psühholoogia

Psühholoogia, PhD

Loodus- ja terviseteaduste instituudi psühholoogia suunal tegutsevad teadurid ja õppejõud, kes töötavad rahvusvahelisel tasemel arengu-,  kultuuri- ja koolipsühholoogias  ning uues psühholoogia paradigmas - idiograafilises psühholoogias

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 1 doktorant-nooremteadur, 1 doktorant-üliõpilane

Õppekava läbinu:

 • teab psühholoogia uusimaid teoreetilisi käsitlusi ja uurimissuundi, omab põhjalikke teadmisi doktoritöös uuritavas ainevaldkonnas;
 • mõistab psühholoogia kohta ja tähendust sotsiaalteaduste laiemas kontekstis;
 • suudab analüüsida ja kriitiliselt hinnata psühholoogia erinevaid uurimusi, paradigmasid, teooriaid ja mudeleid;
 • oskab kavandada ja korraldada psühholoogia alast teadus- ja arendustegevust ning kriitiliselt analüüsida ja hinnata selle tulemusi;
 • oskab anda edasi erialaseid teadmisi ning korraldada psühholoogia alast õpet;
 • suudab esitada uurimistöö tulemusi erialases teaduskommunikatsioonis;
 • suudab tutvustada spetsiifilisi erialateadmisi kultuuri ja ühiskonna laiemas kontekstis, osaleda ühiskondlikus diskussioonis ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse;
 • on teadlik psühholoogia rakendamise eetilistest ja professionaalsetest standarditest;
 • oskab läbi viia rahvusvahelisel tasemel teaduslikku uurimistööd;
 • omab süsteemseid teadmisi tänapäeva psühholoogia uurimissuundadest, -meetoditest ja teoreetilistest alustest.
 • Antav kraad: filosoofiadoktor (psühholoogia).

Keda ootame õppima?

Ootame õppima psühholoogia magistrikraadi või sellele vastava haridustasemega inimesi, kes omavad kogemust teadusprojektides osalemises, kellel on selge huvi psühholoogia teadusuuringute vastu ja kes on autorid vähemalt ühel publikatsioonil  psühholoogia valdkonnas. Eeldame, et kandidaat on demonstreerinud magistriõpingutes suurepäraseid akadeemilisi tulemusi.

Miks tulla meile õppima?

Loodus- ja terviseteaduste instituudi psühholoogia suunal tegutsevad teadurid ja õppejõud, kes töötavad rahvusvahelisel tasemel arengu-,  kultuuri- ja koolipsühholoogias  ning uues psühholoogia paradigmas - idiograafilises psühholoogias. Samas lähtub TLÜ psühholoogia suund akadeemilise vabaduse põhimõttest ja toetab doktorandi akadeemilist arengut rahvusvahelisel tasemel välisjuhendajate olemasolul ka valdkondades, mis ei ole seotud instituudi prioriteetsete teadusvaldkondadega.

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikooli peahoones uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Vaata "Ekspert eetris" loengusarja

Õppekava eesmärgid

 • Luua eeldused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooni omandamiseks psühholoogias.
 • Toetada pädevuste kujunemist psühholoogia erialal töötamiseks iseseisva spetsialistina psühholoogia erialaseid süvateadmisi nõudvatel ametikohtadel.
 • Toetada iseseisva uurimisoskusega teadlaste, õppejõudude ja tippspetsialistide järelkasvu kujunemist.
 • Luua eeldused kõrgetasemelise kvalifikatsiooni omandamiseks psühholoogias, mis lubab koostada psühholoogilisi ekspertiise, nõustada ning osutada muid psühholoogia alaseid teenuseid oma spetsialiseerumisvaldkonnas.

Vastuvõtutingimused

Psühholoogia doktoriõppe vastuvõtt 2024

Psühholoogia doktoriõppe vastuvõtt 2024 on avatud teemadega. Eelkõige on oodatud doktoritöö teemad, mis on seotud rahastatava projekti või tegevusega Tallinna Ülikoolis.

Õppekava täiendavad vastuvõtunõuded:

 • Magistrikraad (või sellele vastav haridustase) psühholoogia erialal. 
 • Minimaalne nõutud inglise keele tase on B2.

 

Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS

 • Potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kavand

 • Elulookirjeldus (CV)

 • Motivatsioonikiri (kuni 3000 tähemärki)

 • Olemasolul lisada ka varem avaldatud publikatsioonid

 

Vastuvõtueksam koosneb:

 • intervjuu doktoritöö kavandi teemadel;
 • doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste taseme hindamisest (CV ja ilmunud publikatsioonid).

Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.

Vastuvõtueksami hindamisel rakendatakse ülikoolis kehtivat hindamissüsteemi, mille kohaselt doktoriõppe vastuvõtueksami viimane positiivne tulemus on 75 ja maksimumväärtus 100 punkti.

Vaata varasemaid Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöid.

Vastuvõtueksamite ajakava

Tutvu õppekavaga

Karjäärivõimalused

 • Psühholoogia doktorikraad võimaldab lõpetajatel töötada eelkõige kolmes valdkonnas: a) erinevates organisatsioonides tipp-spetsialistide ametikohtadel, kus on vajalikud analüütilised oskused, originaalsete lahenduste väljatöötamine ja teaduspõhiste argumentide kasutamine; b) ülikooli õppejõuna; c) teadus- ja arendusprojektide juhina või teadurina projektidel.

Võta ühendust!

Õppekava kuraator: KATRIN KULLASEPP
õppenõustaja-spetsialist: Greete Horn

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9473