Tudengiblogi

Tudengid aitavad loovalt koostööoskust arendada

Tudengite ELU projekt „Tudengilt-tudengile: paremad koostööoskused kõrghariduses osalemiseks“ keskendus kunstidepõhiste meetodite ja tehnikate abil erinevate koostööoskuste arendamisele grupi/rühmatöö kaudu.

Kunstiteraapiad

Projekti liikmetel oli võimalik tegeleda väikestes gruppides kunstidepõhiste (visuaalkunst, muusika, tants- ja liikumine) meetodite ja tehnikate abil arendada õppijate vahelist koostööd.

Koostööoskuse arendamine ning toetamine tudengite seas loovuse ning kunstipõhiste meetoditega on äärmiselt tähtis. Kunstipõhiste rühmategevuste kaudu erinevate oskuste arendamine on oma olemuselt sotsiaalseid ja emotsionaalseid kogemusi pakkuv õppimisprotsess, mida väärtustatakse ka kõrghariduses. Loomingulise tegevuse nautimine ja selles protsessis edukogemuse saamine toetab õppimisega seotud pingete leevendamist ja positiivsete emotsioonide nagu rõõmu, rahulolu ja enesekindluse kogemist. 

Visuaalkunstiteraapia - saare meisterdamineTudengite visa töö tulemusena valmis vajalik videosalvestus rühmaprotsessidest ja lisaks juhendmaterjalid Padleti keskkonnas, mis sisaldab väikerühmades kasutatud meetodeid ja tehnikaid. Projektis osalenud üliõpilased demonstreerivad veebilehel kunstidepõhiseid koostööharjutusi koos nende ettevalmistamise ja läbiviimise juhistega. Mõlemad materjalid jäävad peale projekti lõppu üliõpilaste kasutusse. Tutvu materjalidega Padlet keskkonnas.

Projektis osalesid erinevate õppekavade andragoogika, eesti filoloogia, tervisejuhi, alushariduse pedagoogi, slaavi keeled ja kultuuri ja kunstiteraapiate tudengid, kes said ELU projekti käigus suure tõuke oma koostööoskuse lihvimiseks ja arendamiseks ning said lähemalt tutvuda kunstiteraapiate erialadega ning nende õppemeetoditega.  

Kunstiteraapiad

Tutvu materjalidega Padlet keskkonnas.


Tutvu ELU projekti liikmete mõtete ja saadud kogemusega:

GRETE – Märkasin ja sain kinnitust sellest, kuidas läbi kunstipõhiste tegevuste on võimalik arendada grupi koostööoskust. Õppisin paremini jälgima gruppi kui tervikut ja seostama kunstipõhiseid grupiharjutusi koostöö arendamise kontekstis. Tulevikuks võtan kaasa projekti käigus saadud praktilise kogemuse kunstipõhiste grupiharjutuste planeerimisest ja läbiviimisest ning kindlasti ka suurema eneseteadlikkuse ja enesekindluse.

KAIDI – Projekt andis mulle hulganisti võimalusi ennast proovile panna – raskustest kujunesid ühtlasi ka võidud. Endaga võtan kaasa suurema enesekindluse, eneseteadlikkuse, enesejuhtimisoskuse ja samuti võime tulla paremini toime stressiga. Projektis osalemine näitas mulle, et väljakutseid ei tohi kõrvale jätta või nende eest põgeneda – see on ainus viis areneda ja iseennast päriselt tundma õppida.

TRIIN - Töötubade läbiviimine ja projektis osalemine andis mulle võimaluse ennast uues situatsioonis proovile panna ja harjutada ülikoolis õpitud teadmiste rakendamist teiste üliõpilastega. Arendava kogemuse andis veebisilla vahedusel töötoa läbiviimine, kuna see oli minu jaoks esmakordne. Zoomi vahendusel töötuba toimis ja osutus positiivseks kogemuseks, mis andis juurde enesekindlust ja teadmisi, kuidas ka edaspidi viia läbi juhendamist veebisilla kaudu. Projekti olulisemaks küljeks pean õpitud paindlikkust ja koostööoskusi, mis kerkisid esile tänu eriolukorrale riigis. Märkasin kuidas kunsti- ja muusikapõhised harjutused on suureks toeks grupiliikmete vahelise usaldussideme loomisel, loova ja turvalise õhkkonna tekitamisel, samuti üksteise, oma isiklike piiride ja grupidünaamika märkamisel.

