Koolid katsetavad riikliku õppekava muudatusi koostöös ülikoolidega

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus koostöös Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskusega on käivitanud projekti, mille käigus nõustatakse ja uuritakse koolide kogemusi muudetud õpitulemuste rakendamisel.

Õpetaja tahvli ees

Nimelt on Haridus- ja Teadusministeerium uuendamas põhikooli ja gümnaasiumi ainevaldkonnakavasid. Aineekspertide poolt uuendatud õpitulemused peaksid paremini toetama õppija arenguks tingimuste loomist, kvaliteetse hariduse kättesaadavust ning 21. sajandi õppija vajadusi.

Sel õppeaastal katsetavad seitse Eesti kooli uusi muudatusi õpitulemustes ning selles protsessis osalevad nõustajate ja uurijatena Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus ja Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus.

Ülikoolide roll selles projektis on jälgida protsessi kulgu koolides ning koostada vastavasisuline uuring. Uuringu põhjal esitatakse ministeeriumile järgmised tulemused, mis sisaldavad:

  • ettepanekut koolidele pakutava teenuspaketi, sh juhendmaterjali osas;
  • ettepanekuid pikiuuringuks, et riiklike õppekavade rakendamist seirata;
  • ettepanekuid õpetajate taseme- ja täiendusõppe uuendamiseks;       
  • ettepanekuid õpitulemuste ja hindamiskriteeriumite täpsustamiseks.  

Tallinna Ülikooli tegevusi koordineerib projektis haridusinnovatsiooni keskuse juhataja Kätlin Vanari. Projekti tegevustesse on kaasatud ka haridusjuhtimise magistrant Kristiina Suigusaar ning kasvatusteaduste magistrant Kriste Talving. Projekti käigus külastavad ülikooli esindajad koole kolmel korral, et fookusgrupi intervjuude käigus koguda headest praktikatest andmeid ning välja töötada eri metoodikad, mida kasutada kooli õppekava loomisel ja rakendamisel. 

Katsetavad koolid on Tartu Forseliuse kool, Kiili gümnaasium, Tallinna Õismäe vene lütseum, Tartu Kivilinna kool, Kiviõli I keskkool, Tallinna reaalkool ja Järva-Jaani gümnaasium.

Iga kool on valinud kitsama fookuse, millele katsetamise käigus keskendutakse. Nii on mõnes koolis suurem tähelepanu näiteks eesti keele kui teise keele ainekavadel, mõnes koolis jällegi esimesel kooliastmel jne. 

Koolides on loodud töögrupid, kes katsetavad seda, kas ja kuidas ainevaldkonnakavades sisse viidud muudatused hõlbustavad õpitulemuste saavutamist, nende hindamist ja paindliku õppe korraldamist.

Tutvu ka teiste Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse tegevustega