Andragoogika bakalaureuseõppekava

Andragoogika

Andragoogika bakalaureuseõppekava on ainus omataoline õppekava Eestis, mida õpetatakse Tallinna Ülikoolis. Kui sa oled huvitatud täiskasvanuhariduse- ja koolituse valdkonna arengutest, hoolid ühiskonnas toimuvast ning soovid panustada selle arengusse, siis on meie õppekava just sulle mõeldud!

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 20

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Õpingud andragoogika õppekaval loovad võimaluse mõista täiskasvanu ja grupis õppimise ja õpetamise põhimõtteid. Samuti omandada andragoogile omaseid toimimisviise, avardada arusaamu ning kujundada valmisolekuid. Samamoodi ka mõjutada ja arendada täiskasvanuhariduses ja koolituse valdkonnas toimuvat.

Õppimine kui elukestev protsess, mis toimub erinevates keskkondades (nii formaalsetes kui ka mitteformaalsetes), on muutunud igapäevase elu osaks. Seetõttu suureneb vajadus asjatundjate järele, kes loovad õppimisvõimalusi ja toetavad õppimist täiskasvanueas. Andragoogika õppekavale ootame õppima neid, kes on nõudlikud enda suhtes ja soovivad areneda, hindavad avatud suhtlemist ning väärtustavad grupis õppimist ja koostööd.

Sisseastumiste ajakava Esita avaldus SAISis

Miks tulla meile õppima?

 • Õpingute jooksul toetatakse õppija identiteedi, andragoogi professionaalse arengu ja mõtteviisi kujunemist ning õppijate kriitilise ja süsteemse mõtlemise, sotsiaalsete oskuste ja praktik-uurija rollide kujunemist. 
 • Õpingutes väärtustame koostöös õppimist ja õpetamist, toetame koosloome protsessi õppetöös ning praktikakogukondades.
 • Täiskasvanu õppimise ja koolitusprotsesside rakendamisel, sh koolitus- ja juhendamistegevustes, valmistatakse õppija ette tööks erinevate ea- ja sihtgruppidega. 
 • Andragoogika bakalaureuseõpe toetab valmisolekute kujunemist tööks avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonides täiskasvanute koolitajana, koolituse korraldajana, täiskasvanu õppimise nõustajana, koolitusspetsialistina, koolitusjuhina, personali arendusspetsialistina, õppedisainerina. 
 • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud. 
 • Andragoogika bakalaureuseõppekava lõpetajad saavad täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutse. 

Loe ka, miks õppida andragoogikat   Tutvu õppekavaga

Tutvu seminaritöödega

Õppekava ja -ained

Andragoogika bakalaureuseastme õppekava loob võimalused elukestva- ja eluhõlmava õppe ning haridus-, sh täiskasvanuhariduse valdkonna kriitiliseks analüüsimiseks. Üheskoos loome võimalused kompetentsuse süvenemiseks arenguprotsesside kavandamises ning strateegilises juhtimises ja hindamises.

Õppevormi kirjeldus

Õpe andragoogika bakalaureuseõppekaval toimub sessioonõppe vormis. Sessioonõpe toimub kombineeritud õppena – viiel korral semestris toimub õpe nädalase õppesessioonina (esmaspäev–laupäev) ning kuni kahel korral semestris kahepäevase õppesessioonina (esmaspäev–teisipäev); õppetöö graafikuga saab tutvuda siin.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • üleülikoolilised ained; 
 • täiskasvanukoolitus ja andragoog;
 • elukestev õpe, täiskasvanuhariduse teooria ja praktika;
 • õppimine täiskasvanueas eri õpikeskkondades;
 • eriala valikained;
 • valdkondlik võõrkeel; 
 • uurimistöö; 
 • vabaained;
 • bakalaureuseeksam.

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on näiteks ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti – olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Täiskasvanukoolituse ja andragoogi moodul loob tingimused ja võimalused andragoogi rollide, tegevusvaldkondade, ametikonteksti ja kompetentsuse mõistmiseks ja rakendamiseks. Sellesse moodulisse kuuluvad näiteks ained "Täiskasvanukoolitaja sotsiaalne identiteet", "Koolitustegevuse kavandamine, rakendamine ja hindamine", "Juhendamise praktikad andragoogilises tegevuses", „Meetodid täiskasvanuõppes“ jne. 

Moodulis "Elukestev õpe, täiskasvanuhariduse teooria ja praktika" pannakse alus andragoogika ja täiskasvanuhariduse seoste, suundade, seisukohtade, probleemide käsitlemiseks ja analüüsimiseks kodanikuühiskonna kontekstis. Moodul võimaldab läbida näiteks aineid "Kasvatusteaduste alused", "Andragoogika: haridus, koolitus ja elukestev õppimine", "Täiskasvanuhariduse teooria ja poliitika" ning saada ülevaate andragoogika mõtte- ja kujunemisloost. Lisaks kuuluvad sellesse moodulisse praktikad.  

Õppimine täiskasvanueas eri õpikeskkondades pakub võimalusi täiskasvanud õppija arengu ja õppimise iseärasuste mõistmiseks ning täiskasvanute õppimise, õpetamise ja koolitusega seotud vajalike valmisolekute kujunemiseks. Moodulisse kuuluvad näiteks ained nagu "Õppimine nooruki- ja täiskasvanueas", "Õpiruumi loomise võimalused ja põhimõtted täiskasvanuõppes“ jpm.

Eriala valikained pakuvad andragoogi tööks vajalike pädevusi, näiteks, "Haridustehnoloogia õppeprotsessis", "Kriitiline mõtlemine ja refleksioon õppimise toetamisel". Õppida on võimalik interdistsiplinaarses moodulis "Eesmärgipärased õpikogemused puhkeajal" (12 EAP, mida õpetatakse kolmel õppekaval: andragoogika, rekreatsiooni (LTI) ja tervisejuhi (Haapsalu kolledž)).  

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist – tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Uurimistöö moodul aitab mõista uurimistöö põhimõtteid – kuidas kavandada, viia läbi, koostada uuringuid. Suurt tähelepanu pööratakse ka üliõpilase kui iseseisva ja eetilise uurija arengule ning esitlus- ja aruteluoskustele. 

Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid aineid erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest, k.a võõrkeele oskuse arendamist.

Bakalaureuseõpingud lõpevad bakalaureuseeksamiga, mis näitab parimast küljest üliõpilase seni omandatud teadmisi, oskusi ja andragoogika tööks vajalikke hoiakuid.  

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

"Olen Tallinna Ülikoolis õppijast lähtuva õpikäsituse ja elukestva õppe idee kandja, väärtustan suhtlust ja koostöist tegutsemist. Õpetan andragoogiliste õpimeetodite ja suulise ning kirjaliku suhtlusega seonduvaid ainekursusi, juhendan uurimis- ja magistriseminare ning ELU projekte. Minu uurimishuvi on haridusteaduslike fenomenide konstrueerimine avalikus kommunikatsioonis ning kvalitatiivse analüüsi metoodikad.

Üliõpilaste sõnul olen rõõmsameelne ja entusiastlik, küllap tuleneb see sellest, et armastan oma tööd ja võtan selle hea meelega kaasa ka koju, laulukoori ja trennisaali. Väärtustan igasugust (üli)õppijat – teadmishimulist, muutumisvõimelist, otsusekindlat, uudishimulikku, aga ka pisut tagasihoidlikku, kriitilist ning vahel natuke laiska tudengit. Kommunikatsiooniõpingute ja ettevõtluskogemuse taustast tulenevalt on minu loengud täis praktilist tegutsemist ja sageli ka ootamatusi – õppida saab ju eri viisidel ja kohtades, Kadriorust Balti jaamani. Jõudu ja energiat ammutan klassikalisest muusikast – reede- ja laupäevaõhtuti võib mind ülikooli asemel leida kontserdisaalist või ooperiteatrist!"

Halliki Põlda Eesti Teadusinfosüsteemis


"O​len õppinud Tallinna Ülikooli eelkäijas, Tallinna Pedagoogikaülikoolis. 1995. aasta​l lõpetasin käsitöö ja kodunduse õpetaja​ diplomiõppe​ ning täiendõppe hariduskorralduses. ​Ajavahemikus ​1999-2001 ​õppisin ​Tallinna Pedagoogikaülikool​i kasvatusteaduste teaduskonn​as, kus omandasin magistrikraadi kasvatusteadustes.

Alates 1997. aastas​t​ ​olen andragoogika valdkonna õppejõud ja uurimistööde juhendaja. Olen üks andragoogika bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavade (3+2) loojatest. Õpetan nii  bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes ning minu peamised teemad on: andragoogika ja elukestev õppimine; õppimine ja õpetamine täiskasvanueas ja kõrgkoolis, grupis õppimine, täiskasvanud õppija ja õpikeskkonnad. Juhendan eriala praktilisi ainekursusi nagu "Andragoogika praktikas", "Praktika ja ametialane rakenduslik tegevus".

Minu uurimishuvi on seotud täiskasvanute õppimise ja õpetava inimese (täiskasvanute koolitaja, õppejõud) õpetamispraktikatega ning õppimiskultuuri uurimisega. Oma doktoritöös uurisin üliõpilaste kui täiskasvanud õppijate kogemusi õppimisest ja õpetamisest ülikoolis. Minu uurimishuvi on seotud õpiruumi, täiskasvanute koolitaja, andragoogi ja õppejõudude professionaalse arengu toetamise võimalustega.

