Kutsepedagoogika õppekava

Kutsepedagoogika

Kutsepedagoogika õppekava valmistab ette kutseõpetajaid ja -koolitajaid, kes üldjuhul töötavad kutseõppeasutustes. Eriala lõpetanu oskab toetada õppijaid tööks vajalike erialaste teoreetiliste teadmiste ja praktiliste tööoskuste omandamisel, vajalike tööharjumuste ning hoiakute kujunemisel.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 20

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Ootame õppima spetsialiste, kes omavad ühte alljärgnevast:

 • kutsekeskharidus,
 • kutseharidus keskhariduse baasil,
 • kutseeriharidus,
 • keskeriharidust või
 • keskharidus, ja neil on kehtiv kutsetunnistus. 

Üliõpilaselt oodatakse kõrget motivatsiooniiseseisvat õpivõimet ja aktiivsust. Samuti ka soovi töötada kutseõpetajana, -koolitajana või praktikajuhendajana ettevõttes või soovi edendada kutseharidust.

Õppeaeg on kokku neli aastat ja õppetöö toimub osakoormusel. Kontaktõpe toimub õppesessioonidena (kord kuus üks nädal).

Tea Vallimäe

Loe artiklist, kuidas pagar-kondiitrist sai kutseõpetaja

Miks tulla meile õppima?

 • Bakalaureusekraadiga kutseõpetajad ja koolitajad on tööturul oodatud kui kutseõppe arendajad, kes aitavad kaasa kvalifitseeritud tööjõu väljaõpetamisele.
 • Õpingud on suunatud kutsehariduse spetsiifikale ning sisaldavad nii kutsepedagoogika teooriat kui ka praktikat. 
 • Õpingute jooksul käsitletakse kutseõpetaja rolli, teooria- ja praktikaõppe didaktikat, kutsehariduskorraldust, õppekavade arendust ning uurimis- ja arendustegevust kutsehariduses. 
 • Õppekava võimaldab üliõpilasel olla iseseisev ja aktiivne, omandada nii üldiseid kui ka kutsepedagoogilisi pädevusi kutseõpetaja tööks ja täiendada end kutsealaselt.
 • Õpingute jooksul on võimalik õppida ka välisriigis.
 • Lõpetanutel on võimalik jätkata õpinguid magistriõppekavadel.
 • Kutsepedagoogika bakalaureuseõppekava lõpetajale antakse kutseõpetaja 6. taseme kutse. 

Keevitamine tõi õpetajad ülikooli. Loe täpsemalt artiklist.

Tutvu õppekavaga

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub sessioonõppe vormis – viiel korral semestris toimub õpe nädalase õppesessioonina (esmaspäev–laupäev) ning eelkõige õpingute alguses ka kuni kahel korral semestris kahepäevase õppesessioonina (esmaspäev–teisipäev); õppetöögraafikuga saab tutvuda siin

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • üleülikoolilised ained; 
 • õppija ja õppimine kutseõppes; 
 • eriala valikmoodul;
 • valdkondlik võõrkeel;
 • uurimistöö kutsehariduses;
 • õpikeskkond ja õppeprotsess kutseõppes;
 • kutseõpetaja professionaalsus;
 • vabaained;
 • bakalaureuseeksam.

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse  probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti – olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Eriala valikmooduleid on kolm: riigikaitseõpetus, teenindusõpe kutsehariduses ja tehnikaõpetus kutsehariduses 

Kutseõpetaja professionaalsuse moodul toetab kutseõpetaja erialast arengut. Muuhulgas arendab moodul meeskonna- ja võrgustikutöö oskusi ning kujundab valmisoleku koostööks erinevate sihtrühmadega. 

Uurimistöö põhimõtteid aitavad mõista uurimistöö kutsehariduses mooduli ained. Kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja kaitsta oma uurimistöid edukalt? Suurt tähelepanu pööratakse ka üliõpilase kui iseseisva ja eetilise uurija arengule. 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist – tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Õpikeskkonna ja õppeprotsessi moodul toetab kutseõppeprotsessi planeerimise, läbiviimise ja hindamise teadmiste ning oskuste arendamist. 

Moodul, mis kannab nime "Õppija ja õppimine kutseõppes" toetab pädevuste kujunemist õppija arenguvajaduste ja eripärade väljaselgitamiseks ja nende arvestamiseks kutseõppe õppeprotsessis. 

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Bakalaureuseõpingutele tõmbab joone alla bakalaureuseeksam, mis näitab parimast küljest üliõpilase seni omandatud teadmisi ja oskusi. 

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

"Aastal 2003 lõpetasin kutseõpetaja diplomiõppe ning seejärel töötasin kutseõpetajana. Ülikoolis olen töötanud lektorina alates 2007. aastast ja oma uurimistöös olen keskendunud kutseõpetajate professionaalsuse uurimisele.

Kutsehariduse dotsendina õpetan kutsepedagoogika õppekaval õppeaineid "Sissejuhatus kutseõpetaja kutsesse", "Teooria- ja praktikaõppe didaktika" I, "Õppevara kutsehariduses", "Riigikaitseõpetuse didaktika" ja vastutan eriala valikmooduli "Riigikaitseõpetus" eest ning juhendan ka kutsepedagoogilisi praktikaid. Kursustel õppijatelt ootan avatust uutele teadmistele ja kogemustele ning sügavat õpihimu."

Meidi Sirk Eesti Teadusinfosüsteemis


"Ülikoolis olen olnud seotud kutseõpetaja haridusega alates oma õpingutest kutseõpetaja diplomiõppes, pedagoogika/kutseõppedidaktika magistriõppes ning õppejõuna alates 2002. aastast. Praktilisi kutseõppekogemusi saan lisaks kutseõppeasutuses majanduse ja ettevõtluse aluseid õpetades. Minu uurimisteemad on keskendunud kutseõppe õpilaskonnale. Õppejõu ja kutseõpetajana hindan väga õppijaid, kes on koostöövalmid ja näevad endas arenguruumi."

"Õpetan selliseid aineid nagu "Sissejuhatus kutsepedagoogikasse", "Töökeskkond kutseõppes" ja "Kutseõppedidaktika alused" ning juhendan erialapraktikat ja kutsepedagoogilisi praktikaid. 

Reeli Liivik Eesti Teadusinfosüsteemis


"Oman väga mitmekesist kogemust kutsehariduse valdkonnas ja seda aastast 1989.  Tallinna Ülikoolis alustasin lektorina tööd 2009. aastal. Minu uurimisteema keskendub õppekavade arendamisele kutsehariduses."

"Kutsepedagoogika lektorina õpetan kutsepedagoogika õppekaval õppeaineid "Kutsehariduskorraldus", "Kutsehariduse õppekava koostamine" ja vastutan eriala valikmooduli „Teenindusõpe kutsehariduses“ eest ning ühtlasi juhendan kutsepedagoogilisi praktikaid. 

Sirje Rekkor Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtueksam 100% (riigieksamid ei ole nõutud) koosneb alljärgnevatest osadest.

 • Sisseastumistest (25%) sisaldab 45 ülesannet, mis hindavad eesti keele ja loetu mõistmise oskust, matemaatilis-loogilisi võimeid, üldist informeeritust, ruumilist mõtlemist ja ingliskeelse teksti mõistmise oskust. Testiga ei hinnata kutsesobivust, vaid akadeemilise õppe jaoks vajalikke oskusi ja võimed. Test sooritatakse ülikooli arvutiklassis Moodle keskkonnas (vajalik konto olemasolu), testi täitmiseks on aega 45 minutit. Tutvu näidistestiga siin;
 • Motivatsioonikirjas (25%) põhjendab üliõpilaskandidaat soovi õppida kutsepedagoogika erialal ja näitab kirjalikku väljendusoskust. Motivatsioonikiri kirjutatakse kohapeal.
 • Kutsesobivusvestluse (50%) eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õpi- ja töökogemus ning motivatsioon õpinguteks ja kutseõpetaja tööks. Vestlusel kandidaat tutvustab ennast, oma eelnevat õpi- ja karjääriteed (töökogemust kutseõpetajana) ning õpinguteks vajalikke üldpädevusi. Kandidaat vastab komisjoni küsimustele. Kandidaat peab olema tutvunud kutseõpetaja, tase 6 kutsestandardiga.

