Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia, MSc

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia, MSc

Meie teaduspõhine ja distsipliinidevaheline õppekava ühendab erinevaid biokeemia ja -tehnoloogia ning molekulaarbioloogia valdkondi ja nende rakendusi erinevates kliinilistes süsteemides või ökoloogias, pakkudes üliõpilasele võimaluse oma huvidest lähtuvalt läbi valikainete täpsemale teemale spetsialiseeruda.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 16

Õppevorm Sessioonõpe

SAIS Avalduste vastuvõtt toimub 20. juuni-
1. juuli 2020.
 

Pakutavad kursused käsitlevad näiteks peptiidide ja valkude keemia, proteoomika, neurokeemia ja molekulaarse kloonimise temaatikat. Süvendatud tähelepanu pööratakse kaasaegsele mikrobioloogiale ja süsteemibioloogiale ning vastavate teadusharude andmestiku eksperimentaalsele ning informaatilisele analüüsile.

Keda ootame õppima?

Molekulaarse biokeemia ja ökoloogia eriala sobib mõtte-erksale, iseseisva tööoskusega üliõpilasele, kes on huvitatud seostest organismide ja nende elukeskkonna vahel ning kes soovib neid seoseid uurida molekulaarsel tasemel, kasutades tänapäeva biokeemia, analüütilise keemia, molekulaarbioloogia, molekulaargeneetika ning geenitehnoloogia meetodeid ja aparatuuri. Õppijalt eeldame loogilist mõtlemis- ja analüüsioskust, soovi töötada teaduslaboris ning valmisolekut osaleda kliiniliste või välitöödel saadud andmete kogumise ja töötlemisega.

Loe Jana ja Nico lugu meie molekulaarteaduste laborites õppimisest.

Miks tulla meile õppima?

Molekulaarse biokeemia suuna kursused käsitlevad näiteks peptiidide ja valkude keemia, proteoomika, neurokeemia ja molekulaarse kloonimise temaatikat. Molekulaarse ökoloogia kursused käsitlevad näiteks populatsiooniökoloogia, bioloogiliste, sealhulgas ka kliiniliste süsteemide ökoloogia temaatikat. Süvendatud tähelepanu pööratakse kaasaegsele mikrobioloogiale ja süsteemibioloogiale ning vastavate teadusharude andmestiku eksperimentaalsele ning informaatilisele analüüsile.

Loetavad kursused haakuvad tihedalt instituudi teadusprojektidega. See loob eelduse, et üliõpilased saavad valida asjakohased magistritöö teemad ning jätkata õpinguid doktoriõppes. Instituudis käsil olevateks teadusteemadeks on näiteks:

https://www.tlu.ee/MBioEco

 
 • neurodegeneratiivsete haiguste uurimine; 
 • inimese normaalse ning häiritud mikrobioomi uurimine; 
 • viljatuse molekulaarsete aluste kindlaks tegemine;
 • kapillaarelektroforeesi ja kapillaarelektrokromatograafia meetodite väljaarendamine;
 • rakendamine erinevate haiguste mehhanismide uurimisel, taimse ja mükoloogilise materjali keemilise koostise ning looduslike polümeersete ainete ehituse seaduspärasuste selgitamine;
 • bioaktiivsete ainete struktuur-omadus sõltuvuste tuvastamine, puna- ja pruunvetikate ja looduskeskkonna mikroelementse koostise analüüs;
 • turbasammalde populatsioonide geneetilise struktuuri analüüs;
 • võimalus keskenduda ohustatud ja haruldaste liikide populatsioonide seisundi hindamisele ning keskkonna mikrobioomide uurimisele, selgitades näiteks inimtegevuse mõju mikroobikoosluste mitmekesisusele erinevates looduslikes või inimese poolt tugevalt mõjutatud ökosüsteemides.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Kaasaegselt sisustatud molekulaarteaduste laboris saavad üliõpilased praktikas tundma õppida tänapäevastes teadusuuringutes rakendatavat kõrgetasemelist teadusaparatuuri ja süvendatult tutvuda erinevate instrumentaalanalüüsi meetoditega.

Loengutegevusse on kaasatud peale Tallinna Ülikooli õppejõudude ka külalisõppejõud Eesti ja välisriikide teistest ülikoolidest ja teadusasutustest. Tudengitel on võimalik sooritada praktikat erinevate Eesti koostööpartnerite laborites ning osaleda Erasmus+ vahetuses meie partnerülikoolide ja -instituutide juures, nii Rootsis, Tšehhis, Belgias, Hollandis, Luksemburgis, Türgis, Kreekas ja mujal.

Heida pilk meie Astra 5. korruse molekulaarteaduste laboritele!

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikooli peahoones uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 2 aastat
 • Õppevorm: sessioonõpe

Erialaained toimuvad iganädalaselt neljapäeval ja reedel. Vabaained, mida õpetavad teised instituudid, võivad toimuda ka muudel päevadel. Nii on magistrandil juba varakult võimalik alustada lõputööks vajalike eksperimentaalandmete kogumisega paindlikel aegadel ning on loodud soodsamad tingimused ka õpingute läbimiseks muu töö kõrvalt. Samuti suurendab selline õppetöö korraldus koostöövõimalusi potentsiaalsete tööandjatega (teaduslaborid, eraettevõtted).

Peaeriala

Peaeriala: Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia.

Molekulaarse biokeemia ja ökoloogia eriala pakub Sulle võimaluse oma huvidest lähtuvalt läbi valikainete täpsemale teemale spetsialiseeruda.

Spekter on lai, sest meie õppekava ühendab endas erinevaid biokeemia ja -tehnoloogia ning molekulaarbioloogia valdkondi ja nende rakendusi erinevates kliinilistes süsteemides või ökoloogias.

Olulised erialaained

 • Instrumentaalanalüüsi süvakursus - kujundatakse oskused tööks kaasaegsete laboriseadmetega, antakse teadmised tänapäevastes laboriuuringutes kasutatava aparatuuri ehitusest ja tööpõhimõtetest.
 • Geenide ekspressiooni regulatsioon  - antakese ülevaade erinevate organismide transkriptsiooni regulatsiooni mehhanismidest, epigeneetilisest regulatsioonist ning nende uurimiseks kasutatavatest meetoditest.
 • Mikrobioloogia süvakursus - antakse ülevaade erinevatest mikrobioloogia teemadest alates organismide normaalsest mikrofloorast kuni erinevate keskkonnatingimuste mõjust mikroobikooslustele, bioremediatsiooni ja teiste biotehnoloogiliste rakendusteni.

Tutvu õppekavaga

Vastuvõtutingimused

 • Kandidaadil peab olema loodusteaduste bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon keemias, bioloogias või ökoloogias.
 • Sisseastumisel tuleb sooritada vastuvõtueksam, mis seisneb motivatsioonikirja kirjutamises ja vestluses.
 • Sisseastumiskatsetel annab 25 lisapunkti bakalaureuseõpingute lõputöö kaitsmine kõrgeimaile hindele ja/või õpingute lõpetamine cum laude.
 • Magistriõppesse sisseastumise tingimuseks on inglise keele oskus A2 tasemel, kuna iga magistriastme üliõpilane peab läbima õpingute jooksul vähemalt ühe inglise keelse aine ja lisaks erialase võõrkeele aine (minimaalselt tasemel B.2.1.).
 • Vastuvõtulävend on 70 palli 

NB: Soovitame kõigil kandideerijatel esitada dokumendid hiljemalt 29. juunil 2020, kuna 30. juunil kantakse sisseastumise infosüsteemi SAIS riigieksamite tulemused. SAISi süsteem võib toimida tõrgetega või olla aeglane. Sama kehtib dokumentide esitamise viimase päeva osas – väga paljude kasutajate samaaegne tegevus sisseastumise infosüsteemis SAIS võib tekitada tõrkeid või aeglustada süsteemi toimimist.

SAIS Avalduste vastuvõtt toimub 20. juuni-
1. juuli 2020.
 

inimesed

Õppejõud

 

Kairi Koort

Süsteemibioloogia lektor ning õppekava kuraator

Kairi Koort on süsteemibioloogia lektor ning alates aastast 2015 kureerib Tallinna Ülikoolis bioloogia õppekavasid. Ta on õppinud Karolinska Instituudis, Stocholmis ning ligi kümme aastat tegelenud teadustööga Euroopa Bioinformaatika Instituudis ja Cambridge Ülikoolis, Suurbritannias.

Kairi Koorti teaduslikud huvid on seotud biomeditsiini ja bioinformaatikaga. Viimaste aastate projektid on keskendunud neuroloogiliste haiguste, nagu näiteks Parkinsoni tõbi, geneetiliste aluste uuringutele ning inimese mikrobioomi uurimisele. Nende kompleksete süsteemide uurimiseks kasutab ta järgmise põlvkonna sekveneerimise tehnoloogiaid ja ülegenoomseid ning bioinformaatika meetodeid. Kairi Koorti teadustöö on ka täna seotud erinevate rahvusvaheliste teadusasutustega - tema tähtsamateks koostööpartneriteks on Luksemburgi Ülikooli  Biomeditsiinisüsteemide Keskus, Uppsala Ülikool ja Karolinska Instituut Rootsis, Cambridge Ülikool, Imperial College ja Euroopa Bioinformaatika Instituut Suurbritannias. Eesti-sisesed koostööprojektid on seotud  Ida-Tallinna Regionaalhaigla, Synlab Eesti, Põhja-Tallinna Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskusega.

Lisaks teadustööle tegeleb ta loodusteaduste populariseerimisega olles kaasatud Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskuse ning Looduse Akadeemia tegevusse. Kairi Koort annab regulaarselt genoomika ning biomeditsiini teemadega seotud avalikke loenguid nii Eestis kui välisriikides.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


 

Rando Tuvikene

Keemia dotsent, keemia vanemteadur

Rando Tuvikene on keemia vanemteadur ja dotsent. Ta on tegelenud merevetikate keemilise koostise uurimisega enam kui 12 aastat, kaitsnud sel teemal magistri- ja doktorikraadi Tallinna Ülikoolis ning läbinud järeldoktorantuuri Jaapanis.

Tema peamisteks uurimisteemadeks on puna- ja pruunvetikates esinevate tarretuvate polüsahhariidide  keemilise koostise ja omaduste vaheliste seoste selgitamine ning mereorganismidest pärinevate biomasside väärindamine. Samuti tegeleb ta taimsest ja mükoloogilisest materjalist pärinevate bioaktiivsete ainete uurimisega.

Rando Tuvikene on arendanud koostööd Jaapani, Hiina, Kanada, Taani, Norra ja Prantsusmaa teadlastega. Tema juhtimisel on läbi viidud mitmeid rakendusliku sisuga uuringuid, sh välja töötatud looduslike kosmeetikatoodete retsepte, arendatud tehnoloogilisi skeeme taimsete pigmentainete ja polümeeride ressursisäästlikuks ekstraktsiooniks ning uuritud võimalusi alternatiivsete õlleselitajate tootmiseks.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


Madis Metsis

Bioloogia professor

Madis Metsis on tegelenud oma elus mitme eri teadussuunaga - klassikalisest molekulaarbioloogiast kuni neurobioloogiani. Viimasel 10 aastal on olnud ta huvide keskpunktis erinevate organismitüüpide roll ja omavaheline mõju keskkonnas, seda nii vabas looduses, põllul kui ka inimkeha õõntes. Koostöö ja vastandlikus erinevate organismide vahel loob meid ümbritseva looduse mitmekesisuse ja paneb aluse tasakaalule, mis sageli võib olla väga õrn ja inimese poolt kergelt rikutav.

Igapäevases teaduses tegeleb Metsis mullas elutsevate mikroorganismide - bakterite ja seente omavahelise kooselu uurimisega ja püüan seda rakendada mõistmaks kuidas need kaks gruppi suhtlevad aja jagavad ökoloogilist nišši taimedega. Kas siis soodustades nende kasvu või hoopis osutudes neile patogeenideks. Tähtis roll selles tegevuses on ka erinevate bioinformaatiliste rakenduste kasutamisel ja loomisel, sest andmekogused on sageli astronoomilised ja ilma võimaste arvutiteta nendega hakkama ei saa.

Koostööd on Madis Metsis viimasel ajal teinud eelkõige Hispaania teadlastega, kellega koos tegelenud põhiliselt oliivipuu haiguste tekke, ärahoidmise ja diagnoosimise probleemidega.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


 

Tiit Land

Tallinna Ülikooli rektor, professor

Tiit Land on 2011. aastast Tallinna Ülikooli rektor ja biokeemik. Ta lõpetas aastal 1989 Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna. Aastatel 1990–1994 oli Stockholmi Ülikooli doktorant. Kaitses aastal 1994 Stockholmi Ülikoolis filosoofiadoktori (PhD) väitekirja. Väitekirja teemaks oli "Galanin receptor ligands: agonists and the first antagonists".

Aastatel 1994–1999 oli teaduriks USA riiklikus terviseinstituudis. Aastatel 1999–2006 Stockholmi Ülikooli Neurokeemia ja Neurotoksikoloogia Instituudi teadur ja õppejõud.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Kuhu edasi?

Silmapaistev vilistlane

Eliko Allik (MSc)
Regionaalhaigla laborispetsialist

"Huvi loodusteaduste vastu tekkis Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppides. Keskkoolis ma veel ei teadnud, kelleks tahan saada. Soovisin kooli ära lõpetada ja tööle hakata. Olles mõned aastad tööd teinud, hakkasin teistmoodi mõtlema. Hakkasin mõtlema, mida ma tegelikult teha tahan."

"Tallinna Ülikoolis õppimine andis mulle juurde enesekindlust, esinemis- ja suhtlemisoskust ja kindlasti muutis mind kohusetundlikumaks. Positiivse kogemuse jätsid mulle inglisekeelsed ettekanded ja mitmed esinejad välisriikidest. Kõiki neid kogemusi ja oskusi saan rakendada oma igapäevatöös."


Igor Miilvee (MSc)
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kliimamuutustega kohanemise ekspert ja Kaitseliidu meedik

"Suhteliselt vahetu kontakt õppejõudude ja töövahenditega andis kindlasti kaasa enesekindlust ja oskust suhelda mistahes juhendatavaga kui võrdsega."

"Hea soovitus. Mida varem saad paika magistritöö teema ja plaani, seda varem saad hakata loengutega kaasnevat (kodu)tööd rakendama selle töö huvides."


Annika Sakkarias (MSc)
Kahekordne Eesti meister 400m ja 400m tõkkejooksus, endine laborant asutuses SYNLAB Eesti, praegune Jüri Gümnaasiumi loodusloo ja keemia õpetaja.

"Eksperimentaalteadustes õpivad inimesed analüüsima, järeldusi tegema ja igale raskele olukorrale lahendusi leidma. See annab eeldused töötamiseks ka mitteerialasel töökohal. Andrus Ansip on keemia haridusega ja meie president Kersti Kaljulaid on bioloog. Kunagi küsiti, et mis ma oma haridusega peale hakkan. Nüüd saavad loodusteaduste tudengid ütelda, et „hakkan kasvõi presidendiks“.  


Millistel erialadel võib tööd leida?

Kuna õppekava rõhuasetus paikneb nii tänapäevaste molekulaarbioloogiliste kui ka bioinformaatiliste meetodite iseseisval kasutamisoskusel, on lõpetajal võimalus asuda tööle nii erafirmade kui ka riiklike keskuste analüütilise keemia ja diagnostikalaborites ning samuti bioinformaatika ja genoomika keskustes.

Edasiõppimisvõimalused

Meie magistriõppes omandatud teadmised võimaldavad jätkata õpinguid analüütilise biokeemia või ökoloogia doktoriõppes. ning annavad oskused, et töötada keemia, biokeemia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia või molekulaarse ökoloogia valdkonna spetsialistina/teadurina või liigikaitse eksperdina teadus-, arendus- või õppeasutuses.

Võta ühendust!

Õppekava kuraator: Kairi Koort
õppenõustaja-spetsialist: Marianne Paapstel

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 410

 

Sarnased erialad

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja, MA

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Õpetajana on võimalik anda edasi oma ideid Eesti koolihariduse paremaks muutmiseks ja kujundada kool kohaks, kus õpilased ennast arendades mõnusalt tunnevad ehk olla teenäitaja ja suunaja. Õppekaval saab õppida bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunal. Õpetaja eriala omandajatele on olemas rahalised stipendiumid.

Magistriõpe
Eesti keel
lävendipõhine vastuvõtt
Sessioonõpe
Vaata eriala

Analüütiline biokeemia, PhD

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Õppekava on suunatud neile, keda huvitavad erinevad biokeemia või analüütilise keemia probleemid. Ja kindlasti neile, kes tahaksid biokeemilistele küsimustele vastamiseks arendada analüütilisi lähenemisviise.

Doktoriõpe
Eesti keel
Inglise keel
1
Vaata eriala

Ökoloogia, PhD

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Õppekava on suunatud kõigile looduse ja keskkonna probleemide erinevatest aspektidest huvitatuile. Õppekava eesmärk on anda magistrikraadi omandanuile süvendatud teadmisi loodusteaduste teooriatest ja kaasaegsetest suundumustest.

Doktoriõpe
Eesti keel
Inglise keel
1
Vaata eriala