Rektoraati kuuluvad rektor, prorektorid ja valdkonnajuhid. Prorektorid ja valdkonnajuhid juhivad rektori määratud tegevusvaldkondi ja vastutavad neile alluvate tugiüksuste toimimise ja arengu eest. Rektori kohusetäitja Priit Reiska juhitavasse rektoraati kuuluvad teadusprorektor Katrin Niglas, arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal Andres Jõesaar, jätkusuutliku arengu prorektor Helen Sooväli-Sepping ja finantsjuht Kurmet Ojamaa.

Rektor

image 158

Prof. Priit Reiska
Rektori kohusetäitja, õppeprorektor
loodusteaduste didaktika professor

Tel: (+372) 640 9104
E-mail: priit.reiska@tlu.ee
CV

Rektor vastutab ülikooli üldseisundi ja arengu, eelarve täitmise ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning otsustab ülikooli tegevusega seotud küsimusi, mis ei ole antud nõukogu ega senati pädevusse.

Alates 1. septembrist 2020 kuni 14. maini 2021 on õppeprorektor Priit Reiska rektori kohusetäitja ja vastutab rektorile pandud ülesannete täitmise eest. Professor Priit Reiska jätkab ka õppeprorektori ülesannete täitmist. Tema vastutusalas on ülikooli tasemeõppe koordineerimine ning õppetööks vajalike tingimuste tagamine, sealhulgas üliõpilaste vastuvõtu korraldamine, üliõpilaste stipendiumide ja õppimisvõimaluste vahendamine ning vastavasisulise koostöö korraldamine teiste ülikoolidega.


Teadusprorektor

katrin niglas Prof. Katrin Niglas
Teadusprorektor
andmeanalüüsi professor
Tel: (+372) 640 9103
E-mail: katrin.niglas@tlu.ee
CV

Teadusprorektor koordineerib ülikooli teadustegevust ning korraldab teadusprojektide ettevalmistamist ja juhtimist, vastutab ülikooli teadusstrateegia kujundamise ja elluviimise eest, arendab doktoriõpet koostöös õppeprorektoriga ja korraldab ülikooli intellektuaalse omandi kaitset. Samuti koordineerib ta teadmus- ja tehnoloogiasiirde alast tegevust ning tagab ülikooli teadus- ja arendustegevuse seotuse ühiskonna ja ettevõtlusega.


Arendusprorektor

Dr. Andres Jõesaar Andres Jõesaar
Arendusprorektor loometegevuse ja
koostöösuhete alal
meediapoliitika dotsent
Tel: (+372) 640 9107
E-mail:
andres.joesaar@tlu.ee

CV

Arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal vastutab ülikooli loometegevuse taseme- ja täiendusõppe arendamise eest, koordineerib  avatud akadeemia tegevust ja täiendusõpet, korraldab ülikooli sise- ja väliskommunikatsiooni ning vilistlastegevust, koordineerib arendusteenuste osutamist ja ettevõtlussuhete arendamist koostöös teadusprorektoriga ning ettevõtlusõppe arendustegevusi koostöös õppeprorektoriga, korraldab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alast tegevust ning tagab infosüsteemide arengu.


Jätkusuutliku arengu prorektor

helen Prof. Helen Sooväli-Sepping
Jätkusuutliku arengu prorektor
keskkonnakorralduse professor                                                  
Tel: (+372) 640 9466
E-mail: helen.soovali@tlu.ee
CV

Jätkusuutliku arengu prorektor juhib ülikooli jätkusuutlikku arendamist, vastutab ülikooli jätkusuutliku arengu strateegia ja selle tegevuskava väljatöötamise eest ja koordineerib nende rakendamist. Samuti koondab ta säästva arengu alast kompetentsi, koordineerib jätkusuutliku arengu alast koostööd teiste institutsioonidega ning esindab ülikooli jätkusuutliku arengu valdkondadega tegelevate ülikoolide võrgustikes.


Finantsjuht

Kurmet Ojamaa Kurmet Ojamaa
Finantsjuht
Tel: (+372) 640 9106
E-mail: kurmet.ojamaa@tlu.ee

Finantsjuht juhib ülikooli haldus- ja majandustegevust, vastutab finantstegevuse planeerimise, analüüsi ja aruandluse eest, korraldab varade haldamist, hangete läbiviimist, ruumide kasutamist, teeb finantsotsuseid tööstusomandi ja kaubamärgi õiguskaitsega seotud küsimustes ning täidab muid talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesandeid.