Toimub keskkonnamuutuste mõju rannikutele lõpuseminar

05.12.-06.12.2019 toimub TLÜ Ökoloogia keskuse institutsionaalse uurimistöö IUT18-9 "Keskkonnamuutuste mõju rannikutele minevikus, tänapäeval ja tulevikus” (Environmental Changes and Their Effects on the Coastal Landscape of Estonia: Past, Present and Future - ENCHANTED, vastutav täitja Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse vanemteadur Shinya Sugita) lõpuseminar.

Rannik

Selle kuueaastase projekti peamisteks eesmärkideks oli identifitseerida ajalisi muutusi tormide sageduses kasutades ökoloogilisi, sedimentoloogilisi ja geomorfoloogilisi andmeid, ning hinnata nende muutuste mõju randade evolutsioonile, taimkattele ja maakasutusele Eestis viimaste 8000 aasta jooksul.

terad.png

Tormisuse näitajana kasutati tormituultega rannikualade soodesse kantud liivaterasid. Lihtsustatult saab öelda nii, et mida tugevam on torm seda rohkem ja jämedamaid liivaterasid soosse kandub ning sinna nö lõksu jäävad. Toetava näitajana kasutati teadmisi rannikul asuvate liivavallide ja luidete tekke kohta.

asukoht.png

Tulemused näitavad, et tormisus on suurenenud alates 3500 aastat tagasi ja eriti viimase 1000 aasta jooksul. Tormisuse muutuste ja rannikumaastike arengu vaheliste seoste analüüsimine veel jätkub. Muutused häiringute (antud juhul tormid) režiimis võivad tugevasti mõjutada looduslike ja antropogeensete keskkondade stabiilsust ja taastumisvõimet.

Saadud tulemused on olulised rannaalade jätkusuutliku kasutuse kavandamiseks. Seega kes tunneb minevikku, see saab astuda julgemalt ka tulevikku.