele.

Konkursi kohta leiab täpsema info siit.

HAKA lehel on võimalik tutvuda 2022. aasta konkursi nominentidega.

E-õppe keskus aitab

 

 • E-kursuste väljatöötamisel: 
  • analüüsida kursuse eesmärke, 
  • kavanda õppeprotsessi, 
  • välja töötada õppematerjale,
  • valida välja sobivad tehnilised vahendid õpitegevuste loomiseks,
  • häälestada hindamise põhimõtted.
 • E-õppe keskuse ja kursuse looja vahelise parema koostöö tagamiseks palume täita eelnevalt eneseanalüüs ning seejärel meiega kontakteeruda konsultatsiooniks.

 

Kontakt:

E-õppe keskus

eope@tlu.ee