ELU liidab

ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus on Tallinna Ülikooli üleülikooliline projektõppeaine, mille läbimise kohustus on enamusel bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilastel. ELU juhendamise eest vastutavad kõik kuus instituuti ja Haapsalu kolledž, et tagada kõikidele üliõpilastele õppekavas ettenähtud ELU õppeaines osalemine.

ELU õppeaine raames viivad erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega ellu interdistsiplinaarseid projekte endale huvipakkuval teemal. Hindamine on arvestuslik ja annab tudengile 6 EAP-d.  Projekti rühma moodustavad 6 üliõpilast vähemalt kolmelt erialalt.

ELUs saad olla samal ajal autor, liider, leiutaja - nagu päriselus.    

ELU õppeaine peamiseks eesmärgiks on toetada üliõpilaste üldpädevuste ja koostööoskuste süvendamist ja selle kaudu tõsta õppijate interdistsiplinaarsete probleemide lahendamise pädevuse kujunemist. ELU õppeaines seisneb õppejõu õpetamisetegevus oskuses kaasata õpilasgruppe aktiivselt õppimisprotsessis osalema. Õppejõust juhendaja peamine ülesanne on kaasa aidata õppijate mõtlemis- ja argumenteerimisoskuste välja kujunemisele, mis edendaksid probleemi lahendamist, metakognitiivsust, kriitilist mõtlemist ja aitaks üliõpilastel kujundada iseseisvaks ja enesejuhtivaks õppijateks. Juhendajate efektiivsus määrab ka kursuse õpiväljundite omandamise. Lähtudes probleemipõhise õpetamise ja õppimise sügavamast eesmärgist õpetab ELU õppeaine üliõpilasele enesejuhtimist, teadmiste rakendamist ja elukestva õppe oskusi.

 

ELU projekti idee esitamine

ELU projekti idee tuleb esitada ELUveebis. 2023/2024 sügissemestri ELU projekti ideede esitamise tähtaega on pikendatud 10.juulini, 2023.

Semestri jooksul toimuvad ELU ideede esitamise seminarid, kus on võimalik jagada enda ELUkogemusi ja saada osa teiste omadest. Sealjuures on võimalik seminarides saada personaalset tagasiside oma võimalikule ELU ideele. Lisainfot uuri ELU koordinaatoritelt (elu@tlu.ee).

ELU projekti idee võib pärineda õppejõult (ELU 1.0), üliõpilaselt (ELU 2.0) või partnerilt väljastpoolt ülikooli (ELU 3.0: ettevõtjad, MTÜd, organisatsioonid jne).

ELU 1.0: juhendav(ad) õppejõud      
ELU 2.0: juhendav üliõpilane
ELU 3.0: idee autor väljastpoolt ülikooli
projekti idee algatab üks või mitu õppejõudu; projekti idee algatab üliõpilane; projekti idee algatab partner väljastpoolt ülikooli; 
õppejõud valmistavad ette projekti esialgse kavandi, mida saavad lahendama hakata kuni kolm ELU rühma; kui projekt on esitatud ühe juhendaja poolt, siis on soovituslik juurde otsida kaasjuhendaja(id); üliõpilane valmistab ette projekti esialgse kavandi, mida saab tavapäraselt lahendama hakata üks ELU rühm; ELU koordinaatorid võtavad ühendust ning leitakse ülikoolipoolne kaasjuhendaja;
sobivad viisid lõpptulemuseni jõudmiseks määravad tudengid. üliõpilasest juhendajatele pakub sisulist tuge mentorõppejõud, kelle leidmisega saavad abiks olla ELU koordinaatorid.  partneri, üliõpilaste ja ülikoolipoolse kaasjuhendaja koostöös valmib ELU projekt.

Semestri alguses toimuvad projekti juhendajatele ELU infotunnid, kus räägitakse ELU korralduslikust poolest uuel semestril. 

 

ELUtähtsad sammud

ELU projektis osalemiseks tuleb üliõpilasel ELU veebi TLÜ kasutajakontoga sisse logida ning tutvuda semestriks avatud ELU projektidega. ELU projektidega liitumine toimub kahe-etapiliselt, sisaldades motivatsiooni kirja esitamise võimalust ning avalikku liitumise perioodi (loe täpsemalt ELUveebis).

ÕISis ELU õppeainesse registreerimist ei toimu! Õpingukavasse lisatakse ELU õppeaine peale ametliku registreerimise lõppu automaatse andmete transpordi kaudu. Registreerimisel on oluline jälgida projekti kestvust st kui projekt kestab kaks semestrit, kantakse ainekursus ÕISi õpingukavasse teisel semestril ning üliõpilased saavad ainepunktid kui projekt on lõppenud (ehk teise semestri lõpus).

 

Kuus kohutuslikku tööd ELU kursusel:

1. ELU projekti tegevuskava koostamine

Ühiste kokkulepete sõlmimine, mille käigus seatakse ühistööna projektile konkreetne eesmärk, lepitakse kokku tegevus- ja ajakavas, sõlmitakse kokkulepped, hindamisülesanded- ja kriteeriumid, valitakse välja sobivad meediakanalid sidusrühmadeni jõudmiseks ja tulemuste esitamiseks. 

2. Vahekokkuvõtte koostamine ja esitamine

Vahenädala tagasisidesessiooni eel täidab iga projekti rühm eraldi etteantud vahekokkuvõtte ankeedi. Projekti vahekokkuvõte esitatakse ELU koordinaatoritele selleks ettenähtud tähtajal.

3. Vahenädala tagasisidesessioonil osalemine

Tagasisidesessioonid toimuvad semestri vahenädalal ning sellel osaleb ka ülikoolipoolne õppejõust tagasisidestaja, kes annab rühmadele konstruktiivset tagasisidet projekti vastavuse kohta ELU õppeaine eesmärkidele. Lisaks annavad sessioonil osalevad rühmad ka üksteisele tagasisidet.

4. Projekti portfoolio koostamine

Meeskonnatööna koostatakse ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile. 

5. Refleksiooni esitamine

Üliõpilane annab hinnangu enda ja rühmaliikmete panusele projektis. 

6. ELU projekti tulemuste esitlemine

ELU esitluspäev toimub eksamisessiooni ajal.

LOE ROHKEM ELU VÕIMALUSTE KOHTA!

 

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9236

E-postelu@tlu.ee

 

ELU arendustegevusi toetavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi projekti Astra meede TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja nr 2014-2020.4.01.16-0033 tegevus B23.

Last updated 06.11.2023 kell 11.00