​Õppejõuna töötamine on väga vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv amet. Üliõpilastega kohtumised on andnud võimaluse õppida tundma erinevaid inimesi, nende lugusid ning avardanud maailmapilti. Ootan õppima üliõpilasi, kes tunnevad huvi ühiskondlike arengute vastu, peavad oluliseks nii enda kui ka teiste arengu ja õppimise toetamist, armastavad lugeda ning on valmis avatud suhtlemiseks ja koostööks.

Vabal ajal naudin enda kätega millegi loomist, näiteks meisterdamist, keraamikat ning hobiks on rahvatants."

Katrin Karu Eesti Teadusinfosüsteemis


"Olen elukestva- ja mitteformaalõppe akadeemilise suuna juht, andragoogika professor, andragoogika magistriõppe õppekava kuraator ja rahvusvahelise magistriõppe õppekava "Adult Education for Social Change" akadeemiline koordinaator TLÜ-s. Lisaks olen täiskasvanute koolitaja riiklike kutsestandardite arendaja, kutsekomisjoni liige ja esimees ning tegev paljudes Eesti ja välismaa organisatsioonides. Olen kõrgema taseme riikliku kutsega täiskasvanute koolitaja.

Olen õppinud õpetajaks Tallinna Pedagoogilises Instituudis ja seejärel kaitsnud kraadi täiskasvanute sotsiaalsest kompetentsusest. Töötan andragoogika valdkonnas õppejõu ja uurijana alates 1986. aastast, mil loodi andragoogika ja juhtimistöö kateeder. Õppejõudude ja täiskasvanute koolitajate koolitajana töötan alates 1996. aastast. Olen algatanud ja eest vedanud ka andragoogika bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavade arendamist ja rakendamist, arendanud ajavahemikus 2001–2016 hariduse juhtimise magistriõppe õppekava, osalenud õppejõudude professionaalse arengu ja baaskoolituse programmide väljatöötamises.

Lisaks osalen erinevates rahvusvahelistes arendus- ja uuringuprojektides, mille sisuks on elukestev õpe, täiskasvanuhariduse poliitika kujunemine, täiskasvanute koolitajate professionaliseerumine, professionaalsuse ja identiteedi ja täiskasvanute õppimise-õpetamise problemaatika.

Ootan õppima avatud meelega üliõpilasi, kellel on tahe õppida ja soov arutleda, kuulata, lugeda, uurida, kirjutada, küsida, otsida ise ja koosõppimises; kellel on huvi süveneda, otsida ja leida nii enda isiksuslikke ressursse kui ka mõjutada, luua, jätta inspireeriv ja tähenduslik jälg enda professionaalsetes valikutes või eneseületustes." 

Larissa Jõgi Eesti Teadusinfosüsteemis


"Olen elukestva- ja mitteformaalõppe suuna õppejõud ja töötan peamiselt andragoogika bakalaureuseõppe tudengite heaks. Erilist rõõmu valmistab mitteformaalõpe ja selle rakendamine täiskasvanuhariduses. Mitteformaalõpet kombineerin tihti oma suure kire, foorumteatriga, tuues mõlemad ka loengutesse kaasa. Nii põhinevadki kohtumised üliõpilastega dialoogil, aruteludel ja ühiselt lahenduste otsimisel. 

Üliõpilastelt ootan enim uudishimu, kriitilist mõtlemist ja oma arvamuste jagamist. Nii mõistame paremini, kes on need inimesed meie ümber ja kuidas me neid parimal moel toetada saame. Just sellepärast on ka õppejõu amet niivõrd põnev – töö inimestega on kindlasti see, mis mind selle kõige juures enim võlub."


Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema keskharidus vi sellele vastav kvalifikatsioon.

Vastuvõtueksam 100% (riigieksamid ei ole nõutud, vastuvõtulävend on 65 palli) koosneb alljärgnevatest osadest.

 • Sisseastumistest (25%) sisaldab 45 ülesannet, mis hindavad eesti keele ja loetu mõistmise oskust, matemaatilis-loogilisi võimeid, üldist informeeritust, ruumilist mõtlemist ja ingliskeelse teksti mõistmise oskust. Testiga ei hinnata kutsesobivust, vaid akadeemilise õppe jaoks vajalikke oskusi ja võimed. Test sooritatakse ülikooli arvutiklassis Moodle keskkonnas (vajalik konto olemasolu), testi täitmiseks on aega 45 minutit, iga õige vastus annab ühe punkti, valed vastused miinuspunkte ei anna. Tutvu näidistestiga siin;
 • Motivatsioonikiri (20%) – motivatsioonikirjas põhjendab üliõpilaskandidaat soovi õppida andragoogika erialal ja näitab kirjalikku väljendusoskust. Motivatsioonikirja maksimaalne tulemus on 20 punkti: ülikoolis õppimise motivatsiooni põhjendamine (10 punkti), andragoogika valdkonnas töötamise sobivuse ja valmisoleku põhjendamine (10 punkti). Lõplik punktisumma kujuneb komisjoniliikmete pandud punktide aritmeetilise keskmisena. Motivatsioonikirja pikkus on 1 A4 (kirja suurus Times New Roman 12, reavahe 1,5), motivatsioonikiri lisatakse koos avaldusega SAISis.
 • Kutsesobivusvestlus (55%) – koosneb rühmaülesandest  ja individuaalsest vestlusest. Kutsesobivusvestluseks palume läbi lugeda raamatust "Haridusmõte" (lk 262–289) peatükk “Täiskasvanuharidus ja elukestev õpe”, autor Larissa Jõgi. Raamat on saadaval raamatukogudes ja -poodides. Rühmaülesandes arutletakse ühiskonda ja täiskasvanuharidust puudutavatel teemadel; hinnatakse seisukohtade argumenteeritust ja suutlikkust rühmas toimida. Rühmavestluse maksimaalne tulemus on 35 punkti: aktiivne arutlemine mistahes (täiskasvanu)haridust puudutaval teemal (10 punkti); arutelu juhtimine ja arendamine ning rühmavestluses ka teistele võimaluse andmine oma seisukohti väljendada (10 punkti); originaalsed ja argumenteeritud seisukohad (15 punkti). Individuaalsel vestlusel hinnatakse valmisolekut ülikooliõpinguteks ja sobivust töötamiseks valitud erialal. Individuaalse vestluse maksimaalne tulemus on 20 punkti: huvi valdkonna vastu, oskus selgitada ja määratleda oma panust kogukonna ja ühiskonna töös (10 punkti); akadeemilises keskkonnas individuaalse ja rühmas õppimise mõistmine (10 punkti). Lõplik punktisumma kujuneb liikmete pandud punktide aritmeetilise keskmisena.

Vastuvõtueksamite ruumid ja kellaajad:
- motivatsioonikiri esitatakse koos avaldusega SAISis;
- sisseastumistesti sooritatakse ülikooli arvutiklassis, testi täpse algusaja ja ruumi saab kandidaat valida SAISis avaldust esitades;
- kutsesobivusvestlusele lubatud kandidaatide nimekirjad avaldatakse hiljemalt 4. juulil kell 12.00 SAISi avalduse numbri alusel SIIN. Kutsesobivusvestlused algavad alates kell 9.00. Kui kandidaadil on erisoov kutsesobivusvestluse aja osas, palume see edastada hiljemalt 29. juunil vastuvott.haridus@tlu.ee pärast SAISis avalduse esitamist. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi bakalaureuseõppe erialale, sooritab ta sisseastumistesti üks kord SAISi avaldusel märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Vastuvõtuga seotud korduma kippuvad küsimused

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksami suulisele osale (kutsesobivusvestlusele) paberkandjal kaasa võtta ja samal päeval edastada e-postiaadressile vastuvott.haridus@tlu.ee täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest. Vabatahtliku töö eest saadud punktid arvestatakse vastuvõtueksami suulise osa punktide hulka.

Kuhu edasi?

Andragoogika õppekava lõpetanud töötavad täiskasvanukoolituse korraldaja, koolituskonsultandi, õppedisaineri, karjääriinfo- ja koolitusspetsialisti, koolitusjuhi, -assistendina või värbajana avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonides: seda nii kodumaistes kui ka rahvusvahelistes ettevõtetes. 

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanutel on võimalik õpinguid jätkata andragoogika magistriõppes või teistes avatud magistriõppe programmides.

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ja kasvatusteaduse, elukestva ja mitteformaalõppe, kaasava hariduse ning haridusjuhtimise- ja innovatsiooni, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 19 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Lisaks võimaldab ülikool end proovile panna erinevates praktilistes koostööprojektides. Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa. 

Loengutevälist tudengielu aitab organiseerida haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu - KÜN ning ülikooli üliõpilaskond. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda pealinna väga vilkas kultuurielus!

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 619 9740

Sarnased erialad

Noorsootöö

Haridusteaduste instituut

Läbi noorsootöö saad omandada eluks vajalikke oskusi ning kujundada enda väärtusi. Noorsootöö arendab individuaalseid teadmisi, oskusi, hoiakuid ning aitab luua suhtlusvõrgustikku ja sotsiaalset kapitali.

Rakenduskõrgharidus
Eesti keel
22
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala