Rektoraati kuuluvad rektor, prorektorid ja valdkonnajuhid. Prorektorid ja valdkonnajuhid juhivad rektori määratud tegevusvaldkondi ja vastutavad neile alluvate tugiüksuste toimimise eest. Rektor Tõnu Viigi juhitavasse rektoraati kuulub kolm prorektorit ja viis valdkonnajuhti.

Rektor

Tõnu Viik

Prof Tõnu Viik
tel 640 9100
tonu.viik@tlu.ee
CV 

Rektor on ülikooli seaduslik esindaja, kes juhib ülikooli igapäevast tegevust lähtudes ülikooli arengukavast, eelarvest ja teistest strateegilistest dokumentidest.

Teadusprorektor

Prof Katrin Niglas
tel 640 9103
katrin.niglas@tlu.ee
CV

Teadusprorektor juhib ülikooli teadustegevust: vastutab ülikooli teadus- ja arendusstrateegia kujundamise ja elluviimise eest, korraldab ülikooli teadusprojektide ja üleülikooliliste arendusprojektide ettevalmistamist ja juhtimist ning osalemist teadusprogrammides, arendab doktoriõpet koostöös õppevaldkonna juhiga, koordineerib teadmussiiret ja rakendusuuringute osutamist koostöös arendusprorektoriga, tagab ülikooli intellektuaalse omandi kaitse, koordineerib teadus-, arendus- ja õppetegevuseks vajaliku raamatukoguteenuse osutamist ja arendab kirjastustegevust.

Arendusprorektor

Katrin Saks

Katrin Saks
tel 640 9107
katrin.saks@tlu.ee
CV

Arendusprorektor juhib ülikooli loometegevust ja koostöösuhete arendamist ning ülikooli säästvat ja jätkusuutlikku arendamist: koordineerib ülikooli loometegevuse taseme- ja täiendusõppe arendamist, korraldab täiendusõpet ja avatud akadeemia tegevust, koordineerib arendusteenuste osutamist ja ettevõtlussuhete arendamist koostöös teadusprorektoriga ning ettevõtlusõppe arendamist koostöös õppevaldkonna juhiga, vastutab ülikooli sise- ja väliskommunikatsiooni ning koostöösuhete eest, koordineerib vilistlastegevust, juhib ülikooli jätkusuutlikule ja säästvale arengule suunatud tegevusi.

Haridusinnovatsiooni prorektor

Kristi Klaasmägi

Kristi Klaasmägi
kristi.klaasmagi@tlu.ee
CV
                                                 

Finantsjuht

Kurmet Ojamaa Kurmet Ojamaa
tel 640 9106
kurmet.ojamaa@tlu.ee

Finantsjuht juhib haldus- ja majandustegevust: vastutab ülikooli eelarve koostamise ja rahaliste vahendite haldamise eest, korraldab varade haldamist, ruumide kasutamist, hangete läbiviimist, otsustab tööstusomandi ja kaubamärgi õiguskaitsega seotud finantsküsimusi ning tagab ülikooli haldus- ja majandustegevuse alaste regulatsioonide väljatöötamise ja täitmise.

Strateegiajuht

Mikk Kasesalk

Mikk Kasesalk
mikk.kasesalk@tlu.ee
CV

Strateegiajuht juhib ülikooli arengu kavandamist ning veab eest teisi strateegilise juhtimisega seotud protsesse: koordineerib organisatsioonianalüütika-alase võimekuse arendamist ning juhtimisega seotud andmete analüüsi automatiseerimist, korraldab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alast tegevust, tagab infosüsteemide arengu ning koordineerib ülikooli kvaliteedijuhtimist.

Õppevaldkonna juht

Helen Joost

Helen Joost
tel 640 9130
helen.joost@tlu.ee
CV

Õppevaldkonna juht juhib ülikooli õppetegevust: koordineerib ja arendab tasemeõpet, korraldab üliõpilaste vastuvõttu, üliõpilastele stipendiumide ja õppimisvõimaluste vahendamist, otsustab õppetöö korraldamisega seotud küsimusi, koordineerib õpetajahariduse taseme- ja täiendusõppe arendamist koostöös haridusteaduste instituudiga, korraldab ülikooli osalemist haridusprogrammides ja koostööd haridusasutustega ning koordineerib ülikooli regionaaltegevust ja kolledži tegevust.

Ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht

Aija Sakova

Aija Sakova
aija.sakova@tlu.ee
CV

Personalijuht

Eveli Ojamäe

Eveli Ojamäe-Veider
tel 640 9210
eveli.ojamae-veider@tlu.ee
CV

Personalijuht juhib ülikooli personalitööd:  koordineerib ülikooli personalistrateegia elluviimist, korraldab töötajate värbamise ja valiku, tasustamise, professionaalse arengu toetamise, töösuhete ja töötervise edendamise alaseid tegevusi.