elu bänner

ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus on Tallinna Ülikool üleülikooliline projektõppeaine, mille läbimise kohustus on kõigil bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilastel (v.a järgmised õppekavad: filmikunst, kunstiõpetaja, muusikaõpetaja, operaatorikunst, digitaalraamatukogundus, matemaatikaõpetaja, kutseõpetaja, mitme aine õpetaja, täiskasvanuõpe sotsiaalsetes muutustes). ELU juhendamise eest vastutavad kõik kuus instituuti ja Haapsalu kolledž, et tagada kõikidele üliõpilastele õppekavas ettenähtud ELU õppeaines osalemine.

ELU õppeaine raames viivad erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega ellu interdistsiplinaarseid projekte endale huvipakkuval teemal. Hindamine on arvestuslik ja annab tudengile 6 EAP-d.  Projekti rühma moodustavad 6-8 üliõpilast vähemalt kolmelt erialalt.

We are not students of some subject matter, but students of problems. And problems may cut right across the boundaries of any subject matter or discipline. (Karl Raimond Popper)

ELU õppeaine (ainekaart) peamiseks eesmärgiks on toetada üliõpilaste üldpädevuste ja koostööoskuste süvendamist ja selle kaudu tõsta õppijate interdistsiplinaarsete probleemide lahendamise pädevuse kujunemist. ELU õppeaines seisneb õppejõu õpetamisetegevus oskuses kaasata õpilasgruppe aktiivselt õppimisprotsessis osalema. Õppejõust juhendaja peamine ülesanne on kaasa aidata õppijate mõtlemis- ja argumenteerimisoskuste välja kujunemisele, mis edendaksid probleemi lahendamist, metakognitiivsust, kriitilist mõtlemist ja aitaks üliõpilastel kujundada iseseisvaks ja enesejuhtivaks õppijateks. Juhendajate efektiivsus määrab ka kursuse õpiväljundite omandamise. Lähtudes probleemipõhise õpetamise ja õppimise sügavamast eesmärgist õpetab ELU õppeaine üliõpilasele enesejuhtimist, teadmiste rakendamist ja elukestva õppe oskusi.

Tutvu ka:

või uuri rohkem ELUveebist 

ELU projekti idee esitamine

2019/2020 kevadsemestriks saab ELU projekti ideesid esitad kuni teise kontaktõppe perioodi lõpuni ehk 15.detsembrini elu.tlu.ee lehel!

Projektide idee autoritel on soovituslik osaleda semestri alguses toimuval ELUsuveseminaril ja infotunnis, kus räägitakse ELU korralduslikust poolest uuel semestril. 

Üliõpilastele on 2019/2020 sügissemestri projektid liitumiseks avatud 02.-09. septembrini.  ELU projektis osalemiseks tuleb üliõpilasel ELU veebi TLÜ kasutajakontoga sisse logida ning valida välja projekt millega liituda. ÕISis ELU õppeainesse registreerimist ei toimu! Õpingukavasse lisatakse ELU õppeaine kahe nädala jooksul peale ametliku registreerimise lõppu. Oluline on jälgida, et kui projekt kestab kaks semestrit, kantakse ainekursus ÕISi teisel semestril ning üliõpilased saavad ainepunktid kui projekt on lõppenud (ehk teise semestri lõpus).

ELU projekti idee võib pärineda õppejõult (ELU 1.0), üliõpilaselt (ELU 2.0) või partnerilt väljastpoolt ülikooli (ELU 3.0: ettevõtjad, MTÜd, organisatsioonid jne).

ELU 1.0: juhendav(ad) õppejõud      
ELU 2.0: juhendav üliõpilane
ELU 3.0: idee autor väljastpoolt ülikooli
projekti idee algatab üks või mitu õppejõudu; projekti idee algatab üliõpilane; projekti idee algatab partner väljastpoolt ülikooli - ankeet
õppejõud valmistavad ette projekti esialgse kavandi, mida saavad lahendama hakata vähemalt kolm ELU rühma; üliõpilane valmistab ette projekti esialgse kavandi, mida saab lahendama hakata vähemalt üks ELU rühm; ELU koordinaatorid võtavad ühendust, leitakse ülikoolipoolne kaasjuhendaja
sobivad viisid lõpptulemuseni jõudmiseks määravad tudengid. tagamaks üliõpilastele valmisoleku projekti ja ELU rühma juhtimiseks, tuleb juhendaval üliõpilasel leida sobiv mentorõppejõud. partneri ja üliõpilaste koostöös valmib ELU projekt.

ELUtähtsad sammud

Kuus kohutuslikud tööd ELU kursusel:

1. ELU projekti tegevuskava koostamine

Ühiste kokkulete sõlmimine, mille käigus seatakse ühistööna projektile konkreetne eesmärk, lepitakse kokku tegevus- ja ajakavas, sõlmitakse kokkulepped, hindamisülesanded- ja kriteeriumid, valitakse välja sobivad meediakanalid sidusrühmadeni jõudmiseks ja tulemuste esitamiseks. 

2.Vahekokkuvõtte koostamine ja esitamine

1 nädal enne vahenädala tagasiside sessiooni täidab iga projekti rühm eraldi etteantud vahekokkuvõtte ankeedi. Projekti vahekokkuvõte esitatakse Moodle's. 

3. Vahenädala tagasiside sessioonil osalemine

Tagasiside sessioonid toimuvad semestri vahenädalal ning kestavad 2 tundi ning kus korraga osaleb 3 projekti rühma. Tagasiside sessioonidel osaleb ülikoolipoolne õppejõust tagasisidestaja, kes annab rühmadele konstruktiivset tagasisidet projekti vastavuse kohta ELU õppeaine eesmärkidele. Lisaks annavad sessioonil osalevad rühmad ka üksteisele tagasisidet.

4. Projekt portfoolio koostamine

Meeskonnatööna koostatakse ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile. 

5. refleksiooni esitamine

Üliõpilane annab hinnangu enda ja rühmaliikmete panuse mõõtmiseks.

6. ELU projekti tulemuste esitlemine

ELU esitluspäev toimub sessioonina. Üks sessioon kestab kaks tundi ja oma postri põhjal esitlevad projekti tulemusi korraga 5 rühma.

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9101

E-postelu@tlu.ee

Last updated 12.12.2019 kell 10:31