Kõik vastuvõtueksamil osalevad kandidaadid sooritavad sisseastumistesti ja kirjutavad motivatsioonikirja, mis on eelduseks kutsesobivusvestlusele pääsemisel.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi bakalaureuseõppe erialale, sooritab ta sisseastumistesti üks kord SAISi avaldusel märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Tutvu vastuvõtuga seotud korduma kippuvate küsimuste ja vastustega siin.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksami suulisele osale (kutsesobivusvestlusele) paberkandjal kaasa võtta ja samal päeval edastada e-postiaadressile vastuvott.haridus@tlu.ee täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest. Vabatahtliku töö eest saadud punktid arvestatakse vastuvõtueksami suulise osa punktide hulka.

Kuhu edasi?

Bakalaureusekraadiga kutseõpetajad ja koolitajad on tööturul oodatud kui kutseõppe arendajad, kes aitavad kaasa kvalifitseeritud tööjõu väljaõpetamisele. Eriala lõpetanud töötavad näiteks õpetajatena kutsekoolides, üldhariduskoolides, huvikoolides, ettevõtetes (näiteks koolitaja või praktika juhendajana) ja mujalgi. 

Kutsepedagoogika bakalaureuseõppekava lõpetajale antakse kutseõpetaja, tase 6 kutse. 

Lõpetanutel on võimalik jätkata õpinguid magistriõppes, näiteks kutseõpetaja õppekaval. 

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ja kasvatusteaduse, elukestva ja mitteformaalõppe, kaasava hariduse ning haridusjuhtimise- ja innovatsiooni, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 19 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Kutsepedagoogika õppekava õppeained toimuvad erinevates Tallinna Ülikooli auditooriumites. Näiteks toimub õppetöö ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse ruumides, kuid oleme kasutanud ka laiendatud õpikeskkonda ja viinud õppetööd läbi õues. Lisaks ülikoolis toimuvale kontaktõppele on meie headeks partneriteks erinevad kutseõppeasutused: Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Teeninduskool, Tallinna Kopli Ametikool, Kehtna Kutsehariduskeskus, Pärnu Kutsehariduskeskus jpt. 

Loengutevälist tudengielu aitab organiseerida haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu - KÜN ning ülikooli üliõpilaskond. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda pealinna väga vilkas kultuurielus!

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 619 9796

Sarnased erialad

Pedagoogika

Haridusteaduste instituut

Sa soovid töötada aineõpetajana põhikoolis või gümnaasiumis. Sind huvitab, kuidas teha õppimine tõhusaks ja huvitavaks. Soovid arendada õpilaste õpioskusi ning tahad osata õpilasi koolis toetada. Sa oled avatud ja uudishimulik ning oma tegemistes põhjalik. Kui tunned end nendes väidetes ära, siis on pedagoogika õppekava just sulle!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
35
Päevaõpe
Tasuta
Vaata eriala

Kutseõpetaja

Haridusteaduste instituut

Kutseõpetaja õppekava on Eestis ainuke kutsehariduse valdkonna magistriõppekava. Selles interdistsiplinaarses õppekavas on ühendatud kahe ülikooli tugevused – Tallinna Ülikooli pikaajalised teadus-, arendus- ja õppetöö kogemused haridusteaduste ning Tallinna Tehnikaülikoolil tehnika- ja majandusteaduste valdkondades.

Magistriõpe
Eesti keel
15
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala