tüdruk

Noorsootöö

Läbi noorsootöö saad omandada eluks vajalikke oskusi ning kujundada enda väärtusi. Noorsootöö arendab individuaalseid teadmisi, oskusi, hoiakuid ning aitab luua suhtlusvõrgustikku ja sotsiaalset kapitali.

Õppetase Rakenduskõrgharidus

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 30

Õppevorm Sessioonõpe

Kristel Karro.jpg

Kristel Karro

noorsootöö eriala vilistlane

"Loengud on olnud huvitavad, kuna õppejõud kasutavad loengutes sarnaseid meetodeid, mida noorsootöö erialal õpetatakse noortega kasutama. Palju saame ise osaleda, teha rühmatöid, õppida nii õppejõududelt kui ka kaastudengitelt. Kuna tegemist on rakendusliku kõrgharidusega, siis on suur osakaal praktikatel - sealt saavad tudengid hindamatuid kogemusi noortega töötades, oskuse siduda praktika teoreetiliste teadmistega ning palju huvitavaid kontakte kogu eluks. Suur osa minu kursusekaaslastest on leidnud ka praktikalt endale erialase töökoha. Tunnen rõõmu, et võin suurt osa enda praegustest õppejõududest nimetada enda kolleegideks. Ma tõesti olen oma erialast täiesti vaimustuses ja õppejõude hindan väga kõrgelt. Parim õppimiskogemus üldse, aitäh Tallinna Ülikool!" Noorsootöö nädal 19.-25.11.2018

Miks tulla meile õppima?

 • Õppimine noorsootöö erialal on põnev, seda nii õppemeetodite, mitmekülgsete praktikate kui ka õppejõudude poolest.
 • Me väärtustame õppija identiteeti, professionaalset arengut ja avatud mõtteviisi. 
 • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud. 
 • Eriala lõpetanu on professionaalse ettevalmistusega ning oskab omandatud teadmisi ja oskusi rakendada praktilises töös noortega. 
 • Meie lõpetaja väärtustab tolerantsust, mitmekultuurilisust, positiivset eluhoiakut, tervislikke eluviise ja elukestvat õpet.
 • Lõpetanutel on võimalik jätkata õpinguid magistriõppekavadel.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Tsükliõppes toimub õppetöö õppesessioonidena 5 korda semestris ühe nädala vältel. Olulise osa õppest moodustavad erisugused praktikad, millega saad tutvuda siin

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • üleülikoolilised ained 18 EAP; 
 • noorsootöö alused 33 EAP;
 • noorsootöö keskkonnad ja meetodid 30 EAP;
 • noorsootöö korraldamine 27 EAP;
 • noorsootöö praktika 32 EAP;
 • uurimistöö 12 EAP;
 • valdkondlik võõrkeel 6 EAP; 
 • vabaained 16 EAP; 
 • lõpueksam 6 EAP.

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse  probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on näiteks ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti - olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Noorsootöö aluste moodul annab ülevaate eriala põhimõistetest ja lähtekohtadest ning loob valmisoleku elukestvaks õppeks ja professionaalseks arenguks. Moodulisse kuuluvad sellised ained nagu "Noored ja noortegrupid", "Noortegrupi juhendamise praktika", "Haavatavate sihtgruppide toetamine noorsootöös" jpt. 

Moodulis "Noorsootöö keskkonnad ja meetodid" tutvustatakse erinevaid noorsootöös rakendatavaid keskkondi ja põhimõtteid nende loomiseks. Ühtlasi tutvustatakse ajakohaseid töömeetodeid ja mitteformaalõppe praktikaid. 

Noorsootöö korraldamise moodulis tutvustatakse projektitöö põhimõtteid ning luuakse eeldused projektide koostamiseks ja rakendamiseks noortevaldkonnas. Sellesse moodulisse kuuluvad näiteks ained "Rekreatsiooniürituste korraldamine", "Arendus- ja võrgustikutöö noortevaldkonnas" ning "Süsteemne mõtlemine ja praktiline suhtlemine". 

Uurimistöö moodul aitab mõista uurimistöö põhimõtteid – kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja kaitsta oma töö edukalt? Suurt tähelepanu pööratakse ka üliõpilase kui iseseisva ja eetilise uurija arengule. 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist – tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Bakalaureuseõpingutele tõmbab joone alla lõpueksam, mis näitab parimast küljest üliõpilase seni omandatud teadmisi ja oskusi. 

Õppejõud

Ilona-Evelyn Rannala.jpg

Ilona-Evelyn Rannala

noorsootöö korralduse lektor

Ilona-Evelyn Rannala on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi noorsootöö korralduse lektor. Lisaks õppejõutööle tegutseb ta ka Tallinna Linnavalitsuse spordi- ja noorsooametis juhtivspetsialistina, vastutades seal noorsootöö arendamise, kvaliteedi ja rahvusvahelise koostöö eest.

Ülikoolis õpetab ja juhendab ta nii rakenduskõrgharidustaseme kui ka magistritaseme noorsootöö üliõpilasi. Lisaks osaleb aktiivselt rahvusvahelises koostöös nii Soome, Iirimaa, Suurbritannia kui ka Austraalia suunal.

Oma doktorikraadi kaitses Ilona-Evelyn Rannala 2014. aastal Tallinna Ülikoolis, teemaks "Dialoogi olulisusest töös riskikäitumisega noortega. Alaealiste komisjonide näitel". Ta on mitmete publikatsioonide autor ning aktiivne noortevaldkonna organisatsioonides, näiteks noorsootöötaja kutseala kutsekomisjonis ja Eesti Noorsootöötajate Kogus. 

Ilona-Evelyn Rannala Eesti Teadusinfosüsteemis


Tanja Dibou.jpg

Tanja Dibou

noorsootöö lektor

Tanja Dibou on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi noorsootöö lektor ja noorsootöö rakenduskõrgharidusõppe õppekava juht. Noortevaldkonnas on ta töötanud varem Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses ja Tallinna Noorte karjäärikeskuses noorteinfo- ja karjääriinfospetsialistina.

Hetkel on Tanja Dibou Tallinna Ülikooli doktorant. Lisaks osaleb ta aktiivselt konsultandina, eksperdina ja vabatahtlikuna UNICEF arendustegevustes.

Haridusteaduste instituudis õpetab ta selliseid aineid nagu  "Rahvusvaheline noorsootöö", "Noortepoliitika ja noorsootöö korraldus", "Kultuuridevaheline dialoog ja noorsootöö mitmekultuurilises keskkonnas", "Infotöö ja noorteinfo", "Nõustamise alused", "Noorte ettevõtlikkus ja karjäär", "Sotsiaalpedagoogika ja nõustamise alused", "Karjääriinfo allikad - haridussüsteemi ja tööturu seosed" ning "Karjääriinfo juhtimine".

Tanja Dibou Eesti Teadusinfosüsteemis


Lianne Teder.jpg

Lianne Teder

noorsootöö- ja mitteformaalõppe õpetaja

Lianne Teder on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi noorsootöö- ja mitteformaalõppe õpetaja. Lisaks tegeleb Lianne noortevaldkonda ja vabaühendusi arendava koolitajana.

Liannel on magistrikraad kasvatusteaduste erialal, ta on õppinud ka noorsootööd. Lianne on tegutsenud noortevaldkonna praktikuna üle 20 aasta ning tema kirg on noorte aktiivse osalemise vormid, olgu need laagrites, noorteühendustes või koolis.

Lianne on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi doktorant. Tema uurimishuvi on seotud õpetajate professionaalse arenguga. Sihtgruppi kuuluvad õpetajad, kes lisaks koolis töötamisele tegutsevad väljaspool kooli mõnel muul erialal, näiteks noorsootöötajana.

Lianne Teder Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtueksam (100%), mis koosneb alljärgnevatest osadest:

 • Akadeemiline test (25%). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
 • E-etteütlus (25%).
 • CV (5%). CV esitatakse SAIS-is ja see on kohustuslik kutsesobivusvestlusele pääsemiseks. CV tuleb täita vabas vormis ning seal on tarvis välja tuua haridus, töökogemus, oskused ja seosed noorsootööga. 
 • Kutsesobivusvestlus (45%). Kutsesobivusvestluse käigus analüüsitakse üliõpilaskandidaadi huvi noorsootöö vastu; kuivõrd ta oskab põhjendada oma eriala valikut; kuidas näeb ennast tulevikus noorsootöö valdkonnas töötamas. Samuti hinnatakse üliõpilasekandidaadi üldist oskust arutleda ja enda seisukohti argumenteeritult väljendada. Vestluse käigus hinnatakse motivatsiooni, valdkonnaga kursis olemist, suhtlemist (sealhulgas grupis suhtlemist/arutelu).

Enne kutsesobivusvestlust palume kandidaatidel tutvuda noorsootöö õppekava kirjeldusega ÕIS-is ja järgmiste artiklitega:

Sisseastumiseksamile on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.

Kuhu edasi?

Noorsootööd õpetatakse eesmärgiga valmistada ette noorsootöö spetsialiste, kes on pädevad töötama noortega vanuses 7–26. Töö võib sind oodata omavalitsustes, noorsootöö asutustes, koolides, huvi- ja spordiklubides, mittetulundusühingutes. Õpingud annavad esialgsed teadmised, mis võimaldavad asuda soovitud valdkonda tööle, ent eeldame, et konkurentsivõime tõuseb pärast sobiva magistriõppe lõpetamist. Lisaks on võimalik õpinguid jätkata paljudel osaliselt avatud õppekavadel ja kõikidel avatud magistriõppekavadel.

Millistel erialadel võin tulevikus tööd leida?

Noorsootöö eriala spetsialiste õpetatakse Eestis juba 20 aastat. Eriala lõpetanuid võib kohata riigiasutustes, maavalitsustes ja kohalikes omavalitsustes juhatajate ja spetsialistidena, noorsootöö asutustes, mittetulundusühingutes, huvikoolides, haridusasutustes, koolides, noorsootöö õppejõududena ning koolitajatena mitteformaalse õppe valdkonnas.

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ning kasvatusteadused, elukestva ja mitteformaalõppe ning hariduse tugiteenused, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on ligi saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 17 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Lisaks võimaldab ülikool end proovile panna erinevates praktilistes koostööprojektides. Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa. 

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus! 

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 6199 700

Sarnased erialad

Andragoogika

Haridusteaduste instituut

Andragoogika bakalaureuseõppekava on ainus omataoline õppekava Eestis, mida õpetatakse vaid Tallinna Ülikoolis. Kui sa oled huvitatud täiskasvanuhariduse ja täiskasvanute koolituse valdkonna arengutest, hoolid ühiskonnas toimuvast ning soovid panustada selle arengusse, siis on meie õppekava just sulle mõeldud!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
22
Sessioonõpe
Vaata eriala

Noorsootöö korraldus

Haridusteaduste instituut

Noorsootöö eriala annab magistriõppe tasemel hea ettevalmistuse noorsootöö valdkonna juhtidele ja arendajatele ning valmistab õppijaid ette noorsootöötaja 7. taseme kutsestandardi eksamiks. Magistriõpe pakub integreeritud lähenemist sotsiaalteaduste kontekstis mitteformaalõppe suunal. Tegemist on ainulaadse õppekavaga nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Magistriõpe
Eesti keel
17
Sessioonõpe
Vaata eriala