Lastekaitse

Lastekaitse

Lastekaitse valdkond on olulise tähtsusega riiklikus laste ja perede arengukavas, et tagada laste- ja perepoliitika järjepidev arendamine ning seeläbi laste ja perede heaolu kasv ning elukvaliteedi tõus.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat / osakoormusega õppel 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 30 tasuta / 20 tasulist

Õppevorm Sessioonõpe

Võta ühendust

Kui sul on tekkinud küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, siis võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga või esita küsimus siin lehe vormi kaudu.

 

 

Tallinna Ülikooli vastuvõtt:

Telefon: 6409 135
E-post: vastuvott@tlu.ee

Esita küsimus siin:

 

Selleks, et Su küsimusele vastata töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja, pr@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

Võta meiega ühendust!

Olen huvitatud
Uus õppekava alates 2023. aasta vastuvõtust!

Lastekaitse eriala annab valmiduse töötada lastekaitsespetsialistina ning lastekaitse teenuste arendaja ja poliitikakujundajana, kes on refleksiivne, kriitiliselt mõtlev ja eetiliselt teadlik, spetsialiseerunud oskustele, mis on vajalikud lapse huvide esikohale seadmiseks, lapse elukvaliteedi parendamiseks, lapse igakülgse arengu toetamiseks ning tervist ja heaolu ohustavates tingimustes olevale lapsele õigeaegse ja asjakohase abi ja hoolduse tagamiseks, nagu seda sätestab EV lastekaitseseadus (2014, §2).

 

​​​​​​Pakume lisaks tasuta õppekohtadele (30) ka tasulist osakoormusega õpet (20 kohta, sessioonõppena, 3 aastat). Osakoormusega õppel on semestri hind ainepunkti põhine (orienteeruvalt 1050 eurot semester). Osakoormusega õppesse kandideerimiseks tuleb esitada eraldi avaldus.

Lastekaitse magistriõppe õppekava arendamisel oleme lähtunud eri riikide lastekaitse magistriõppekavade õppekavade analüüsist (nt Ühendkuningriigid, USA, Põhjamaad, Austraalia) ning sotsiaaltöötaja 7. taseme kutsestandardist spetsialiseerumisega lastekaitsele. Sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele eeldab sotsiaaltööst erinevate, spetsiifiliste pädevuste omandamist ametist tulenevate kohustustega:

 • Lapse õigusi ja heaolu tagavate teenuste arendamine ja rakendamine kohalikul tasandil.
 • Lapse abivajadusega seotud hindamine ja abistavate meetmete pakkumine. 
 • Riiklikul tasandil lastekaitsepoliitika elluviimine ja strateegiate rakendamine läbi Sotsiaalkindlustusameti.

Meie lastekaitse magistriõppe ja välisriikide lastekaitse magistriõppekavad on sarnase fookusega – lähtudes lapse parima huvi ja õiguste põhimõttest ning lapsekesksest perspektiivist.

Keda ootame õppima?

Me ootame õppima bakalaureusekraadiga huvilisi, kel on soov tegutseda lastekaitse valdkonnas. Sisseastuja, kes on läbinud bakalaureuseõppe mõnel teisel sotsiaalteaduste valdkonna erialal peab sooritama puuduvate kompetentside omandamiseks magistriõppekava kohustuslikud eeldusained ehk tasandusmooduli tasulise täiendusõppena enne õpingute algust. Tasandusmoodulisse kuuluvad ained on välja toodud punkti “Vastuvõtutingimused” all. 

Miks tulla meile õppima?

TLÜ ÜTI lastekaitse magistriõppekava on Eestis ainus omataoline ehk ainus võimalus antud eriala õppida on just nimelt TLÜs! Sellel õppekaval omandab üliõpilane: 

 • Ainekursused läbinud üliõpilased on teadlikud olulisematest nüüdisaegsetest teooriatest, mudelitest ja meetoditest kaasaegse poliitika, teenuste ja praktika arengu kontekstis lastekaitse valdkonnas, on võimeline panustama poliitikasse ja praktikasse kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.
 • Magistriõppes omandatakse oskusi kriitiliselt hinnata ja analüüsida väärtusi, teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud nii efektiivseks ennetustööks laste heaolu tagamisel kui ka tõhusaks reageerimiseks laste ja peredega seotud keerukatele probleemidele lastekaitsesüsteemis ametialastes ja valdkondlikes piirides ja nende vahel.
 • Õpingute käigus areneb ka uurimisalane pädevus, mis aitab lõpetanul paremini mõista abivajava (lapse, õpilase või perekonna) probleemide sotsiaalset tausta ja lastekaitse süsteemi.
 • Lõpetanud omandavad sotsiaalteaduse magistrikraadi lastekaitse valdkonnas. 

