Haridusblogi

Veebipõhise kontaktõppe ABC (5. osa): Rühmatöö

Veebipõhise kontaktõppe ABC on praktiline abimees e-õppe läbiviimisel. Avaldame järgmise kümne nädala jooksul iga nädal ühe juhendmaterjali, mis aitab tõhusalt ja läbimõeldult korraldada veebiseminare ning e-õpet. Materjali koostab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva ja mitteformaalõppe suuna õppejõud koostöös EDUSPACE tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimise labori meeskonnaga.

õppija arvuti taga

Rühmatöö ettevalmistamine

  • Planeeri õppeprotsessi nii, et rühmatööle eelnev osa (näiteks loeng, iseseisev töö) valmistaks õppijaid aktiivseks tegevuseks. Mõtle läbi rühma eesmärk: koostöögrupp, probleemilahendusgrupp, teema arutelu grupp vms.
  • Mõtle võimalikult detailselt läbi ning pane ka ajaliselt kirja, mis rühmatöö ajal toimub. Tähelepanu hoidmiseks eelista lühikesi intensiivseid tegevusi, näiteks 10-30 minutit. Hinda, millised abimaterjale või lisa keskkondasid on vaja ette valmistada. 
  • Koosta rühmatöös osalejatele tööjuhis, mis sisaldab vastavalt vajadusele eelnevalt valitud videote või tekstide linke, ettevalmistatud jagatud dokumente, tabeleid, slaide vms. Tööjuhise võid esitada ka suuliselt.

Rühmade moodustamine

  • Rühmad olgu vähemalt 3-liikmelised, nii väldid olukorda, kus õpperuumi võib jääda ainult üks õppija, kuna teine on lahkunud tehnilise või isikliku põhjuse tõttu.
  • Võimalusel arvesta rühmade moodustamisel õppijate soove rühmaliikmete osas. See aitab vältida olukorda, kus loodetakse kellegi teise aktiivsusele. Käsitsi rühmitamine on ajamahukas, rakenda seda ainult väiksemate rühmade puhul.
  • Juhul kui rühmal on vaja kasutada digitaalset või füüsilist vahendit, kontrolli üle, kas igas rühmas on kindlasti vähemalt üks liige, kellel on võimalik vahendit kasutada. Vastasel juhul ei saa rühm ülesannet täita. 

Rühmatöö läbiviimise kokkulepped

  • Selgita õppijatele tööjaotuse loomise vajadust rühmas: kes jagab oma ekraani, kes teeb märkmeid ja kuhu, kes täidab jagatud dokumenti või postitab tulemusi, kes ja kuidas tulemusi esitleb. Konkreetsed juhised võimaldavad õppijatel keskenduda sisule.
  • Lepi kokku õppejõu roll rühmatöö läbiviimise ajal: kas õppejõud külastab omal algatusel rühmasid või on rühmatöö õppejõust sõltumatu ning kuidas on võimalik õppejõule rühmatöö ajal küsimusi esitada.
  • Veebikeskkonnas võib rühmatööle kuluda võrreldes klassiruumiga erinev hulk aega. Paku välja tegevus, mida teeb rühm juhul, kui nad saavad ettenähtud ajast varem valmis. Samuti planeeri järeltegevused, kui rühmatöö jääb pooleli.

Tutvu lisaks: 

Vaata ka samal teemal e-seminare:

Lisalugemiseks: 


Tule jaga oma kogemust e-seminaril “Veebipõhise kontaktõppe ABC”, mis toimub kolmapäeviti kell 15–16 Zoomis (kuni 27. maini).