ELIISBETH – Algselt ELU projekti valides ei seadnud ma sellele kindlaid ootusi ning püüdsin eesolevat kogemust võtta avatud suhtumisega, sest ka projekti olemus tundus olevat avatud ja loominguline. Märkasin juba esimesel kohtumisel, et olin teinud õige otsuse. Antud projekt õpetas mind rohkem kasutama koostööoskust ja olema mitte niivõrd individuaalne õppija, vaid meeskonnaliige. Samuti tunnen, et projekt andis parema oskuse aktsepteerida teiste arvamusi ning tunda end turvalisemalt mugavustsoonist väljumisel. Andsin endast parima, et endale võetud kohustused täita eesmärgipäraselt ja õigel ajal ning panustada ka enda keelelistest teadmistest lähtuvalt.

KÄRT – Liitusin projektiga, kuna tundus kasulik ja huvitav arendada koostööoskust kunstipõhiste meetoditega grupis. Minu ootusteks oli arendada enda koostööoskust uues erinevaid erialasid hõlmavas grupis ning lisaks omandada meetodeid, mida kasutada tulevikus teistes gruppides grupitööde läbiviimisel. Minu rolliks meeskonnas oli olla aktiivne täiskasvanud õppijast osaleja. Võtsin endale vastutuse ja arendasin uues grupis koostöötamist. Leian, et grupidünaamika oli väga hea ja sujuv ning grupp oli avatud, toetav ja üksteise suhtes arvestav. Olen tänulik ja rõõmus, et sain osaleda projektis. Võtan kaasa uued meetodid, mida kasutada koostööoskuse arendamiseks. Pean oluliseks reflekteerimise praktiseerimist ja arendamist iga kohtumise lõpus ning järgselt. Lõpetuseks pean oluliseks rühmaliikmete kontakte ja ühiseid koostöiseid õppimisi projekti raames. Soovitan kindlasti korrata taolisi ELU projekte ja usun, et mitmed teisedki üliõpilased saaksid sel juhul neist palju kasu.

LEA – Liitusin projektiga, kuna väga huvitav tundus kogemine, kuidas läbi kunstipõhiste tegevuste saab õppida ja arendada koostööoskust. Kindlaid ootusi projektile ei seadnud, olin avatud uuele ja soovisin omandada uusi teadmisi. Antud projektis osalemine õpetas end sügavamalt analüüsima ning paremini tekkinud tundeid ja emotsioone sõnastama. Projekti jooksul õppisin rohkem kasutama koostööoskus ning aktsepteerima erinevaid seisukohti. Grupi tegevusse panustasin lähtudes enda teadmistest ja oskustest, täites endale võetud kohustused ja olles aktiivne osaleja. Projektist võtan kaasa uued, huvitavad kunstipõhised meetodid, mida kasutada koostöö soodustamiseks.

VERONIKA – Liitusin selle projektiga, sest elukutselt olen kunstnik ja tahtsin leida projekti, mis oleks seotud loominguga. Kunstipõhiste harjutuste läbimist pean enda jaoks väga kasulikuks kogemuseks, sest olen sellest valdkonnast ammu huvitatud. Pean tähtsaks nende harjutuste rahustavat efekti, mis oli väga ajaldine. Samuti sain tuttavaks väga heade inimestega. Mul on hea meel, et valisin just selle projekti. See oli suurepärane võimalus oma koostööoskust arendada ja uurida protsessi, kuidas kujuneb üksmeelne kollektiiv. 

MARIKA – Projektis osalemine oli väga huvitav kogemus. Jälgida uusi inimesi, kes on kokku tulnud erinevatelt elualadelt, oli väga põnev. Olin eelkõige jälgija, kuulaja ning juhendatava rollis, kuid olin ka vajadusel aktiivne ja kõike kaasategev osaleja. Olen pidanud oma elus rohkem iseseisvalt töötama ja lahendusi leidma, olema n-ö üksikmängija. See projekt õpetas mulle, kuidas olla tiimimängija, kuuletuda grupi reeglitele, grupis püstitatud eesmärkidele ja kuidas leida ühiselt lahendus ühisele ülesandele. Tundsin, et minuga arvestati ja kuulusin tiimi ning see oli väga hea tunne.

DAILY – Liitusin projektiga, sest mulle pakkus huvi kunstipõhiste meetodite ja tehnikate kasutamine koostööharjutustes. Olen alati huvi tundnud loominguliste tegevuste vastu, mis pakuvad võimalusi iseendast teadlikumaks saada. Ma ei pea end heaks meeskonnamängijaks ja hindan oma koostöövalmidust pigem keskpäraseks, seepärast lootsin projekti käigus veidi parandada ka oma koostöövalmidust. Projektis osalemine pakkus võimaluse tajuda grupiprotsesse ja üliõpilaste vahelist interaktsiooni. Teadvustasin, et olen vägagi lahendustele suunatud inimene, mistõttu mul ei ole raske teiste ettepanekuid toetada, sealjuures enda omadest vajadusel ka loobuda. Õppisin projekti käigus kooskõlastama oma ideid grupikaaslastega, olema kannatlik, leidma kompromisse ja panustama koos teistega ühise ülesande lahendamisele.