Praktika maht on suurenenud 10 ainepunktile!
 

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Tegemist on sessioonõppega.
 • Õppetöö lastekaitse magistriõppe õppekaval toimub kaks korda kuus neljapäevast laupäevani (enamasti hommikust õhtuni).
 • Üleülikoolilised ained (nt üldained ja enamik võõrkeelekursusi) toimuvad ka tsüklivälistel aegadel. Õppesessioonide vahelisel ajal töötavad tudengid iseseisvalt (st mitte-auditoorselt) – lugedes kohustuslikku kirjandust; valmistudes kontrolltöödeks ja eksamiteks; koostades iseseisvaid töid; teostades empiirilist uuringut magistritöö raames. Teise õppeaasta kevadsemester on planeeritud magistritöö kokkukirjutamiseks (sel ajal auditoorset õppetööd praktiliselt ei toimu). 

Olulised erialaained

Tutvu õppekavaga 

Põhiõppejõud

 
Karmen Toros

Olen töötanud Tallinna Ülikoolis õppejõuna 2007. aastast. Töös üliõpilastega püüan julgustada neid mõtlema raamidest väljapoole, mh näha tugevusi ning ressursse endas ja oma klientides, kaasates klienti ja töötades koos kliendiga tema heaolu edendamiseks. Nagu klienditöös, nii ka õppejõu töös on mõjutused kahesuunalised − üliõpilased on aidanud minus tekitada huvi leidmaks loovaid lähenemisi õpetamisele, tõstatanud huvitavaid küsimusi, mis on aidanud mul jõuda oma uurimisteemadeni: lapse ja pere heaolu hindamine, tugevustele suunatud ja lahenduskeskne lähenemine töös laste ja peredega, lapse- ja perekeskne lastekaitsetöö.

Õppejõuna väärtustan võimalust näha noorte inimeste arengut erialal, mis toetab ja jõustab abivajajaid "patsutusega õlale". Steve de Shazer (1994) on öelnud: "Professionaal ei lükka ega tõmba, vaid on alati kliendi selja taga ning koos vaadatakse ühes suunas."

Karmen Toros Eesti Teadusinfosüsteemis


 
Ingrid Sindi

Olen lõpetanud Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritase õigusteaduskonna 2002 aastal, kaitsnud sotsiaaltöö magistrikraadi Tartu Ülikoolis 2006 aastal ning doktorikraadi sotsiaaltöös Tallinna Ülikoolis 2021 aastal. Töötan Tallinna ülikoolis 2018. aastast, enne seda töötasin pea 15 aastat praktikuna lastekaitsesüsteemi asendushoolduse valdkonnas, nii asenduskodu sotsiaaltöötajana kui ka juhatajana. Just praktikas tõusetunud igapäevased küsimused ja kogemused suunasid minu uurimishuvi kujunemist ja aitasid jõuda uurimisteemadeni: lapse autonoomsus ja toimevõimekus ning lapse õigused ja heaolu asendushoolduse/lastekaitse kontekstis; asendushoolduse institutsionaalsed praktikad ja süsteemsed arengud; lapsekeskne lähenemine. 

Õppejõuna soovin innustada tudengeid kriitiliselt mõtlema ja arutlema lastekaitse praktikas kasutatavate mõistete tähenduste, teoreetiliste seisukohtade ja domineerivate mõtteviiside üle. Kuna tegelen lastekaitsetööga seotud õpetamise ja teadustööga, pühendan oma aega ka koostööle praktikutega, teenuste arendajatega ja poliitikakujundajatega väljaspool ülikooli.

Ingrid Sindi Eesti Teadusinfosüsteemis


 
Merike Sisask

Olen Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1991, saanud psühholoogilise nõustaja kutse Professionaalse Psühholoogia Erakoolis 2003, kaitsnud rahvatervishoiu magistrikraadi Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudis 2005 ning sotsioloogia doktorikraadi Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudis 2011. Minu uurimisvaldkonnad on vaimne tervis ja heaolu ning suitsidaalne käitumine, märksõnadeks ennetamine ja edendamine. Tallinna Ülikoolis olen sotsiaaltöö doktoriõppekava kuraator ning õpetan magistrantidele kursuseid „Rahvatervis ja heaolu“ ning „Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed uurimismeetodid“ (kvantitatiivne osa).

Merike Sisask Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

 • Bakalaureusekraad sotsiaaltöö või sotsiaalpedagoogika erialal, nimetatud erialade rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon.

