Loodusblogi

Õppimine mõnusamaks ja tõhusamaks

Eve Kikas on koolipsühholoog ja Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia professor ning Valgetähe IV klassi teenetemärgi tänavune kavaler. Professor Eve Kikas uurib koolihariduse mõju mõtlemise arengule ning laste võimekuse ja motivatsiooni seoseid nende teadmiste ja oskustega. Samuti uurib ta õpetajate õpetamispraktikate mõju laste arengule.

Eve Kikkas

Õppimine, eriti kui püüda õpitavat sisuliselt mõista, ei ole kerge. Paljudele tähendab see isegi vaevarikast tuupimist.

Õppimist ei saagi muuta lihtsaks, kui palju saab ära teha selleks, et see oleks huvitav, vaheldusrikas ja et raskuste ületamine pakuks pinget. „See on võimalik, kui ise suunata enda õppimist, teadvustada protsessi ja oma õppimise iseärasusi,” kinnitab koolipsühholoogia professor, Valgetähe IV klassi teenetemärgi tänavune kavaler Eve Kikas. „Teiste sõnadega tähendab see kujunemist heade õpioskustega ennastjuhtivaks õppijaks.”

Tallinna Ülikooli teadlased on loonud võimalused põhikooli õpilaste õpioskuste hindamiseks ja arendamiseks. Näiteks on ühe projekti raames välja töötatud programmid „Õpime mõttega” ja „Me loeme” kasutamiseks õpetajatele. Programmide raames õpetatakse erinevaid õpistrateegiaid ja harjutatakse nende
kasutamist ainetundides.

Algklassides omandatud oskused õppida ning ennast jälgida panevad hea aluse edasiseks õppimiseks ja arenguks nii koolis kui ka tööelus. Õpistrateegiate tundmine ja oskuslik kasutamine on vajalik aga kõigile.Varasemad uuringud eri riikides on näidanud, et enim kasutatakse lihtsaid, kuid pikemas perspektiivis ebatõhusaid strateegiaid – näiteks tuupimine. Hoopis vähem aga keerukamaid ja efektiivsemaid, nagu seostamine ja mudeldamine.

„Mitmekesine õpistrateegiate repertuaar võimaldab aga valida sobiva vastavalt probleemile ja olukorrale,” tõdeb professor Kikas. „Kõige olulisem on siiski, et õppijad mõtestaksid õppimist – oskaksid ennast motiveerida, püstitada eesmärke, valida sobivaid strateegiaid, oma tegevust jälgida ja tulemuslikkust hinnata.”

Artikkel "Õppimine mõnusamaks ja tõhusamaks" ilmus veebruari alguses Tallinna Ülikooli ajakirjas "Teaduselt tegelikkusele".