Üldist

 • Mobiilsuse alguseks peab olema lõpetatud esimene õppeaasta bakalaureuseastmes ning õpingukavas peab olema välisõpingute ajal õpitavate ainetega asendatavaid aineid. 
 • Igal tudengil on õigus osaleda Erasmus+ programmis õppimise ja praktika eesmärgil igas õppeastmes (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe) kokku kuni 12 kuud. Osaleda võivad ka tudengid, kes on varasemalt samal õppetasemel Erasmus programmiga välismaal õppimas ja/või praktikal käinud ning kellel on 12 kuust kasutamata veel vähemalt 3 kuud.
 • Õpingud väliskõrgkoolis peavad kestma vähemalt 3 kuud ja mitte rohkem kui 12 kuud (minimaalne aeg välisülikoolis õppimiseks ühe semestri kohta on kolm kuud). Üliõpilased võivad väliskõrgkoolis viibida vahemikus 1. juulist kuni 30. septembrini järgmisel aastal. Vahetuse kestmine üle ühe õppeaasta piiride (näiteks jaanuarist detsembrini) ei ole lubatud. Üldjuhul sõltub üliõpilase õpingute pikkus väliskõrgkooli akadeemilisest kalendrist. Kui õpingud kestavad kauem kui üks aasta, ei laiene üliõpilasele enam Erasmus-vahetusüliõpilase staatus.
 • Iga programmis osalev tudeng peab välisõpingute ajal omama õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustust (NB! ei ole sama, mis reisikindlustus), mille kulu tuleb tudengil endal katta. Kindlustuse võib võtta ükskõik millisest firmast, mis seda liiki kindlustust pakub (nt Kindlustusest). Tervisekindlustus on tagatud kõigile ülikooli immatrikuleeritud üliõpilastele (https://www.tlu.ee/ravikindlustus). Kõigile Eestis ravikindlustatutele kehtib Euroopa riikides Euroopa ravikindlustuskaart. Soovitame teha ka tasulise tervisekindlustuse. 

Seoses võõrkeeles õppimisega

 • Vahetusüliõpilane peab olema võimeline väliskõrgkooli õppetöös aktiivselt osalema. Osades Euroopa kõrgkoolides pakutakse mitmesuguseid loengutsükleid inglise keeles ning sellisel juhul ei ole kohaliku keele valdamine õppetöös osalemise eelduseks. Praktikas laieneb riigikeele oskuse nõue Saksamaale, Hispaaniale, Prantsusmaale, Itaaliale ning tihti ka Portugalile, Austriale ja Türgile.
 • Programmi välja valitud tudengid peavad sooritama Euroopa Komisjoni veebipõhise keeletesti keeleoskustaseme määramiseks enne välisõpingute algust ja peale nende lõppu (alates 2020. sügisest on tagasitulles keeletesti sooritamine vabatahtlik). Keeletest tehakse selles keeles, mis on tudengi peamine õppekeel välisülikoolis. Keeletesti on võimalik teha saksa, inglise, hispaania, prantsuse, itaalia, hollandi, tšehhi, taani, kreeka, poola, portugali ja rootsi keele kohta. Keeletestis, mis lingina saabub üliõpilase meilile, on juba ära määratud see, mis keeles test sooritatakse. Rohkem infot keeletesti kohta on kättesaadav siit.

Seoses õpingutega TLÜ-s

 • Tudengid, kes õpivad eestikeelsetel õppekavadel tasuta õppekohal, peavad ühe semestri kohta kandma välisülikoolist üle vähemalt 15 EAP-d oma TLÜ õppekavaga ühitatavaid aineid, selleks et pikendada tasuta õppimise nominaalaega välismaal õpitud semestri võrra
 • Tudengid, kes õpivad TLÜ ingliskeelsetel õppekavadel, leiavad infot osalemise tingimuste kohta ingliskeelsest veebist. 
 • Absoluutne miinimum EAP-sid, mis tuleb välisülikoolist TLÜ-sse üle kanda (õppekavaga ühitatavad aineid), selleks et mitte maksta tagasi Erasmus+ stipendiumit, on 1 EAP(v.a viimase semestri magistrandid ja doktorandid). See nõue on sama nii eesti-kui ingliskeelsetel õppekavadel õppivatele tudengitele. 

Seoses Erasmus+ stipendiumiga

 • Selleks, et Erasmus+ stipendiumi ei peaks täies ulatuses tagasi maksma, tuleb kõikidel tudengitel:
  (1) üle kanda vähemalt 1 EAP oma õppekavaga ühitatavaid aineid (v.a viimase semestri magistrandid ja doktorandid)
  (2) Lisaks peavad kõik programmis osalevad tudengid esitama välisõpingute lõppedes kuu aja jooksul kõik nõutud aruandluse dokumendid TLÜ välisõppe peaspetsialistile
 • NB! Selleks, et stipendiumit ei peaks täies ulatuses tagasi maksma, peavad viimase semestri magistrandid selle sama viimase semestri lõpuks kaitsma TLÜ-s oma magistritöö. 
 • Kui üliõpilane sooritab vähem kui ühe ainepunkti ja/või ei esita nõutud aruandluse dokumente, on ta kohustatud Erasmus+ programmi toetuse täies ulatuses tagasi maksma, välja arvatud mõjuva põhjuse olemasolul, esitades kirjaliku avalduse koos dokumentaalsete tõendusmaterjalidega valdkonna eest vastutavale prorektorile hiljemalt välisõppele järgneva semestri vahenädala lõpuks. Avalduse põhjendatuse ja tagasimaksmisele kuuluva toetuse summa vähendamise või tühistamise kohta teeb prorektor otsuse hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul peale avalduse kättesaamist.