Loodusteaduste õpetaja

Loodusteaduste õpetaja, MA

Õpetajana on võimalik anda edasi oma ideid Eesti koolihariduse paremaks muutmiseks ja kujundada kool kohaks, kus õpilased ennast arendades mõnusalt tunnevad ehk olla teenäitaja ja suunaja. Õppekaval saab õppida bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunal, nii põhikooli kui gümnaasiumi õpetajaks. Õpetaja eriala omandajatele on olemas rahalised stipendiumid.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 20

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

 

PISA uuringud on korduvalt näidanud, et Eesti õpilaste teadmised loodusteadustes on maailma tipus. Tipus püsimiseks ning ajaga kaasas käimiseks on vaja heade, avatud mõtlemisega ja pühendunud õpetajate tööd. Õppekava on üles ehitatud selliselt, et teoreetilised õpingud ja koolis toimuv praktiline tegevus on omavahel tihedalt lõimitud.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Keda ootame õppima?

Loodusteaduste õpetaja erialale ootame õppima avatud meele ja uuendusliku mõtteviisiga tudengikandidaate, kellel on bakalaureusekraad loodusteadustes või sellele vastav kvalifikatsioon. Õpetajakoolitus sobib inimesele, kes on huvitatud haridusega seonduvatest küsimustest, kellel on soov ja eeldused tegeleda laste ning noortega ning töötada üldharidus­koolis loodusteaduslike ainete õpetajana. Sõltuvalt varasematest õpingutest ja töökogemusest on võimalik saada ühe või mitme aine (bioloogia, füüsika, geograafia või keemia) õpetajaks põhikoolis või gümnaasiumis.

Tööturul on ühed otsitavamad töötajad just loodusteaduslike ainete õpetajad!

2024/2025 õppeaastal rakendatakse õpinguid alustavatele õpetajaks õppijatele erialastipendium, osakoormusega õppimisel on see 250 eurot kuus. Stipendiumi saavad 80% loodusteaduste õpetaja magistriõppekaval õppijatest. 

Miks tulla meile õppima?

 • Õppekava läbimine annab head eeldused olla haridusprotsesside arengute suunaja ja juht.
 • Aineõpingud võimaldavad luua aluse loodusteaduslike ainete sügavamaks mõistmiseks ja nende integreerimiseks teiste ainetega.
 • Üldkasvatuslike ja psühholoogiliste õpingute raames omandad teadmisi, mis aitavad sul jälgida, mõjutada ning toetada nii tava- kui ka eri­vajadustega õppija arengut.
 • Aine­didaktika õpingud on seostatud tänapäevase õpikäsituse ning –meetoditega, mida kinnistatakse pedagoogilisel praktikal. Suurenenud praktika osakaal annab üliõpilasele võimaluse oma oskuste proovilepanekuks koolis juba õpingute alguses.
 • Tallinna Ülikool pakub häid võimalusi oma keeletaseme tõstmiseks. Igal õppekaval on lisaks tasemest tulenevale keeleõppele võimalik valida ka inglise keeles õpitavaid aineid.
 • Kuna õppesuunal on sõlmitud koostöölepingud mitme välisülikooliga, siis on soovi korral võimalik läbida osa õpinguid vahetusüliõpilasena neis ülikoolides.

Stipendium

Õpetaja eriala omandajatele on olemas rahalised stipendiumid. Nende stipendiumite eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset Eesti ühiskonnas ning seeläbi suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu. Stipendiumite lisainfo. 

Erialastipendiumi (250€) saab taotleda kaks korda aastas 5 kuuks (õppetöö toimumise ajal). Esimese semestri üliõpilaste paremusjärjestus moodustatakse vastuvõtu tulemuste alusel. Alates teisest semestrist moodustatakse paremusjärjestus õppekava täitmise mahu ja õpitulemustega seotud näitajate alusel.

TUTVU KA ÕPETAJAKOOLITUSE ERIALASTIPENDIUMI KORRAGA

Lisaks erialastipendiumile on võimalik üliõpilastel taotleda tulemusstipendiumit ning teisigi toetusi. Vaata lähemalt siit.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppe läbiviimise põhimõtteks on individuaalsete huvidega arvestamine, mis tähendab, et õppida peab olema võimalik ruumist ja ajast sõltumata. Selle toetamiseks kasutatakse mitmeid e-keskkondi, nt e-didaktikum ja moodle. Samuti väärtustatakse eriala õppimisel koostööd suurepäraste tegevõpetajatega - didaktika praktikumide ning põhipraktikate jooksul. Õpingute läbiviimisel arvestatakse asjaoluga, et samu meetodeid, mida kasutatakse ülikooliõppes, on võimalik ja mõistlik rakendada riiklikus õppekavas sätestatud pädevuste saavutamiseks koolis.

Näiteks õuesõppe ja looduskoolide külastamine, praktikumid digitaalsete andmekogujate (PascoVernier) kasutamiseks ainetundides, tahvelarvutite ja nutiseadmete rakendamine uute teadmiste ja oskuste arendamiseks, rahvusvahelistes loodusteaduste ja keskkonnaharidusega seotud projektides osalemine.

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. 

Heida pilk meie Astra 5. korruse molekulaarteaduste laboritele

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: sessioonõpe

Õppeained toimuvad iganädalaselt, enamasti neljapäevast laupäevani. Selline õppetöö korraldus võimaldab õpingute kõrvalt ka osalise koormusega töötada.

Oma õpet saab koostada paindlikult, mis annab võimaluse õppimise ajal töötada õpetajana. Soovi korral on õppekava võimalik läbida ka kahe aastaga.

Peaerialad

Loodusteaduste gümnaasiumiõpetaja:

 • Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja 120 EAP
 • Gümnaasiumi füüsikaõpetaja 120 EAP
 • Gümnaasiumi geograafiaõpetaja 120 EAP
 • Gümnaasiumi keemiaõpetaja 120 EAP

Loodusteaduste põhikooliõpetaja:

 • Põhikooli bioloogiaõpetaja 120 EAP
 • Põhikooli füüsikaõpetaja 120 EAP
 • Põhikooli geograafiaõpetaja 120 EAP
 • Põhikooli keemiaõpetaja 120 EAP
   

Kõigil peaerialadel on võimalik omandada ka teise loodusteadusliku aine õpetamispädevus põhikoolis. Selleks peab üliõpilasel olema varasemate õpingute raames läbitud teise aine õppeaineid vähemalt 45 EAP mahus. Kui üliõpilane ei ole neid aineid läbinud TLÜ bakalaureuseõpingute kõrvaleriala raames, siis hindab nende sobivust vastuvõtukomisjon.

Olulised erialaained, kõrvalerialad

Õppekava on jaotatud kaheks peamiseks mooduliks - üldkasvatuslikke ja psühholoogilisi pädevusi kujundavateks ning eriala kompetentsi arendavateks aineteks. Oluline osa antud õppekavast kuulub eriala didaktika ja metoodika kursustele ning õpetajakoolituse praktikale, mida toetavad mitmesugused üldained: õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas, õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid, arengu ja õppimise toetamine ning õppe diferentseerimise alused. Oluline sealjuures on üliõpilase aktiivsus kohtumisel, sest parimaid tulemusi, kogemusi ning oskusi aitavad saavutada uudishimu, küsimusvalmidus ning avatus diskussioonile.

Varasemate õpingute jooksul omandatud kõrvaleriala põhikoolis õpetamise pädevuse omandajad läbivad õpingute jooksul eriala valikainete arvelt kõrvaleriala didaktika ja lisaks ka kõrvaleriala praktika.

Praktika

 • Esimese õppeaasta praktika (ained Õpetajakoolituse praktika I ja II) toimuvad kuuel päeval semestri jooksul Tallinna Ülikooli praktikakoolides.
 • Tegevõpetajad sooritavad esimese õppeaasta sügissemestri praktika samuti täismahus ning Tallinna Ülikooli praktikakoolides Tallinnas ja Harjumaal.
 • Enne praktikale minekut on vajalik tervisetõend.
 • Üldinfo õpetajakoolituse praktika kohta

Tutvu õppekavaga

 

Vastuvõtutingimused

Loodusteaduste õpetaja õppekaval õppima asumiseks peab olema bakalaureuse või rakenduskõrghariduse kraad või neile vastav kvalifikatsioon. Juhul, kui see kraad või kvalifikatsioon ei ole loodusteadustes, on vajalik läbida tasandusmoodul. Gümnaasiumi loodusteaduste peaerialal õpingute alustamiseks on vajalik eelnevalt vähemalt 12 EAP ulatuses loodusteaduste õpinguid, põhikooli õpetaja peaerialal ei ole eelnevad loodusteaduste õpingud vajalikud.

Kandideerimisel tuleb sooritada eriala eksam, mis koosneb kahest osast: motivatsioonikiri 30% ja vestlus 70%. Koos avaldusega tuleb SAIS keskkonda lisada motivatsioonikiri, vestlus kandidaatidega toimub kohapeal. 

Motivatsioonikiri, pikkusega 1-1,5 A4, peaks andma ülevaate:

 • varasemast hariduslikust taustast ja erialaga seotud huvidest;
 • miks olen otsustanud saada õpetajaks, mis mind kõnetas ja oli valiku puhul määravaks teguriks;
 • minu tugevustest loodusteaduslike ainete õpetajaks saades (füüsika/keemia/bioloogia/geograafia);
 • minu ootustest soovitud erialale.

