Komplekssed süsteemid loodusteadustes doktoriõppekava

Komplekssed süsteemid loodusteadustes, PhD

Õppekava on suunatud neile, keda huvitavad erinevad loodus- ja täppisteaduste, bio- ja keskkonnateaduste valdkonna probleemid.

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 1 doktorant-nooremteadur 1 doktorant-üliõpilane

 

Doktoriõppekava komplekssed süsteemid loodusteadustes kujundamisel on lähtutud loodusteadusliku doktoriõppe korraldamise rahvusvahelistest tavadest ja eesmärkidest ning see on loodud analüütilise biokeemia, füüsika ja ökoloogia doktoriõppekavade ühendamisel üritades suurendada erinevate suundade kokkupuutepunkte.

Õppekava komplekssed süsteemid loodusteadustes vastuvõtt 2024 teemad:

Õppekava läbinu

 • Omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet keskkonnaökoloogiast, analüütilisest biokeemiast või loodusteaduslike komplekssüsteemide matemaatilisest modelleerimisest ning süvendatud teadmisi oma uurimisvaldkonna kitsamas osas;
 • Suudab iseseisvalt ja kriitiliselt analüüsida erialaspetsiifilisi probleeme ning teadusliku täpsusega formuleerida uurimisküsimusi;
 • Oskab oma valdkonnas eksperdina hinnata enda ja teiste tegevust teaduseetilises kontekstis, saab aru teaduse võimalustest ja piirangutest ja ühiskondlikust rollist ning oskab seda ühiskonnas laiemalt väljendada;
 • Õppekava läbinu on võimeline kõrgkoolis üliõpilasi juhendama ja õpetama ning oma õpitulemusi juhendamise ja õpetamise teel edasi andma;
 • Oskab töötada töörühmas erinevates rollides, püstitama ning kontrollima hüpoteese ja hindama nii enda kui ka teiste uurimistöö tulemuste sisu ja õigsust.  
 • Antav kraad: filosoofiadoktor (komplekssed süsteemid loodusteadustes).

Keda ootame õppima?

Õppekava on suunatud neile, keda huvitavad  erinevad loodus- ja täppisteaduste, bio- ja keskkonnateaduste valdkonna probleemid.

Tegemist on osaliselt avatud õppekavaga, kuhu sobituvad loodus- ja täppisteaduste  magistrierialade lõpetajad (näiteks molekulaarne biokeemia ja ökoloogia, keskkonnakorraldus,  geoökoloogia, matemaatiline füüsika jt). 

Miks tulla meile õppima?

Õppekava eesmärk on luua doktorantidele tingimused laiapõhjalise ja süsteemse süvahariduse saamiseks loodus- ja täppisteaduste valdkonnas ja iseseisvaks teaduslikuks uurimistööks rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel; toetada doktorantide kujunemist kõrge kvalifikatsiooniga õppejõududeks, teadustöötajateks ja spetsialistideks tagamaks eriala jätkusuutlikku arengut ning viia doktorantide teadmised ja oskused rahvusvahelises teadusruumis tunnustatud kõrgprofessionaali tasemele.

Tallinna Ülikool on positiivselt evalveeritud loodusteaduste- ja tehnika ning bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas, doktorandid on kaasatud hulgaliste teadusgrantide ja rahvusvaheliste projektide täitmisse. Valdkonna teadlastel on laialdased rahvusvahelised sidemed, teadustöö kogemuste omandamiseks on võimalik osaleda konverentsidel, seminaridel, suvekoolides ning õppida doktorantide mobiilsusprogrammide raames välisülikoolides. Doktoriõppekava alusel koostatakse igale doktorandile individuaalplaan, mis arvestab tema doktoritöö temaatikat. Individuaalplaani on õppeaineid võimalik valida nii Tallinna Ülikoolist kui ka teistes Eesti või võimalusel, välismaa ülikoolidest.

 

pilt

Õppimist toetav keskkond

Meie laborites saavad üliõpilased praktikas tundma õppida tänapäevastes teadusuuringutes rakendatavat kõrgetasemelist teadusaparatuuri. Nad saavad osaleda uurimisrühmade töös, lüüa ise kaasa suuremate teadusprojektide läbiviimisel ning planeeritavates uuringutes tööplaanide ja suundade valikus. Õppekava võimaldab osaleda teiste suundade seminarides ning soovituslikult osaleda interdistsiplinaarsete töörühmade töös.

