Tunniplaan on õppetöö korraldamise alusdokument. Akadeemiline üksus koostab igale õppekava versioonile nominaaljaotuse ehk ajakava selle kohta, missugusele semestrile on õppeained planeeritud. Nominaaljaotuse alusel on üliõpilasel võimalus läbida kohustuslikud õppeained kontaktõppe vormis ja lõpetada ülikooliõpingud õppekava nominaalkestuse jooksul. Nominaaljaotuses jälgitakse sealjuures õppekoormuse ühtlast jaotust. Oma tunniplaani planeerimiseks uuri oma instituudi kodulehelt või õppenõustajalt, milline on sinu õppekava nominaaljaotus

Tunniplaan koostatakse eraldi päeva- ja sessioonõppele ja üheks semestriks (vajadusel kaheks), lähtudes akadeemilises kalendris kehtestatud kontaktõppe nädalatest. Ühes semestris on kaks kontaktõppe perioodi (7 nädalat + 7 nädalat) ning nende vahele jääv vahenädal, mille vältel toimuvad eksamid ja arvestused, intensiivkursused ja eriseminarid ning sessioonõppe kontaktõpe. Vahenädalale on lubatud planeerida kontaktõpet päevaõppe ainekursustele, mille toimumine ei olnud kontaktõppe nädalatel võimalik ja üleülikoolilisele ainele interdistsiplinaarne projekt (ELU).

Tunniplaan koostatakse tunniplaani- ja ruumikasutusprogrammis ASIO ning tehakse üliõpilastele kättesaadavaks hiljemalt 3 nädalat enne semestri algust. ASIO-s on võimalik ainekursuseid otsida nii õppekavade ja -rühmade, ainekoodi ja aine nime, õppejõu nime kui ruumi numbri alusel. Kui tegu on õppekava kohustusliku või valikainega (valikainete loetelu on määratud õppekava vastavas moodulis, mille seast peab üliõpilane õppeaine valima), siis ASIO-s on ainekursuse juures viitena juures ka õppekava rühmatähis (nt PSPSB-2 viitab, et aine on mõeldud psühholoogia eriala II kursuse üliõpilastele). 

Vabaainete kavandamisel lähtub üliõpilane oma arenguvajadustest ja võõrkeele, eesti keele ning arvutioskuse vastavusest/mitte vastavusest õppekavas kehtestatud nõuetele (õppekavas kehtestatud lõpetamise tingimusi vaata ÕIS-s oma õppekava juurest). 

Vabaaineteks võib üliõpilane valida:

 • neid aineid, mis ei kuulu tema õppekavasse ja mille sooritamiseks on üliõpilasel eeldused täidetud (sealjuures on oluline, et vabaaineteks valitakse sama õppeastme aineid, nt bakalaureuseõppe tasemel bakalaureuseõppe ainete seast); 
 • õppekavaväliseid aineid st aineid, mis ei kuulu ühegi tasemeõppe õppekava juurde, aga on mõeldud üliõpilase ülikooliõpingutega toimetuleku toetamiseks;
 • õppekava valikmoodulite aineid ületades õppekavas ettenähtud valikmooduli  mahtu (nt üliõpilasel on õppekavas määratud eriala valikainete maht 18 EAP aga üliõpilane valib eriala valikaineid 22 EAP mahus st ühte 4 EAP ainet, mis on ülemooduli mahu, arvestatakse vabainete moodulis). Õppekava erinevate moodulite kohta loe täpsemalt veel siit
 • ülikoolis pakutavat kõrvaleriala, mille tunniplaanid on leitavad ASIO-s kõrvalerialade tunniplaanide all.

Õpingukava esitamine ÕIS-s on sisuliselt elektrooniline registreerimine semestris algavatele ainekursustele.  Õpingukava esitatakse iga semestri alguses akadeemilises kalendris  määratud tähtajaks. Õpingukavasse õppeainete valimisega ehk ainetesse registreerimisel jälgi, et sul on õigus registreerida ainekursusele, millele pole kehtestatud eeldusaineid või mille eeldusaineid on sul positiivselt juba sooritatud. Ainesse registreerimisega võtad kohustuse sooritada vastavas õppeaines eksam või arvestus (loe täpsemalt eksamid ja arvestused alt). Õpingukava esitamise kohta abi ja lisainformatsiooni saad  ÕIS-i juhendist.  

PS! Sinu tunniplaani planeerimisel on väga oluline osa õppekava nominaaljaotusel. Kui Sul ei ole võimalik mõnda ainet sooritada ajal, mil see nominaaljaotusega on ette nähtud, konsulteeri oma õppenõustajaga - võib juhtuda, et tegu on nt mõne järgneva kursuse eeldusainega või loetakse nt mõnda ainet üle aasta. Õpingute sujuvaks läbimiseks on oluline, et uurid kohe enda edasisi võimalusi.

Õpingukava esitamine ÕIS-s ei ole võimalik:

 • kui sul on ülikooli ees täitmata finantskohustusi;
 • kui sa ei ole täitnud ainekursuse tagasiside küsitluse kohustuslikku osa.

PS! Õpingukava on vajalik esitada ka juhul, kui sa ei soorita algaval semestril ühtegi õppeainet (st tuleb esitada nn 0-õpingukava, sealjuures pane tähele, et lõputööd/eksamit õpingukavasse ei lisata). Õpingukava ei pea semestriks esitama üliõpilased kes:

 • viibivad akadeemilisel puhkusel ja ei soovi õppida;
 • viibivad välisõppes või siirduvad välisõppesse õpingukava esitamise tähtajaks ega kuula TLÜ-s sel perioodil õppeaineid.

PS! Kui õpingukava esitamise tähtaeg on akadeemilise kalendri järgi lõppenud, on registreerimine või registreeringu kustutamine võimalik 4 tööpäeva jooksul, esitades sellekohase avalduse akadeemilisse üksusesse.

Järgnevad küsimused võivad olla Sulle abiks oma murele-küsimusele vastuse leidmisel: 

Küsimus Vastus
Kas õpingukava esitamine on kohustuslik? Jah. Üliõpilane peab õpingukava koostama igaks õppetööst osavõtu semestriks. Kui üliõpilane ei esita akadeemilises kalendris määratud ajaks õpingukava, algatab ülikool üliõpilase eksmatrikuleerimise. Kui sa ei soovi kuulata ühtki ainet, siis pead esitama õpingukava 0 EAPga (lõputööd/eksamit õpingukavasse ei lisata). 
Soovin muuta õpingukava (lisada/eemaldada ainet), aga ainetesse registreerimise tähtaeg on möödunud. Kuidas ma saan õpingukava muuta ja ainesse siiski registreerida/registreeringu tühistada?
 

Elektrooniline registreerumine ainekursusele ja registreeringu tühistamine on võimalik semestri eelnädala ja kontaktõppe esimese kaheksa kalendripäeva jooksul. Nelja tööpäeva jooksul pärast elektroonilise registreerumise lõppu on õppeainetesse registreerumine ja registreeringute kustutamine võimalik avalduse alusel. Semestri keskel algavale ainekursusele saab erandkorras registreeruda või registreeringu kustutada, esitades avalduse ainet õpetavasse üksusesse ainekursuse esimese kontaktõppe nädala jooksul.

Seega, pärast õpingukavade esitamise tähtaega ÕIS-is on võimalik õpingukava muuta (lisada/eemaldada ainet) selleks sätestatud tähtajal ainet õpetava üksuse nõusolekul. Selleks tuleb ÕIS-is esitada põhjendatud avaldus ("Muud avaldused"). Kui ainet õpetav üksus peab avaldust põhjendatuks ning annab nõusoleku õpingukava muutmiseks, on võimalik sinu õpingukava muuta. 

Kust ma leian ained, mis tuleb lisada õpingukavasse? Ainete lisamisel õpingukavasse jälgi: 
 • oma õppekava, mille leiad ÕIS-ist: Õppekavad → Otsing;
 • õppekava nominaaljaotust, mille leiad oma instituudi kodulehelt;
 • kõrvalaine/eriala õppekava, mille leiad ülikooli kodulehelt;
 • semestriks koostatud tunniplaani, mille leiad tunniplaanisüsteemist ASIO, otsides enda õppekava rühmatunnuse järgi õppeaineid (nt bakalaureuseõppe õppekavade rühmatunnuste alusel otsitavad tunniplaanid on siin).
 • et oled täitnud ainete sooritamisega ka oma õppekava. Selleks vt ÕIS-s Minu õppeinfo -> Õppetulemuste alt õppekava täitmine. Sealt näed kõiki õppekava mooduleid, nende mahtu (kohustuslikud ning valikained eraldi ja kogumaht), mis ained nendesse moodulitesse kuuluvad ning mis ained on sul juba sooritatud.
ÕIS-i rakendus "Minu tunniplaan" ei kuva osade ainete toimumise aegu, ehkki ma olen need õpingukavasse lisanud. Miks? Tegemist on kahe erineva süsteemiga (ASIO ja ÕIS), mis ei tööta korrektselt, kui andmed ei ole ASIOsse õigesti sisestatud.  Loengute toimumise aega vaata alati otse tunniplaani- ja ruumikasutusprogrammist ASIO.
Olen osakoormusel õppiv üliõpilane ja akadeemilisel puhkusel. Kas mul on võimalik akadeemilisel puhkusel olles kuulata aineid tasuta? Ei, kahjuks mitte. Osakoormuses õppija tasub ka akadeemilisel puhkusel olles ainepunktimaksumuse järgi nende ainete eest, mida algavaks semestriks deklareerib.