Kutsepedagoogika õppekava

Kutsepedagoogika

Kutsepedagoogika õppekava valmistab ette kutseõpetajaid ja -koolitajaid, kes töötavad üldjuhul kutseõppeasutustes. Nad toetavad oma tegevusega õppijaid tööks vajalike erialaste teoreetiliste teadmiste ja praktiliste tööoskuste omandamisel, vajalike tööharjumuste ja hoiakute kujunemisel.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 22

Õppevorm Sessioonõpe

Ootame õppima spetsialiste, kes omavad kutsekeskharidust, kutseharidust keskhariduse baasil, kutseeriharidust, keskeriharidust või keskharidust ja kehtivat kutsetunnistust. Õppima asujalt oodatakse kõrget motivatsiooniiseseisvat õpivõimetaktiivsust, soovi töötada kutseõpetajana, -koolitajana või praktikajuhendajana ettevõttes ning soovi edendada kutseharidust.

Miks tulla meile õppima?

 • Bakalaureusekraadiga kutseõpetajad ja koolitajad on tööturul oodatud kui kutseõppe arendajad, kes aitavad kaasa kvalifitseeritud tööjõu väljaõpetamisele.
 • Õpingud on suunatud kutsehariduse spetsiifikale ning sisaldavad nii kutsepedagoogika teooriat kui ka praktikat. 
 • Õpingute jooksul käsitletakse kutseõpetaja rolli, teooria- ja praktikaõppe didaktikat, kutsehariduskorraldust, õppekavade arendust ning uurimis- ja arendustegevust kutsehariduses. 
 • Õppekava võimaldab üliõpilasel olla iseseisev ja aktiivne, omandada nii üldiseid kui ka kutsepedagoogilisi pädevusi kutseõpetaja tööks ja täiendada end kutsealaselt.
 • Lõpetanutel on võimalik jätkata õpinguid magistriõppekavadel.
 • Kutsepedagoogika bakalaureuseõppekava lõpetajale antakse Kutseõpetaja, tase 6 kutse. 

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub sessioonõppena kord kuus ühel nädalal. Eriala valikmoodulite kontaktõpe on lisaks kord kuus reedel ja laupäeval, kuid need ei lange kokku põhiõppe nädalaga. 

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • üleülikoolilised ained 18 EAP; 
 • eriala valikmoodul 24 EAP;
 • kutseõpetaja professionaalsus 36 EAP;
 • uurimistöö kutsehariduses 12 EAP;
 • valdkondlik võõrkeel 6 EAP;
 • õpikeskkond ja õppeprotsess kutseõppes 42 EAP;
 • õppija ja õppimine kutseõppes 24 EAP;
 • vabaained 12 EAP;
 • bakalaureuseeksam 6 EAP.

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse  probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti – olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Eriala valikmooduleid on kaks: riigikaitseõpetus ja teenindusõpe kutsehariduses. 

Kutseõpetaja professionaalsuse moodul toetab kutseõpetaja erialast arengut. Muuhulgas arendab moodul meeskonna- ja võrgustikutöö oskusi ning kujundab valmisoleku koostööks erinevate sihtrühmadega. 

Uurimistöö põhimõtteid aitavad mõista uurimistöö kutsehariduses mooduli ained. Kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja kaitsta oma uurimistöid edukalt? Suurt tähelepanu pööratakse ka üliõpilase kui iseseisva ja eetilise uurija arengule. 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist – tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Õpikeskkonna ja õppeprotsessi moodul toetab kutseõppeprotsessi planeerimise, läbiviimise ja hindamise teadmiste ning oskuste arendamist. Moodulisse kuuluvad sellised ained nagu "Haridustehnoloogia õppeprotsessis", "Töökeskkond kutseõppes", "Digiõpe kutsehariduses" jpt.

Moodul, mis kannab nime "Õppija ja õppimine kutseõppes" toetab pädevuste kujunemist õppija arenguvajaduste ja eripärade väljaselgitamiseks ja nende arvestamiseks kutseõppe õppeprotsessis. Sellesse moodulisse kuuluvad näiteks ained "Mitmekultuuriline õpikeskkond" ja "Õppimine nooruki- ja täiskasvanueas". 

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Bakalaureuseõpingutele tõmbab joone alla bakalaureusetöö, mis näitab parimast küljest üliõpilase seni omandatud teadmisi ja oskusi. 

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

"Aastal 2003 lõpetasin kutseõpetaja diplomiõppe ning seejärel töötasin kutseõpetajana. Ülikoolis olen töötanud lektorina alates 2007. aastast ja oma uurimistöös olen keskendunud kutseõpetajate professionaalsuse uurimisele." 

"Kutsehariduse lektorina õpetan kutsepedagoogika õppekaval õppeaineid "Sissejuhatus kutseõpetaja kutsesse", "Teooria- ja praktikaõppe didaktika" I ja II, "Õppevara kutsehariduses" ja "Riigikaitseõpetuse didaktika", ühtlasi juhendan ka kutsepedagoogilisi praktikaid. Kursustel õppijatelt ootan avatust uutele teadmistele ja kogemustele ning sügavat õpihimu."

Meidi Sirk Eesti Teadusinfosüsteemis


"Ülikoolis olen olnud seotud kutseõpetaja haridusega alates oma õpingutest kutseõpetaja diplomiõppes, pedagoogika/kutseõppedidaktika magistriõppes ning õppejõuna alates 2002. aastast. Praktilisi kutseõppekogemusi saan lisaks kutseõppeasutuses majanduse ja ettevõtluse aluseid õpetades. Minu uurimisteemad on keskendunud kutseõppe õpilaskonnale. Õppejõu ja kutseõpetajana hindan väga õppijaid, kes on koostöövalmid ja näevad endas arenguruumi."

"Õpetan selliseid aineid nagu "Sissejuhatus kutsepedagoogikasse", "Töökeskkond kutseõppes" ja "Kutseõppedidaktika alused" ning juhendan erialapraktikat ja kutsepedagoogilisi praktikaid. 

Reeli Liivik Eesti Teadusinfosüsteemis


"Oman väga mitmekesist kogemust kutsehariduse valdkonnas ja seda aastast 1989.  Tallinna Ülikoolis alustasin lektorina tööd 2009. aastal. Minu uurimisteema keskendub õppekavade arendamisele kutsehariduses."

"Kutsepedagoogika lektorina õpetan kutsepedagoogika õppekaval õppeaineid "Kutsehariduskorraldus", "Kutsehariduse õppekava koostamine" ja vastutan eriala valikmooduli „Teenindusõpe kutsehariduses“ eest ning ühtlasi juhendan kutsepedagoogilisi praktikaid. 

Sirje Rekkor Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtueksam (100%), mis koosneb alljärgnevatest osadest:

 • Akadeemiline test (25%). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
 • E-etteütlus (25%).
 • Kutsesobivusvestlus (50%). Kutsesobivusvestluse eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õpi- ja töökogemus ning motivatsioon õpinguteks ja kutseõpetaja tööks. Vestlusel kandidaat tutvustab ennast, oma eelnevat õpi- ja karjääriteed (töökogemust kutseõpetajana) ning õpinguteks vajalikke üldpädevusi. Kandidaat vastab komisjoni küsimustele. Kandidaat peab olema tutvunud kutsepedagoogika õppekavaga siin

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda: vastuvott.haridus@tlu.ee.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.

Vastuvõtueksamite ajakava

Kuhu edasi?

Bakalaureusekraadiga kutseõpetajad ja koolitajad on tööturul oodatud kui kutseõppe arendajad, kes aitavad kaasa kvalifitseeritud tööjõu väljaõpetamisele. Eriala lõpetanud töötavad näiteks õpetajatena kutsekoolides, üldhariduskoolides, huvikoolides, ettevõtetes (näiteks koolitaja või praktika juhendajana) ja mujalgi. 

Kutsepedagoogika bakalaureuseõppekava lõpetajale antakse Kutseõpetaja, tase 6 kutse. 

Lõpetanutel on võimalik jätkata õpinguid magistriõppes, näiteks kutseõpetaja õppekaval. 

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ja kasvatusteaduse, elukestva ja mitteformaalõppe, kaasava hariduse ning haridusjuhtimise- ja innovatsiooni, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 18 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Kutsepedagoogika õppekava õppeained toimuvad erinevates Tallinna Ülikooli auditooriumites. Näiteks toimub õppetöö ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse ruumides, kuid oleme kasutanud ka laiendatud õpikeskkonda ja viinud õppetööd läbi õues. Lisaks ülikoolis toimuvale kontaktõppele on meie headeks partneriteks erinevad kutseõppeasutused: Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Teeninduskool, Tallinna Kopli Ametikool, Kehtna Kutsehariduskeskus, Pärnu Kutsehariduskeskus jpt. 

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus! 

 

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 6199 700

Sarnased erialad

Pedagoogika

Haridusteaduste instituut

Pedagoogika õppekava on üks omanäolisemaid õppekavu Tallinna Ülikoolis – see annab suurepärase võimaluse alustada põhikooli ja/või gümnaasiumi õpetajaks õppimist juba bakalaureuse tasemel! Kuigi õpetajakutse omandab tudeng pärast magistriõpingute lõpetamist (näiteks mitme aine õpetaja õppekaval), on pedagoogika eriala lõpetanutel teiste ees üks suur eelis – põhjalik pedagoogiline ettevalmistus, mis tagab koolis ja õpetajaametis parema toimetuleku. Tule ja õpi eriala, mis annab võimaluse muuta maailm paremaks ning jääda hingelt nooreks!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Lävendipõhine
Päevaõpe
Vaata eriala

Kutseõpetaja

Haridusteaduste instituut

Kutseõpetaja õppekava on üks ainulaadsemaid ja praktilisemaid Tallinna Ülikoolis – seda õpetatakse koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga. Magistriõppekavas on ühendatud kahe ülikooli tugevused – Tallinna Ülikooli pikaajalised kogemused õpetajahariduse ja kutsepedagoogika ning Tallinna Tehnikaülikoolil tehnika ja insenerpedagoogika valdkondades.

Magistriõpe
Eesti keel
Lävendipõhine
Sessioonõpe
Vaata eriala