ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus on Tallinna Ülikooli uus õppeaine, mille raames erinevate erialade üliõpilased ja juhendajad viivad koostöös ellu interdistsiplinaarseid projekte endale huvipakkuval teemal. ELU õppeaine on mõeldud nii bakalaureuse kui ka magistriastme üliõpilastele. Hindamine on arvestuslik ja annab tudengile 6 EAP-d.  Projekti rühma moodustavad 6-8 üliõpilast vähemalt kolmelt erialalt.

We are not students of some subject matter, but students of problems. And problems may cut right across the boundaries of any subject matter or discipline. (Karl Raimond Popper)

ELU õppeaine (ainekaarteesmärk on toetada üliõpilaste üldpädevuste ja meeskonnatöö oskuste kujunemist läbi interdistsiplinaarse probleemipüstituse. ELU edu seisneb ühiste eesmärkide seadmises, ajaplaneerimises, ülesannete jaotuses ja grupi omavahelisel heal koostööl. ELU on aine, kus õppejõud ei anna ette raame, mida ja kuidas teha. Projekti teostuse ja tegevuste juhtimise eest vastutavad üliõpilased. Juhendaja rolliks on olla suunanäitaja, meeskonna innustaja ja üliõpilaste julgustaja.

ELU projektis osalemine on võimalus

  • katsetada uutmoodi ja ambitsioonikaid ideid;
  • teha koostööd erinevate ettevõtetega;
  • siduda erialaseid teadmisi erinevate valdkondadega;
  • otsida koos inspireerivate meeskonnakaaslastega lahendusi ühiskondlikele ideedele, probleemidele;
  • siduda ELU projekt lõputööga;
  • viia ellu oma projekti idee;
  • leida ELU kaaslased kogu eluks!

ELU õppeaine annab Sulle päris projektitöö kogemuse ning laiapõhjalisemad teadmised tööturul läbi löömiseks. Lisaks teooriale annab ELU praktilised üldpädevused nagu meeskonnas töötamine, oskuslik ajaplaneerimine, ettevõtlikkus, sotsiaalne pädevus, loomingulisus jne. Lisaks meeskonna- ja projektitöökogemusele annab ELU kursus võimaluse uurida ja tegeleda ühiskondlike probleemidega ning seeläbi muuta oma kogukonda. Võimalus teha uurimistööd, mida saad siduda ka oma bakalaureuse- või magistritööga. 

Loe lähemalt ELUveebist!

ELU projekti idee

ELU projekti idee võib pärineda õppejõult (ELU 1.0), üliõpilaselt (ELU 2.0) või partnerilt väljastpoolt ülikooli (ELU 3.0: ettevõtjad, MTÜd, organisatsioonid jne).

2018/2019 sügissemestril saab ELU projekti ideesid esitada 6.-27. augustini elu.tlu.ee.

Projektide idee autoritel on soovituslik osaleda semestri alguses toimuval ELUtormil, kus saab paika panna projekti esialgse eesmärgi, sihid, teaduspõhisuse ja uudsuse ning kaasjuhendajad leida.

Registreerimine

ELU projektis osalemiseks tuleb üliõpilasel end huvipakkuvasse projekti ELU veebis registreerida. Väljapakutud projektide ideed leiab ELU veebist. Logi sisse oma TLÜ kasutajakontoga. ÕISis ELU õppeainesse registreerimist ei toimu! Õpingukavasse lisatakse ELU õppeaine kahe nädala jooksul peale ametliku registreerimise lõppu.

Üliõpilastele on projektid liitumiseks avatud 3.-10. septembrini. 

Kui projekt kestab kaks semestrit, kantakse ainekursus ÕISi teisel semestril ning üliõpilased saavad ainepunktid kui projekt on lõppenud (ehk teise semestri lõpus).

ELU 1.0: juhendav(ad) õppejõud      
ELU 2.0: juhendav üliõpilane
ELU 3.0: idee autor väljastpoolt ülikooli
projekti idee algatab üks või mitu õppejõudu; projekti idee algatab üliõpilane; projekti idee algatab partner väljastpoolt ülikooli - ankeet
õppejõud valmistavad ette projekti esialgse kavandi, mida saavad lahendama hakata vähemalt kolm ELU rühma; üliõpilane valmistab ette projekti esialgse kavandi, mida saab lahendama hakata vähemalt üks ELU rühm; ELU koordinaatorid võtavad ühendust, leitakse ülikoolipoolne kaasjuhendaja
sobivad viisid lõpptulemuseni jõudmiseks määravad tudengid. tagamaks üliõpilastele valmisoleku projekti ja ELU rühma juhtimiseks, tuleb juhendaval üliõpilasel leida sobiv mentorõppejõud. partneri ja üliõpilaste koostöös valmib ELU projekt.

ELUtähtsad sammud

Üliõpilased saavad ise määrata projektide teostamise viisid ja tulemused. Kuid selleks, et toetada üliõpilaste loomingulisust, probleemilahendust ja meeskonnatööd, on ELU kursusel ette nähtud 6 kohustuslikku tööd:

1. ELU kavand ehk kursuseprogramm

Juhendaja(d) panevad paika täpse kursuseprogrammi, kaasates protsessi ka üliõpilased, sh leppides kokku tähtajad, hindamiskriteeriumid jne. 

2. ELU VAHEKOKKUVÕTTE ankeet

Meeskonnatööna tuleb täita igal projekti rühmal (üks rühm 6-8 üõ) ja üles laadida ELU vahekokkuvõtte ankeet nädal enne tagasiside sessiooni.

3. tagasiside sessioonil osalemine

Iga semestri vahenädalal toimub ELU projektide vahekokkuvõte. Sellel nädalal esitab igasse projekti kuuluvad alarühmad (6-8 üliõpilast) ELU vahekokkuvõtte (lae ankeet alla, täida koos oma rühmaga ja lae uuesti üles) ning osalevad kahetunnisel tagasiside sessioonil

Tagasiside sessioonide eesmärgiks on toetada rühma koostööd ja eesmärkideni jõudmist. See on vaheetapp, mille käigus on võimalik ülevaadata projektidele seatud nõuded, sh interdistsiplinaarsus, teaduspõhisus, uudsus jne ning ELU rühmasid nõustab ja toetab ülikoolipoolne õppejõust tagasisidestaja. 

4. ELu projekti poster

Meeskond koostab teaduspostri oma projekti eesmärkidest, tulemustest ja järeldustest. 

5. eneserefleksioon

Eesmärgipärane tagasiside on projektitöö hindamise oluline etapp. Üliõpilastel tuleb ELU õppeaine käigus reflekteerida nii enda, kui ka rühmakaaslaste projekti panustamist (nt kohtumistel osalemist, tähtaegadest kinnipidamist, tööprotsessi panustamist), mida õppisin, millised on saadud kogemused, mida teeksin teisiti jne. Refleksioon on lisaks oluline interdistsiplinaarsuse mõtestamiseks ja mõistmiseks.

6. ELU ESITLUSED

Meeskond koos juhendajaga osaleb ELU projekti esitluspäeval, tutvustades oma projekti eesmärke ja tulemusi.  

 

Uuri rohkem ELUveebist või kirjuta elu@tlu.ee

ELU on alus tarkadeks valikuteks elus!