Rektoraati kuuluvad rektor, prorektorid ja valdkonnajuhid. Prorektorid ja valdkonnajuhid juhivad rektori määratud tegevusvaldkondi ja vastutavad neile alluvate tugiüksuste toimimise eest. Rektor Tõnu Viigi juhitavasse rektoraati kuulub kolm prorektorit ja viis valdkonnajuhti.

Rektor

Tõnu Viik

Prof Tõnu Viik
tel 640 9100
rektor@tlu.ee
CV 

Rektor on ülikooli seaduslik esindaja, kes juhib ülikooli igapäevast tegevust lähtudes ülikooli arengukavast, eelarvest ja teistest strateegilistest dokumentidest.

Teadusprorektor

Prof Katrin Niglas
tel 640 9103
katrin.niglas@tlu.ee
CV

Teadusprorektor juhib ülikooli teadustegevust: vastutab ülikooli teadus- ja arendusstrateegia kujundamise ja elluviimise eest, korraldab ülikooli teadusprojektide ja teadusvaldkonna üleülikooliliste arendusprojektide ettevalmistamist ja juhtimist ning osalemist teadusprogrammides, arendab doktoriõpet koostöös õppevaldkonna juhi ning ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juhiga, korraldab intellektuaalse omandi kaitse ja arendab valdkonda koostöö ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juhiga, koordineerib teadus-, arendus- ja õppetegevuseks vajaliku raamatukoguteenuse osutamist ja arendab kirjastustegevust.

Arendusprorektor

Katrin Saks

Katrin Saks
tel 640 9107
katrin.saks@tlu.ee
CV

Arendusprorektor juhib ülikooli loometegevust ja koostöösuhete arendamist, haldus tegevust ning ülikooli säästvat ja jätkusuutlikku arendamist: koordineerib ülikooli loometegevuse arendamist, täiendusõpet ja avatud akadeemia tegevust, korraldab ülikooli sise- ja väliskommunikatsiooni ning koostöösuhteid, varade haldamist, kasutamist ja majandamist ning soetamist ja võõrandamist, koordineerib vilistlastegevust, jätkusuutliku arengu alast koostööd ülikoolis ja teiste institutsioonidega ning ülikooli regionaaltegevust ja kolledži tegevust.

Haridusinnovatsiooni prorektor

Kristi Klaasmägi

Kristi Klaasmägi
kristi.klaasmagi@tlu.ee
CV
                                                 

Haridusinnovatsiooni prorektor juhib ülikooli õppetegevust ja -arendust: koordineerib ja arendab tasemeõpet ning tagab õppetööks vajalikud tingimused koostöös õppevaldkonna juhiga, koordineerib õpetajahariduse taseme- ja täiendusõppe arendamist koostöös haridusteaduste instituudiga, korraldab ülikooli osalemist haridusprogrammides, õppearendusprojektide ettevalmistamist ja juhtimist ning koostööd haridusasutustega.

Õppevaldkonna juht

Helen Joost

Helen Joost
tel 640 9130
helen.joost@tlu.ee
CV

Õppevaldkonna juht juhib ülikooli õppetegevust: koordineerib ja arendab tasemeõpet ning tagab õppetööks vajalikud tingimused koostöös haridusinnovatsiooni prorektoriga, korraldab üliõpilaste vastuvõttu ning vastavat arendustegevust, üliõpilastele stipendiumide ja õppimisvõimaluste vahendamist ning vastavasisulist koostööd, otsustab õppetöö korraldamisega seotud küsimusi.

Strateegiajuht

Mikk Kasesalk

Mikk Kasesalk
mikk.kasesalk@tlu.ee
CV

Strateegiajuht juhib ülikooli strateegilise juhtimisega seotud protsesse: koordineerib organisatsioonianalüütika-alase võimekuse koondamist ning juhtimisega seotud andmete analüüsi automatiseerimist, korraldab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alast tegevust, tagab infosüsteemide arengu, koordineerib ülikooli kvaliteedijuhtimist ning ülikooli arengu kavandamise protsessi.

Ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht

Aija Sakova

Aija Sakova
aija.sakova@tlu.ee
CV

Ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht juhib ülikooli ettevõtluskoostöö ning teadmussiirdega seotud protsesse: koordineerib teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde arendamist koostöös teadusprorektori ja arendusprorektoriga, toetab koos haridusinnovatsiooni prorektoriga ülikooli innovatsioonivõimekuse kasvu, arendab ülikooli intellektuaalomandi valdkonda koostöös teadusprorektoriga, korraldab ettevõtlusõppe arendustegevusi koostöös haridusinnovatsiooni prorektori ja arendusprorektoriga, osaleb teadmussiirde (ettevõtlus-) doktorantuuri arendamisel, koordineerib ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde alast koostööd teiste institutsioonidega.

Personalijuht

Eveli Ojamäe

Eveli Ojamäe-Veider
tel 640 9210
eveli.ojamae-veider@tlu.ee
CV

Personalijuht juhib ülikooli personalitööd: koordineerib ülikooli personalistrateegia elluviimist, korraldab töötajate värbamise ja valiku, tasustamise, professionaalse arengu toetamise, töösuhete ja töötervise edendamise alaseid tegevusi.

Kontroller finantsjuhi ülesannetes

Anneli Levertand   

 

    Anneli Levertand
    tel 640 9252
    anneli.levertand@tlu.ee

 

 

 

Finantsjuht juhib ülikooli majandustegevust: vastutab ülikooli eelarve koostamise ja rahaliste vahendite haldamise eest, otsustab tööstusomandi ja kaubamärgi õiguskaitsega seotud finantsküsimusi ning tagab ülikooli majandustegevuse alaste regulatsioonide väljatöötamise, kehtestamise ja täitmise.