Motivatsioonikirja põhjal ja vastuvõtukomisjoniga toimuva vestluse käigus hinnatakse kandidaadi: 

1) motiveeritust ja võimekust koolis töötamiseks; 

2) sihikindlust õpetaja kutse saamiseks; 

3) erialast kompetentsust ja orienteerumist Eesti hariduselu ja kooli bioloogiat/geograafiat/keemiat/füüsikat puudutavates küsimustes; 

4) eneseväljendusoskust; analüüsi‐, arutlus‐ ja üldistusoskust; 

5) uurimusliku töö võimekust.

 

Vastuvõtueksami  koondtulemus esitatakse 100-punktilisel skaalal, mille lävendiks on 70 punkti. Igat vastuvõtueksami osa  hinnatakse eraldi järgnevalt:
1) motivatsioonikirja kaal 30%;
2) vestluse kaal 70%.

Komisjon hindab kandidaati eelnevalt kokkulepitud hindamiskriteeriumide alusel, vestluse tulemus on komisjoniliikmete hinnangute keskmine.

 

Õppejõud


Erkki Soika

Füüsika ja füüsika didaktika lektor ning õppekava kuraator

Kõik kõrghariduse etapid (bakalaureusest kuni doktorikraadini) on Erkki Soika omandanud Tallinna Ülikoolis. Teaduslik huvi on seotud matemaatika rakendamisega erinevates valdkondades ning koolifüüsika didaktikaga seotu. Erkki peab väga oluliseks dialoogi praktiseerivate õpetajatega ja koostööd koolidega, sest selliselt on võimalik probleeme adekvaatselt lahti mõtestada ja väljakutsetele lahendusi leida. Erkki Soika kuulub põhikooli füüsika eksami ja õppematerjalide koostamise komisjoni (Harno) ning on mitmete õpilasteadustööde juhendaja ning füüsika olümpiaadide korraldusmeeskonna liige.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

 

Katrin Soika

Keemia didaktika lektor

Katrin Soika on keemia didaktika õppejõud ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi keemia õpetaja. Ta on töötanud keemiaõpetajana 2002. aastast siiani. Alates 2014 aastast on Katrin tegelenud Tallinna Ülikoolis keemiadidaktiliste kursustega. Talle meeldib õppetegevuses rakendada erinevaid vahendeid ja meetodeid ning avastada uusi võimalusi teadmiste kujundamiseks. Katrin rakendab loengutes teadmisi ning võtteid, mille kasutamine on olnud efektiivne üldhariduskooli tundides, lootes seeläbi anda enda kogemusi edasi neile, kes alles õpivad õpetajaks. Tema erialast professionaalsust tõsteti esile 2016. aastal Aasta gümnaasiumiõpetaja tiitliga.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Imbi Henno

Bioloogia ja loodusõpetuse didaktika lektor

Imbi Henno on bioloogia didaktika õppejõud ja ta oli aastatel 2009 - 2021 HTM-i loodusteaduslike ainete peaekspert. Tal on pikaajaline koolikogemus bioloogia õpetajana. Samuti omab Imbi suurt kogemust riiklike õppekavade loodusainete sh bioloogia ainekavade arendamises ja rakendamises ning rahvusvahelises koostöös. Ta koordineeris aastatel 1999-2008 bioloogia, geograafia ja loodusõpetuse õpikute kirjastamist, oli PISA 2006 riiklik koordinaator ning on kõikide PISA uuringute loodusteaduste valdkonna tulemuste analüüsija. Imbi on korraldanud 18 aastat üleriigilisi GLOBE õpilasuurimustööde konkursse, juhendanud nii õpilaste uurimustöid kui ka üliõpilaste kasvatusteaduslikke magistritöid. Ta on kuulnud erinevatesse Euroopa Komisjoni töörühmadesse, näiteks European Schoolnet, ja osalenud eksperdina Euroopa komisjoni loodusteadusliku haridusega seotud hangete hindamiskomisjonides.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Tiina Naissoo

Geograafia didaktika lektor

Tiina Naissoo on geograafia didaktika õppejõud ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi geograafiaõpetaja. Tal on pikaajaline praktiline kogemus geograafiaõpetajana ning teda iseloomustab avatus uuele ja sügav huvi geograafia vastu. Tiina osaleb aktiivselt geograafia õppematerjalide loomisel ja Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu töös. Meeleldi reisib maailmas ringi ja omab kogemust ca 10 riigist.

 

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

Hannes Tõnisson
Ott Tänaku isiklik ilmaennustaja ja Tallinna Ülikooli vanemteadur


Katrin Soika
Eriala vilistlane, Tallinna ülikooli keemia didaktika õppejõud, aasta gümnaasiumiõpetaja, Gustav Adolfi gümnaasiumis keemia õpetaja

"Keemia ja õpetamise vastu tekkis huvi, kui hakkasin teistele keemiaprotsesse selgitama. Tegelikult oli mu elu esimene hinne keemias kolm. Ma ei olnud sugugi rahul, olin harjunud viitega. Hakkasin ennast tagant sundima ja mingil hetkel tekkis põnevus, et teised ei saanud aru, aga mina sain. Hakkasin teistele keemiat lahti seletama. Aastaid hiljem ülikoolis mõistsin paremini, kuidas keemias õpitu on bioloogia ja füüsikaga seotud. Sügavamate teadmiseni jõudsin ikka siis, kui hakkasin ise õpetama."


Peeter Sipelgas
Lõpetas põhikooli loodusteadusteaduslike ainete ja gümnaasiumi füüsikaõpetaja eriala. Viimsi Kool.

"Kõige rohkem tunnen ma rõõmu sellest, kui õpilased lähevad peale ringi koju ja räägivad õhinal, mida nad täna tegid ja õppisid. Kahtlemata pean oma senise tööalase karjääri olulisemaks saavutuseks teadmisekeskuse Collegium Eruditionise loomist, läbi mille oleme suutnud särama panna  sadade laste silmad. Teadus ja teadlase elukutse ei ole midagi igavat, vaid pakub tohutul hulgal võimalusi ja kui me suudame selle õpilase jaoks nähtavaks teha, siis oleme oma ülesande täitnud."


Janett Perv
Laagri Kooli õpetaja ja sportlane

„Soovitan kindlasti tulla seda eriala õppima, sest õpetajatöö on väga vaheldusrikas ja pakub palju nalja, pealegi on meil õpetajaid praegu liiga vähe. Jah, õppekava näeb küll ette kindlad teemad, mida peab läbima, aga see, kuidas neid õpilastele ette kanda, on juba igaühe enda välja mõelda. Ning noortel on kindlasti huvitavaid ideid või mõtteid, mida õpilastega teha.”

Loe tema artiklit: Delfist


Millistel erialadel võib tööd leida?

Õppekava lõpetanutel on võimalik töötada gümnaasiumis bioloogia, füüsika, geograafia või keemia õpetajana. Lisateadmised ja -oskused, mis on omandatud bakalaureuseastmes kõrvaleriala õpingute käigus, võimaldavad õpetada põhikoolis­ üht lisaainet. Õppekava läbimise jooksul omandatud teadmised ja oskused lubavad lõpetanul töötada ka loodus- ja tehnikaringi juhendajana ning loodusteaduste populariseerijana.


Edasiõppimisvõimalused

Edasi on võimalik õppida Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktoriõppes.

Lõputööd ja artiklid

Silmapaistvad üliõpilastööd ja olulisemad teadusartiklid

Võta ühendust!

Õppekava kuraator: Erkki soika
Õppenõustaja-spetsialist: marianne paapstel

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 419

Sarnased erialad

Integreeritud loodusteadused, BSc

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Kas sind huvitavad erinevad loodusteadused või soovid spetsialiseeruda mõnes kindlas loodusteaduste vallas? Sellel õppekaval ei pea Sa enne ülikooli sisseastumist teadma, milline on Sinu unistuste loodusteaduslik suund. Piisab sellest, kui näed oma tulevikutegemisi üht- või teistmoodi seotuna loodusteadustega (füüsika, keemia, geograafia, bioloogia jne) ning tead, et õpingute käigus saad neid omavahel kombineerida.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
25
Päevaõpe
Tasuta
Vaata eriala

Matemaatikaõpetaja

Digitehnoloogiate instituut

Matemaatikaõpetaja magistrikava ­Tallinna Ülikoolis annab teadmised ja oskused, et õpetada matemaatikat gümnaasiumis ja/või põhikoolis. Matemaatikaõpetaja eriala lõpetajad rakendavad oma korrastatud analüütilist mõtlemist ning omandatud juhioskuseid haridusmaastikul erinevates rollides.

Magistriõpe
Eesti keel
22
Sessioonõpe
Vaata eriala

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia, MSc

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Meie teaduspõhine ja distsipliinidevaheline õppekava ühendab erinevaid biokeemia ja -tehnoloogia ning molekulaarbioloogia valdkondi ja nende rakendusi erinevates kliinilistes süsteemides või ökoloogias, pakkudes üliõpilasele võimaluse oma huvidest lähtuvalt läbi valikainete täpsemale teemale spetsialiseeruda.

Magistriõpe
Eesti keel
16
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala