ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus on Tallinna Ülikool üleülikooliline projektõppeaine, mille läbimise kohustus on kõigil bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilastel (v.a järgmised õppekavad: filmikunst, kunstiõpetaja, muusikaõpetaja, operaatorikunst, digitaalraamatukogundus, matemaatikaõpetaja, kutseõpetaja, mitme aine õpetaja, täiskasvanuõpe sotsiaalsetes muutustes). ELU juhendamise eest vastutavad kõik kuus instituuti ja Haapsalu kolledž, et tagada kõikidele üliõpilastele õppekavas ettenähtud ELU õppeaines osalemine.

ELU õppeaine raames viivad erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega ellu interdistsiplinaarseid projekte endale huvipakkuval teemal. Hindamine on arvestuslik ja annab tudengile 6 EAP-d.  Projekti rühma moodustavad 6-8 üliõpilast vähemalt kolmelt erialalt.

We are not students of some subject matter, but students of problems. And problems may cut right across the boundaries of any subject matter or discipline. (Karl Raimond Popper)

ELU õppeaine (ainekaart) peamiseks eesmärgiks on toetada üliõpilaste üldpädevuste ja koostööoskuste süvendamist ja selle kaudu tõsta õppijate interdistsiplinaarsete probleemide lahendamise pädevuse kujunemist. ELU õppeaines seisneb õppejõu õpetamisetegevus oskuses kaasata õpilasgruppe aktiivselt õppimisprotsessis osalema. Õppejõust juhendaja peamine ülesanne on kaasa aidata õppijate mõtlemis- ja argumenteerimisoskuste välja kujunemisele, mis edendaksid probleemi lahendamist, metakognitiivsust, kriitilist mõtlemist ja aitaks üliõpilastel kujundada iseseisvaks ja enesejuhtivaks õppijateks. Juhendajate efektiivsus määrab ka kursuse õpiväljundite omandamise. Lähtudes probleemipõhise õpetamise ja õppimise sügavamast eesmärgist õpetab ELU õppeaine üliõpilasele enesejuhtimist, teadmiste rakendamist ja elukestva õppe oskusi.

Tutvu ka:

või uuri rohkem ELUveebist 

ELU projekti idee esitamine

2018/2019 kevadsemestril saab ELU projekti ideesid esitada kuni 14.jaanuarini 2019 elu.tlu.ee.

Projektide idee autoritel on soovituslik osaleda semestri alguses toimuval ELUsuveseminaril ja infotunnis, kus räägitakse ELU korralduslikust poolest uuel semestril. 

Üliõpilastele on projektid liitumiseks avatud 04.-11.veebruarini 2019.  ELU projektis osalemiseks tuleb üliõpilasel end huvipakkuvasse projekti ELU veebis registreerida. Väljapakutud projektide ideed leiab ELU veebist. Logi sisse oma TLÜ kasutajakontoga. ÕISis ELU õppeainesse registreerimist ei toimu! Õpingukavasse lisatakse ELU õppeaine kahe nädala jooksul peale ametliku registreerimise lõppu.

Kui projekt kestab kaks semestrit, kantakse ainekursus ÕISi teisel semestril ning üliõpilased saavad ainepunktid kui projekt on lõppenud (ehk teise semestri lõpus).

ELU projekti idee võib pärineda õppejõult (ELU 1.0), üliõpilaselt (ELU 2.0) või partnerilt väljastpoolt ülikooli (ELU 3.0: ettevõtjad, MTÜd, organisatsioonid jne).

ELU 1.0: juhendav(ad) õppejõud      
ELU 2.0: juhendav üliõpilane
ELU 3.0: idee autor väljastpoolt ülikooli
projekti idee algatab üks või mitu õppejõudu; projekti idee algatab üliõpilane; projekti idee algatab partner väljastpoolt ülikooli - ankeet
õppejõud valmistavad ette projekti esialgse kavandi, mida saavad lahendama hakata vähemalt kolm ELU rühma; üliõpilane valmistab ette projekti esialgse kavandi, mida saab lahendama hakata vähemalt üks ELU rühm; ELU koordinaatorid võtavad ühendust, leitakse ülikoolipoolne kaasjuhendaja
sobivad viisid lõpptulemuseni jõudmiseks määravad tudengid. tagamaks üliõpilastele valmisoleku projekti ja ELU rühma juhtimiseks, tuleb juhendaval üliõpilasel leida sobiv mentorõppejõud. partneri ja üliõpilaste koostöös valmib ELU projekt.

ELUtähtsad sammud

Üliõpilased saavad ise määrata projektide teostamise viisid ja tulemused. Kuid selleks, et toetada üliõpilaste loomingulisust, probleemilahendust ja meeskonnatööd, on ELU kursusel ette nähtud 6 kohustuslikku tööd:

1. ELU kavand ehk kursuseprogramm

Juhendaja(d) panevad paika täpse kursuseprogrammi, kaasates protsessi ka üliõpilased, sh leppides kokku tähtajad, hindamiskriteeriumid jne. 

2. ELU VAHEKOKKUVÕTTE ankeet

Meeskonnatööna tuleb täita igal projekti rühmal (üks rühm 6-8 üõ) ja üles laadida ELU vahekokkuvõtte ankeet nädal enne tagasiside sessiooni.

3. tagasiside sessioonil osalemine

Iga semestri vahenädalal toimub ELU projektide vahekokkuvõte. Sellel nädalal esitab igasse projekti kuuluvad alarühmad (6-8 üliõpilast) ELU vahekokkuvõtte (lae ankeet alla, täida koos oma rühmaga ja lae uuesti üles) ning osalevad kahetunnisel tagasiside sessioonil

Tagasiside sessioonide eesmärgiks on toetada rühma koostööd ja eesmärkideni jõudmist. See on vaheetapp, mille käigus on võimalik ülevaadata projektidele seatud nõuded, sh interdistsiplinaarsus, teaduspõhisus, uudsus jne ning ELU rühmasid nõustab ja toetab ülikoolipoolne õppejõust tagasisidestaja. 

4. ELu projekti poster

Meeskond koostab teaduspostri oma projekti eesmärkidest, tulemustest ja järeldustest. 

5. eneserefleksioon

Eesmärgipärane tagasiside on projektitöö hindamise oluline etapp. Üliõpilastel tuleb ELU õppeaine käigus reflekteerida nii enda, kui ka rühmakaaslaste projekti panustamist (nt kohtumistel osalemist, tähtaegadest kinnipidamist, tööprotsessi panustamist), mida õppisin, millised on saadud kogemused, mida teeksin teisiti jne. Refleksioon on lisaks oluline interdistsiplinaarsuse mõtestamiseks ja mõistmiseks.

6. ELU ESITLUSED

Meeskond koos juhendajaga osaleb ELU projekti esitluspäeval, tutvustades oma projekti eesmärke ja tulemusi.  

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9101

E-postelu@tlu.ee

 

ELUbänner-2880x920.jpg

Last updated 26.02.2019 kell 13:42