Lisaks asub ülikooli peahoones raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult teadustööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Ülikooli elule lisab värvi ning annab jõudu ka Tallinna ülikooli üliõpilaskond (TLÜ ÜN). Igal instituudil on oma  üliõpilasnõukogu. Tallinna Ülikooli üliõpilased osalevad laialdaselt ülikooli juhtimises ning on teadlikud oma hariduslikest, sotsiaalsetest, kultuurilistest ja ühiskondlikest võimalustest ning kasutavad neid aktiivselt. Loodus- ja terviseteaduste instituudi üliõpilasnõukogu (LTI ÜN) eesmärk on muuta üliõpilaste elu värvikaks, mugavaks, heaks ning meeldejäävaks. LTI ÜN korraldab temaatilisi üritusi nagu talvepidu, vastlapäev, kevad- ja sügismatk, rebaste ristimine ning paljud muud kultuuri- ja vaimuvärskenduse üritused.

Õppekava eesmärgid

 • Luua tingimused kaasaegse loodus- ja täppisteaduste valdkonna probleemides orienteerumiseks.
 • Luua tingimused loodusteaduste erinevate paradigmade mõistmiseks ja oskuslikuks kasutamiseks uurimistöös.
 • Toetada pädevuste kujunemist uurimis- ja andmeanalüüsimeetodite kasutamises ning kõrgkoolididaktikas ja teaduslikus publitseerimises.

Moodulid: 

Õppekavas on üldained, erialaained ja individuaalained.
Õppekaval on võimalik suund kahel peaerialal: Keskkonnaökoloogia ja Funktsionaalsed biomolekulid ja süsteemid.

Keskkonnaökoloogia peaeriala eesmärgid:

 • Toetada laiemalt keskkonda ning kitsamalt keskkonnaökoloogiat iseloomustavate erinevate komponentide mõistmist ning analüüsioskuse arendamist. 
 • Luua tingimused kaasaegse loodus- ja täppisteaduste valdkonna probleemides orienteerumiseks;
 • Luua tingimused loodusteaduste erinevate paradigmade mõistmiseks ja oskuslikuks kasutamiseks uurimistöös;
 • Toetada pädevuste kujunemist keskkonnaga seotud probleemide terviklikuks uurimiseks.

Funktsionaalsed biomolekulid ja süsteemid peaeriala eesmärgid: 

 • Luua tingimused kaasaegse loodus- ja täppisteaduste valdkonna probleemides orienteerumiseks;
 • Toetada biokeemiale omaste analüüsimeetodite  rakendamise oskuse arendamist.
 • Luua tingimused loodusteaduste erinevate paradigmade mõistmiseks ja oskuslikuks kasutamiseks uurimistöös;
 • Toetada pädevuste kujunemist biomolekulide ning biosüsteemide kui terviku analüüsiks ning nendega seotud probleemide lahendamiseks. 

Tutvu õppekavaga

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtueksami hindamisel rakendatakse ülikoolis kehtivat hindamissüsteemi, mille kohaselt doktoriõppe vastuvõtueksami viimane positiivne tulemus on 75 ja maksimumväärtus 100 palli.

 

Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS:

 • Doktoritöö kava, mis peab olema juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud

 • Elulookirjeldus (CV)

 • Motivatsioonikiri (kuni 3000 tähemärki)

 • Olemasolul lisada ka varem avaldatud publikatsioonid

Loe lähemalt üldistest vastuvõtutingimustest sisseastuja ajakavast.

 

Õppekava komplekssed süsteemid loodusteadustes vastuvõtt 2024 teemad:

Õppekava täiendavad vastuvõtunõuded

 • Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
 • Kandidaat valmistab ette kuni 15 min ettekande oma doktoritöö kava kohta. Järgneb vestlus komisjoniga.
 • SAISis tuleb avaldusele lisada CV ja doktoritöö kavand koos potentsiaalse juhendaja heakskiiduga. Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.

Nõutud inglise keele tase on B2.

Vaata varasemaid Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöid.

Vastuvõtueksamite ajakava

Karjäärivõimalused

 • Rahvusvaheliselt akrediteeritud doktoridiplom võimaldab töötada doktorikraadi nõudvatel ametikohtadel teadlastena, õppejõududena ja tippekspertidena Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes institutsioonides.

Võta ühendust!

Õppekava kuraator: Tõnu Laas
õppenõustaja-spetsialist: Greete Horn

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 473

Sarnased erialad

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia, MSc

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Meie teaduspõhine ja distsipliinidevaheline õppekava ühendab erinevaid biokeemia ja -tehnoloogia ning molekulaarbioloogia valdkondi ja nende rakendusi erinevates kliinilistes süsteemides või ökoloogias, pakkudes üliõpilasele võimaluse oma huvidest lähtuvalt läbi valikainete täpsemale teemale spetsialiseeruda.

Magistriõpe
Eesti keel
16
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala