soovitused & lingid juhenditele:

E-kursuse roll õppetöös

 

 • E-kursus on õppematerjalide, õpitegevuste ja õpijuhiste süsteemne terviklik kogum, mis toetab õppeprotsessi osalist või täielikku läbiviimist veebis. E-kursus (Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur, 2021):
 1. soodustab aktiivset õppimist;
 2. muudab õppetöö paindlikumaks;
 3. toetab õppijate õpioskuste arendamist;
 4. toetab õpikogukondade teket ja arengut;
 5. võimaldab valida õppimiseks sobiva aja, koha ja tempo;
 6. arvestab õppijate erinevate eelteadmiste ja õppimisharjumustega;
 7. arvestab võimalusel erivajadustega õppijatega;
 8. võimaldab õppija arengut toetava tagasiside andmist.
 • Tallinna Ülikoolis on võimalik e-kursuse luua kolmes õpikeskkonnas: Moodle, eDidaktikum, Google Classroom. eDidaktikumi ja Google Classroomi juhendid leiab: www.tlu.ee/juhendid

HTM Moodle on kõige laiemalt kasutatav ning kõige suuremate võimalustega, seega lähtuvad alljärgnevad soovitused Moodle võimalustest.

Kuidas tellida / taaskasutada / kustutada kursust HTM Moodles?

 

 • Kursuse saab tellida kursus e-õppe keskuselt täites vormi kodulehel või e-kirja teel eope@tlu.ee (palun saatke oma õppeaine kood ja nimetus).
 • Kursuseid saab uuel õppeaastal ka taaskasutada, kuid siis tuleb eelmise aasta õppijad kursuselt eemaldada, sest vastasel juhul saavad nad teateid uue toimuva õppetöö kohta. Juhend kursuse taaskasutuseks on siin.
 • Õppejõud ise kursust luua ega kustutada ei saa. Kursuste kustutamise soovist tuleb teada anda e-õppe keskusesse: eope@tlu.ee.
 • Kursuse link tuleb lisada ÕISi - nii leiab õppija selle kõige lihtsamini ülesse! Juhend lingi lisamiseks: Moodle

E-kursuse õpijuhis ja struktuur

 

 • Kursusele tuleb lisada õpijuhis, mis annab ülevaate sellest kursusest, toetab õppijat oma õppimise planeerimisel ning annab selge ülevaate sellest, millised on hindamiskriteeriumid. Vt õpijuhise näidet kursusel KOR6085.FK Uurimismeetodid ja andmekogumine (teema 00).
 • Kursuse süstematiseerimiseks ning struktureerimiseks saab kasutada erinevaid kursuse formaate (soovitav kasutada nt paanide formaati, vt paanide näidet siin kursusel), pilte ning vahesilte (vt seda juhendit).
 • Kursusele saab lisada TLÜ logoga bänneri, millele võib lisada tervitusteksti või kursuse nimetuse. Bänneri võib lisada ka ilma tekstita. Juhend.

Õppematerjalide loomine

 

Hindamine ja tagasiside

 

Õppijate kaasamine ja koostöö

 

 • Õppemeetoditest ning -võtetest õppijate kaasamiseks saab ülevaate siit juhendist
 • Õppijaid saab kaasata õppetöösse kasutades järgmisi tegevusi Moodle’s: foorum, sõnastik, andmebaas, õpikoda, board, rühmad, wiki, veebiseminarid (juhend). Veebiseminaride läbiviimiseks olemasolevatest vahenditest saab ülevaate siin.
 • Õppijate kaasamiseks loengutes ja veebiseminarides saab kasutada mitmeid erinevaid keskkondi ja vahendeid väljaspool Moodle’t, juhendid on leitavad siin.

Suhtlus kursusel

 

 • Õpijuhises tuleks kindlasti kirja panna, mil viisil saab üliõpilane kontakti õppejõuga ning milline on aeg, mille jooksul õppejõud küsimustele vastab.
 • Igal kursusel on olemas teadaannete foorum, kuhu saab postitada ainult õppejõud ning mis on mõeldud üliõpilastele teadete saatmiseks. Selles foorumis on üliõpilastel ainult lugemise õigus. Kõik sinna tehtud postitused liiguvad üliõpilastele e-kirjana.
 • Igal kursusel võiks olla foorum, kus üliõpilased saavad probleemide korral oma küsimused postitada ning õppejõud seda regulaarselt jälgib. Juhend.
 • Moodle’s on võimalik kasutada erinevaid tegevusi selleks, et õppijate arvamust küsida: nt küsitlus, tagasiside. Juhend. Tagasiside küsimustiku näide, mis sisaldab täpsemaid küsimusi kursuse ja õppeaine kohta, on leitav siit kursuselt: “TLÜ näidiskursus 2024”.

Õppijate edenemise jälgimine

 

 • Iga õppematerjali ja õppetegevuse juures on võimalik seadistada tingimused, millisel juhul see loetakse sooritatuks - st õppija on tegevuse lõpetanud. Üliõpilase tegevuste sooritusest ülevaate saamiseks (nii õppejõule kui üliõpilasele) saab kursusele lisada edenemisriba. Juhend.
 • Kursusel on võimalik piirata õppijate juurdepääsu nii konkreetsetele sisule (õppematerjal, õppetegevus) kui ka teemadele / nädalatele. Juurdepääsu on võimalik piirata nt erinevatele rühmadele, siduda ligipääs mingi eelnevalt sooritatud tegevusega, ajaline piirang jne.  Juhend.
 • Kursuse kalendrisse tekivad automaatselt kõik tähtajad, mis kursusel olevatele ülesannete ja tegevustele on seadistatud - tähtaegu näevad nii üliõpilased kui õppejõud.
 • Lisaks on võimalik tegevusega “Osalemine” märkida loengus / seminaril osalenud üliõpilasi - seda saab teha õppejõud ise või anda loa üliõpilasel oma kohalolu märkida. Juhend.

Kursuse statistika

 

 • HTM Moodle logid säilivad 3 kuud, st pea kõik aruanded alajaotuses "Aruanded" lähtuvalt sellest.
 • Aruannete all on leitav “Tegevusaruanne” - mis annab tervikliku ülevaate nendest tegevustest, mis on õppijal lõpetatud (juhul kui need on seadistatud, vt alajaotus “Õppija edenemine kursusel”).

 

Abi ja täiendav info:

E-õppe keskus

eope@tlu.ee

Hettel Sõrmus, tel 640 9281