 • Sotsiaaltöö või sotsiaalpedagoogika erialase kõrghariduse puudumisel rakendub alates 2023. aastast vähemalt 25 EAP mahus TLÜ sotsiaaltöö bakalaureuse õppekava või sotsiaalpedagoogika bakalaureuse õppekava erialaainete läbimise kohustus. Igaks õppeaastaks kinnitatud kohustuslike erialaainete loetelu ja maht on kättesaadav TLÜ kodulehel vastuvõtutingimuste rubriigis. Üliõpilaskandidaat peab sotsiaaltöö või sotsiaalpedagoogika erialaainete sooritamist tõendama õppekavale kandideerimisel. Tallinna Ülikoolis on võimalik aineid sooritada Avatud Akadeemia kaudu tasulises avatud tasemeõppes või taotleda varasemate õpingute arvestamist enne magistriõppesse kandideerimist vastavalt Tallinna Ülikoolis kehtestatud korrale.
 • Vastuvõtulävend on 70 palli.

Vastuvõtu protsess

Vastuvõtu-protsess koosneb kolmest elemendist:

 • CVst
 • huvipakkuva lõputöö teema ülevaatest
 • intervjuust.

Sisseastujatega vesteldakse kahekaupa, igale paarile on ette nähtud 15-20 min. Täpse vestluse aja saab teada SAISis pärast avalduse esitamist. Intervjuule tuleb kaasa võtta paberkandjal CV koos pildiga, motivatsioonikiri (kuni 1 lk) ning huvipakkuva lõputöö teema ülevaade (kuni 1 lk).

Esimene osa annab maksimum 40% punktidest, teine ja kolmas osa maksimum 30% punktidest.

Huvipakkuva lõputöö teema ülevaade peab olema iseseisvalt koostatud ning sisaldama järgmisi aspekte:

 • huvipakkuva teema tutvustus, rõhuasetusega laste õiguste kaitsel ja heaolu tagamisel;
 • teema edasise uurimise aktuaalsuse ja uudsuse põhjendus koos lühiülevaatega varasematest teemakohastest uuringutest;
 • asjakohane uurimismeetod antud teema edasisel uurimisel;
 • kirjandusallikad, mida kava koostamisel kasutati ning mis on eelnevalt ülevaates juba viidatud.

Motivatsioonikirjas põhjendab kandidaat oma motivatsiooni  lastekaitse erialale õppima tulemiseks ning tutvustab varasemat kokkupuudet erialaga. Motivatsioonikirja juurde võib ka lisada info (sobib ka veebilingina) mõne enda varasema uurimuslik-analüütilise kirjatöö kohta (nt bakalaureusetöö, uurimisraport, publikatsioon jms).

Vastuvõtuvestlusel komisjoniga tutvustab kandidaat enda jaoks huvipakkuvat lõputöö teemat . On oluline selgitada ja põhjendada teema seotust lapse õiguste ja heaoluga ning teema edasise uurimise vajalikkust. Vestluse käigus selgub kandidaadi orienteerumine laste hoolekande ja lastekaitse probleemides, ühiskonna- ja kultuuriküsimustes. Selguvad ka kandidaadi motivatsioon, väärtushoiakud ning inglise keele oskus (kui kandidaadil on sooritatud keeletaseme test, siis märkida keeletase CV-s). 

Vastuvõtul on eeliseks varasem erialane haridus ja erialane töökogemus, sh erialane vabatahtlik töö ja/või erialane täiendkoolitus.
Vastuvõtulävend on 70 palli. 

Sisseastuja, kes pole läbinud bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõpet sotsiaaltöö või sotsiaalpedagoogika erialal, võetakse alates 2023/24 õa vastu tingimusel, et ta sooritab puuduvate kompetentside omandamiseks magistriõppekava kohustuslikud eeldusained ehk tasandusmooduli tasulise täiendusõppena enne õpingute algust. Tasandusmoodulisse (25 EAP) kuuluvad järgmised sotsiaaltöö väärtusi ja tööpõhimõtteid tutvustavad BA ained: 

Sissejuhatus erialasse (STS6039.YK, 4.00 EAP), Sotsiaaltöö väärtused ja eetika (STS6000.YK, 3.00 EAP), Sotsiaaltöö teooriad ja meetodid (STS6615.YK, 6.00 EAP), Sotsiaalpoliitika (STP6007.YK, 4.00 EAP), Sotsiaaltöö erinevate sotsiaalsete gruppidega (STS6626.YK, 4.00 EAP), Kogukonnatöö praktika (STS6630.YK, 4.00 EAP).

Tasandusmooduli läbimise tõendamiseks esitab kandidaat aadressile yti@tlu.ee VÕTA avalduse koos õpisooritusi tõendavate dokumentidega 1. aprilliks 2024.

VÕTA taotlemise info

VÕTAga seotud küsimuste korral võtke ühendust yti@tlu.ee.

Kuhu edasi?

Lastekaitse magistriõppe õppekava lõpetajate väljund tööturul on mitmel tasemel: lastekaitsetöötaja kohalikus omavalitsuses, lastekaitsetöö spetsialist Sotsiaalkindlustusametis või teistes ametites, kus on vajalik lastekaitsetöö kompetents, samuti kolmandas sektoris. OSKA raportile viidates saame loota, et on oodata tööhõive kasvu ka lastekaitsetöötajate osas, kuna uute juhtumite keerukuse tõttu on kasvanud  lastekaitsetöötajate töökoormus. 

 

Miks ühiskonnateaduste instituut?

 • Tegemist on ainsa taolise õppekavaga Eestis: kuskil mujal pole võimalik omandada magistrikraadi lastekaitse valdkonnas.

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd

Tallinn Ülikooli sotsiaalkaitse suunas on lastekaitse kompetentsikeskuseks uurimisrühm CIRIC (Centre for Advanced Research on Integrity, Rights and Inclusion of the Child), mis toetab õppe- ja arendustööd antud valdkonnas. CIRIC kasvas prof. Karmen Torose 2016. aastal algatatud laste ja perede uurimisrühmast eesmärgiga tugevdada laste ja perede heaoluga seotud teadus- ja arendustegevust riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. CIRIC teadus- ja arendustegevusega saab lähemalt tutvuda SIIN (eraldi teemaleht ka eesti keeles). 

Sotsiaalkaitse suuna õppejõud on aktiivsed lastekaitse temaatiliste riiklike hankepakkumuste esitamisel ja läbiviimisel (Asendushooldusel kasvavate noorte järelhooldusteenuse korraldamise ja rakendamise juhendmaterjalide väljatöötamine, 2019, vt SIIT;  Riskilaste õigeaegse tuvastamise ja tulemusliku abistamise süsteemi täiustamiseks: kinnise lasteasutuse teenuse laste eluteede õppetunnid, 2021, vt SIIT). 

2022. aastal ilmus raamat "Lastekaitsetöö ja lapse osalusõigus", mis on publitseeritud ka inglise keeles – "Professional Practice in Child Protection and the Child’s Right to Participate".

Alates 2021. aastast on prof. Merike Sisask ja prof. Karmen Toros naissoost tippteadlaste AcademiaNet (Leading European Women Scientists) portaali liikmed. Dots. Ingrid Sindi on 2020. aastal Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu poolt pärjatud Kuldse Kartuli tiitliga.

Infot meie õppejõudude publikatsioonide ja projektide kohta leiab Eesti teadusinfosüsteemist.

Lastekaitse magistriõppe õppekaval töötavad oma eriala spetsialistid – enamusel on doktorikraad (70%, sh kõigil ülikooli korralistel õppejõududel), ülejäänutel magistrikraad (eriala praktikud). 

Meie õppejõud räägivad Ühe Minuti Loengus:

Merike Sisask, "Kuidas on väsimus seotud eluviisi ja tervisega?"

Karmen Toros, "Lapse arvamusega arvestamine"

Ingrid Sindi, "Kas oleme valmis lapsekeskseks lähenemiseks"

Tegemist on ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalkaitse suuna õppekavaga – kõik mainitud märksõnad kujundavad/suunavad ka õppekava sisuelemente.

Lastekaitse magistriõppe õppekava tudengid saavad osaleda ühiskonnateaduste instituudi võimalusterohkes tudengi(m)elus.  

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Võta ühendust!

Õppenõustaja-spetsialist:

Marika Voogre telefon: 6409 492, e-post: yti-ope@tlu.ee

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon +(372) 6409 451

E-post yti@tlu.ee

Sarnased erialad

Sotsiaaltöö

Ühiskonnateaduste instituut

Sotsiaaltöö magistriõppekava eesmärk on ette valmistada sotsiaaltöötajaid, kes tunnevad sotsiaaltöö teooriaid ja meetodeid ning on pädevad neid rakendama praktilise sotsiaaltöö erinevates valdkondades, sotsiaaltöö arendamisel ja juhtimisel. Lähtudes sotsiaaltöö väärtuspõhimõtetest ja eetilistest printsiipidest, on tolerantsed ning arvestavad kliendi kultuurilise eripäraga.

Magistriõpe
Eesti keel
30 tasuta / 20 tasulist
Sessioonõpe
Vaata eriala