Loodusblogi

Intervjuu LTI direktori Ruth Shimmoga

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituuti juhib ka järgmisel viiel aastal senine direktor, professor Ruth Shimmo. Uurime, kuidas uuesti valitud direktor vaatab tagasi oldud viiele aastale ning millisena näeb ta järgnevat ametiaega.

ruth Shimmo

Millise pilguga vaatate tagasi senisele ametiajale?

Meenutab mägimatka Alpides. Kõigepealt kõnnid metsas ja täpselt ei teagi, mis ees ootab või kui kaua sihini jõudmine aega võtab. Vaateväli on piiratud, aga rada jätkub. Jõuad üle metsapiiri ja perspektiiv laieneb. Nii on juhtunud ka minu direktoriks olemise aastatega.

Kuidas hindate struktuurireformiga moodustatud uute instituutide praegust seisu?

Teiste instituutide kohta on vaatlusandmed väga piiratud. Kuid usun, et tendents on kõigil ühtsuse ja koostöö suunas. LTI osas näen mitmeid kokkukasvamise näiteid, näen väga interdistsiplinaarseid projekti algatusi, lõimumist õppetöös ja suhtluses. Samas on ikkagi pikk tee veel minna. Mõnda valdkonda või gruppi ei ole koostöö arvestataval määral veel jõudnud. Kuid minu meelest liigume õiges suunas. 

Millised küsimused/probleemid vajavad veel lahendamist?

LTI ei ole nagu hoone, mis ükskord valmis saada võiks. Pigem elusorganism, mis kasvab ja areneb ja oma jõudu ja oskusi alles avastab. Selle käigus võib tekkida küsimusi ja probleeme, mida täna veel formuleerida ei oska. Siiski on olemas tunnetus, mida teha ja millises suunas liikuda.

Kui tuua konkreetset näidet, siis tahaksin, et suureneks märgatavalt koostöö ja usaldus üliõpilaste ja töötajate vahel. Ja et suureneks motiveeriv turvatunne.

Millise kogemuse uueks ametiajaks andsid senised viis aastat instituudi juhina?

Ruth Shimmo

LTI direktor prof Ruth Shimmo andmas üle LTI biokeemia õppejõule, rektor prof Tiit Landile LTI kolleegitunnustust.

"Kui keegi on hea ja tegus nii eksperdina kui koostöösidemete loomisel, siis teha nii palju kui võimalik ära tugistruktuuris, et ta saaks panustada maksimaalselt seal, kus ta on ekspert."

Enamus "asju" on hulktahukad. Võimalusi on alati rohkem kui esmapilgul paistab ning suurim takistus neid näha on fikseerumine harjunud valikutesse. 

Millised on Teie peamised sihid instituudi õppetegevuste alal ning teadlaste ja teaduse toetamisel?

Peamiseks sihiks on, et see mida pakume oleks hea kvaliteediga ja mõtestatud ja tagasivaadates väärtuslik.

Kui keegi on oma valdkonnas hea ja edukas, siis tuleb teda toetada ja mitte suruda peale lõimumisi lõimumiste pärast. Ometi pidades meeles, et me siiski vajame teisi - ühel või teisel moel. 

Kui keegi on väga "laia profiiliga" ja sobitub erinevatesse teemadesse, siis tuleb aidata leida koostööpartnereid, et sünniksid tervet instituuti (või ka teisi üksusi ja gruppe) liitvad ettevõtmised.

Kui keegi on hea ja tegus nii eksperdina kui koostöösidemete loomisel, siis teha nii palju kui võimalik ära tugistruktuuris, et ta saaks panustada maksimaalselt seal, kus ta on ekspert.

Millised on Teie peamised sihid LTI juhtimisel ja meeskonnavaimu suurendamisel?

Olen seda meelt, et direktor/juht ei ole see, kes üksi oma suure tarkusega määrab ära õige suuna. Juht/direktor peaks olema hoopis see, kes aitab parimal moel sisemist motivatsiooni vabastada, tugevusi võimendada ja nõrkustest üle saada, et iga inimese maksimaalne potentsiaal saaks avalduda. Ühiselt seatud eesmärk teeb tulemuslikumaks selle poole minemise.

Meeskonnavaimu saab suurendada ilmselt eeskuju andes. Peame aitama üksteisel näha kolleegide olulisust ja mitte vaid seda silmas pidama, mis endale kasulik. Mõistes, et oleme koos tugevamad. Abiks tuleb kui me meeldime üksteisele. See saab ilmselt kasvada suheldes, aga ka siis kui ei pea kogu aeg iseenda homse päeva pärast muretsema.

Millised on Teie peamised sihid üliõpilastega suhtlemisel?

"Juht/direktor peaks olema hoopis see, kes aitab parimal moel sisemist motivatsiooni vabastada, tugevusi võimendada ja nõrkustest üle saada, et iga inimese maksimaalne potentsiaal saaks avalduda."

See kuulub prioriteetsete eesmärkide hulka, et üliõpilaste ja töötajate/õppejõudude usaldus, koostöö ja vastastikune respekt saavutaks uue taseme.
  
Kuidas saaks LTI Eesti ees seisvate probleemide lahendamisel edaspidi kaasa aidata?

LTI valdkonnad: tervisekäitumine ja tervis (nii vaimne kui füüsiline kui biokeemiline kui keskkonnaga seotu) ja igatasandiline jätkusuutlikkus on ühtaegu ühiskonna probleemid. Kui me lahendame neid LTIs, siis toome kasu ka ühiskonnale laiemalt.

Kas ja kuidas peaks muutuma Tallinna ülikooli roll/positsioon/tähtsus ühiskonnas?

Selgemaks ja suuremaks – iga aastaga.